Results for 'Ka��ji�� Nu��rula Isala��ma'

1000+ found
Order:
 1. Deba smāraka baktr̥tāmālā.Govinda Chandra Dev, Kājī Nūrula Isalāma & Pradīpa Kumāra Rāẏa (eds.) - 2001 - Ḍhākā: Gobinda Deba Darśana Gabeshaṇā Kendra, Darśana Bibhāga, Ḍhākā Biśvabidyālaẏa.
  Contributed articles chiefly on the life and work of Govinda Chandra Dev, philosopher from Bangladesh; festscrift volume of lectures; includes articles on Bengali culture.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Samājī burāʼiyaun̲ kā insidād aur Qurʼānī taʻlīmāt: maqālāt-i semīnār.Ashhad Rafīq Nadvī (ed.) - 2015 - ʻAlīgaṛh: Idārah ʻUlūmulqurān.
  On the Qurʼānic teaching for ideal society; contributed articles presented at a seminar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Naẓarīyat al-maʻrifah bayna Kānṭ wa-Hūsarl: dirāsah fī al-uṣūl al-Kānṭīyah lil-fīnūmīnūlūjiyā.Ashraf Manṣūr - 2016 - ʻĀbidīn, al-Qāhirah: Ruʼyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sharāyiṭ-i imkān-i ʻulūm-i ijtimāʻī dar falsafah-ʼi gharb va falsafah-ʼi mutaʼakhkhir-i Islāmī: nigāhī taṭbīqī bih falsafah-i ijtimāʻī Īmānūʼil Kānt va ʻallāmah Ṭabāṭabāyī.Abū al-Faz̤l Murshidī - 2017 - Tihrān: Nashr-i S̲ālis̲.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tulanāmūlaka dharma: naitikatā o mānabakalyāṇa.Ājijunnāhāra Isalāma - 2016 - Ḍhākā: Saṃbeda.
  Articles on comparative religion; includes articles on ethics and society in religion.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Mātīkān-i falsafī: bīst guftār darbārah-i ḥikmat va ʻirfān = Philosophic mātīkān: twenty articles on wisdom and gnosis.Parvīz Az̲kāyī - 2018 - [Tihrān]: bā hamkārī-i Intishārāt-i Sukhan.
  Philosophy, Iranian. ; Mysticism -- Iran. ; Islamic philosophy--Iran. ; Philosophers -- Iran.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dang salak læ khat ngao: nangsư̄ rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt kasīan ʻāyu rātchakān Sō̜. Dō̜rō̜. Suwannā Sathāʻānan.Suwannā Sathāʻānan, Khongkrit Traiyawong & Rachot Sāttrāwut (eds.) - 2017 - Krung Thēp Mahā Nakhō̜n: Samnakphim Sommot.
  Collected work on religious philosophy and social conditions of Thailand; volume commemorating the retirement of Professor Dr. Suwanna Sathaanan from the Department of Philosophy, Chulalongkorn University.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Kearnes, KA, Kiss, EW and Valeriote, MA, A geometric.M. Borisavljevit, S. Buss, G. Mints, T. Coquand, A. A. Ivanov & D. Macpherson - 1999 - Annals of Pure and Applied Logic 99:261.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Khwāmpenchāi læ hippī plō̜t kānmư̄ang nai Phan Mā Bā khō̜ng Chāt Kō̜pčhitti.Čhanit Fư̄angfū - 2016 - In Pakō̜n Limpanusō̜n & Suradēt Chōt'udomphan (eds.), Thokthīang rư̄ang khunkhā. Wiphāsā.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sefer Ka-Dat Nefesh Meshivat: Ḳovets Maʼamre Hitʻorerut Ṿe-Ḥizuḳ Meshulavim Be-ʻinyene Midot Ṿe-Hanhagot di-Ḳedushah.Y. M. Shekhṭer - 2008 - Mosdot "Ḳeren Or".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Body image and quality of life in patients with and without body contouring surgery following bariatric surgery: a comparison of pre- and post-surgery groups.Martina de Zwaan, Ekaterini Georgiadou, Christine E. Stroh, Martin Teufel, Hinrich Kã¶Hler, Maxi Tengler & Astrid Mã¼Ller - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ma Cai Wen Ji.Cai Ma - 2004 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ma Kechang Wen Ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. al-Hirmīnūṭīqā: jadalīyat al-aṣl wa-al-inziyāḥ: muqārabah maʻrifīyah wa-manhajīyah bayna taʼwīlīyat Hāns Ghādāmīr wa-Naṣr Abū Zayd.Maʻrūfī ʻĪd - 2015 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  "Nŭlgŭni" Ŭi Haru Ch'ŏrhak: Tasŏk Yu Yŏng-Mo Ka Chŏnhanŭn Sesang Sanŭn Chihye.Yosep Sin - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Fuzzy Integral Sliding Mode Control Based on Microbial Fuel Cell.Lei Lian, Peng Ji, Tianyu OuYang, Fengying Ma, Shanwen Xu, Chao Gao & Jing Liu - 2021 - Complexity 2021:1-8.
  Microbial fuel cell is a renewable clean energy. Microorganisms are used as catalysts to convert the chemical energy of organic matter in the sewage into electrical energy to realize sewage treatment and recover energy at the same time. It has good development prospects. However, the output power of MFC is affected by many factors, and it is difficult to achieve a stable voltage output. For the control-oriented single-chamber MFC, a fuzzy integral sliding mode control is designed. The continuous adjustment of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kātib wa-thalāthat mufakkirīn: Muḥammad Arkūn, Rūjīh Jārūdī, ʻAbd al-Raḥman Badawī.Saʻīd Lāwindī - 2016 - al-Qāhirah: Maktabat Jazīrat al-Ward.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Vedāntasāraḥ: Śrībādarāyaṇapraṇītānām samagrabrahmasūtrāṇām saṃkṣiptavyākhyātmakaḥ, Śrīdharamukhollāsinī-Hindīvyākhyāsaṃvalitaḥ / Śrīmajjagadguruśrīrāmānujācāryapraṇītaḥ ; vyākhyākāraḥ, Govindācāryaḥ ; sampādakaḥ, Ācārya Viṣṇuprasāda Śarmā ; prakāśanakaiṇkaryam, Jagadgururāmānujācāryāḥ Ḍô. Rāghavācāryasvāminaḥ. Rāmānuja - 2018 - Dillī: Śrīgovindācāryapratiṣṭhānam.
  Commentary on Brahmasūtra of Bādarāyaṇa, based on Viśiṣṭādvaita philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zindagī rū-yi amvājī az durūgh: Khudā buzurgtarīn durūgh-i sākhtah-ʼi bashar: kudām khudā!? kujāst khudā!?: naẓar-i andīshmandān dar mawrid-i khudā.Nūshīrvān Madanī - 2015 - [Place not identified]: [Publisher not identified].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Jadalīyāt falsafīyah.Naji Takriti - 2019 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  al-juzʼ al-awwal. Ḥiwār al-ḥukamāʼ (Rasāʼil fī al-naqd al-falsafī) -- al-juzʼ al-thānī. Rasāʼil ilá al-faylasūf Diyūjīnūs (Ḥiwār fī al-naqd al-falsafī) -- al-juzʼ al-thālith. Rasāʼil ilá al-Malik al-faylasūf Mārkūs Aurlīūs -- al-juzʼ al-rābiʻ. Rasāʼil ilá rajul ḥasan al-nīyah (Ḥiwār fī al-naqd al-falsafī) -- al-juzʼ al-khāmis. Ḥiwār fī naqd al-ʻaql al-ḥaḍārī (Ḥiwār fī al-naqd al-falsafī).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Kāṇādasiddhāntacandrikā.Gaṅgādhara Vājapeyayāji - 2022 - Vārāṇasī: Da. Bhāratīya Vidyā Prakāśana.
  Small treatise on Kâṇâda's Vaisesika school of philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Organizing probabilistic models of perception.Wei Ji Ma - 2012 - Trends in Cognitive Sciences 16 (10):511-518.
 23. Māthurī, Jāgadīśī and Kāṇādī on Gaṅgeśa's Avayacintāmaṇi: with the mūla and translation, Dīdhiti annexed at the end. Gaṅgeśa - 2016 - Kolkata: The Asiatic Society.
  Sanskrit text, portion of Tattvacintāmaṇi dealing with syllogism (avayava) ; with commentary and supercommentary, of the Navya-Nyaya school in Indic philosophy.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ek'o sedae ka tasi ssŭnŭn chŏngŭi ran muŏt in'ga.Chae-wŏn Sin (ed.) - 2014 - Sŏul-si: Kiyŏk.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Mārage hālo mārā vālīḍā: mahāmāragī Śrī Bābubhāi Rāṇapurā (māragī bāvo, pū. dayāḷu) nā jīvanakavana ādhārita 'māraga' lekhamāḷānā ' maryo hoya i ja māragī' grantha pachīnā 77 lekhono sañcaya.Jaśubhāi Sonī - 2013 - Amadāvāda: Navabhārata Sāhitya Mandira.
  Collected articles on spiritual life based on Bābubhāī Raṇapurā, 1940, Hindu saint; previously published in Kacchamitra, a Gujarati daily.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nüzhen tong zhi xia de ru xue chuan cheng: Jin dai ru xue ji ru xue wen xian yan jiu.Hang Yang - 2014 - Chengdu Shi: Sichuan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Suʼāl al-hawīyah fī niẓām al-khiṭāb al-ʻArabī: maʼzaq al-aṣl fī al-inṭūlūjīyā al-Islāmīyah.Murād Līmām - 2018 - al-Dār al-Baydāʼ: Afrīqīyā al-Sharq.
 28. Mīmāṃsā darśana meṃ Yajña paramparā kā vivecana.Niśā Rānī - 2018 - Naī Dillī: Rāvata Prakāśana.
  On tradition of Yajña (sacrifice) in Mimamsa school of Hindu philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ē, māntan̲ē! nī in̲n̲um kāṭṭumirāṇṭitān̲ā?Īrōṭu Ar̲ivukkan̲pan̲ - 2014 - Cen̲n̲ai: Kāvyā.
  Excellent compilation of incidents of irrationality in India with special reference to Tamil Nadu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Mīmāṃsā ke pāribhāshika padoṃ kā paricaya.Kiśoranātha Jhā - 2013 - Naī Dillī: Rāshṭriya Saṃskr̥ta Saṃsthāna.
  Definations of terminology of Mimamsa philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kongzi Hua Zhuan.Ji Ma - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  本书是山东著名画家马骥先生根据长篇历史小说《孔子传》绘制的一套系列作品, 共计一百幅, 配以精炼的文字, 以一种类似彩色连环画的形式, 展现了孔子曲折, 坎坷的一生. 在全书的 "地脚", 附有《论语》警句, 以便读者了解孔子思想之精髓.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Bai ma fei ma: "Gongsun Longzi" de zhi hui: luo ji xue, yu yan xue, zhe xue san wei jie xi = The white horse in not a horse: a critical analysis of Gongsun Longzi: from logic, philosophic, and linguistic perspectives.Hongyin Wang - 2018 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  A Comparative Study of Regional Homogeneity of Resting-State fMRI Between the Early-Onset and Late-Onset Recurrent Depression in Adults.Ji-fei Sun, Li-mei Chen, Jia-kai He, Zhi Wang, Chun-lei Guo, Yue Ma, Yi Luo, de-Qiang Gao, Yang Hong, Ji-Liang Fang & Feng-Quan Xu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  18
  An analytic tableau calculus for a temporalised belief logic.Ji Ma, Mehmet A. Orgun & Kamel Adi - 2011 - Journal of Applied Logic 9 (4):289-304.
 35.  11
  Identifying suboptimalities with factorial model comparison.Wei Ji Ma - 2018 - Behavioral and Brain Sciences 41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Neural mechanisms underlying temporal aspects of conscious visual perception.Wei Ji Ma, Fred Hamker & Christof Koch - 2006 - In Haluk Ögmen & Bruno G. Breitmeyer (eds.), The First Half Second: The Microgenesis and Temporal Dynamics of Unconscious and Conscious Visual Processes. MIT Press. pp. 275-294.
 37.  9
  Dissipativity-Based Synchronization of Mode-Dependent Complex Dynamical Networks with Semi-Markov Jump Topology.Chao Ma, Wei Wu & Yidao Ji - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Lehet-e másként élni?: életgyakorlati kérdések.Károly Veress - 2016 - Kolozsvár: Korunk Komp-Press.
  Az egyéni életvezetés külső meghatározói között vizsgálja az intézmények szerepét, a belső meghatározók közül a felelősségvállalást és a játékosságra, kockáztatásra való hajlamot, az idegennel való szembesülést, az európaiság modelljét és az önreflexiót, a magunkba nézés lehetőségét és az etika szerepét. Veress Károly tehát nem hétköznapi életvezetési tanácsokat ad, hanem az életvezetés elméletét, filozófiai alapjait írja le. Hermeneutikai hozzáállással vizsgálja az embernek a rapszodikusan változó világhoz való viszonyulását és az önreflexióra való képességét. A kötet a kortárs magyar filozófiai irodalom értékes produkciója.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  A preliminary study on a Mirror of Japan (Ribenyijian).Jie Tong & Ji Ma - 2022 - Trans/Form/Ação 45 (4):117-136.
  Resumo: Após o reinado do Imperador Jiajing, da Dinastia Ming, à medida que o problema dos piratas japoneses se tornava cada vez mais grave, começaram a ser publicados livros dedicados ao estudo do Japão. Entre eles, os mais importantes são Uma Breve Pesquisa do Japão (Ri Ben Kao Lue), Uma Compilação de Mapas Japoneses (Ri Ben Tu Zuan), O Espelho do Japão (Ri Ben Yi Jian), Uma pesquisa do Japão (Ri Ben Kao), Um registro de Costumes Japoneses (Ri Ben Fen (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. al-Maʻrifah al-kafāʼīyah wa-waẓīfatuhā fī al-bināʼ al-ḥaḍārī.al-Zawharah Ṣanhājī - 2017 - al-Quds: Dār al-Jundī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 41. Mā baʻda al-mārkisīyah: muqārabāt falsafīyah jadīdah.Nūr al-Dīn ʻAllūsh - 2017 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Tashvīqāt al-sālikīn ilá maʻārij al-ḥaqq va al-yaqīn: rahnumūdʹhā-yi akhlāqī va ʻirfānī dar qālib-i ḥikāyatʹhā-yi shīrīn va khvāndanī.Sharīf al-Kāshānī & Ḥabīb Allāh - 2013 - Kāshān: Intishārāt-i Mursal.
  Sharīf Kāshānī, Ḥabīb Allāh, -1921 or 1922 ; Persian poetry- 20th century ; Sufi poetry, Persian- 20th century.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Darśanapariśīlanam.Jītarāma Bhaṭṭa & Pradyumnacandra (eds.) - 2016 - Navadehalī: Dillī-Saṃskr̥ta-Akādamī.
  Contributed research papers on Indic philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Rāga evaṃ mānava jīvana: Hindustānī sāstrīya saṅgīta ke sandarbha meṃ.Madhumitā Bhaṭṭācārya - 2016 - Vārāṇasī: Kalā Prakāśana.
  Study of the impact of ragas of Hindustani classical music on human body and mind.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  20
  A detailed comparison of optimality and simplicity in perceptual decision making.Shan Shen & Wei Ji Ma - 2016 - Psychological Review 123 (4):452-480.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Skyes bu tshad ma dang lung tshad ma shes pa tshad ma gsum gyi zur bkol legs bshad blo gsar gzhon nu dgaʼ skyed dang gsung thor bu bcas bzhugs so. ʼjigs-med-zla-ba - 2018 - Dillī: Dhīḥ Par khang.
  Study on Pramnānabhūta, Buddhist logic of authoritative.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  14
  Variable precision in visual perception.Shan Shen & Wei Ji Ma - 2019 - Psychological Review 126 (1):89-132.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Guruvibhāvanā.Kārtikeya Anuparāma Bhaṭṭa - 2017 - Amadāvāda: Yeśa Bhaṭṭa.
  Comprehensive work on the concept of Guru in Hindu tradition and culture.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sāmarājī wahishata banāma sarabata dā bhalā.Gurabacana Siṅgha - 2014 - [Amritasar]: Pantha K̲h̲ālasā Prakāshana.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. al-Qīmah al-maʻrifīyah lil-istiqrāʼ: dirāsah muqāranah bayna Kārl Būbir wa-Muḥammad Bāqir al-Ṣadr.Manāl Bāqir - 2021 - Bayrūt: Dār Rawāfid lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000