Results for 'Martyna Matuszkiewicz'

23 found
Order:
 1.  14
  Parents’ Literacy Skills, Reading Preferences, and the Risk of Dyslexia in Year 1 Students.Martyna Matuszkiewicz & Marta Łockiewicz - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (3):281-288.
  The aim of our study was to examine the familial risk of dyslexia in Year 1 school beginners, whose parents had been diagnosed as dyslexic or exhibited symptoms of the specific difficulties in reading and writing without a formal opinion issued by a counselling centre. We found that both a dyslexia report and specific reading and writing difficulties with no formal diagnosis manifested by a family member, and parents’ reading preferences, predicted the risk of dyslexia in Year 1 children. Moreover, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  48
  Mapping and Measuring Service Quality: The Implications of Henri Bergson’s Philosophy.Martyna Sliwa - 2008 - Philosophy of Management 6 (3):133-150.
  This paper discusses the potential contribution of Henri Bergson’s philosophy to the theory and practice of service quality measurement. First, it summarises some of the theoretical developments within the field of service quality measurement and points to areas of controversy found within the extant publications. Then, it proposes that a greater appreciation of philosophy, in particular the writings of Henri Bergson, can help address the apparent inconsistencies and gaps observed in the literature. Finally, the paper offers suggestions regarding the potential (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  37
  The Development of the Notion of Will in the Pagan Ancient Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
 4.  10
  Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio Metaphysica de Principio Individui.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (2):23-55.
  The object of this article is the scholastic inspirations found in the metaphysical disputation De principio individui by Gottfried Wilhelm Leibniz. The purpose ofthis study was, on one hand, a reconstruction of Leibniz’s theory concerning the principle of individuation, and on the other hand, a presentation of some texts by medieval scholastic authors to whose ideas Leibniz refers in the named work, even though he had, for the most part, only second-hand information concerning them. In his juvenile treatise, Leibniz states (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kształtowania się pojęcia woli w starożytnej filozofii pogańskiej. W kontekście poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa autor przedstawia wiele greckich intuicji dotyczących psychologii aktów moralnych i ludzkiego działania. Po pierwsze artykuł przedstawia doktrynę intelektualizmu etycznego, przypisywaną Sokratesowi, według której kognitywne elementy są głównym motywem naszych działań. Z tego powodu trudno znaleźć pojęcie wolnej woli w sokratejskiej antropologii. Po drugie artykuł prezentuje interpretację platońskiej antropologii, według której sferę thymos można nazwać proto-wolą. Ostatecznie autor ukazuje, jak trudno (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  5
  Koncepcja woli według św. Augustyna – perspektywa antropologiczna.Martyna Koszkało - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (3):5-37.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  7
  Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):37-59.
  Celem artykułu jest ukazanie zasadniczych różnic między rozumieniem pojęć kontyngencji, wolności, indywidualności w filozofii Szkota w odniesieniu do tradycji arystotelesowskiej. Podkreślam, że istotnymi elementami koncepcji Szkota, będącymi wyraźnym odejściem od klasycznego arystotelizmu, są: odrzucenie zasady pełności, interpretacja teraźniejszości jako niekoniecznej, rozwinięcie pojęcia synchronicznej kontyngencji, zerwanie związku między niezmiennością i koniecznością. W swej antropologii Szkot kładzie nacisk na pojęcie wolnej wolijako władzy autonomicznej i zdolnej do samodeterminacji, przypisuje woli racjonalność, która nie polega na zależności woli od intelektu czy wiedzy, odchodzi od (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Self-Reference in Philosophical Argumentation From the Perspective of Pragmatics.Karol Matuszkiewicz - 2018 - Filozofia Nauki 26 (3):5-19.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  No Indication That the Ego Depletion Manipulation Can Affect Insight: A Comment on DeCaro and Van Stockum.Dominika Drążyk, Martyna Kumka, Katarzyna Zarzycka, Paulina Zguda & Adam Chuderski - 2020 - Thinking and Reasoning 26 (3):414-446.
  Recently, DeCaro and Van Stockum have suggested that ego depletion following intensive self-control can improve insight problem-solving; this finding was interpreted in terms of insight relying on...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  24
  Particularities of Legal Regulation of the International Operations.Dalia Vitkauskaitė-Meurice & Martynas Bandza - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (3):1131-1151.
  Pasibaigus Šaltajam karui smarkiai išaugęs tarptautinių konfliktų skaičius bei identifikuotos naujos grėsmės paskatino tarptautines organizacijas, tokias kaip Jungtinių Tautų organizacija (toliau – JTO) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (toliau – NATO) peržiūrėti Šaltojo karo metu taikytą jėgos panaudojimo praktiką, poreikį ir priemones reaguoti į konfliktus. Tokiomis priemonėmis kaip tik ir tapo vadinamieji „mėlynieji šalmai“, kurie Jungtinių Tautų valstybių narių yra priskiriami Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcionuotoms operacijoms vykdyti. Nors priskirtos pajėgos vykdydamos tarptautines operacijas dėvi Jungtinių Tautų simboliką, tačiau jų pavaldumas (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Tragedia i sceptycyzm.Robert Piłat & Martyna Filcek - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):25-42.
  Najbardziej rozpowszechniona interpretacja sytuacji tragicznej odwołuje się do pozytywnego konfliktu sił lub wartości. W artykule badamy inną możliwość: skupienie się na uwikłanym w tragedię akcie negatywnym, czyli odżegnaniu się bohatera tragicznego od istotnych dóbr i więzi, sprawiającym, że od początku żyje on w zawężonym świecie, w którym nie da się ani wybrać dobra, ani ocalić samego siebie. Odróżnienie pozytywnego i negatywnego aspektu sytuacji tragicznej zestawiamy z odróżnieniem dwóch warstw tragedii. Pierwsza obejmuje obiektywne nieszczęście i strategie oporu ofiary, druga obejmuje nową (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  42
  Contemplative Leadership: The Possibilities for the Ethics of Leadership Theory and Practice.Gina Grandy & Martyna Sliwa - 2017 - Journal of Business Ethics 143 (3):423-440.
  In this paper, we offer a conceptualization of leadership as contemplative. Drawing on MacIntyre’s perspective on virtue ethics and Levinas’ and Gilligan’s work on the ethics of responsibility and care, we propose contemplative leadership as virtuous activity; reflexive, engaged, relational, and embodied practice that requires knowledge from within context and practical wisdom. More than simply offering another way to conceptualize the ethics of leadership, this research contributes to understanding the ethics of leadership in practice. Empirically, we analyze the narratives of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 13. Franciszka Suareza koncepcja jednostkowienia bytu na tle stanowisk myślicieli średniowiecznych.Martyna Koszkało - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):881-897.
  The paper presents Suárez’s view on the individuation of beings, which he developed in his Disputatio V, De unitate individuali eiusque principio. The aim, apart from simply presenting Doctor Eximius’s thought, is also to compare his views with his scholastic predecessors. When considering the question of individuation, Suárez remained under a considerable influence of the medieval tradition, which, however, he transformed in his writings according to his own convictions. He used the language of Duns Scotus when speaking of individuation and (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  The paper is devoted to the question of the sources of normativity in John Duns Scotus. Confronted with different conceptions of the sources of normativity listed by Christine M. Korsgaard, Duns Scotus’ conception turns out to be hybrid because he iterweaves realistic and voluntaristic elements. In Scotus’ ethics one can find the sources of normativity analizing: (1) subjective condition of the agent such as beeing free and rational; (2) objective foundations of moral norms such as natural law; (3) external authority (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Rozważania Franciszka Suareza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):121-135.
  FRANCIS SUÁREZ’S VIEWS ON THE RELATION BETWEEN THE ABSOLUTE POWER OF GOD AND THE NATURAL LAW The article presents Francis Suárez’s views concerning the problem of the possibility of granting dispensation from the natural law by the absolute power of God. Suárez’s opinions on this matter were shown in his comprehensive work on the philosophy of law: De legibus ac Deo legislatore, in Book II De lege aeterna, naturali, et jure gentium, chapter XV entitled Utrum Deus dispensare possit in lege (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Spontaneous Facial Expression Recognition: Automatic Aggression Detection.Ewa Piątkowska & Jerzy Martyna - 2012 - In Emilio Corchado, Vaclav Snasel, Ajith Abraham, Michał Woźniak, Manuel Grana & Sung-Bae Cho (eds.), Hybrid Artificial Intelligent Systems. Springer. pp. 147--158.
 19. Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  1
  Environmental Personhood as a Tool to Protect the Nature.Martyna Łaszewska-Hellriegel - forthcoming - Philosophia:1-16.
  The escalating global ecological degradation underlines the continued importance of the need of effective nature protection. In recent years a new concept– “environmental personhood” was developed. The article analyses the concept and asks the question if it can help with the efficiency of protecting the nature. It is the attempt to transfer the essence of human rights to animals and ecosystem, so they will no longer be right’-less. This concept has some of its beginning in the idea of “common heritage (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  8
  Sex Differences in Human Olfaction: A Meta-Analysis.Piotr Sorokowski, Maciej Karwowski, Michał Misiak, Michalina Konstancja Marczak, Martyna Dziekan, Thomas Hummel & Agnieszka Sorokowska - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22.  11
  Joinpoint Regression Analysis of Potential Years of Life Lost Due to Main Causes of Death in Poland, Years 2002–2011.Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Martyna Skrodzka, Katarzyna Florczyk, Anna Szpak, Bartosz Pędziński, Paweł Sowa & Andrzej Szpak - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (1):157-167.
  The purpose of the study was to analyse the level and the trends of Potential Years of Life Lost due to the main causes of death in Poland in the years 2002-2011. The material for the study was the information from the Central Statistical Office on the number of deaths due to the main causes of death in Poland in the years 2002-2011. The premature mortality analysis was conducted with the use of the PYLL indicator. PYLL rate was calculated following (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  1
  Ceteris Paribusiness: On the Power of Salient Exceptions.Laurence R. Horn - 2021 - In Fabrizio Macagno & Alessandro Capone (eds.), Inquiries in Philosophical Pragmatics: Issues in Linguistics. Springer. pp. 7-31.
  For over four decades feminist linguists and philosophers of language have addressed the semantic, cognitive, and political factors associated with gender asymmetries in nominal and pronominal choice. The sociolinguistic spotlight has focused on the history, extent, and implications of the prescriptively sanctioned use of man and he for sex-neutral reference—he/man language in Martyna ’s term. Bare singular and simple indefinite man in exemplify this use, while the bare singulars in yield the male-specific meaning exhibited by the man or that (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations