Results for 'L��szl�� F. F��ld��nyi'

1000+ found
Order:
 1.  10
  Ahk'm Ayetlerini Yorumlamada Fıkhî Mezhep Faktörü: Cess's, Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Kiy' el-Herr'sî Örneklemleri.İlyas Yildirim - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):623-653.
  Ayetler, ele aldıkları konular itibariyle geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Bu konuları ise bazen doğrudan ve yoruma gerek bırakmayacak şekilde bazen de bu netlikte olmadan ortaya koyarlar. Bu durum, ayetle muhatap olan kişinin metni doğru anlamasında belli bir yöntem ve birikime sahip olmasını gerekli kılar. Bu ise muhatabın metni anlama ve yorumlamasında, sahip olduğu bakış açısının etkisini baskın hale getirir. Bu bağlamda ahkâm ayetlerine bakıldığında onların sınırlı ve bazı alanları düzenleyici oldukları görülür. Ayrıca içerdikleri ahkâma dair de çoğu kez farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  73
  Logic, Language, and Meaning, Volume 1: Introduction to Logic.L. T. F. Gamut - 1990 - University of Chicago Press.
  Although the two volumes of _Logic, Language, and Meaning_ can be used independently of one another, together they provide a comprehensive overview of modern logic as it is used as a tool in the analysis of natural language. Both volumes provide exercises and their solutions. Volume 1, _Introduction to Logic_, begins with a historical overview and then offers a thorough introduction to standard propositional and first-order predicate logic. It provides both a syntactic and a semantic approach to inference and validity, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 3.  2
  Logic, Language, and Meaning, Volume 2: Intensional Logic and Logical Grammar.L. T. F. Gamut - 1990 - University of Chicago Press.
  Although the two volumes of _Logic, Language, and Meaning _can be used independently of one another, together they provide a comprehensive overview of modern logic as it is used as a tool in the analysis of natural language. Both volumes provide exercises and their solutions.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 4.  7
  Varakçılığa Dair Bibliyografik Bir Çalışma.Sena Meysun Ti̇murtaş - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):302-319.
  Peygamber efendimizin vefatından sonra tarih seyri içerisinde İslami ilimler Müslümanların çabalarıyla yavaş yavaş oluşmuştur. Bu oluşum sürecinde hiç şüphesiz belirli sınıfların büyük etkisi olmuştur. İlmi sohbetlerin icra edildiği ve kitapların yazıldığı imla meclisleri, kitap kopya eden-çoğaltan ve temize çeken verraklar ve müstensihler sınıfı İslam medeniyetine büyük katkıları olan sınıflardır. Biz çalışmamızda bahsi geçen sınıflara dair temel ve özet bilgiler sunduk. Akabinde de verrakçılık ve verraklara dair yapılan çalışmaları, yazım araç ve gereçlerine dair yapılan çalışmaları, hat ve hattatlığa dair çalışmaları, kitap (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Life-Worlds and Social Relations in Computers.L.�szl� Ropolyi - 1999 - AI and Society 13 (1-2):69-87.
  How are social relations appearing in computers? How are social relations realised in a different kind of medium, in the hardware and software of computers? How are the organising principles of computer building related to those of the life-worlds in a social system? Following a partly social constructivist and partly hermeneutic line a more general answer will be presented. The basic conclusion of this approach is simple: computers are constructed under the influence of the ideas of modernity and represent its (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fıkıh ve tasavvuf, bir insanın günlük yaşamı ile doğrudan alakalı olan iki disiplindir. Bundan dolayı İslam âlimleri, hemen her devirde bu iki alan arasında dinamik bir ilişkinin varlığını fark etmişler ve bu durumu daima göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer taraftan söz konusu alanların temel kaynağının Kur’ân ve sünnet olması gerçeği de bu ilişkinin göz ardı edilememesinin nedenlerden biri olarak görülebilir. Bu minvalde çıkış noktaları itibariyle fıkhı ve tasavvufu bir araya getiren Kur’ân olduğu için, mutlaka ona yönelmek gerekir. Bu durumda, mevcut ahkâm (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. I-3 Ordinis Primi Tomus Tertius: Colloquies.L. -E. Halkin, F. Bierlaire & René Hoven (eds.) - 1972 - Brill.
  Erasmus wrote his Colloquies as educational material for training boys in Latin conversation. This volume of the Amsterdam edition of the Latin texts of Erasmus offers a critical edition of the Latin texts of these influential, creative writings, which resemble short Latin plays.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  40
  Control of Automated Behavior: Insights From the Discrete Sequence Production Task.Elger L. Abrahamse, Marit F. L. Ruitenberg, Elian de Kleine & Willem B. Verwey - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 10.  49
  L'Idée de Preuve En Métaphysique. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (2):357-357.
  Kasm does not offer any concept of proof which is regulative for all metaphysics, for he is convinced that each metaphysical approach requires its own proper logic and methodology. Within this pluralistic framework he seeks to discern the structure of formal truth as expressed in the concept of proof inherent in various metaphysical approaches.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılarda Medrese Çevrelerinde Modern Astronomi.Orhan Güneş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):175-209.
  Teleskobun bilimsel amaçlarla kullanılması Güneş Sistemi’nin yapısına dair bilgimizi önemli ölçüde değiştirdi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde kadim dönemlerden beri bilinen beş gezegene iki yeni gezegen, bir düzine asteroid ve onlarca uydu ilave edilmişti. Batı’da meydana gelen bu gelişmelere sırtını dönmeyen Osmanlı bilim çevreleri bunları eserlerine yansıttılar. Ancak güncel bilginin aktarımıyla ilgili temel tez, bu aktarımın esasen modern eğitim kurumları tarafından yapıldığı ve hızının da çok yüksek olmadığı yönündedir. Özellikle medrese çevresi söz konusu olduğunda bu iddia daha da güçlü bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. The Puzzle of the Changing Past.L. Barlassina & F. Del Prete - 2015 - Analysis 75 (1):59-67.
  If you utter sentence (1) ‘Obama was born in 1961’ now, you say something true about the past. Since the past will always be such that the year 1961 has the property of being a time in which Obama was born, it seems impossible that could ever be false in a future context of utterance. We shall consider the case of a sentence about the past exactly like (1), but which was true when uttered a few years ago and is (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 13.  14
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Timing and Forgetting-Duration Comparison with Delays.J. G. Fetterman, L. R. Dreyfus & Ld da StubbsSmith - 1986 - Bulletin of the Psychonomic Society 24 (5):321-321.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  47
  The Precautionary Principle and the Tolerability of Blood Transfusion Risks.Koen Kramer, Hans L. Zaaijer & Marcel F. Verweij - 2017 - American Journal of Bioethics 17 (3):32-43.
  Tolerance for blood transfusion risks is very low, as evidenced by the implementation of expensive blood tests and the rejection of gay men as blood donors. Is this low risk tolerance supported by the precautionary principle, as defenders of such policies claim? We discuss three constraints on applying the precautionary principle and show that respecting these implies tolerating certain risks. Consistency means that the precautionary principle cannot prescribe precautions that it must simultaneously forbid taking, considering the harms they might cause. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 16. Droit naturel. Relancer l'histoire?L.-L. Christians, F. Coppens, X. Dijon, P. Favraux, G. Fiasse, J.-M. Longneaux & M. Ruol (eds.) - 2008
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Le problème de l'immortalité, de E. Petavel-Olliff.A. F. L. - 1892 - Revue de Théologie Et de Philosophie 25 (5):496.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  27
  A Dictionary of Thought. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):191-191.
  Selections by Runes from his own writings, arranged alphabetically from "abhorrence" to "zero." It is hard to understand why this should cost as much as $5.00.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  An Interpretation of Whitehead's Metaphysics. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (4):662-663.
  Christian offers us a clear and detailed analysis of Whitehead's three primary types of entities: actual occasions, eternal objects, and God. He endeavours to show how Whitehead's account satisfies his own requirements of categoreal explanation and that these three types, together with creativity, require one another. The analysis is focused by a concern for the twin concepts of transcendence and immanence which, while shown to apply to all three types, are seen to be particularly relevant to Whitehead's revision of traditional (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  80
  Truth.J. L. Austin, P. F. Strawson & D. R. Cousin - 1950 - Aristotelian Society Supplementary Volume 24 (1):111-172.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   152 citations  
 21.  10
  Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought.J. L. Ackrill, F. M. Cornford & W. K. C. Guthrie - 1954 - Philosophical Quarterly 4 (17):378.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 22.  14
  Ethical Conflicts and the Process of Reflection in Undergraduate Nursing Students in Brazil.F. R. S. Ramos, L. C. D. F. Brehmer, M. A. Vargas, A. P. Trombetta, L. R. Silveira & L. Drago - 2015 - Nursing Ethics 22 (4):428-439.
 23.  7
  L’Hégélianisme de F. Engels.Oran Mohamed MoulfiDépartement de Philosophie Université & Algérie: Bd de L’ A. L. N. Oran - 2015 - Hegel-Jahrbuch 2015 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  L’Hégélianisme de F. Engels.Oran Mohamed MoulfiDépartement de Philosophie Université & AlgérieEmail: Bd de L’ A. L. N. Oran - 2015 - Hegel-Jahrbuch 2015 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  A Handbook of Christian Theology: Definition Essays and Movements of Thought in Contemporary Protestantism. [REVIEW]S. F. L. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):323-323.
  The editor has been quite successful in selecting experts to write the three-to-four-page articles in this handbook, and in most cases he has chosen advocates rather than critics to expound particular concepts: e.g., Nygren on Eros and Agape, Tillich on Kairos, Dinkler on demythologizing. Each article lists one or two important books on its subject.--L. S. F.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Anthropology and Ethics. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (2):356-356.
  The authors seek to remedy a double defect: the neglect by philosophers of relevant anthropological material for ethical reasoning, and the neglect by anthropologists of the ethical dimensions of culture. Aware of man's frequent tendency to moralize rather than to be moral, the authors are cautious about endorsing either cultural relativism or the view that varying moral codes each express in local concepts the same underlying morality. This is a tentative study, raising problems and specifying inquiries rather than offering conclusions. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Russkie Filosofy o Voĭne: F.M. Dostoevskiĭ, Vl.S. Solovʹev, N.A. Berdi͡aev, S.N. Bulgakov, E.N. Trubet͡skoĭ, S.L. Frank, V.F. Ėrn. [REVIEW]I. S. Danilenko (ed.) - 2005 - Kuchkovo Pole.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  10
  Greek Poetry for Everyman. By F. L. Lucas. Pp. Xxxiv + 414. London: Dent. 16s.M. L. Clarke & F. L. Lucas - 1952 - Journal of Hellenic Studies 72:126-126.
 29.  21
  Multi-Asperity Contact: A Comparison Between Discrete Dislocation and Crystal Plasticity Predictions.L. Nicola, A. F. Bower, K. -S. Kim, A. Needleman & E. Van der Giessen - 2008 - Philosophical Magazine 88 (30-32):3713-3729.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 30.  50
  All Gifts Large and Small.Dana Katz, Arthur L. Caplan & Jon F. Merz - 2003 - American Journal of Bioethics 3 (3):39-46.
  Much attention has been focused in recent years on the ethical acceptability of physicians receiving gifts from drug companies. Professional guidelines recognize industry gifts as a conflict of interest and establish thresholds prohibiting the exchange of large gifts while expressly allowing for the exchange of small gifts such as pens, note pads, and coffee. Considerable evidence from the social sciences suggests that gifts of negligible value can influence the behavior of the recipient in ways the recipient does not always realize. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   43 citations  
 31.  21
  Gender-Related Differences in Ethical and Social Values of Business Students: Implications for Management.Patricia L. Smith & I. I. I. Ellwood F. Oakley - 1997 - Journal of Business Ethics 16 (1):37-45.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 32.  23
  The World as Will and Representation. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (3):494-494.
  E. F. J. Payne is the first to re-translate Schopenhauer's principal work since Haldane and Kemp's edition of 1883-6. It is a careful translation, staying very close perhaps too close--to Schopenhauer's style and punctuation, but avoiding the errors of literalistic translation. Payne also has the advantage of a far more critical German edition than was available to his predecessors.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Satyrspiele: Bilder Griechischer Vasen. By F. Brommer. Pp. 86; 67 Text Figs. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1944. RM. 6. [REVIEW]T. B. L. Webster & F. Brommer - 1950 - Journal of Hellenic Studies 70:85-86.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34. The Philosophy of Mahatma Gandhi for the Twenty-First Century.Bhikhu Parekh, Anthony Parel, Vinit Haksar, Richard L. Johnson, Nicholas F. Gier, Fred Dallmayr, Joseph Prabhu, Naresh Dadhich, Makarand Paranjape, Margaret Chatterjee & M. V. Naidu (eds.) - 2008 - Lexington Books.
  This volume shows how Gandhi's thought and action-oriented approach are significant, relevant, and urgently needed for addressing major contemporary problems and concerns, including issues of violence and nonviolence, war and peace, religious conflict and dialogue, terrorism, ethics, civil disobedience, injustice, modernism and postmodernism, oppression and exploitation, and environmental destruction. Appropriate for general readers and Gandhi specialists, this volume will be of interest for those in philosophy, religion, political science, history, cultural studies, peace studies, and many other fields.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  87
  A Naturalist’s View of Pride.Jessica L. Tracy, Azim F. Shariff & Joey T. Cheng - 2010 - Emotion Review 2 (2):163-177.
  Although pride has been central to philosophical and religious discussions of emotion for thousands of years, it has largely been neglected by psychologists. However, in the past decade a growing body of psychological research on pride has emerged; new theory and findings suggest that pride is a psychologically important and evolutionarily adaptive emotion. In this article we review this accumulated body of research and argue for a naturalist account of pride, which presumes that pride emerged by way of natural selection. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 36.  45
  The Light Within Us. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):191-191.
  A selection of brief, half-page reflections and observations culled from Schweitzer's major works. --L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  40
  The Science of Philosophy. [REVIEW]S. F. L. - 1960 - Review of Metaphysics 13 (3):532-532.
  In an attempt to render the philosophical enterprise scientific by making it fully systematic, Lazowick elaborates seven exhaustive dimensions or categories which are applicable in every instance to each of the three dominant wholes: the personal self, cultural institutions, and God. The attempt is not enhanced by Lazowick's singularly barbarous style.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  34
  Philippians Through the Revelation. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (2):361-361.
  This is the third and final volume of Dr. Wuest's expanded translation of the New Testament, a literal rendering of the Greek text with numerous bracketed insertions intended to clarify the meaning. Designed primarily as an auxiliary study aid for those who have not studied Greek, it lacks the gracefulness of the Revised Standard Version and the readability of J. B. Phillips' translation. Dr. Wuest is conservative and premillenialist in theological belief.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  33
  Mysticism and the Modern Mind. [REVIEW]S. F. L. - 1960 - Review of Metaphysics 13 (3):534-534.
  Eleven essays devoted to contemporary perspectives on mysticism, mostly written in the tradition of religious liberalism. Several contributors stress the existentialist contribution to our understanding of mysticism, while N. A. Nikam examines "Some Aspects of Ontological and Ethical Mysticism in Indian Thought." Emerson is considered, along with two less conventional candidates, Whitehead and Wittgenstein, for their relevance to mystical thought. These studies are suggestive rather than definitive.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  31
  God in Modern Philosophy. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):186-187.
  Collins examines the main philosophical approaches, whether positive, negative, or skeptical, which have been taken towards God since Cusanus, showing the central and often decisive role which the theme of God's existence, nature, and relation to the world has played in this development. It is an ambitious undertaking, and Collins acquits himself well. His survey includes such diverse thinkers as Montaigne, Descartes, Hume and Rousseau, Pascal, Newman, Marx, Mill, and Whitehead. The concise introductory remarks to each chapter are particularly revealing, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  30
  Naturphilosophie Im 19. Jahrhundert. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (2):356-357.
  Hennemann finds that the history of the natural sciences has usually been treated in a non-historical way, as a merely chronological sequence of discoveries and developments with little attention paid to the evolution of its historically conditioned presuppositions. Focusing chiefly on the 19th century, he uncovers many interconnections between the special sciences and the philosophy of nature. He is unsuccessful in his attempt to discern a basic structural relationship.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  27
  Reasons and Faiths; an Investigation of Religious Discourse, Christian and Non-Christian. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (1):191-191.
  In applying a sophisticated version of "ordinary language" analysis to comparative religion, Smart offers us a highly perceptive account of the inner logic and the principles of justification for religious doctrines. He distinguishes three fundamental doctrinal strands, the mystical, the numinous, and the incarnational, uncovering the demands that each imposes upon the others.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  27
  Symposium on Sociological Theory. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 13 (2):361-361.
  Nineteen thoughtful essays devoted to the theoretical aspects of sociological investigation: the use of ideal types, the causal concept and the concept of social change, functional analysis, the formalization of theory, and the place of values in sociology. C. Wright Mill's "On Intellectual Craftsmanship" is an engaging and informal account of how one social scientist goes about his business, with a liberal sprinkling of criticisms against the tendency to divorce methodological inquiry from the scientific investigation itself. --L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  26
  A New Etruscan Text L. Agostiniani, F. Nicosia: Tabula Cortonensis . (Studia Archaeologica, 105.) Pp. 175, incl. 35 pls. Rome: 'L'Erma' di Bretschneider, 2000. Cased, L. 250,000. ISBN: 88-8265-090-. [REVIEW]F. R. Serra Ridgway - 2001 - The Classical Review 51 (02):278-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  24
  Introduction to Philosophy. [REVIEW]S. F. L. - 1963 - Review of Metaphysics 16 (3):591-591.
  Thirty-two standard readings in philosophy grouped about four themes: nature of philosophy, epistemology and metaphysics, ethics, and the philosophy of religion. No attempt has been made to represent current existentialist or analytic trends, though Bergson, Kierkegaard, and F. R. Tennant are present. Leibniz' Monadology, freshly translated by Smullyan, is included in its entirety.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  24
  Religious Belief. [REVIEW]S. F. L. - 1960 - Review of Metaphysics 13 (3):532-532.
  Martin believes that "mathematic statements, scientific statements, and moral statements are not themselves in conceptual disorder, though philosophical accounts of them regularly are." In this book he sets out to show that most religious statements share this defect. Martin uses linguistic analysis, but his aim is primarily to criticize the content of religious statements, not to discover the logic of religious discourse. Much of his argument depends upon the contention that many assertions are meaningful only if their negation is logically (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  24
  Religious Platonism; The Influence of Religion on Plato and the Influence of Plato on Religion. [REVIEW]S. F. L. - 1960 - Review of Metaphysics 13 (4):700-700.
  Feibleman finds two diverse strands in Plato's philosophy: an idealism centered upon the Forms denying full ontological status to the realm of becoming, and a moderate realism granting actuality equal reality with Forms. For each strand Plato developed a conception of religion: a supernatural one derived from Orphism, and a naturalistic religion revering the traditional Olympian deities. Unfortunately, Feibleman's method of mere confrontation of conflicting statements in Plato detracts from his persuasiveness.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  24
  The Riddle of Life. [REVIEW]S. F. L. - 1958 - Review of Metaphysics 12 (2):321-321.
  A balanced proclamation of the salvation available in Jesus Christ. Theological complexity is avoided --perhaps necessarily in such a popular work--but the result is disappointing to the critical reader. --L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  23
  Philosophical Perspectives. [REVIEW]S. F. L. - 1959 - Review of Metaphysics 12 (4):666-666.
  This group of essays concerns man, history, and culture--particularly the interdependence of the philosophical vocation and the supporting culture. Scheler's writing is engaging and lively, but unsystematic in presentation. The translation is good.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  23
  The Sequence of Belief. A Consideration of Religious Thought From Homer to Ockham. [REVIEW]S. F. L. - 1963 - Review of Metaphysics 16 (4):807-807.
  A careful, descriptive history of belief, beginning in very broad terms with early Christian, Roman, and Greek beliefs and finally narrowing to beliefs held by the schoolmen in Paris during the high middle ages. The stress is on the latter period. Pickman wishes to do justice to the range of significant belief which these thinkers held rather than to exhibit their logical structure.--L. S. F.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000