Order:
 1.  22
  Disrupted Functional Connectivity of Cornu Ammonis Subregions in Amnestic Mild Cognitive Impairment: A Longitudinal Resting-State fMRI Study.Hui Li, Xiuqin Jia, Zhigang Qi, Xiang Fan, Tian Ma, Ran Pang, Hong Ni, Chiang-Shan R. Li, Jie Lu & Kuncheng Li - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 2.  24
  Baseline Brain Activity Changes in Patients With Single and Relapsing Optic Neuritis.Zhuoqiong Ren, Yaou Liu, Kuncheng Li, Yunyun Duan, Huang Jing, Peipeng Liang, Zheng Sun, Xiaojun Zhang & Bei Mao - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 3.  33
  Mapping the “What” and “Where” Visual Cortices and Their Atrophy in Alzheimer's Disease: Combined Activation Likelihood Estimation with Voxel-Based Morphometry.Yanjia Deng, Lin Shi, Yi Lei, Peipeng Liang, Kuncheng Li, Winnie C. W. Chu & Defeng Wang - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 4.  20
  Altered Brain Structure and Functional Connectivity of Primary Visual Cortex in Optic Neuritis.Jing Huang, Yunyun Duan, Sidong Liu, Peipeng Liang, Zhuoqiong Ren, Yang Gao, Yaou Liu, Xiaojun Zhang, Jie Lu & Kuncheng Li - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 5.  23
  Disrupted Module Efficiency of Structural and Functional Brain Connectomes in Clinically Isolated Syndrome and Multiple Sclerosis.Yaou Liu, Yunyun Duan, Huiqing Dong, Frederik Barkhof, Kuncheng Li & Ni Shu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 6.  20
  Characteristics of Resting-State Functional Connectivity in Intractable Unilateral Temporal Lobe Epilepsy Patients with Impaired Executive Control Function.Chao Zhang, Hongyu Yang, Wen Qin, Chang Liu, Zhigang Qi, Nan Chen & Kuncheng Li - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 7.  23
  Functional Preservation and Reorganization of Brain during Motor Imagery in Patients with Incomplete Spinal Cord Injury: A Pilot fMRI Study.Xin Chen, Lu Wan, Wen Qin, Weimin Zheng, Zhigang Qi, Nan Chen & Kuncheng Li - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 8.  2
  Altered Functional Connectivity in White and Gray Matter in Patients With Multiple Sclerosis.Muwei Li, Qiongge Li, Zhipeng Yang, Bowen Xin, Zhigang Qi, Zheng Liu, Huiqing Dong, Kuncheng Li, Zhaohua Ding & Jie Lu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark