Results for 'M. Fatih Kanter'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim.M. Fatih Kanter - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:963-972.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Structure And Theme In The Novel “Yaprak Dökümü”.M. Fatih Kanter - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1588-1620.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Reading the East From Within: On Western Poems.M. Fatih Kanter - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1347-1352.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society.M. Fatih Yalçin - 2014 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (29):255-255.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  10
  Kitap Tanıtımı: Doris Behrens-Abouseif, Fathallah and Abu Zakariyya: Physicians Under the Mamluks; Institut Français D’Archéologie Orientale, Cairo 1987, 52 S. [REVIEW]M. Fatih Yalçın - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Under Osman’s Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environmental History.M. Fatih Çalışır - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):164-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  The Emergence of the Distinction Between Complete and Incomplete Causes From Avicenna to Al-Abharı.M. Fatih Kılıç - 2017 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (1):63-85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Selma Tepehan, Erdem Özkara & M. Fatih Yavuz - 2009 - Nursing Ethics 16 (3):319-327.
  The aim of this study was to reveal doctors' and nurses' attitudes to euthanasia in intensive care units and surgical, internal medicine and paediatric units in Turkey. A total of 205 doctors and 206 nurses working in several hospitals in Istanbul participated. Data were collected by questionnaire and analysed using SPSS v. 12.0. Significantly higher percentages of doctors (35.3%) and nurses (26.6%) working in intensive care units encountered euthanasia requests than those working in other units. Doctors and nurses caring for (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 9.  10
  Bahri Memluklar’da Üst Yönetim Mensupları ve Aralarındaki İlişkiler.Samira Kortantamer & Tanıtan: M. Fatih Yalçın - 2014 - Dini Araştırmalar 17 (45):194-196.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  19
  Kentsel Gelişme İle Ulaşım İlişkisi: Adana Örneği.Fatih Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):27-27.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  31
  Yeni Okuryazarlıklar: Tanımı, Kapsamı ve Teorik ilkeleri.Fatih Destebasi - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):895-895.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Attitudes to Euthanasia in Icus and Other Hospital Departments.Tepehan Selma, Г–Zkara Erdem & Yavuz M. Fatih - 2009 - Nursing Ethics 16 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  The Impact of Improving Access to Primary Care.David P. Glass, Michael H. Kanter, Steven J. Jacobsen & Paul M. Minardi - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (6):1451-1458.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  16
  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Derslerindeki Akademik Başarılarına Etkisi: Bi.Mehmet Fatih Ayaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):139-139.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  7
  One of Unknown Works Written in Old Anatolian Turkish Period: N'me-I Mahşer.M. Fatih Köksal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:249-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Bahrî Memlükler Döneminde Taht Değişikliğinde Saltanat N'ibinin Rolü.M. Fatih Yalçin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):389-389.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Bilim Metafiziğinde İki Yaklaşım: Bilimsel Gerçekçilik Ile Gerçekçilik Karşıtlığı Üzerine.Ömer Fatih Tekin - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  27
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı.Fatih Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):1143-1143.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Halid Said Hocayev’s Work Named ‘Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu Ve Hatıralarım’.Fatih Erbay - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:249-253.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  A Mathematical Model of the Human External Respiratory System.George B. Dantzig, James C. DeHaven, Irwin Cooper, Selmer M. Johnson, Edward C. DeLand, Herschel E. Kanter & Crawford F. Sams - 1961 - Perspectives in Biology and Medicine 4 (3):324-376.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Existence and Intellect in Nicholas of Cusa.Fatih Topaloğlu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:211-234.
  Varlığın mahiyeti meselesi, insanın varlığa hangi açıdan muhatap olduğu ile doğrudan ilgilidir. Felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan farklı ekoller arasındaki ayrımı oluşturan da, temelde bu mesele karşısındaki tutumlarıdır. Nicholas of Cusa düşüncesinde varlık, insanın salt epistemik yetileri ile vukufiyet kesp edebileceği bir alan değildir. Bundan dolayı Mutlak Varlık, olduğu haliyle kendi mükemmelliği içerisinde kavranamaz. Bunun için öncelikli olarak gerekli olan, aklın bütün olumlayıcı bilgi iddialarından vazgeçtiği bir tür zihinsel arınmadır. Bu, aslında bir bilinç durumudur ve bu düzeye erişen idrak, varlığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Issues Arising From Translations of Some Key Quranic Concepts” An Exemplary Study “Turkish Qur’an Translation for Understanding.Fatih Kanca - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  Kur’ân’ın bazı kelimeleri taşıdıkları anlamlar itibariyle odak kavramlar olarak değerlendirilir. Bu kavramların özelde âyetin anlamını genelde ise ilâhî mesajı iletmek adına, doğru anlaşılması ve sahip oldukları anlam zenginlikleriyle başka bir dile tercüme edilmesi önemlidir. Söz konusu kavramların yanlış ya da eksik anlaşılması kavramla birlikte âyetin de aynı noksanlıklarla yorumlanmasına neden olur. Makalede, Kur’ân’ın bazı odak/kurucu kavramlarının meallere yansıtılırken yapılan hatalara dikkat çekilmiştir. Çalışma şu sorular etrafında şekillenmiştir: Odak kavramları yorumlamada kişi ne kadar hürdür? Bir Kur’ân kavramını anlama etkinliğinde yorumcu lafız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Hadislerde Yevm-i Şek (Şek Günü) Orucu.Fatih Mehmet Yilmaz - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):107-132.
  İslâm’da emredilen ve tavsiye edilen oruçların yanı sıra belirli zaman ve durumlarda yasaklanmış veya tutulması hoş karşılanmamış oruçlar da söz konusu olmuştur. Ramazan ayının başladığına hükmedilemediği şâban ayının otuzuncu günü orucu da bunlardan birisidir. Hz. Peygamber, Allah Teâlâ’nın hilâlleri insanların vakitleri ayarlamaları için tahsis ettiğinden bahsetmiş, prensip olarak hilâlin görülmesi ile oruca başlanılmasını, havanın bulutlu olması durumunda ise herhangi bir şüphenin meydana gelmemesi için ayın miktarının takdir/hesap edilmesini istemiştir. Buna rağmen şek günü tutulacak/tutulan oruçla ile ilgili birbirinden farklı rivayetler varid (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  11
  Felsefe Dili Olarak Türkçe.Eyüp Can Yüksel & Mustafa Mercan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:128-129.
  Dil, duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkarmak için kullanılan iletişim aracıdır. Yalnız dil sadece iletişim aracı değil aynı zamanda medeniyet, bilim ve felsefe alanlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Felsefe tarihine baktığımızda dil, felsefe problemlerin gölgesinde kalmaktadır. Modern dönemde Wittgenstein ile başlayan dil çalışmaları ve önemi günümüzde de devam etmektedir. Dil, felsefe, bilim, mantık ve medeniyetler için önemli bir konuma gelmektedir. Dil ile kavramlar oluşturulur, mantığa ulaşılır, argümanlar oluşturulur, bununla ortaya medeniyet, felsefe ve bilim dili çıkmaktadır. Mehmet Fatih Doğrucan kitabında bu bağlamda (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Real (M)Othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature.Shelley M. Park - 2005 - In Sally Haslanger & Charlotte Witt (eds.), Real (M)othering: The Metaphysics of Maternity in Children's Literature. In Sally Haslanger and Charlotte Witt, eds. Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays. Ithaca, NY: Cornell University Press. 171-194. Cornell University Press. pp. 171-194.
  This paper examines the complexity and fluidity of maternal identity through an examination of narratives about "real motherhood" found in children's literature. Focusing on the multiplicity of mothers in adoption, I question standard views of maternity in which gestational, genetic and social mothering all coincide in a single person. The shortcomings of traditional notions of motherhood are overcome by developing a fluid and inclusive conception of maternal reality as authored by a child's own perceptions.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Politics and Identity - (M.R.) Thatcher the Politics of Identity in Greek Sicily and Southern Italy. Pp. XVIII + 311, Ills, Maps. New York: Oxford University Press, 2021. Cased, £64, Us$99. Isbn: 978-0-19-758644-0. [REVIEW]Jessica M. Romney - 2022 - The Classical Review 72 (2):581-583.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sterling M. Mcmurrin Lectures on Religion and Culture.Sterling M. McMurrin - 2003 - University of Utah Press.
  STUDYING RELIGION in its many aspects is profoundly important to understanding our cultural diversity, our history, and our values. If religion is at the heart of every culture, it is imperative that we seek to know more about its influence in our lives and its place in our world. These six inaugural lectures, delivered by Sterling McMurrin from 1992 to 1994, introduce and discuss religion in various aspects. Subsequent volumes featuring the work of invited lecturers will continue to present the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Intellect Et Imagination Dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès International de Philosophie Médiévale de la S.I.E.P.M., Porto du 26 au 31 Août 2002.M. C. Pacheco & J. Meirinhos (eds.) - 2004 - Brepols Publishers.
  Le XI.ème Congrès International de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M..) s’est déroulé à Porto (Portugal), du 26 au 30 août 2002, sous le thème général: Intellect et Imagination dans la Philosophie Médiévale. A partir des héritages platonicien, aristotélicien, stoïcien, ou néo-platonicien (dans leurs variantes grecques, latines, arabes, juives), la conceptualisation et la problématisation de l’imagination et de l’intellect, ou même des facultés de l’âme en général, apparaissaient comme une ouverture possible pour aborder (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. 'I Am a Christian and Cannot Fight' [Signed J.M.R.].M. R. J. & Christian - 1907
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Joelle M. Abi-Rached. ʿAṣfūriyyeh: A History of Madness, Modernity, and War in the Middle East. (Culture and Psychiatry, 1.) 344 Pp., Illus., Index. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2020. $40 (Cloth); ISBN 9780262044745. [REVIEW]Taylor M. Moore - 2022 - Isis 113 (3):676-677.
 33. Scientific Transcendentalism, by D.M.M. D. & Scientific Transcendentalism - 1880
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Lucan's Imperial World - (L.) Zientek, (M.) Thorne (Edd.) Lucan's Imperial World. The Bellum Civile in its Contemporary Contexts. Pp. XII + 256. London and New York: Bloomsbury Academic, 2020. Cased, £85, Us$115. Isbn: 978-1-350-09741-4. [REVIEW]Megan M. Daly - 2022 - The Classical Review 72 (2):536-539.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Separability and Aggregation: The Collected Works of W. M. Gorman, Volume I.W. M. Gorman - 1995 - Oxford University Press UK.
  W.M. Gorman has been a major figure in the development of economies during the past forty years. His publications on separability, aggregation, duality and the modelling of consumer demand are recognized as fundamental contributions to economic theory. Many of his unpublished papers have achieved similar status as privately-circulated classics.This volume brings together for the first time all Gorman's important work, much of which has never been published before, on aggregation across commodities and agents, including separability, budgeting, representative agents, and the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. M. Tullii Ciceronis de Finibus Bonorum Et Malorum Libri Quinque.Marcus Tullius Cicero & W. M. L. Hutchinson - 1909 - Edward Arnold.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  18
  C. Berline and G. Cherlin. QE Rings in Characteristic P. Logic Year 1979–80, The University of Connecticut, USA, Edited by M. Lerman, J. H. Schmerl, and R. I. Soare, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 859, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, and New York, 1981, Pp. 16–31. - C. Berline and G. Cherlin. QE Nilrings of Prime Characteristic. Bulletin de la Société Mathématique de Belgique, Ser. B Vol. 33 , Pp. 3–17. - Chantal Berline and Gregory Cherlin. QE Rings in Characteristic Pn. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 48 , Pp. 140–162. - D. Saracino and C. Wood. QE Commutative Nilrings. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 49 , Pp. 644–651. [REVIEW]M. Boffa - 1985 - Journal of Symbolic Logic 50 (4):1080-1081.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  In Defense of Tradition: Collected Shorter Writings of Richard M. Weaver, 1929-1963.Richard M. Weaver & Ted J. Smith - 2000
  Richard M Weaver, a thinker and writer celebrated for his unsparing diagnoses and realistic remedies for the ills of our age, is known largely through a few of his works that remain in print. This new collection of Weaver's shorter writings, assembled by Ted J Smith III, Weaver's leading biographer, presents many long-out-of-print and never-before-published works that give new range and depth to Weaver's sweeping thought. Included are eleven previously unpublished essays and speeches that were left in near-final form at (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  79
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 40.  59
  Were You a Zygote?: G. E. M. Anscombe.G. E. M. Anscombe - 1984 - Royal Institute of Philosophy Supplement 18:111-115.
  The usual way for new cells to come into being is by division of old cells. So the zygote, which is a—new—single cell formed from two, the sperm and ovum, is an exception. Textbooks of human genetics usually say that this new cell is beginning of a new human individual. What this indicates is that they suddenly forget about identical twins.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Vedic Voices: Intimate Narratives of a Living Andhra Tradition. By David M. Knipe.Finnian M. M. Gerety - 2021 - Journal of the American Oriental Society 136 (4).
  Vedic Voices: Intimate Narratives of a Living Andhra Tradition. By David M. Knipe. New York: Oxford University Press, 2015. Pp. xxii + 340, illus. $35.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Advice to Young Men, and, Incidentally, to Young Women, in the Middle and Higher Ranks of Life, in a Series of Letters. With Notes [Signed J.M.]. [REVIEW]William Cobbett & M. J. - 1874
 43. An Introduction to the Study of Philosophy, a Series of Lectures in Alexandra College, Dublin [Ed. By S.M.].Alice Oldham & M. S. - 1909
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. String and M-Theory: Answering the Critics. [REVIEW]M. J. Duff - 2013 - Foundations of Physics 43 (1):182-200.
  Using as a springboard a three-way debate between theoretical physicist Lee Smolin, philosopher of science Nancy Cartwright and myself, I address in layman’s terms the issues of why we need a unified theory of the fundamental interactions and why, in my opinion, string and M-theory currently offer the best hope. The focus will be on responding more generally to the various criticisms. I also describe the diverse application of string/M-theory techniques to other branches of physics and mathematics which render the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Ridley, Rosalind. 2016. Peter Pan and the Mind of J. M. Barrie: An Exploration of Cognition and Consciousness. [REVIEW]Roel M. Willems - 2017 - Evolutionary Studies in Imaginative Culture 1 (1):269-272.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Psychiatrist in the Courtroom: Selected Papers of Bernard L. Diamond, M. D.Jacques M. Quen (ed.) - 2016 - Routledge.
  Over the course of an illustrious career, the late Bernard Diamond established himself as the preeminent forensic psychiatrist of the century. _The Psychiatrist in the Courtroom_ brings together in a single volume Diamond's pivotal contributions to a variety of important issues, including the nature of diminished capacity, the fallacy of the impartial expert, the predictability of dangerousness, and the unacceptability of hypnotically facilitated memory in courtroom proceedings. Ably introduced and edited by Jacques M. Quen, M.D., a close colleague of Diamond's (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Leibniz: Dissertation on Combinatorial Art. Translated with Introduction and Commentary: M. Mugnai, H. Van Ruler, and M. Wilson, Editors. Oxford: Oxford University Press, 2020. X + 307 Pp. £53. ISBN 978-0-19-883795-4.M. R. Antognazza - 2021 - History and Philosophy of Logic 43 (2):187-188.
  This volume offers the first-ever complete English translation of Leibniz’s Dissertatio De Arte Combinatoria together with a critical edition of the original Latin text on fa...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  1
  Commentary: Putting ‘Emotional Intelligences' in Their Place: Introducing the Integrated Model of Affect-Related Individual Differences.Pablo Ezequiel Flores Kanter & Leonardo Adrián Medrano - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  50
  M. Poincaré's Science Et Hypothése.M. PoincarÉ - 1906 - Mind 15 (57):141-b-143.
 50.  9
  The Effects of Distributed Leadership on Teacher Professional Learning: Mediating Roles of Teacher Trust in Principal and Teacher Motivation.Fatih Bektaş, Ali Çağatay Kılınç & Sedat Gümüş - 2022 - Educational Studies 48 (5):602-624.
  The current study investigates a mediated-effects model of distributed leadership and teacher professional learning. The model proposes that teacher trust in school principal and teacher work motiv...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000