Results for 'Krzysztof Wo��od��ko'

1000+ found
Order:
 1. Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego.Krzysztof Duda - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2):317-359.
  The article presents the painter Stanisław Daczyński, a student of Jan Matejko, who having completed his art studies and leaving Krakow worked at a pottery school in Kolomyia in Pokuttia. There has been scarcely any research conducted about the life of Stanisław Daczyński. The present article is a continuation of the studies on this painter, previously published by the author, and aims to bring him back to the space of the history of Polish culture and bring closer the space in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  25
  Krzysztof Rebilas Zak Lad Fizyki. Uniwersytet Rolniczy Im. Hugona Ko L Lataja.Kraków Poland - 2008 - Apeiron: Studies in Infinite Nature 15 (3):206.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):57-78.
  The article explains the nature of the power of imagination conceived from the perspective of the evolution of the notion in the 17th and 18th century British empiricism. Taking as a starting point Hobbes’ materialistic and mechanistic philosophical system we reconstruct the change of thought in Locke’s, Berkley’s and finally in Hume’s analyses. At the same time we observe the increase of those philosophers’ interest in associational relations and change in perceiving the role these relations played in the process of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  5
  Od autobiografii do teatru. O niektórych utworach prozatorskich Gerharta Hauptmanna.Krzysztof A. Kuczyński - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Der Aufsatz analysiert zwei Prosawerke von Gerhart Hauptmann, die in seinem gesamten Schaffen eine wichtige Position einnehmen und ein Schlüssel zugleich für seine Biographie sind. In der ausgewählten Bibliographie werden wichtigste polnische einschlägige Bücher und Studien angegeben.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dynamika kultury. Od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas.Krzysztof D. Szatrawski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:175-184.
  Kultura przekroczyła granice wyznaczone jej w binarnym rozróżnieniu ze światem natury. Osiągnięcia cywilizacyjne umożliwiły głęboką ingerencję w procesy przyrody, uniemożliwiając rozpoznanie rzeczywistych jej cech. Technologie informacyjne stały się systemem nerwowym toż- samości mas. Umasowienie społeczeństwa i rozwój technologii doprowadziły do takiego stanu ludzkiej cywilizacji, w którym natura stała się rzeczywistością mityczną.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Od Solidarności Do Wolności: Szkice Etyczne.Makary Krzysztof Stasiak - 2009 - Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej W Łodzi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Od Basho Do Barthesa. Estetyka Amerykańskich Haiku.Lee Gurga, Agnieszka Prokop & Krzysztof Włodarczyk - 2004 - Estetyka I Krytyka 1 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Czy cząstki wirtualne istnieją niezależnie od kwantowej teorii pola?Krzysztof Iwan - 1994 - Filozofia Nauki 3.
  In the paper it is shown that for the existence of the virtual particles - in Quine's sense of existence - is responsible a part H'(t) of the hamiltonian of the mutual interaction among real particles. The author tries to prove that the application of Quine's definition of existence to the justification of the existence of virtual particles, cannot be accepted by the physicists. For that reason they seek another justification for the existence of virtual particles - with the help (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  „Koniec historii” Francisa Fukuyamy z perspektywy dwudziestu lat od ukazania się dzieła.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (1):131-152.
  In the article I focus on a few philosophical issues which are characteristic for Fukuyama’s theory, such as: historicalness, idea of common history, freedom, human nature and thymos, being the component of human mentality propelling the course of history, according to Fukuyama’s reading of Plato. We are also able to take a look at the role of natural science in the development of history process and specific mechanism propelling human actions. The mechanism is Hegelian attitude of the struggle for recognition (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne.Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski - 2001 - Studia Semiotyczne 23 (1):3.
  Chciałem Go pożegnać. Kilkakrotnie próbowałem napisać choć parę słów. O Nim samym. Okazało się, że nie potrafię. Udało mi się tylko przedstawić Jego poglądy na reizm Tadeusza Kotarbińskiego, ale uczyniłem to gdzie indziej. Muszę tu poprzestać na ofiarowaniu Mu tego, co napisałem na Jego dziewięćdziesiąte urodziny, w osiemdziesięciolecie naszej przyjaźni.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Eliminacja etyki a realizm racji.Krzysztof Saja - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (2):87-100.
  Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego Ethics. Inventingright and wrong (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: 1. fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackie), 2. fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz 3. eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Kategoria wyjaśniania a filozofia matematyki Gödla.Krzysztof Wójtowicz - 2018 - Studia Semiotyczne 32 (2):107-129.
  Artykuł dotyczy zagadnienia, w jakim sensie można stosować kategorię wyjaśnienia do interpretacji filozofii matematyki Kurta Gödla. Gödel – jako realista matematyczny – twierdzi bowiem, że w wypadku matematyki mamy do czynienia z niezależnymi od nas faktami. Jednym z owych faktów jest właśnie rozwiązywalność wszystkich dobrze postawionych problemów matematycznych – i ten fakt domaga się wyjaśnienia. Kluczem do zrozumienia stanowiska Gödla jest identyfikacja założeń, na których się opiera: metafizyczny realizm: istnieje uniwersum matematyczne, ma ono charakter obiektywny, niezależny od nas; optymizm epistemologiczny: (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Semantyka moralności a kryteria wyboru teorii metaetycznej.Krzysztof Saja - 2008 - Etyka 41:147-161.
  Od początku rozwoju stuletniej historii metaetyki rozważania językowe grały kluczową rolę przy wyborze dobrej teorii metaetycznej. Celem artykułu jest ukazanie i wyjaśnienie tego faktu poprzez wskazanie na najistotniejsze motywy rozwoju dociekań metaetycznych. Postawiona została również teza, że główny problem metaetyki ująć należy szerzej, niż uczynił to w ostatnich latach we wpływowy sposób M. Smith. W tym celu zaprezentowane zostały dwa kryteria dobrej teorii metaetycznej postulowane przez M. Timmonsa i T. Horgana: kryterium koherencji i doświadczenia oraz cechy języka moralności, jak również (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  About the Sense Perceptions and the Adventitious Ideas in Descartes’s Philosophy.Krzysztof Wawrzonkowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):49-64.
  Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrzeżeniami zmysłowymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacji opracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia z najważniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wartości codzienne w świadomości młodych Polaków.Krzysztof Dariusz Szulborski - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:41-54.
  Artykuł dotyczy wartości uznawanych przez młodzież. Obiektem badań nie bez przyczyny jest ta kategoria społeczna, gdyż młodzież, tworząc własne systemy wartości i normy moralne, kreuje nowy porządek i przyczynia się do postępu. We wstępipe przedstawiono typologię wartości oraz pojęcia, które w dalszej części pracy zostaną zastosowane w analizie omawianych zjawisk. Podstawą podjętych w artykule rozważań są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w Morągu. Skupiono się głównie na stosunku młodzieży do wartości codziennych. Postawiono pytanie o wartości uznawane za ważne w życiu, oraz (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Henry Sidgwick i John Rawls o neutralności normatywnej teorii moralnej.Krzysztof Kędziora - 2008 - Etyka 41:130-146.
  W artykule zaprezentowane zostały zarówno podobieństwa, jak i różnice w rozumieniu projektu teorii moralnej u Henry’ego Sidgwicka i Johna Rawlsa. W pierwszej części omówione zostało rozumienie teorii moralnej przez autora The Methods of Ethics, w części drugiej przedstawiono koncepcję Rawlsa jako kontynuację, pod pewnymi względami, dzieła Sidgwicka. Według tego ostatniego teoria moralna jest porównawczą analizą różnych metod etyki odkrywanych w potocznej świadomości moralnej. Teoria moralna jest niezależna od metafizyki i psychologii oraz rozstrzygnięć właściwych dla nich problemów, takich jak problem wolnej (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  O spostrzeżeniach zmysłowych i ideach nabytych w filozofii Kartezjusza.Krzysztof Wawrzonkowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):49-64.
  Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrzeżeniami zmysłowymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacji opracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia z najważniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Descartes’ Argument for Dualism in Contemporary Philosophy of Mind.Jonas Dagys - 2006 - Problemos 69:95-103.
  Straipsnyje analitinës filosofijos poþiûriu analizuojamas Descartes’o sàmonës ir kûno skirtingumo árodymas, siekiant atskleisti jo panaðumus su ðiuolaikinëje sàmonës filosofijoje populiariu Davido Chalmerso pateiktu „zombio“ mintiniu eksperimentu ir juo grindþiamu dualizmo árodymu. Siekiama parodyti, kad ðiuolaikinis modaline semantikos analize grindþiamas árodymo variantas yra techniðkai sudë-tingesnis ir atsparesnis fizikalistinei kritikai, taèiau jis paremtas nutylëta ir nepagrásta episteminio sà-vokø skaidrumo prielaida, kuri iðskirstina kaip viena originalaus dekartiðko árodymo silpnybiø. Tai leidþia tvirtinti, kad Antoine’o Arnauld kritika, pateikta Descartes’o árodymui, lygiai taip pat sëkmingaitaikytina ir (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Kako Postanemo Državljani Oziroma Ali Sploh to Postanemo?Monique David-Ménard - 2018 - Filozofski Vestnik 39 (3).
  Za klasično in moderno politično filozofijo od Hobbesa prek Kanta in Hegla do Marxa postanemo državljani, ko svojo zakoreninjenost v družinske in družbene vezi spremenimo v pravni in/oziroma politični obstoj. Judith Butler in Marc Abélès, s tem da poudarjata prekarnost politike, postavljata pod vprašaj klasične distinkcije, kot je ločevanje med zasebnim in javnim, ko pokažeta, da sta imanentnost in kontingentnost konfliktov konstitutivna za vznik politike danes. Ker mislita politiko onstran države, tako Butler kot Abélès pojmujeta politični prostor kot križišče različnih (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Karl Otto Apel’s Neo-Kantianism: How is Possible Contemporary Normative Ethics?Jūratė Baranova - 2007 - Problemos 72:145-155.
  Straipsnyje svarstoma ðiuolaikinës normatyviosios etikos paieðkos galimybë, pasitelkiant Karlo Otto Apeliotokio bandymo pavyzdá ir suprieðinant já su Jürgeno Habermaso diskurso etika bei Maxo Weberio irKarlo Raimundo Popperio politinës moralës projektais. Autorë pripaþásta, kad Apelio pastangos suteiktiðiuolaikinei etikai vieningà normatyviná pagrindà iðkrenta ið bendros á vertybiø pliuralizmà linkstanèiosðiuolaikinës etikos perspektyvos. Kita vertus, jos manymu, siekiant iðsaugoti Kanto etikos formaliuosiusaspektus, jo transcendentalines intencijas, galima nepastebëti svarbiø Kanto etikos turinio aspektø.Mûsø galva, formalus procedûriðkumas ar normatyvumas neiðsemia Kanto etikos galimybiø.Pagrindiniai þodþiai: Apelis, Weberis, Popperis, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Fourth Kant’s Antinomy and the Odyssey of Levinas’ Subject.Jūratė Baranova - 2007 - Problemos 71:148-156.
  Straipsnyje svarstomas teorinis judesys, kuriuo Emmanuelis Levinas grindë savàjà asmens tapatumosampratà, prieðingà Vakarø filosofijos klasikiniame racionalizme ir fenomenologijoje susiklosèiusiossavimonës kaip sàmonës tapatumo sau prielaidai. Kanto asmens tapatumo koncepcija taip pat liekaðioje „antileviniðkoje“ paradigmoje, taèiau Levinas pasitelkia ketvirtàjà Kanto antinomijà kaip iðlaisvinanèià subjektyvumà ið laiko spàstø. Straipsnyje keliamas klausimas, kaip Levinas perðoka nuo dinamiðko laiko sekmens problemos prie subjekto tapatumo kaip jo socialumo klausimo. Koká vaidmenáðioje naujoje asmens tapatumo sampratoje vaidina Fiodoro Dostojevskio romanø kai kuriø veikëjøvertybinëms prielaidoms labai artima Levino subjekto (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Analitična filozofija in filozofija preobrazbe Analytical Philosophy and Transformative Philosophy.Richard Rorty - unknown - Phainomena 53.
  Pogosto se govori o »krizi« na humanističnih oddelkih ameriških univerz. Vendar imajo ljudje, ki to govorijo, v mislih prekomerno politično korektnost, ki jo še lahko zasledimo na ameriških oddelkih za književnost. Oddelki za filozofijo v Združenih državah so imeli svojo zadnjo krizo v štiridesetih in petdesetih – v obdobju, ko je analitična filozofija dovršila svoj prevzem. Od takrat se ni zgodil noben dramatičen generacijski preobrat, razen nenadnega vznika feministične filozofije kot novega področja specilizacije v sedemdesetih letih. Posledice radikalizma so sicer (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Interpasivnost.Mladen Dolar - 1997 - Filozofski Vestnik 18 (3).
  Tekst razvija idejo interpasivnosti, novega koncepta, oblikovanega po modelu interaktivnosti in ki pokriva vrsto pojavov, v katerih subjekt delegira svojo pasivnost in užitek na drugo osebo ali stvar. Izhodišče je tekst, ki gaje leta 1874 napisal Villiers de 1'Isle-Adam in ki nemara lahko velja za rojstno mesto te ideje. Ta tekst razvija pojem la claque, in predlaga njegovo razširitev, tako da bi ga pretvorili v mehanični aparat. Pričujoči tekst skuša pokazati, daje ta claque mogoče vzeti za vzorec za delovanje želje (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  State, Law, Realm of Freedom.Danilo Basta - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):33-59.
  Fichte's theory of the state, comprising and integral part of his practical philosophy, is built on the key premises of his metaphysics. Therefore the clarification of this problem in Fichte's later philosophy intends to point, on one hand, to a representative metaphysical project of the state with great speculative power, and on the other to a way of thinking about the state which is today taken to be anachronistic, unscientific, outdated, and hence worthy of being mentioned as a "negative example". (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Kant in konec razsvetljenstva.Mladen Dolar - 1987 - Filozofski Vestnik 8 (1).
  Izhajajoč iz dveh slavnih Kantovih tekstov skuša pričujoči spis pokazati na notranjo zvezo med avtonomijo uma in subjektivno svobodo na eni strani ter nujnim pokoravanjem arbitrarni avtoriteti na drugi. V Kantovem načrtu za organizacijo Univerze se ta povezanost kaže kot delitev na zgornje in spodnje fakultete, pri čemer se morajo prve podrejati samovoljnim ukazom zunanje oblasti, druga pa naj se ravna le po načelih uma. Obe plati spadata skupaj v skladu s Kantovim paradoksnim stališčem, da samo omejitev osvobaja, medtem ko (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Philosophien im widerstreit: Nachträgliche ursprünge, neuanfänge, nachstiftungen, revisionen, subversionen.Burkhard Liebsch - 2010 - Filozofija I Društvo 21 (2):185-224.
  Zusammenfassung: Der folgende Aufsatz zeigt die Notwendigkeit einer sozialphilosophischen Revision der neuzeitlichen Philosophie ankn?pfend an Merleau-Pontys Auseinandersetzung mit Descartes auf, die zum Vorrang der Frage f?hrt, wer wir im Verh?ltnis zu Anderen sind. Die Aktualit?t einer solchen Revision wird u. a. mit Bezug auf das philosophische Werk von Ricoeur und Levinas deutlich gemacht. Polazeci od Merlo-Pontijevog razracunavanja sa Dekartom, ovaj clanak pokazuje nuznost za jednom socijal-filozofskom revizijom novovekovne filozofije u cijem je polazistu pitanje ko smo mi u odnosu prema drugima. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Analiza kot model teorije opisov.Matjaž Potrč - 1984 - Filozofski Vestnik 5 (1-2).
  Izhodišče analize, kot njeno vlogo dojema Bertrand Russell, še zlasti v obdobju, ko izdela teorijo opisov, je vselej nekaj enostavnega. Od sežete, zapletene strukture nas analiza kot znanstveni model vodi k njenim porizlikovanim, dobro pregledanim delom. Doseči enostavnost na takih osnovah pa pomeni prevzeti nekaj izhodišč: na ontološki predpostavki utemeljeni spoznavni model, razlikovanje med popolnim ter nepopolnimi simboli, itd. Vselej imamo razdelitev med ravnijo enostavnega ter med ravnijo izvedenega, in odločilni model je reprezentacionalističen. Takšen idilični pričetek pa kmalu zadane ob (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  22
  Challenges of Traditional Bioethical Principles in the Implementation of Contemporary Standards of Medical Law.Hajrija Mujovic-Zornic - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (4):71-79.
  The paper focuses on issues of development dimensions of Medical Law and its ongoing process of standardization and harmonization on one hand, versus the traditionally rooted and available principles of biomedical ethics, on the other. The collision of new legal institutes and the spread of human rights protections is evident. This paper follows the theory and practice of medical ethics and medical law. The theoretical aspect points out medical ethics as one of the sources of medical law. Legal theory makes (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Filozofia René Thoma. Tłum. Krzysztof Wolicki.Krzysztof Pomian - 1989 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 34.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Systemowy obraz świata. Monadologia wobec nauki współczesnej (Krzysztof Kościuszko, \"Nowa formuła monadologii\").Krzysztof D. Szatrawski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:343-348.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Matthias Koßler, Substantielles Wissen und subjektives Handeln. Dargestellt in einem Vergleich von Hegel und Schopenhauer. [REVIEW]Matthias Koßler - 1992 - Schopenhauer Jahrbuch:167-172.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Introducing the Ko Corpus of Korean Mother–Child Interaction.Eon-Suk Ko, Jinyoung Jo, Kyung-Woon On & Byoung-Tak Zhang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  We describe a corpus of speech taking place between 30 Korean mother–child pairs, divided in three groups of Prelexical, Early-Lexical, and Advanced-Lexical. In addition to the child-directed speech, this corpus includes two different formalities of adult-directed speech, i.e., family-directed ADS and experimenter-directed ADS. Our analysis of the MLU in CDS, family-, and experimenter-directed ADS found significant differences between CDS and ADS_Fam, and between ADS_Fam and ADS_Exp, but not between CDS and ADS_Exp. Our finding suggests that researchers should pay more attention (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  33
  Questions Concerning Possible Shortest Single Axioms for the Equivalential Calculus: An Application of Automated Theorem Proving to Infinite Domains.L. Wos, S. Winker, R. Veroff, B. Smith & L. Henschen - 1983 - Notre Dame Journal of Formal Logic 24 (2):205-223.
 36. Chapter Four Divine Paradox and Harmony: Whitehead and Jung on the Love of God Young Woon Ko.Young Woon Ko - 2007 - In Thomas Jay Oord (ed.), The Many Facets of Love: Philosophical Explorations. Cambridge Scholars Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  19
  A Systematic Review of the Bottom/Base of the Pyramid Literature: Cumulative Evidence and Future Directions.Krzysztof Dembek, Nagaraj Sivasubramaniam & Danielle A. Chmielewski - 2020 - Journal of Business Ethics 165 (3):365-382.
  Sixteen years ago, Prahalad and Hart introduced the possibility of both profitably serving the poor and alleviating poverty. This first iteration of the Bottom/Base of the Pyramid approach focused on selling to the poor. In 2008, after ethical criticisms leveled at it, the field moved to BoP 2.0, instead emphasizing business co-venturing. Since 2015, we have witnessed some calls for a new iteration, with the focus broadening to a more sustainable development approach to poverty alleviation. In this paper, we seek (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38.  41
  Literature Review of Shared Value: A Theoretical Concept or a Management Buzzword?Krzysztof Dembek, Prakash Singh & Vikram Bhakoo - 2016 - Journal of Business Ethics 137 (2):231-267.
  Porter and Kramer :78–92, 2006; Harv Bus Rev 89, 62–77, 2011) introduced ‘shared value’ as a ‘new conception of capitalism,’ claiming it is a powerful driver of economic growth and reconciliation between business and society. The idea has generated strong interest in business and academia; however, its theoretical precepts have not been rigorously assessed. In this paper, we provide a systematic and thorough analysis of shared value, focusing on its ontological and epistemological properties. Our review highlights that ‘shared value’ has (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 39.  7
  De-Colonising Public Spaces in Malaysia. Dating in Kuala Lumpur.Krzysztof Nawratek & Asma Mehan - 2020 - Cultural Geographies 27.
  This article discusses places and practices of young heterosexual Malaysian Muslims dating in non-private urban spaces. It is based on research conducted in Kuala Lumpur (KL) in two consecutive summers 2016 and 2017. Malaysian law (Khalwat law) does not allow for two unrelated people (where at least one of them is Muslim) of opposite sexes to be within ‘suspicious proximity’ of one another in public. This law significantly influences behaviors and activities in urban spaces in KL. In addition to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  19
  Intuition-Driven Navigation of the Hard Problem of Consciousness.Krzysztof Sękowski & Wiktor Rorot - forthcoming - Review of Philosophy and Psychology:1-17.
  The discussion of the nature of consciousness seems to have stalled, with the “hard problem of consciousness” in its center, well-defined camps of realists and eliminativists at two opposing poles, and little to none room for agreement between. Recent attempts to move this debate forward by shifting them to a meta-level have heavily relied on the notion of “intuition”, understood in a rather liberal way. Against this backdrop, the goal of this paper is twofold. First, we want to highlight how (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Wszystko Otwarte Na Nowo: Teoria Aktora-Sieci I Filozofia Kultury.Krzysztof Abriszewski - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42. O dyskryminacji małżeństw homoseksualnych. Odpowiedź Tomaszowi Sieczkowskiemu.Krzysztof Saja - 2013 - Diametros 37:193–209.
  My paper is a reaction to polemic of Tomasz Sieczkowski "Discrimination nonetheless. A reply to Krzysztof Saja” [ICF "Diametros" (36) 2013] that he wrote against my paper "Discrimination against same-sex couples" [ICF “Diametros" (34) 2012]. The purpose of the paper is to refute Sieczkowski’s objections that rely on wrong interpretation of the structure of my main argument. I will describe the proper course of the reasoning that I have expressed in the first article and undermine the Sieczkowski’s proposal to (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  20
  The Lycan–Stich Argument and the Plasticity of “Belief”.Krzysztof Poslajko - forthcoming - Erkenntnis:1-17.
  The aim of this paper is to argue against the claim that the term “belief”, as it functions in philosophical psychology, has natural-kind term semantics; this thesis is central to the famous Lycan–Stich argument against eliminative materialism. I will argue that the current debate concerning the discrepancy between the professed opinions and actions, especially the debate concerning the idea of aliefs, shows that the concept of belief is plastic and amenable to conceptual engineering. The plasticity and amenability to conceptual engineering (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. The Moral Footprint of Animal Products.Krzysztof Saja - 2013 - Agriculture and Human Values 30 (2):193–202.
  Most ethical discussions about diet are focused on the justification of specific kinds of products rather than an individual assessment of the moral footprint of eating products of certain animal species. This way of thinking is represented in the typical division of four dietary attitudes. There are vegans, vegetarians, welfarists and ordinary meat -eaters. However, the common “all or nothing” discussions between meat -eaters, vegans and vegetarians bypass very important factors in assessing dietary habits. I argue that if we want (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 45.  18
  Fame in the predictive brain: a deflationary approach to explaining consciousness in the prediction error minimization framework.Krzysztof Dołęga & Joe E. Dewhurst - 2021 - Synthese 198 (8):7781-7806.
  The proposal that probabilistic inference and unconscious hypothesis testing are central to information processing in the brain has been steadily gaining ground in cognitive neuroscience and associated fields. One popular version of this proposal is the new theoretical framework of predictive processing or prediction error minimization, which couples unconscious hypothesis testing with the idea of ‘active inference’ and claims to offer a unified account of perception and action. Here we will consider one outstanding issue that still looms large at the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  73
  Wo lag der fehler der kategorialen repräsentation? Zu sinn und reichweite einer selbstkritik husserls.Dieter Lohmar - 1990 - Husserl Studies 7 (3):179-197.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47. Producing Public Spaces Under the Gaze of Allah: Heterosexual Muslims Dating in Kuala Lumpur.Krzysztof Nawratek & Asma Mehan - 2018 - In RGS-IBG Annual International Conference 2018. Cardiff, UK:
  Based on a small research project conducted in Kuala Lumpur (KL) in July - August 2017, the paper discusses places and practices of young heterosexual Malaysian Muslims dating in KL. In Malaysia, the law (Khalwat law) does not allow for two unrelated people (where at least one of them is Muslim) of opposite sexes to be within ‘suspicious proximity’ of one another in public. This law significantly influences behaviours and activities in urban spaces in KL. However, apart from the legal (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  31
  Curtain Call at the Cartesian Theatre.Krzysztof Dołega & Joe Dewhurst - 2015 - Journal of Consciousness Studies 22 (9-10):109-128.
  Hobson & Friston (2014) outline a synthesis of Hobson's work on dreaming and consciousness with Friston’s work on the free energy principle and predictive coding. Whilst we are sympathetic with their claims about the function of dreaming and its relationship to consciousness, we argue that their endorsement of the Cartesian theatre metaphor is neither necessary nor desirable. Furthermore, if it were necessary then this endorsement would undermine their positive claims, as the Cartesian theatre metaphor is widely regarded as unsustainable. We (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 49.  9
  Commentary: M-Autonomy.Krzysztof Dołȩga - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 50.  15
  Making Replication Prestigious.Krzysztof J. Gorgolewski, Thomas Nichols, David N. Kennedy, Jean-Baptiste Poline & Russell A. Poldrack - 2018 - Behavioral and Brain Sciences 41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000