Results for 'Lars Kl��ver'

1000+ found
Order:
 1.  28
  A Psychometric Evaluation of the Danish Version of the Theory of Mind Storybook for 8–14 Year-Old Children.Lars Clemmensen, Agna A. Bartels-Velthuis, Rókur av F. Jespersen, Jim van Os, Els M. A. Blijd-Hoogewys, Lise Ankerstrøm, Mette Væver, Peter F. Daniel, Marjan Drukker, Pia Jeppesen & Jens R. M. Jepsen - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  4
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  9
  Din-Bilim İlişkisi Tutum Ölçeği.Ahmet Çakmak, Fikrullah Çakmak & Hüsnü Aydeni̇z - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Çalışmanın amacı, ilahiyat/İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin din-bilim ilişkisine yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi için hazırlanan bir din-bilim ilişkisi tutum ölçeği geliştirmektir. Din-bilim ilişkisi din, bilim ve felsefesinin en önemli kesişim noktalarından birini oluşturmaktadır. Modern dönemde bu ilişkinin sorgulanmasına dair tartışmalar farklı unsurların etkisiyle oldukça ileri boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde bu durumun yoğunlaştığı çevrelerden biri de ilahiyat/İslami ilimler fakülteleridir. Özellikle Bu fakültelerin öğrencileri açısından meselenin farklı boyutlarıyla ele alınması önem arz etmektedir. Ancak çalışmalar ağırlıklı olarak teorik boyutta yürütülmekte olup, nicel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Savaş ve bariş durumu: Nedenler, i̇stençler ve benli̇kler üzeri̇nden bi̇r tartişma.Metin Yasa - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:6-12.
  İnsan çok yönlü bir varlıktır ve onun bu çok yönlü oluşu bir açıdan özünde taşıdığı çift kutupların etkin uzantılarıyla açıklanabilir. Doğrusu, çift kutuplu insanda nedenler üzerinden işleyen faktörlerden biri benlik diğeri ise istençtir. İnsanı tanıma girişimlerinde etkin olan benlik ve istenç faktörleri, kişilik çözümlemesi yapan psikologlarca, sıklıkla gündeme getirilir. Benlik ve istenç, içinde insanlığı derinden etkileyen iki deneyim türü olarak savaş ve barışın da bulunduğu pek çok durumu yönlendiren özlere sahiptir. İnsanın çok yönlü oluşu söz konusu edildiğinde, onda, benlikleri harekete (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Noam Chomsky’nin Dilbilim Kuramı Bağlamında Dil ve Zihin İlişkisi.Sevgi Özcan - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:48-61.
  Noam Chomsky, “evrensel dil” düşüncesini içeren önemli dil kuramıyla zihin felsefesi ve bilişsel bilim alanında yeni bir yaklaşımın doğmasını sağlamıştır. Chomsky, Kartezyen felsefeyi temel alan dilbilim kuramı çerçevesinde, dil yetisini insana özgü olan zihinsel bir başarı olarak görmektedir. Bu bakımdan Chomsky, dil-zihin ilişkisi konusunda kendisinden önceki filozoflardan oldukça farklı bir yaklaşıma sahiptir. Dolayısıyla bu çalışma, Chomsky’nin dilbilim kuramı çerçevesinde dil ile zihin arasında nasıl bir bağ kurduğunu ve bu bağın yeryüzünde farklı diller konuşan farklı kültürden insanların bir arada yaşamalarını mümkün (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme.İlir Rruga - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1237-1268.
  Balkan yarımadası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra orada yaşayan farklı milletler ile Osmanlılar arasında karşılıklı bir şekilde sosyo-kültürel, ekonomik, dinî vb. alanlarda bir etkileşim ve gelişim meydana gelmiştir. Bu etkileşim ve gelişimin nasıl olduğuna dair objektif ve sübjektif bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu hususla ilgili son araştırmalarda ortaya çıkan ortak kanaat, Osmanlıların fethettikleri yeni bölgelerdeki Gayri Müslimlere İslâm dinini telkin etmekle birlikte onların din, gelenek ve örflerini zorla değiştirme politikaları izlemedikleri gerçeğidir. Nitekim Osmanlılar Balkanlarda 5 asır hâkimiyet sürmekle birlikte 20. yüzyıla (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  13
  Vers Une Philosophie de la Psychose.W. Ver Eecke - 1969 - Man and World 2 (2):296-301.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  37
  Conceptualizing Creativity and Innovation as Affective Processes: Steve Jobs, Lars von Trier, and Responsible Innovation.Lars Geer Hammershøj - 2018 - Philosophy of Management 17 (1):115-131.
  The aim of this article is to contribute to responsible innovation by developing a conceptual framework for the processes of creativity and innovation. The hypothesis is that creative and innovative processes are similar in that both are affective in nature. I develop this conceptual framework through an interpretation of the insights of Henri Poincaré’s notion of the ‘four stages’ in the creative process and Joseph Schumpeter’s notion of the entrepreneur. Building on this framework, I analyze the creative and innovative practices (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 11.  30
  Miriam Van Reijen, Lars Aagaard-Mogensen, Judy Wubnig, Philip L. Peterson.Miriam Van Reijen, Lars Aagaard-Mogensen, Judy Wubnig & Philip L. Peterson - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:615-615.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016].Bertrand Naivin & Lars Aagaard-Mogensen (eds.) - 2017
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  16
  Claudia Leeb’s The Politics of Repressed Guilt: The Tragedy of Austrian Silence with David W. McIvor, Lars Rensmann, and Claudia Leeb.Claudia Leeb, David W. McIvor & Lars Rensmann - 2020 - Critical Horizons 21 (1):63-79.
  In this article, I respond to David McIvor’s and Lars Rensmann’s discussion of my recent book, The Politics of Repressed Guilt: The Tragedy of Austrian Silence (2018, Edinburgh University Press). Both invited me to clarify my use of Arendt in my conception of embodied reflective judgment. I argue for a stronger connection between judgment and emotions than Arendt because one can effectively shut down critical thinking if one uses defense mechanisms to repress feelings of guilt. In response to McIvor, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The Galton Luncheon, 1941-111 The Study of Racial Mixture in the British Commonwealth 114.Kl Little & Francois Lafitte - 1940 - The Eugenics Review 32:109.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Jacobi, Kl., Die Modalbegriffe in den logischen Schriften des Wilhelm von Shyreswood und in anderen Kompendien des 12. und 13. Jahrhunderts. [REVIEW]P. Swiggers - 1985 - Tijdschrift Voor Filosofie 47:124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  67
  A Philosophy of Boredom.Lars Svendsen - 2005 - Reaktion Books.
  In this book Lars Svendsen examines the nature of boredom, how it originated, its history, how and why it afflicts us, and why we cannot seem to overcome it by any act of will.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 17. Lifting the Veil of Morality: Choice Blindness and Attitude Reversals on a Self-Transforming Survey.Lars Hall, Petter Johansson & Thomas Strandberg - 2012 - PLoS ONE 7 (9):e45457. doi:10.1371/journal.pone.
  Every day, thousands of polls, surveys, and rating scales are employed to elicit the attitudes of humankind. Given the ubiquitous use of these instruments, it seems we ought to have firm answers to what is measured by them, but unfortunately we do not. To help remedy this situation, we present a novel approach to investigate the nature of attitudes. We created a self-transforming paper survey of moral opinions, covering both foundational principles, and current dilemmas hotly debated in the media. This (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   44 citations  
 18. Professional Codes in Journalism.Lars Bruun (ed.) - 1979 - Imported Publications [Distributor].
  Introduction -- The history of written codes of ethics -- Contemporary codes -- Media councils in the Western Hemisphere -- Journalists' responsibility for the destiny of peace -- Towards an international code of ethics -- Journalistic ethics in Latin America -- The international ethics of journalists.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19. Methodological Individualism: Background, History and Meaning.Lars Udehn - 2001 - Routledge.
  Throughout the history of social thought, there has been a constant battle over the true nature of society, and the best way to understand and explain it. This volume covers the development of methodological individualism, including the individualist theory of society from Greek antiquity to modern social science. It is a comprehensive and systematic treatment of methodological individualism in all its manifestations.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   34 citations  
 20.  2
  Methodological Individualism: Background, History and Meaning.Lars Udehn - 2001 - Routledge.
  Throughout the history of social thought, there has been a constant battle over the true nature of society, and the best way to understand and explain it. This volume covers the development of methodological individualism, including the individualist theory of society from Greek antiquity to modern social science. It is a comprehensive and systematic treatment of methodological individualism in all its manifestations.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 21. We, the Peoples: Populist Leadership, Neoliberalism and Decoloniality.Lars Cornelissen - 2019 - Araucaria 21 (42).
  This article engages with the limits of Ernesto Laclau's theory of populism, focusing on the logic of popular identification. The central argument is that the Laclauian framework is incapable of accounting for recent forms of populism that articulate a decolonial mode of identification. More specifically, the article shows that for Laclau, leadership and exclusion are necessary components of popular identification, in which the identity of ‘the people' depends on the prior symbolic articulation of both an enemy and a leader. Although (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Extensions of Logic Programming Second International Workshop, Elp '91, Stockholm, Sweden, January 27-29, 1991 : Proceedings. [REVIEW]Lars-Henrik Eriksson & Lars Hallnäs - 1992 - Springer Verlag.
  This volume contains papers presented at the second international workshop on extensions of logic programming, which was held at the Swedish Institute of Computer Science, Stockhom, January 27-29, 1991. The 12 papers describe and discuss several approaches to extensions of logic programming languages such as PROLOG, as well as connections between logic programming and functional programming, theoretical foundations of extensions, applications, and programming methodologies. The first workshop in this series was held in T}bingen in 1989 and its proceedings areavailable as (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Review on "Three Models for the Description of Language" by Noam Chomsky. [REVIEW]Lars Svenonius - 1956 - Journal of Symbolic Logic 23 (1):71-72.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   66 citations  
 24. A Critical Note on Morris, Thomas The'logic of God Incarnate'.Kl Flannery - 1990 - The Thomist 54 (1):141-149.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Concepts of Jen and Li in The'analects'.Kl Shun - 1993 - Philosophy East and West 43 (3):457-479.
 26. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions.Lars Hall, Thomas Strandberg, Philip Pärnamets, Andreas Lind, Betty Tärning & Petter Johansson - 2013 - PLoS ONE 8 (4):e60554. doi:10.1371/journal.pone.
  Political candidates often believe they must focus their campaign efforts on a small number of swing voters open for ideological change. Based on the wisdom of opinion polls, this might seem like a good idea. But do most voters really hold their political attitudes so firmly that they are unreceptive to persuasion? We tested this premise during the most recent general election in Sweden, in which a left- and a right-wing coalition were locked in a close race. We asked our (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 27. Düsing, Kl., Die Teleologie in Kants Weltbegriff. [REVIEW]B. Raymaekers - 1990 - Tijdschrift Voor Filosofie 52:508.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  A Philosophy of Fear.Lars Svendsen - 2008 - Reaktion Books.
  Surveillance cameras. Airport security lines. Barred store windows. We see manifestations of societal fears everyday, and daily news reports on the latest household danger or raised terror threat level continually stoke our sense of impending doom. In _A Philosophy of Fear_, Lars Svendsen now explores the underlying ideas and issues behind this powerful emotion, as he investigates how and why fear has insinuated itself into every aspect of modern life. Svendsen delves into science, politics, sociology, and literature to explore (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29. Der Gebrauch der Glossa ordinaria in den Predigten des heiligen Antonius von Padua.Kl Reinhardt - 1996 - Wissenschaft Und Weisheit 59 (2):199-209.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Arendt and Adorno: Political and Philosophical Investigations.Lars Rensmann & Samir Gandesha (eds.) - 2012 - Stanford University Press.
  Hannah Arendt and Theodor W. Adorno, two of the most influential political philosophers and theorists of the twentieth century, were contemporaries with similar interests, backgrounds, and a shared experience of exile. Yet until now, no book has brought them together. In this first comparative study of their work, leading scholars discuss divergences, disclose surprising affinities, and find common ground between the two thinkers. This pioneering work recovers the relevance of Arendt and Adorno for contemporary political theory and philosophy and lays (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  2
  Vers la Paix Perpétuelle: Un Projet Philosophique.Immanuel Kant - 2007 - Vrin.
  Vers la paix perpétuelle parut en 1795. L’ouvrage, qui eut un grand succès, venait clore un mouvement de rationalisation du droit qui déterminait pour la paix des normes universelles sans égards pour l’identité culturelle ou religieuse des partis en présence. Il prolonge ainsi le mouvement des théologiens juristes qui eurent à réfléchir aux aspects juridiques de la conquête de l’Amérique, où la plupart des historiens du droit international font remonter le développement systématique du droit de la guerre et de la (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Mercantilism: Critical Concepts in the History of Economics.Lars Magnusson - 1995 - Routledge.
  First published in 1996. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Integrative Self-Schema Model: A Framework for Understanding Reactions to Evaluations.Lars-Eric Petersen, Dirk Dauenheimer & Dagmar Stahlberg - 2002 - In Serge P. Shohov (ed.), Advances in Psychology Research. Nova Science Publishers. pp. 8--205.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Underdetermination of Physical Theory.Lars Bergström - 2004 - In Roger F. Gibson (ed.), The Cambridge Companion to Quine. Cambridge University Press. pp. 91--114.
 35. Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy.Lars Vinx - 2007 - Oxford University Press.
  Three paradigms of legal positivism -- The pure theory of law : science or political theory? -- Kelsen's principles of legality -- Kelsen's theory of democracy : reconciliation with social order -- Democratic constitutionalism : Kelsen's theory of constitutional review -- Kelsen's legal cosmopolitanism -- Conclusions : the pure theory of law and contemporary positivism.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 36.  24
  Lars-Göran Johansson, Understanding Quantum Mechanics.Martin Carrier - 1995 - Philosophical Books 36.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  33
  Fashion: A Philosophy.Lars Svendsen - 2006 - Reaktion Books.
  Lars Svendsen draws upon the writings of thinkers from Adam Smith to Roland Barthes to analyze fashion as both a historical phenomenon and a philosophy of aesthetics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 38. Mathematical Counterfactuals with Number-Theoretic Antecedents and Extra-Mathematical Explanation.Lars Arthur Tump - 2021 - Logique Et Analyse 254:191-213.
  A proposal by Baron, Colyvan, and Ripley to extend the counterfactual theory of explanation to include counterfactual reasoning about mathematical explanations of physical facts is discussed. Their suggestion is that the explanatory role of mathematics can best be captured counterfactually. This paper focuses on their example with a number-theoretic antecedent. Incorporating discussions on the structure and de re knowledge of numbers, it is argued that the approach leads to a change in the structure of numbers. As a result, the counterfactual (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39. Kl/ibepheti/iliecki/iÿi iîoiixoh K obyïiehi/iio I/i efo bjii/ifihi/ie ha pa3bi/iti/ie oblhevi teopi/ipi I/l metoiiob iîeflafofi/iki/l.Jih Iiahiia - 1972 - Paideia 2:153.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Nordic Social Theory.Lars Mj0set - 2006 - In Gerard Delanty (ed.), The Handbook of Contemporary European Social Theory. Routledge. pp. 123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Thema-Rhema Kurzgeschichte eines linguistischen Begriffspaares.Lars Riebold - 2000 - Archiv für Begriffsgeschichte 42:231-237.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  30
  Remembering Actions and Words.Lars-Göran Nilsson - 2000 - In Endel Tulving (ed.), The Oxford Handbook of Memory. Oxford University Press. pp. 137--148.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  1
  Kl Vaux: Ethics and the Gulf War.Fowler Corbin - 1997 - Journal of Value Inquiry 31 (4):569-570.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Political Economy in a Historical Context : The Case of Malthus and Sweden.Lars Magnusson - 2010 - In Hans Joas (ed.), The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Wittrock on the Occasion of His 65th Birthday. Brill. pp. 24--125.
 45.  39
  How Do You Like Your Justice, Bent or Unbent?Lars Moen - forthcoming - Moral Philosophy and Politics.
  Principles of justice, David Estlund argues, cannot be falsified by people’s unwillingness to satisfy them. In his Utopophobia, Estlund rejects the view that justice must bend to human motivation to deliver practical implications for how institutions ought to function. In this paper, I argue that a substantive argument against such bending of justice principles must challenge the reasons for making these principles sensitive to motivational limitations. Estlund, however, provides no such challenge. His dispute with benders of justice is therefore a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  34
  Causation and Liability to Defensive Harm.Lars Christie - 2020 - Journal of Applied Philosophy 37 (3):378-392.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  13
  Lars-Göran Johansson, Philosophy of Science for Scientists. Reviewed By.McCall Bradford Lee - 2017 - Philosophy in Review 37 (1):20-21.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  On Truth: A Hindu Perspective.Kl Seshagiri Rao - 1970 - In Charles Alexander Moore (ed.), Philosophy East and West. Freeport, N.Y., Books for Libraries Press. pp. 377-382.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  18
  Religious Pluralism: A Habermasian Questioning and a Levinasian Addressing.Lars Rhodin & Xin Mao - 2017 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 16 (46):49-62.
  The task of this paper is to clarify the notion of pluralism and religious pluralism against the background of disputations on the globalized challenges of religious pluralism, for example the incompatibility between different conceptions of religious pluralism, especially from the lens of a possible conversation on religious pluralism between Jürgen Habermas and Emmanuel Levinas. With a detailed reading into the development of the conceptualization of religious pluralism in each author, addressing the questions such as what is genuine pluralism and on (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Book Review: Unruly Visions: The Aesthetic Practices of Queer Diaspora by Gayatri Gopinath. [REVIEW]Lars Olav Aaberg - 2020 - Feminist Review 126 (1):206-208.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000