Results for 'Karine S��n��cal'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Case History of S.A.Karin S. Kuehl, Steven Shapiro & K. N. Sivasubramanian - 1992 - Kennedy Institute of Ethics Journal 2 (1):1-3.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  14
  Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik İnançları Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Şaban ÇETİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):299-299.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından İncelenmesi.Beytullah Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1327-1327.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Sınıf Öğretmenlerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Süreç Temelli Yazma Modeli O.Mehmet Aşikcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):255-255.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 6.  3
  Kayıtdışı İstihdamın Çalışanları: Ev Hizmetlisi Kadınlar.Mine Gözübüyük Tamer - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):213-213.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması.Mustafa Tahi̇roğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):907-907.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Akademik Personele Yönelik Çalışma Psikolojisi Algısının Oku.H. Tezcan Uysal - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1527-1527.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Çalışanların Dönüşümcü Lidere Yönelik Sadakatleri İle Çalışanlardaki Empati Davranışının Bu Sadakat.Ahmet Mutlu Akyüz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):157-157.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Mısır ve Türkiye 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programları.Ahmed Emin Osmanoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):697-697.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Taşlıcalı Yahy' Bey'in Divanı'nda Nasihatname Türünde Yazılmış Şiirler Ve Bu Şiirlerin Konuları, Dil.İbrahim Gülteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1525-1525.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.Erdost Özkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1747-1747.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Osmanlı Ulemasının Fıkıh Usulü Çalışmalarına Katkısı: Hasan Çelebi Ve Telvîh H'şiyesi Örneği.İlyas Yildirim - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  İsa Mesih’in Çarmıhtaki Yaraları Ve Hıristiyanlıkta Stigmata Anlayışının Ortaya Çıkışı.Zekiye Sönmez - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Kafasında dikenli taç, el ve ayaklarında çiviler ve göğsündeki mızrak yarasıyla Haça Gerilmiş Nasıralı İsa Mesih, Hıristiyanları yüzlerce yıldır meşgul etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Bütün Hıristiyan inancı, sembolleştirilen bu olay ya da “günahkâr insanlığın kurtuluşu” için kendisini çarmıhta feda eden İsa merkezinde dönmektedir. Bu çerçevede Hıristiyanlar, her insanın, “model kurtarıcı” olarak Mesih’in hayatını taklit etmesi, özellikle çarmıhtaki yaralarını ve ıstırabını aynen yaşaması gerektiğine inanmaktadır. Bedeninde Mesih’in yara izlerini taşıdığını söyleyen ilk kişi Pavlus olmuştur. Onu, Asissili Francis ve diğerleri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin R'zî’Ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):139-156.
  İlâhî metnin nasıl yorumlanacağı, özellikle de akıl-nakil çatışmasında bunlardan hangisinin önceleneceği konusunda belirli ölçütlerin olması gerektiğini söyleyen Râzî, bu bağlamda dilsel delâletin zannîliği teorisini geliştirir. Râzî’nin bu nazariyesine göre lafzî deliller; lügat bilgisinin, sarf ve nahiv kurallarının günümüze intikalinde yaşanması muhtemel olan hatalar ile mecaz, iştirâk ve nakil gibi farklı dil olasılıklarına maruz kalır. Dolayısıyla dinî metinler, karine olmadan kesin bilgi ifade etmez. Neo-klasik Selefî anlayışın öncü isimlerinden İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye, lafzî delillerin kesin bilgi değil, zan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Pandemic Journey to Prestige at Nursing.Nerıman Ozge Calıskan, Hayat Yalın & Fatma Eti Aslan - forthcoming - Clinical Ethics:147775092210910.
  Respect, which is human virtue by its very nature, is a universal feeling and action. Prestige; it is expressed as being respected, valuable, and reliable. These intertwined concepts draw attention basically for nursing, in which interpersonal interactions stand out compared to other professions. Moreover, while continuing the services in a kind of mobilization environment during the pandemic process that we have been faced with since 11 March 2020 and will obviously be affected for a long time in our country, the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  33
  Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında örgütlenen teknoloji (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  80
  Peer Review Versus Editorial Review and Their Role in Innovative Science.Georg Steinhauser, Wolfram Adlassnig, Jesaka Ahau Risch, Serena Anderlini, Petros Arguriou, Aaron Zolen Armendariz, William Bains, Clark Baker, Martin Barnes, Jonathan Barnett, Michael Baumgartner, Thomas Baumgartner, Charles A. Bendall, Yvonne S. Bender, Max Bichler, Teresa Biermann, Ronaldo Bini, Eduardo Blanco, John Bleau, Anthony Brink, Darin Brown, Christopher Burghuber, Roy Calne, Brian Carter, Cesar Castaño, Peter Celec, Maria Eugenia Celis, Nicky Clarke, David Cockrell, David Collins, Brian Coogan, Jennifer Craig, Cal Crilly, David Crowe, Antonei B. Csoka, Chaza Darwich, Topiciprin del Kebos, Michele DeRinaldi, Bongani Dlamini, Tomasz Drewa, Michael Dwyer, Fabienne Eder, Raúl Ehrichs de Palma, Dean Esmay, Catherine Evans Rött, Christopher Exley, Robin Falkov, Celia Ingrid Farber, William Fearn, Sophie Felsmann, Jarl Flensmark, Andrew K. Fletcher, Michaela Foster, Kostas N. Fountoulakis, Jim Fouratt, Jesus Garcia Blanca, Manuel Garrido Sotelo, Florian Gittler, Georg Gittler & Go - 2012 - Theoretical Medicine and Bioethics 33 (5):359-376.
  Peer review is a widely accepted instrument for raising the quality of science. Peer review limits the enormous unstructured influx of information and the sheer amount of dubious data, which in its absence would plunge science into chaos. In particular, peer review offers the benefit of eliminating papers that suffer from poor craftsmanship or methodological shortcomings, especially in the experimental sciences. However, we believe that peer review is not always appropriate for the evaluation of controversial hypothetical science. We argue that (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 22.  94
  Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa. [REVIEW]Sümeyye Sayğın - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):914 - 919.
  Eser, yazarın 2008 yılında tamamlamış olduğu “Kur’an’ın Tasdik Ettiği Tevrat’taki Konular” isimli doktora tezinin 2011 yılında “Tevrat’ın Kur’an’a Arzı-Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular” ismiyle basılmasıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Kur’an ve Tevrat’taki konular bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında genellikle mukayeseli bir biçimde çalışılmıştır. Gerek Kur’an ve Tefsir alanında gerekse Dinler Tarihi alanında kıssalar, tarihi olaylar, hükümler, uygulamalar gibi pek çok açıdan Kur’an ve Tevrat’a dair özellikle mukayese içeren tezler ve eserler bulunmaktadır. Bu çalışmanın alandaki diğer eserlerden farkı Kur’an’ın Tevrat’ı tasdik edici (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Yurt Dışında Yapılan Din Ve Yaşlanma Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme.Orhan Gürsu - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  1950’li yıllardan sonra yükselmeye başlayan nüfus artış hızı, sağlık alanındaki gelişmeler ve ölüm oranlarının azalmasıyla birlikte dünya genelinde özellikle 20. yüzyılın başında hızla artmaya devam etmiştir. Yaşlanan bireyin zamanla geçirdiği biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler yaşlılık döneminde çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Hem yaşlılığın anlamlandırılması hem de yaşlılıkta karşılaşılan problemlerle başa çıkma çabaları yaşlılık döneminde dinin önemli bir konuma gelmesine neden olmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden derleme olarak tasarlanan çalışmada ülkemizdeki yaşlılık çalışmalarına ilham olması için yurt dışında din ve yaşlanma konusunda (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  35
  How Far Did We Get? How Far to Go? A European Survey on Postgraduate Courses in Evidence‐Based Medicine.Regina Kunz, Eva Nagy, Sjors F. P. J. Coppus, Jose I. Emparanza, Julie Hadley, Regina Kulier, Susanne Weinbrenner, Theodoros N. Arvanitis, Amanda Burls, Juan B. Cabello, Tamas Decsi, Andrea R. Horvath, Jacek Walzak, Marcin P. Kaczor, Gianni Zanrei, Karin Pierer, Roland Schaffler, Katja Suter, Ben W. J. Mol & Khalid S. Khan - 2009 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 15 (6):1196-1204.
 27.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Güncel Algıyla Kur’an’ın İtibarsızlaştırılmaya Çalışılması: Hz. Peygamber’in Evlilikleri ve Kölelik Meselesi.Muhammet Karaosman - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1491-1519.
  Günümüzde insan zihni çeşitli algı yönetimi metodlarıyla saldırıya mâruz kalmaktadır. Medya insan algılarını yönetmekte sıkça başvurulan bir araçtır. Bu yöntemlerin etkisiyle insanlar gerçeklerden daha çok algılarına göre hareket etmektedir. Oysa algılar her zaman gerçeğe tekabül etmez. Bu bağlamda Batı dünyasının yeni ötekisi/düşmanı Müslümanlar hakkındaki olumsuz algı en çok Kur’an-ı Kerim üzerinden oluşturulur. Araştırmamızda güncel algılara aykırı görünen iki örnek Kur’an perspektifinden incelenmektedir. Bu meseleler Hz. Muhammed’in Hz. Aişe ve Hz. Zeyneb’le yaptığı evlilikler, çok evlilik mevzusu ve kölelik meselesidir. Çalışmamız nitel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  İbn Sîn'’Nın Eş-Şif': Metafizik 1/8’de Sofistlerle Tartışma Ve Dış Karşısında Zihnin Araçsallaşması.Ömer Ali Yildirim - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışma İbn Sînâ’nın eş-Şifâ: Metafizik kitabının birinci makalesinin sekizinci faslını odağına alma amacındadır. Söz konusu fasıldaki sofistlere dair yapılan incelemenin metafizik ilmi açısından gerekliliği, zihni arka planı, burada kullanılan yöntem ve tercih edilen bu yöntemin gerekçelerini belirlemeye çalıştım. Filozofun buradaki ibarelerinin gönderme yaptığı teori, tartışma ve ilkeleri yakalamaya ve bunların felsefe tarihindeki izlerini bulmaya gayret ettim. Bu fasıldaki sorunlarla benzer meselelerin ele alındığı Aristoteles’in Metafizik kitabındaki görüşler arasındaki irtibata da yer vermeye çalıştım. Makalede, amaçlanan tahlili yapabilmek için İbn Sînâ’nın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kültürel Marksizm Ve Kültürel Çalıs̩malar.Douglas Kellner - 2016 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 9 (2).
  Geçtiğimiz onca yıl içinde kültürel çalışmaların birçok farklı biçimleri ortaya çıkmıştır. 1980’lerde ve 1990’lardaki küresel genişleme döneminde, kültürel çalışmalar genellikle İngiltere Birmingham’daki Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde geliştirilen kültür ve toplum anlayışıyla tanımlanmıştır. Onların kültüre sosyolojik, materyalist ve politik yaklaşımları 20. yüzyılın kültürel Marksizmine dayanır. 20. yüzyıl Marksist teorisyenleri arasında yer alan Georg Lukacs, Antonio Gramsci, Ernst Bloch, Walter Benjamin ve T.W. Adorno’dan Fredric Jameson ve Terry Eagleton’a kadar uzanan birçok düşünür, Marksist teoriyi kültürel formların üretiminin, toplum ve tarihle olan bağını, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarının Bir Örneği Olarak İtyûbî’nin Sahîh-i Müslim ve Mukaddimesi Şerhleri.Cemil Cahit Mollai̇brahi̇moğlu - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):1-38.
  Along with Sahîh-i Bukhari, many commentaries and memoirs have been made on Sahîh-i Muslim, which is accepted as the most reliable source of hadith and consists of sound narrations. Among the commentaries written today, the comprehensive commentary, which is a product of labor that cannot be ignored and stands out whit some features, is Ethiopian scholar Mohammed b. The commentary of Ali al-İtyubî’s Sahîh-i Muslim commentary on al-Bahru’l-muhît and his holy book is Kurratü ayni’l-muhtâc. This article aims to briefly introduce (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kierkegaard'ın umutsuzluk kavramını Higgins'ın Benlik Uyuşmazlıkları Kuramı üzerinden okumak [An investigation on Kierkegaard’s concept of hopelessness and Higgin’s self-discrepancy theory].Duygu Dincer - manuscript
  Ölümcül Hastalık Umutsuzluk adlı eserinde umutsuzluğu, ben’in bir hastalığı ve kendine yönelen bir ilişkinin sonucu olarak ele alan Danimarkalı filozof Søren Aabye Kierkegaard, bu hastalığın kişide üç farklı şekilde görülebileceğini öne sürmüştür: “(a) bir ben’i olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, (b) kendisi olmak isteyen umutsuz kişi ve (c) kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi.” Kierkegaard’a göre kendi ben’ininden kurtulmak isteyen kişi, “olmak istediği ben” hâline gelemediği için olduğu ben’ine katlanamamakta ve bu nedenle umutsuzluk yaşamaktadır. Bu çalışma kapsamında Kierkegaard’ın benlik ve umutsuzluk (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler.Yakup Kızılkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1367-1392.
  Fasıl ve vasıl konusu, nahvin atıf konusuyla da ilişkili olarak cümlelerin bağlanma hususunu ele alan belagatın me‘ânî alanının önemli bir konusudur. Bu konuda, cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dair bir takım kavramlar geliştirilmiş, cümlelerin bağlanmasıyla ilgili esaslar oluşturulmuştur. Bu konunun ele aldığı cümleler, aralarında sebep-sonuç, zıtlık, karşılaştırma vb. anlam ilişkileri bulunan cümleler değil, bu tür anlam ilişkileri dışında art arda gelen ve paragrafın oluşumuna katkı sunan cümlelerdir. Bu cümleler, bağlama dışında başka bir anlamı olmayan vav bağlacıyla veya bağlaçsız biçimde sıralanır. Bağlaçsız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Belagatın Fasıl ve Vasıl Konusuna Türkçe Kavramsal Çerçeveden Bir Bakış: Sıralı Bağlı Cümleler.Yakup Kizilkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1367-1392.
  Fasıl ve vasıl konusu, nahvin atıf konusuyla da ilişkili olarak cümlelerin bağlanma hususunu ele alan belagatın me‘ânî alanının önemli bir konusudur. Bu konuda, cümleler arasındaki anlam ilişkilerine dair bir takım kavramlar geliştirilmiş, cümlelerin bağlanmasıyla ilgili esaslar oluşturulmuştur. Bu konunun ele aldığı cümleler, aralarında sebep-sonuç, zıtlık, karşılaştırma vb. anlam ilişkileri bulunan cümleler değil, bu tür anlam ilişkileri dışında art arda gelen ve paragrafın oluşumuna katkı sunan cümlelerdir. Bu cümleler, bağlama dışında başka bir anlamı olmayan vav bağlacıyla veya bağlaçsız biçimde sıralanır. Bağlaçsız (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 39. Kur’'n’da Güçsüzlüğü İf'de Eden Fakîr, Miskîn, Yetim, Köle ve Müstazʻaf Kavramlarına Genel Bir Bakış.Burhan İşli̇yen - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):133-160.
  Kur’ân-Kerîm, Arap Yarımadası’nda cahiliye geleneklerinin hâkim olduğu Cahiliye döneminde nazil olmaya başlamıştır. Zayıf ile güçsüz insanların ezildiği, dışlandığı, sömürüldüğü, küçük düşürüldüğü ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığı bu dönemde haklı olmak yeterli değildi. Hakkını alabilecek güç ve kuvvete sahip olmak da gerekliydi. Güçlünün genellikle haklı sayıldığı böyle bir dönemde Kur’ân, Allah’ın yarattığı her bireyi değerli bir varlık olarak görmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bireyler arasında kardeşlik hislerini pekiştiren, sosyal dokuyu sağlamlaştıran ve toplumdaki güveni artıran birçok temel ilke bulunmaktadır. Bu temel ilkelerinden biri (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının Arapçadaki karşılıkları ise fiil kalıplarının anlamları başlığı altında yer alır. Bu anlamların ve ilgili kavramların Arapçada kendine özgü bir sistematiği ve mantığı vardır. Anadili Arapça olanlar için bu sistematik, tutarlı ve anlamlı bir yapı arz eder. Ancak anadili Türkçe olanların, Arapçada fiil kalıplarının anlamlarını ve çatı kavramlarını anlama ve anlamlandırmalarına katkı sunacak bir sınıflandırmaya (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  69
  Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması.Serdal Tümkaya - 2017 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 7 (1):23-41.
  Thomas Nagel’ın “Yarasa Olmak Nasıl bir Şeydir” makalesi ve “Hiçbir Yerden Bakış” adlı kitabı aşırı derecede alıntılanmış iki eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin öznel boyutunun nesnel-bilimsel bir açıklamasının tümüyle yapılabilmesinin mümkün olmadığını gösteren, veya fizikalizmin sıkıntılarını dile getiren, veya düpedüz fizikalizmin bir reddi olarak algılanmış veya kullanılmışlardır. Bu çalışmamda her üç algının da, değişen oranlarda, hatalı olduğunu savunuyorum. Tezimi savunabilmek için, söylediğim üç ana yorumun, her birini özetliyor ve bunların her birinin neden yanlış olduğunu gösteriyorum. Böylelikle Nagel’ın ana projesi olan (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42. İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Patrik I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s. [REVIEW]Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1419-1426.
  Bu çalışmada PATRİK I. BARTHOLOMEOS'un, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, adlı kitabı tanıtılmıştır. İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Older People's Reasoning About Age-Related Prioritization in Health Care.Elisabet Werntoft, Ingalill R. Hallberg & Anna-Karin Edberg - 2007 - Nursing Ethics 14 (3):399-412.
  The aim of this study was to describe the reasoning of people aged 60 years and over about prioritization in health care with regard to age and willingness to pay. Healthy people (n = 300) and people receiving continuous care and services (n = 146) who were between 60 and 101 years old were interviewed about their views on prioritization in health care. The transcribed interviews were analysed using manifest and latent qualitative content analysis. The participants' reasoning on prioritization embraced (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  Tversky and Kahneman’s Cognitive Illusions: Who Can Solve Them, and Why?Georg Bruckmaier, Stefan Krauss, Karin Binder, Sven Hilbert & Martin Brunner - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  In the present paper we empirically investigate the psychometric properties of some of the most famous statistical and logical cognitive illusions from the “heuristics and biases” research program by Daniel Kahneman and Amos Tversky, who nearly 50 years ago introduced fascinating brain teasers such as the famous Linda problem, the Wason card selection task, and so-called Bayesian reasoning problems. In the meantime, a great number of articles has been published that empirically examine single cognitive illusions, theoretically explaining people’s faulty thinking, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılarda Medrese Çevrelerinde Modern Astronomi.Orhan Güneş - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):175-209.
  Teleskobun bilimsel amaçlarla kullanılması Güneş Sistemi’nin yapısına dair bilgimizi önemli ölçüde değiştirdi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde kadim dönemlerden beri bilinen beş gezegene iki yeni gezegen, bir düzine asteroid ve onlarca uydu ilave edilmişti. Batı’da meydana gelen bu gelişmelere sırtını dönmeyen Osmanlı bilim çevreleri bunları eserlerine yansıttılar. Ancak güncel bilginin aktarımıyla ilgili temel tez, bu aktarımın esasen modern eğitim kurumları tarafından yapıldığı ve hızının da çok yüksek olmadığı yönündedir. Özellikle medrese çevresi söz konusu olduğunda bu iddia daha da güçlü bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  31
  Karin KRAUSE, Die illustrierten Homilien des Johannes Chrysostomos in Byzanz. Spätantike, Frühes Christentum, Byzanz. Reihe B: Studien und Perspektiven, 14.Nancy P. Ševčenko - 2006 - Byzantinische Zeitschrift 99 (1):247-249.
  This fine new study amalgamates catalogue-type entries for a number of illustrated manuscripts of the homilies of John Chrysostom with a cogently written thesis. Only certain manuscripts have been chosen for full analysis : this is a study devoted primarily to the Chrysostom manuscripts of the 11th and 12th centuries that have some anthropomorphic figural illustration , with a special emphasis on miniatures which are text-based, i. e. correspond in some precise way to the text they accompany. Earlier homily manuscripts (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  19. Yüzyıl Ş'irlerinden Manastırlı S'lih F'ik’in Dîv'n’ına D'ir Bazı Hususlar ve Hazîne-i Fünûn Dergisi’nde Yayımlanan Şiirleri.Şebnem Çambel Kalço - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):149-170.
  1835 yılında Manastır’da dünyaya gelen Sâlih Fâik Bey, Encümen-i Şuarâ şâirlerindendir. Memuriyeti nedeniyle İstanbul, Burdur, Gümüşhane gibi çeşitli illerde bulunmuştur. Biri matbû, üçü yazma olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bunlar; Arûz-i Türkî, Elfiyye-i Seniyye fi’l-Âdâbi’l-Ahmediyye, Peymâne ve Dîvân’dır. Fâik Bey 1899 yıllında İstanbul’da vefat etmiştir. Eserleri yaşadığı dönemin dînî, siyâsî, edebî ve toplumsal özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Manastırlı Sâlih Fâik Bey’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildikten sonra, dîvânında rastladığımız dikkate değer hususlar ile devrinin mühim dergilerinden biri olan (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000