Results for 'Li Shang-yin'

1000+ found
Order:
 1.  56
  The Poetry of Li Shang-yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  26
  Li Shang-Yin's Poem "The Ornamented Zither" (Chin-sê)Li Shang-Yin's Poem "The Ornamented Zither".James J. Y. Liu - 1965 - Journal of the American Oriental Society 85 (2):129.
 3.  38
  Combining Partial Directed Coherence and Graph Theory to Analyse Effective Brain Networks of Different Mental Tasks.Dengfeng Huang, Aifeng Ren, Jing Shang, Qiao Lei, Yun Zhang, Zhongliang Yin, Jun Li, Karen M. von Deneen & Liyu Huang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 4. Xian fa shang de ji yin quan li ji qi bao hu ji zhi yan jiu =.Xiaoluo Zhang - 2017 - Beijing Shi: Zhongguo zheng fa da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo li dai mei xue wen ku.Lang Ye (ed.) - 2003 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  [1] Xian Qin juan (shang) -- [2] Xian Qin juan (xia) -- [3] Qin Han juan -- [4] Wei Jin Nan Bei chao juan (shang) -- [5] Wei Jin Nan Bei chao juan (xia) -- [6] Sui Tang Wu dai juan (shang) -- [7] Sui Tang Wu dai juan (xia) -- [8] Song Liao Jin juan (shang) -- [9] Song Liao Jin juan (xia) -- [10] Yuan dai juan -- [11] Ming dai juan (shang) -- (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao lun. shu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu wu zhu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Douglas M. Haynes. Imperial Medicine: Patrick Manson and the Conquest of Tropical Disease. 229 pp., illus., tables, index. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001. $37.50, £26.50. [REVIEW]Shang‐Jen Li - 2002 - Isis 93 (3):510-511.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  48
  Controlling the Anchoring Effect through Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) to the Right Dorsolateral Prefrontal Cortex.Jianbiao Li, Xile Yin, Dahui Li, Xiaoli Liu, Guangrong Wang & Liang Qu - 2017 - Frontiers in Psychology 8:260581.
  Selective accessibility mechanisms indicate that anchoring effects are results of selective retrieval of working memory. Neuroimaging studies have revealed that the right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) is closely related to memory retrieval and performance. However, no research has investigated the effect of changing the cortical excitability in right DLPFC on anchoring effects. Transcranial direct current stimulation (tDCS) can modulate the excitability of the human cerebral cortex, while anodal and cathodal tDCS are postulated to increase or decrease cortical activity, respectively. In (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  34
  People's Peking Man: Popular Science and Human Identity in Twentieth-Century China. [REVIEW]Shang-Jen Li - 2012 - Annals of Science 69 (3):443-446.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  26
  Guihan Luo. Jin dai xi fang shi Hua sheng wu shi [History of Western Botanical and Zoological Studies in China]. . 434 pp., illus., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2005. ¥46. [REVIEW]Shang‐Jen Li - 2008 - Isis 99 (2):380-381.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Er yuan dui li yu yin yang: shi jie guan de chong tu yu tiao he.Jinqing Ji - 2008 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
  內容簡介 二元對立與陰陽分別代表了西方和中國文化發展中,極具影響力的思想模式。在本書中,分別追溯了西方二元對立思想與中國陰陽論述的發展過程,並在最後,追問這二種基本思維模式在當代的意義。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Affected Genome Editing Crops: The Consequences of Genome-Edited Babies in China.Hao Li & San Yin - 2020 - Science and Engineering Ethics 26 (3):1847-1850.
  Though genome editing is a powerful technology, germline GE engineering is strongly objectionable for a huge ethical challenge. The after-effects of the genome-edited babies incident have been emerging in China, whether technology or ethics. It is very noticeable that the case has been adverse effects on the application of GE technology in other fields, especially in GE crops. After the incident, research and development of GE crops was affected obviously. It is clear that GE crops and other basic research and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  2
  Li Chih' Yin-Yang Doctrine from the Gender Perspective and Its Implication in Comparative Study of Confucianism and Feminism. 박찬영 - 2007 - THE JOURNAL OF ASIAN PHILOSOPHY IN KOREA 27:87-110.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Effects of Ordered Grasping Movement on Brain Function in the Performance Virtual Reality Task: A Near-Infrared Spectroscopy Study.Xiangyang Li, Jiahui Yin, Huiyuan Li, Gongcheng Xu, Congcong Huo, Hui Xie, Wenhao Li, Jizhong Liu & Zengyong Li - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  ObjectiveVirtual reality grasping exercise training helps patients participate actively in their recovery and is a critical approach to the rehabilitation of hand dysfunction. This study aimed to explore the effects of active participation and VR grasping on brain function combined with the kinematic information obtained during VR exercises.MethodsThe cerebral oxygenation signals of the prefrontal cortex, the motor cortex, and the occipital cortex were measured by functional near-infrared spectroscopy in 18 young people during the resting state, grasping movements, and VR grasping (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  20
  Composition and Development of Military Aesthetic Education.Hong-Yin Li, Lei-Ping Wang & Yan Luo - 2011 - Journal of Aesthetic Education (Misc) 2:005.
 17.  9
  Gender Differences in the Effect of Facial Attractiveness on Perception of Time.Yu Tian, Lingjing Li, Huazhan Yin & Xiting Huang - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Perception of time plays a fundamental role in human social activities, and it can be influenced in social situations by various factors, including facial attractiveness. However, in the eyes of observers of different genders, the attractiveness of a face varies. The current study aimed to explore whether gender modulates the effect of facial attractiveness on perception of time. To account for individual differences in aesthetic standards, the critical stimuli presented to each participant were selected from an image pool based on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Shang jun shu zhu zi suo yin =.D. C. Lau, Fangzheng Chen & Yang Shang (eds.) - 1992 - Hisanggang: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Electronic communication during nonwork time and withdrawal behavior: An analysis of employee cognition-emotion-behavior framework from Chinese cultural context.Ganli Liao, Miaomiao Li, Jielin Yin & Qianqiu Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Although a large number of literatures have explored the relationship between electronic communication during nonwork time and individual perception and behavior under the Western culture background, we still have some limitations on this topic under the cultural background of collectivism, dedication and “Guanxi” in China. Different from Western organizations, Chinese employees tend to put work first and are more inclusive of handling work tasks during nonwork time. This type of communication during nonwork time can significantly affect employees’ cognition, emotion and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Xin fen xi fa xue zhong de fang fa lun wen ti yan jiu: you Hate de miao shu xing fa li xue yin fa de zheng lun.Yinghan Shen - 2010 - Beijing shi: Fa lü chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Li xing di bi an: ren di fei li xing yin su yan jiu.Minzhong Hu - 1994 - Beijing: Beijing shi fan da xue chu ban she.
 22. Ke ji suan xing li lun dao yin.Xiang Li - 1986 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Fa li xue.Yansen Deng, Qingxiu Chen, Chia-Yin Chang, Li Chunfu & Wun-yu Chang (eds.) - 2018 - Taibei Shi: Yuan zhou chu ban gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  23
  CEO Hubris and Firm Pollution: State and Market Contingencies in a Transitional Economy.Lu Zhang, Shenggang Ren, Xiaohong Chen, Dayuan Li & Duanjinyu Yin - 2018 - Journal of Business Ethics 161 (2):459-478.
  This study focuses on CEO hubris and its effect on corporate unethical behaviour—pollution in particular, and in addition examines critical institutional contingencies [state ownership, political connection and industrial competition] which may moderate this effect. With data from over-polluting listed firms based on the real-time pollution monitoring system in transitional China from 2015 to 2017, we find that CEO hubris is significantly positively related to firm pollution, and that the moderating role of SO is not significant, that PC positively moderates the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 25.  4
  Ji yin zhi liao yu lun li, fa lü, she hui yi han lun wen xuan ji.Ruiquan Li & Dujian Cai (eds.) - 2003 - Taibei Shi: Tang shan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  30
  Brain Functional Connectivity Plasticity Within and Beyond the Sensorimotor Network in Lower-Limb Amputees.Jingna Zhang, Ye Zhang, Li Wang, Linqiong Sang, Lei Li, Pengyue Li, Xuntao Yin & Mingguo Qiu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 27. Yin ming lun li men shi si guo lei shu: shu. Kuiji - 0682 - [China?: [S.N.].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Yin ni de feng yan: Zheng Guanying shang zhan feng yun lu.Zhizhong An - 2018 - Beijing Shi: Dang dai shi jie chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Malaysian Stakeholder Perspectives on Suicide-Related Reporting: Findings From Focus Group Discussions.Yin Ping Ng, Kai Shuen Pheh, Ravivarma Rao Panirselvam, Wen Li Chan, Joanne Bee Yin Lim, Jane Tze Yn Lim, Kok Keong Leong, Sara Bartlett, Kok Wai Tay & Lai Fong Chan - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Media guidelines on safe suicide-related reporting are within the suicide prevention armamentarium. However, implementation issues beleaguer real-world practice. This study evaluated the perspectives of the Malaysian media community, persons with lived experience of suicidal behavior, and mental health professionals on suicide-related reporting in terms of the impact, strategies, challenges, and the implementation of guidelines on safe reporting. Three focus group discussions of purposively sampled Malaysian media practitioners, PLE, and MHP were audio-recorded, transcribed, coded and thematically analyzed. Inclusion criteria were: English (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  5
  Shang di zen yang zhi shai zi: yin guo xing, gai lü yu gui na.Kejian Chen - 1987 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  12
  Topological domains in mammalian genomes identified by analysis of chromatin interactions.Yin Shen, Dixon Jr, S. Selvaraj, F. Yue, A. Kim, Y. Li, M. Hu, J. S. Liu & B. Ren - unknown
  The spatial organization of the genome is intimately linked to its biological function, yet our understanding of higher order genomic structure is coarse, fragmented and incomplete. In the nucleus of eukaryotic cells, interphase chromosomes occupy distinct.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 32.  7
  Structural Evolution of Regional Firm Network System under the Influence of Industrial transfer: A Case Study of the Refrigeration Industrial Cluster of Minquan County.Shang Gao, Zhao Ran, Yating Li & Shaoqi Pan - 2022 - Complexity 2022:1-13.
  The transplanted firm is an important force to promote the network evolution and cluster transformation and upgrading of the undertaking firm. From the micro-analytic perspective of firm network, this paper puts forward a theoretical framework with “relationship-network-evolution” as the main line. Taking the refrigeration industry cluster in Minquan County of China as a case study and keeping the firm networks of economic relation, technical cooperation, and social communication firm network in 2009, 2013, and 2017 as the research objects, this paper (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  15
  Audio-Visual Spatiotemporal Perceptual Training Enhances the P300 Component in Healthy Older Adults.Weiping Yang, Ao Guo, Yueying Li, Jiajing Qiu, Shengnan Li, Shufei Yin, Jianxin Chen & Yanna Ren - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Xin qi dian shang de yi shu xue li lun.Rongyou Li (ed.) - 2012 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Liu Yin ping zhuan.Jude Shang - 1996 - [Nanjing shi]: Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  12
  Measuring Component Importance for Network System Using Cellular Automata.Li He, Qiyan Cao & Fengjun Shang - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Resilience Analysis of Urban Road Networks Based on Adaptive Signal Controls: Day-to-Day Traffic Dynamics with Deep Reinforcement Learning.Wen-Long Shang, Yanyan Chen, Xingang Li & Washington Y. Ochieng - 2020 - Complexity 2020:1-19.
  Improving the resilience of urban road networks suffering from various disruptions has been a central focus for urban emergence management. However, to date the effective methods which may mitigate the negative impacts caused by the disruptions, such as road accidents and natural disasters, on urban road networks is highly insufficient. This study proposes a novel adaptive signal control strategy based on a doubly dynamic learning framework, which consists of deep reinforcement learning and day-to-day traffic dynamic learning, to improve the network (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38.  2
  Shang ye lun li xue.Nengfu Tang & Ruheng Qin (eds.) - 1990 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zhongguo li shi shang di ren xing lun.Guozhu Jiang - 1989 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Kuiju Zhu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wu li zhi hou--xing shang xue di fa zhan.Qingsong Shen - 1987 - Taibei Shi: Niudun chu ban she.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shang di yu mo gui: xi fang shan e gai nian de li shi shan bian = God and demon: historical evolution of the Western concepts of good and evil.Zhending Huang - 2003 - Changsha: Hunan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Yin-tu li tsê hsüeh.Ta-chʻi Chʻên - 1952
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Yin yue mei yi yu ren sheng.Guangpu Li - 1985 - Taibei Shi: Quan yin yue pu chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Yin yue mei xue man bi.Ling Li - 1986 - Nanning Shi: Guangxi xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ouzhou li shi shang di wei wu lun zhe xue jia.Yu Jin - 1978 - Nanning: Guangxi xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi.Mei Ren - 1975 - Beijing: Ren min mei shu chu ban she. Edited by Zhanmei Lu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Makesi li shi jue ding lun ji qi li shi ming yun.Yu Shang - 2003 - Ji'nan Shi: Shandong da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Li xing zhe xue yin yi.Jueyuan Wang - 1974 - Taibei: Zheng zhong shu ju.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  9
  How a crisis mindset activates implicit knowledge and brings it into awareness: The role of attentional switch cost.Yin Shi & Hong Li - 2020 - Consciousness and Cognition 82:102934.
 50.  9
  Opposite effect of basic combat training on mood state of recruits with different physical fitness: A study from perspective of fatigue.Yi Ruan, Shang-jin Song, Zi-fei Yin, Xin Wang, Bin Zou, Huan Wang, Wei Gu & Chang-Quan Ling - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  ObjectiveBasic combat training is a kind of necessary high-intensity training to help each military recruit convert into a qualified soldier. In China, both the physical fatigue and passive psychological state have been observed in new recruits during BCT. However, after same-intensity training, the degree of fatigue and passive mood vary among recruits. Therefore, this study aimed to explore the effect of BCT on mood state of recruits with different physical fitness levels from a perspective of fatigue.Materials and methodsBefore and after (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000