Results for 'M. N. ��zdas'

1000+ found
Order:
 1. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Kazvi̇n’İn Fethi̇, İslâmlaşmasi Ve IV/X. Asrin Sonuna Kadar Şehi̇rdeki̇ İslam Kültür Ve Medeni̇yeti̇ni̇n Geli̇şmesi̇ndeki̇ Ana Unsurlar.Hilal Tüfenk - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):183-205.
  İran’ın kuzeybatısında İslam coğrafya âlimlerinin Cibâl olarak tavsif ettikleri bölgede Sâsânîler döneminde kurulan Kazvin, İslâm orduları tarafından bölgede ele geçirilen ilk İran şehirlerinden biri olmuştur. Kuruluşundan itibaren Deylem cihetine yönelik saldırılarda askerî karargâh amaçlı kullanılan kent, İslâm fetihleriyle de bu hüviyetini korumuştur. Halkın İslâm’ı benimsemesinin zamanı ve niteliği hususunda ihtilaflar olmakla birlikte Kazvin'de kısa süre içinde İslâmlaşma tamamlanmıştı. Garnizon kent olmasından kaynaklı iskân ettirilen Arap askerler, diğer beldelerden sınıra cihada gelen Müslümanlar, âlimler ve şehre ayrı imtiyazlarda bulunan halifeler sebebiyle şehir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Kant’ın Aydınlanma Anlayışı: Tarihi Arka Planı ve Aydınlanmada Eğitimin Rolü.Saniye Vatansever - 2022 - Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 21 (2):838-880.
  Kant defines enlightenment of the individual as emergence of the individual from a self-imposed immaturity. In this definition, individuals who are not enlightened are held responsible for their failures. This is because Kant, in this text, implies that the only thing we need in order to be enlightened as individuals is to be able to use our capacity to think, which is present in every mentally fit individual. One can infer that Kant has an egalitarian understanding of enlightenment, since anyone (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:109-118.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Kültürel deformasyonda teknoloji̇ni̇n i̇zleri̇.Nazmi Avci & Damla Topçu - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:115-127.
  Teknoloji olgusu, bir taraftan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta diğer taraftan da toplumda bir kültür deformasyonuna neden olmaktadır. Teknolojinin; televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla toplumda değişim ve dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Son zamanlarda özellikle genç nüfus arasında, sosyal medyanın etkisi söz konusu olmakta ve bu durum kültürel bir deformasyona neden olmaktadır. Toplumun temeli olan ailede dayanışma ilişkilerinin giderek zayıflamasında, yeni neslin iletişim dilinde meydana gelen bozulmalarda, toplumun tek boyutlu bir insan haline dönüşmesinde, gelenek ve göreneklerde meydana gelen değişimlerde teknolojinin izleri (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ebû Hayy'n’a Göre F'tiha Sûresindeki Edebî Sanatlar.Yusuf Aydin - forthcoming - Atebe.
  Belâgat ilmi, Arap dilinin özelliklerini kavramada ve gizemlerini anlama konusunda önemli bir yere sahiptir. İslam’la birlikte lafzıyla mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm inmiş ve sonrasında bu kitapla belagat ve hitabet konusunda zirvede bulunan Araplara meydan okunmuştur. Bu meydan okumayla belagat açısından Kur’ân’ın ne kadar zengin olduğu daha da fazla anlaşılmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in içeriğinde ve nazmında görülmeyen, yüzeysel olarak bakıldığında hemen anlaşılmayan, derin araştırma sonucu ulaşılan edebî güzelliklere ve ayetlerin nazmında gizlenmiş bu edebî sanatlara Belâgat ilmi yardımıyla ulaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in her sûresi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Fıkıh Usûlünün Yenilenmesi Tartışmalarında Fikrî ve Felsefî Yaklaşım.Seracettin Eraydin - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1383-1410.
  İslam hukuku tarihine baktığımızda fıkıh usûlünün bir süreç içerisinde geliştiğini söylemek mümkündür. Bu süreç içerisinde, mezhep imamları de-diğimiz müçtehitler başta olmak üzere birçok âlimin, fıkıh usûlü ilminin yapısını oluşturan katkılarından bahsedilebilir. Örneğin İmam Ebû Hanîfe’nin istihsana başvurması, İmam Mâlik’in amel-i ehli Medine ile amel etmesi ve İmam Şafiî’nin hem Ehl-i rey hem de Ehl-i hadisin fıkhını mezcederek elde ettiği formasyonla “er-Risâle” adlı eserinde bir usûl ortaya koyması fıkıh usûlü ilminin yapısını oluşturan katkıların başında gelmektedir. Bu katkıların yanında özellikle mezheplerin kurumsallaştığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Türkiyeʹnin Göreli Gerilemesine Tanılar: Dinci Paradigmanın Iflası: Kadını Aşağılayan Erkek Egemen Toplumun Çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. M N Forster's Hegel And Scepticism. [REVIEW]M. Inwood - 1989 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 20:20-29.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. M. N. Roy: Quest for Freedom.B. N. Dasgupta - 1970 - Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay.
 13. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  İslam Hukukunda Zannî Bi̇lgi̇ni̇n Deli̇l Değeri̇ Bağlaminda İcti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. M. N. Roy, Philosopher-Revolutionary an International Symposium and Selection of Documents with a Detailed Chronology of Roy's Career.Sibnarayan Ray - 1984 - Renaissance Publishers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  15
  Das Relações Entre Portugal E a Pérsia. 1500-1758. Catálogo Bibliográfico da Exposição Comemorativa Do XXV Centenário da Monarquia No Irão Organizada Pela Fundação Calouste GulbenkianL'Ambassade En Perse de Luis Pereira de Lacerda Et des Pères Portugais de l'Ordre de Saint-Augustin, Belchior Dos Anjos Et Guilherme de Santo Agostinho, 1604-1605Un Voyageur Portugais En Perse au Début du XVIIe Siècle, Nicolau de Orta RebeloL'Ambassade de Gregório Pereira Fidalgo À la Cour de Ch'h Solt'n-Hosseyn. 1696-1697Das Relacoes Entre Portugal E a Persia. 1500-1758. Catalogo Bibliografico da Exposicao Comemorativa Do XXV Centenario da Monarquia No Irao Organizada Pela Fundacao Calouste GulbenkianL'Ambassade En Perse de Luis Pereira de Lacerda Et des Peres Portugais de l'Ordre de Saint-Augustin, Belchior Dos Anjos Et Guilherme de Santo Agostinho, 1604-1605Un Voyageur Portugais En Perse au Debut du XVIIe Siecle, Nicolau de Orta RebeloL'Ambassade de Gregorio Pereira Fidalgo a la Cour de Chah Soltan-Hoss. [REVIEW]M. N. Pearson, Roberto Gulbenkian, Joaquim Veríssimo Serrão, Jean Aubin & Joaquim Verissimo Serrao - 1975 - Journal of the American Oriental Society 95 (1):161.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Das Relações Entre Portugal E a Pérsia. 1500-1758. Catálogo Bibliográfico da Exposição Comemorativa Do XXV Centenário da Monarquia No Irão Organizada Pela Fundação Calouste GulbenkianL'Ambassade En Perse de Luis Pereira de Lacerda Et des Pères Portugais de l'Ordre de Saint-Augustin, Belchior Dos Anjos Et Guilherme de Santo Agostinho, 1604-1605Un Voyageur Portugais En Perse au Début du XVIIe Siècle, Nicolau de Orta RebeloL'Ambassade de Gregório Pereira Fidalgo À la Cour de Ch'h Solt'n-Hosseyn. 1696-1697Das Relacoes Entre Portugal E a Persia. 1500-1758. Catalogo Bibliografico da Exposicao Comemorativa Do XXV Centenario da Monarquia No Irao Organizada Pela Fundacao Calouste GulbenkianL'Ambassade En Perse de Luis Pereira de Lacerda Et des Peres Portugais de l'Ordre de Saint-Augustin, Belchior Dos Anjos Et Guilherme de Santo Agostinho, 1604-1605Un Voyageur Portugais En Perse au Debut du XVIIe Siecle, Nicolau de Orta RebeloL'Ambassade de Gregorio Pereira Fidalgo a la Cour de Chah Soltan-Hoss. [REVIEW]M. N. Pearson, Roberto Gulbenkian, Joaquim Veríssimo Serrão & Jean Aubin - 1975 - Journal of the American Oriental Society 95 (1):161.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sovereign's Yard or Civil Service?(Russian Officials on the Crossroad).M. N. Afanasjev - 1995 - Polis 6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Soviet Scholar-Bureacrat. M. N. Pokrovskii and the Society of Marxist Historians. By George M. Enteen. [REVIEW]M. S. A. M. S. A. - 1979 - History and Theory 18 (3):436.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  30
  A Bibliography of Greek Law A Working Bibliography of Greek Law. By George M. Calhoun and Catherine Delamere. Pp. Xx + 144. (Harvard Series of Legal Bibliographies, I.) Cambridge, U.S.A.: Harvard University Press; London: H. Milford, 1927. 18s. Net. [REVIEW]M. N. Tod - 1928 - The Classical Review 42 (05):191-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  23
  [recenzja] M.N. Wildiers, Obraz świata a teologia - od średniowiecza do dzisiaj, 1985.Wiesław Wójcik - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Soviet Scholar-Bureaucrat: M. N. Pokrovskiĭ and the Society of Marxist Historians.George M. Enteen - 1978 - Pennsylvania State University Press.
  Mikhail Nikolaevich bridges 19th- and 20th-century Russian culture as well as Leninism and Stalinism, and later became an instrument in Khrushchev's effort at de-Stalinization. Pokrovskii was born in Moscow in 1868. He described the years before 1905 as his time of "democratic illusions and economic materialism." His interest in legal Marxism began in the 1890's but it was only with the Revolution of 1905 that he stepped into the Marxist camp. Pokrovskii was a leader in the creation of the "historical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Mediations: Enlightenment Balancing Acts.M. N. Wise - 1993 - In Paul Horwich (ed.), World Changes. Thomas Kuhn and the Nature of Science. MIT Press. pp. 230--231.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Best is the Enemy of the Good: Bayesian Epistemology as a Case Study in Unhelpful Idealization.M. N. Lance - 2000 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 71:112-135.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Critical Response to Rodgers and Yen's Article: Rethinking Nursing Science Through the Understanding of Buddhism.M. N. Bsn - 2003 - Nursing Philosophy 4 (2):168–169.
 27.  3
  Objective Difficulties in Extracting Data on the Hierarchical Correlation of Technical Terms From Academic Texts.M. N. Latu & A. A. Levit - 2018 - Liberal Arts in Russia 7 (5):396.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  2
  Specificity of Cooccurrence of Conjugated Terms and Linguistic Markers of Systemic Relations Between Them in Academic Texts.M. N. Latu & A. A. Levit - 2019 - Liberal Arts in Russia 8 (5):371.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  28
  M.N. Weiss (Ed.), The Socratic Handbook. Dialogue Methods for Philosophical Practice. [REVIEW]Donata Romizi - 2017 - HASER. Revista Internacional de Filosofía Aplicada 8:179-184.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Philosophy and Practice of Radical Humanism.M. N. Roy - 1956 - [New Delhi, Radical Humanist Association.
 31. Science and Philosophy.M. N. Roy - 1947 - Ajanta Books International.
 32.  1
  Reason, Romanticism and Revolution.M. N. Roy - 1952 - Renaissance Publishers.
 33. Radical Humanism.M. N. Roy - 1952 - [New Delhi, Janta Press.
 34. Major Works of K. Satchidananda Murty.M. N. Roy - 1995 - In Sibajiban Bhattacharyya & Ashok Vohra (eds.), The Philosophy of K. Satchidananda Murty. Indian Book Centre. pp. 305.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  M.N. Roy, Radical Humanist: Selected Writings.Manabendra Nath Roy - 2004 - Prometheus Books.
  The failure of philosophy -- A new political philosophy -- Radical democracy -- Politics of freedom -- The future of democracy -- Decentralization of power -- A Humanist approach to elections -- A new approach to political and economic problems -- Human nature and humanist practice -- Humanist politics -- Integral humanism -- The way out -- New humanism -- The principles of radical democracy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Materialism: An Outline of the History of Scientific Thought.M. N. Roy - 1951 - Ajanta Books International.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. M.N. Roy, Radical Humanist: Selected Writings.Manabendra Nath Roy - 2004 - Prometheus Books.
  The failure of philosophy -- A new political philosophy -- Radical democracy -- Politics of freedom -- The future of democracy -- Decentralization of power -- A Humanist approach to elections -- A new approach to political and economic problems -- Human nature and humanist practice -- Humanist politics -- Integral humanism -- The way out -- New humanism -- The principles of radical democracy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Letters From Jail.M. N. Roy - 1943 - [Dehra Dun?]Renaissance Publication.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  India's Message.M. N. Roy - 1950 - Calcutta, Renaissance Publishers.
  The spirit of enquiry should overwhelm the respect for tradition. The essays collected in this volume are expected to quicken that spirit.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Heresies of the 20th Century.M. N. Roy - 1940 - Pradeep Karyalaya.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Tendencies of Development of Humanitarian Education as a Way of Adaptation to Global Calls/MN Shamtkov, RN Shmatkov.M. N. Shmatkov - 2009 - Philosophy of Education 3:28.
 42. Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism Reviewed By.M. N. S. Sellers - 1999 - Philosophy in Review 19 (2):152-154.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sri Aurobindo's Impact on Oriya Literature.M. N. Sahoo - 1974 - In Aurobindo Ghose, Srinivasa Iyengar & R. K. (eds.), Sri Aurobindo: A Centenary Tribute. Sri Aurobindo Ashram Press. pp. 105.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  29
  Characteristics of Interhemisphere Interactions at Different Levels of Consciousness.M. N. Rusalova - 2005 - Neuroscience and Behavioral Physiology 35 (8):821-827.
 45.  77
  Frequency-Amplitude Characteristics of the EEG at Different Levels of Consciousness.M. N. Rusalova - 2006 - Neuroscience and Behavioral Physiology 36 (4):351-358.
 46. Istoricheskoe Soznanie--V Poiskakh Ontologicheskikh Osnovaniĭ.M. N. Chistanov - 2006
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Aadi Shankara's Bhajagovindam.M. N. Krishnamani - 1996 - Rashtriya Sanskrit Sansthan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Handreading: A Study of Character and Personality.M. N. Laffan - 1999 - Routledge.
  First Published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. M. N. Roy and His Philosophical Ideas.Vishnudeo Narain Ojha - 1969 - Kapildeo Narain Singh].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Vitalogical Aesthetics. The Idea of Beauty in African Culture, Art and Philosophy.M. N. Nkemnkia - 2005 - Analecta Husserliana 93:431.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000