Results for 'K. Moutoussis'

987 found
Order:
 1. A binocular rivalry study of motion perception in the human brain.K. Moutoussis, G. A. Keliris, Z. Kourtzi & N. K. Logothetis - 2005 - Vision Research 45 (17):2231-43.
  The relationship between brain activity and conscious visual experience is central to our understanding of the neural mechanisms underlying perception. Binocular rivalry, where monocular stimuli compete for perceptual dominance, has been previously used to dissociate the constant stimulus from the varying percept. We report here fMRI results from humans experiencing binocular rivalry under a dichoptic stimulation paradigm that consisted of two drifting random dot patterns with different motion coherence. Each pattern had also a different color, which both enhanced rivalry and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  22
  Hypotheses About the Relationship of Cognition With Psychopathology Should be Tested by Embedding Them Into Empirical Priors.Michael Moutoussis, Alexandra K. Hopkins & Raymond J. Dolan - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Seeing invisible motion: Responses of area v5 neurons in the awake-behaving macaque.K. Moutoussis, Alexander Maier, Semir Zeki & Nikos K. Logothetis - 2005 - Soc. For Neurosci. Abstr 390 (11).
  Moutoussis, K., A. Maier, S. Zeki and N. K. Logothetis: Seeing invisible motion: responses of area V5 neurons in the awake-behaving macaque. Soc. for Neurosci. Abstr. 390.11, 1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  64
  Bayesian inferences about the self : A review.Michael Moutoussis, Pasco Fearon, Wael El-Deredy, Raymond J. Dolan & Karl J. Friston - 2014 - Consciousness and Cognition 25:67-76.
  Viewing the brain as an organ of approximate Bayesian inference can help us understand how it represents the self. We suggest that inferred representations of the self have a normative function: to predict and optimise the likely outcomes of social interactions. Technically, we cast this predict-and-optimise as maximising the chance of favourable outcomes through active inference. Here the utility of outcomes can be conceptualised as prior beliefs about final states. Actions based on interpersonal representations can therefore be understood as minimising (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 5.  37
  A formal model of interpersonal inference.Michael Moutoussis, Nelson J. Trujillo-Barreto, Wael El-Deredy, Raymond J. Dolan & Karl J. Friston - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 6. Antik Yunan’da Mitos-Logos İlişkisi: Thales’in Arkhe Sorununa Bakışının Mitos Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Ibad Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7):863-281.
  Mitos ve Logos kavramları Antik Yunan uygarlığında söz kavramına karşılık gelen sözcükleri karşılamak için kullanılmıştır. Felsefe tarihinin başlangıcı için yapılan tanımlamalarda ise mitos kavramının yerine logos kavramının tercih edilmesi iki kavram arasında bir farklılığı ortaya koymak için yapılmaktadır. Bu ayrımın nedeni ise mitos’un daha çok dinsel içerikle anılması logos’un ise içerisinde bir tür akılsallık barındırması şeklindeki yorumlarda kendini göstermektedir. Ancak söz konusu ayrımın ilk doğa filozofu/ilk felsefeci olarak nitelendirilen Thales için geçerli olup olmadığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen tartışılmaktadır. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  34
  The computational psychiatry of reward: broken brains or misguided minds?M. Moutoussis, G. W. Story & R. J. Dolan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  36
  Doğal Teoloji ve Doğal Din (Stanford Felsefe Ansiklopedisi).Musa Yanık, Andrew Chignell & Derk Pereboom - 2024 - Öncül Analitik Felsefe Dergisi. Translated by Musa Yanık.
  “Doğal din” terimi, bazen doğanın kendisinin ilahi olduğu bir panteistik doktrine atıfta bulunur. “Doğal teoloji” terimi ise aksine, başlangıçta gözlemlenen doğal gerçekler temelinde (ve bazen) Tanrı’nın varlığını savunmaya yönelik projeye atıfta bulunur. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hem “doğal din” hem de “doğal teoloji” genel olarak, dinî veya teolojik konuları araştırmak için insana, “doğal” olan bilişsel yetilerini – akıl, algı, içgözlem- kullanma projesini ifade eder. Doğal din veya teoloji, mevcut anlayış üzerine, doğayla ilgili ampirik araştırmalarla sınırlı olmamakla birlikte ayrıca panteistik bir (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Editorial: Theoretical Issues on Sensory Perception—Approaches from Philosophy, Psychology, and Neuroscience.Konstantinos Moutoussis - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  The physiology and psychophysics of the color-form relationship: a review.Konstantinos Moutoussis - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  34
  History of Epistemic Communities and Collaborative Research.K. Brad Wray - 2001 - In James Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier. pp. 867-872.
  Studies of epistemic communities and collaborative research in the social sciences have deepened the understanding of how science works, and more specifically how the social dimensions of scientific practice both enable and impede social scientists in realizing their epistemic goals. Two types of studies of epistemic communities are distinguished: general theories of epistemic communities aim to construct accounts of theoretical change applicable to all social scientific specialties, whereas historical studies emphasize the contingencies that affect specific social scientific disciplines, subfields, or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Bradleyan idealism and philosophical materialism.K. M. Ziebart - 2019 - In Philip MacEwen (ed.), Idealist Alternatives to Materialist Philosophies of Science. Leiden: BRILL.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Modal Ontolojik Argümanlar.Musa Yanık - 2024 - Oncul Analitik Felsefe Dergisi 1.
  Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığını sadece bilfiil gerçek olan bu dünyada değil, bütün mümkün dünyalarda göstermeye yönelik bir argümandır. Anselm’in (1033-1109) Proslogion adlı eserinin 3. bölümünde “kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen” şeklinde tanımlanan; Tanrı’nın var olmamasının da düşünülemeyeceğini, bu yüzden de varolmamasının imkansızlığı üzerinde kurulu yeni bir argüman bulunduğunu öne süren bazı araştırmacılar, bu argümanı mümkün dünyalar semantiği yardımıyla formüle edip, “modal ontolojik argüman” şeklinde adlandırmışlardır. Çok farklı şekillerde formüle edilmiş bu argüman kabaca Tanrı’nın mümkünse zorunlu olması, dolayısıyla bilfiil gerçek olan (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. REFORMCU EPİSTEMOLOJİ: TEMEL UNSURLAR, İTİRAZLAR VE YENİ BAKIŞ AÇILARI.Musa Yanık - 2023 - Felsefe Dünyasi 1 (78):219-260.
  Çağdaş epistemoloji içerisinde, dışsalcı, güvenilirci ve erdeme dayalı epistemolojik tartışmaların bir benzerini, dini epistemoloji içerisinde etkili bir şekilde yer edinen ve reformcu epistemoloji olarak bilinen yaklaşım üzerinden görebilmek mümkündür. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff ve William Alston gibi filozofların öne çıktığı bu yaklaşımın ana iddiası, kanıta ya da argümana dayanmaksızın, Tanrı’nın varlığına inanmanın bütünüyle doğru, rasyonel, makul ve güvenilir olacağı şeklindeki bir tezdir. Kanıtın, gerekçelendirme için zorunlu bir koşul olmadığı fikri, algısal deneyimlerin gerekçelendirilmesine benzer şekilde, dini deneyimlerin de öyle olduğu ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Pivotal strategies for the educational leader: the importance of Sun Tzu's The art of war.Ovid K. Wong - 2008 - Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Education.
  The Art of War application to education is about solving problems to improve student and school success. The Art of War describes the significance of a leader and his knowledge and prudent application of the strategies. At the core of theses strategies is the non-negotiable moral purpose of the leader to be reinforced by other fine qualities as wisdom, commitment, discipline, and courage.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tanrı, Özgürlük ve Kötülük.Alvin Plantinga & Musa Yanık - 2022 - Ankara, Türkiye: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Ateistler, kötülük probleminin Tanrı’nın varlığı aleyhine en güçlü argüman olduğu konusunda hâlâ ısrarcılar. Felsefe tarihine baktığımızda da Epikuros’tan Hume’a ve yakın dönemde Mackie’ye kadar uzanan bir yelpazede çeşitli düşünürler tarafından bu konuda birçok eleştirinin dile getirildiğini görmek mümkün. Plantinga bu çalışmasında felsefe tarihinin en köklü sorunlarından biri olan ‘Tanrı’nın varlığı sorusu’nu cevaplamaya çalışmakla kalmayıp felsefi bir yöntem ve soruşturmanın nasıl olması gerektiği konusunda muhteşem bir örnek de sunmaktadır. Plantinga, bu kitabıyla bizi, felsefe tarihinin en temel ilkelerinden birini hatırlamaya çağırıyor: var (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Asymmetric mislocalisation of a visual flash ahead of and behind a moving object.K. Watanabe - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 162-162.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Kuhn and the History of Science.K. Brad Wray - 2019 - In M. Fricker, N. J. L. L. Pedersen, D. Henderson & P. J. Graham (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge. pp. 40-48.
  The article examines Thomas Kuhn's work in the history of science with special attention to its relevance to subsequent developments in social epistemology. The article begins with a discussion of Kuhn's historical work, and the so-called historical turn in philosophy of science. It then examines Kuhn's views on textbook science, followed by an analysis of Kuhn's views on the relationship between the history of science and the philosophy of science. Then it discusses Kuhn's contributions to our understanding of the social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. İslam İnancını Erdem Epistemolojisi Üzerinden Anlamak.Musa Yanık - 2022 - Dem Yayınları 1:95-113.
  Epistemolojik olarak bilgiye başvuran ve bilme faaliyetinde bulunan insanın, Kur’an’da önemli bir yeri vardır. Buradaki bilme faaliyetini, salt teolojik bir buyruk olarak, yani Allah’ı bilmek olarak değil, doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında hem teorik hem de ahlaki bir farklılık olarak anlamak ve Kur’an'da insana epistemik özellikler atfedildiğini ve böylece insanın epistemik başarılarından dolayı övüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir önermeye yönelik olarak rasyonel bir tutum benimseyen, yani bilen özne ile bu faaliyette isteyerek ve istemeyerek giren kişinin durumu (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Epistemik Güvenilircilik ve Alvin Plantinga’da Tanrı İnancının Güvenilirliği Sorunu.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (6):181-208.
  Güvenilirci (reliabilist) bilgi teorisi, çağdaş epistemik gerekçelendirme kuramları içerisinde, dışsalcı (externalist) kuramın bir türü olarak kendisine yer bulmaktadır. Kısaca, bir inancı gerekçelendiren şeyin o inancın oluşturulduğu sürecin güvenilirliği olduğunu öne süren bu yaklaşım, bu bilişsel süreçleri özne dışı unsurlara bağladığı içinde dışsalcı bir pozisyonda yer almaktadır. Bu bilgi teorisinin tam karşı konumunda yer alan içselci (internalist) bilgi teorisi ise, özne merkezli bir yaklaşımla, doğru inancı gerekçelendirecek yöntemin, kişinin kendi zihinsel yapısından yola çıkarak, belli kognitif süreçler sonucunda ulaşılabileceğini öne sürmektedir. Epistemik (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hristiyan Eskatolojsindeki Diriliş İnancının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi.Musa Yanık - 2020 - Din Ve Felsefe Araştırmaları Dergisi 3 (5):64-94.
  Hristiyan inancı içerisinde merkezi konuma sahip olan mevzulardan birisi de, İsa’nın ölümünden üç gün sonra diriltildiğine yönelik olan inançtır. Hristiyan eskatolojisinin de dayanak noktasını oluşturan bu mevzu, dinler tarihi ya da teoloji gibi disiplinlerin içerisinde tartışıldığı gibi, çeşitli Hristiyan düşünürlerce, din felsefesi disiplini içerisinde de tartışılmıştır. Din felsefesi açısından bakıldığında, konunun merkezi konumda olması, bu mevzunun rasyonel bir zeminde tartışılıp tartışılamayacağını da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle din felsefesi içerisinde birçok Hristiyan düşünür tarafından konu ele alınmış ve farklı çevrelerce de (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dini Epistemoloji Nedir?Musa Yanık - 2022 - İstanbul, Türkiye: Düşün Yayıncılık.
  Dini epistemoloji, teistik inançların rasyonel zeminde gerekçelendirilme yollarını arayan, çağdaş epistemolojinin bir alt dalıdır. Musa Yanık, bu kitapta günümüzdeki en güçlü yaklaşım olan reform epistemolojisinden güvenilircilik bakış açısıyla yani “daha yüksek bir olasılıkla doğru olması yönünden” İslam inancının rasyonelliğini ortaya koymakta ve uygulamalı dini epistemolojinin sağlam ve cesur bir örneğini sergilemektedir. (Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir) -/- Epistemoloji topyekûn insan zihnini biçimlendirme ve inanç da dahil olmak üzere bilişsel faaliyetleri yönlendirme potansiyeline sahip bir alandır. Zira Allah’ın varlığı, birliği, nübüvvet ve (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Tanrı ve Diğer Zihinler.Musa Yanık & Alvin Plantinga - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  “1950’li yıllarda dönemin büyük felsefecileri arasında dinsel inancı savunan bir kişi bile yoktu. 1990’lı yıllarda Yale’den UCLA’ya, Oxford’dan Heidelberg’e kadar birçok yerde insanın manevi yanını savunan ve geliştiren yüzlerce kitap yazılacak, sel olup akacaktı. Aradaki 40 yıllık süre zarfındaysa sadece ve sadece Alvin Plantinga vardı.” Kelly James Clark Tanrı’nın veya tanrıların varlığı sorusu felsefenin ezeli sorularından biri olagelmişse de Nietzsche’nin Tanrı’nın ölümünü ilan ettiği günden bu yana onu doğrularcasına yaşanan acılar, savaşlar, kötülükler bu konudaki tartışmaların sesini uzun süre bastırdı. Ama (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tanrı Var mı?Musa Yanık & W. David Beck - 2024 - Ankara: Fol Yayınları. Translated by Musa Yanık.
  Tarihte herhalde çok az soru Tanrı’nın varlığı sorusu kadar sık sorulmuş, çok yanıtlanmış ve verilen birbirinden farklı onca yanıta rağmen kesin bir sonuca ulaştırılamayıp tartışılmaya devam etmiştir. Yine de geçmişe dönüp baktığımızda bu soruya verilen farklı yanıtların farklı uygarlıkların inşa edilmesine, bazılarının yıkılmasına, acımasız çatışmalara ve her şeye rağmen kucaklaşmalara da vesile olduğunu görüyoruz. Tanrı var mı? Varsa onu nasıl bilebiliriz? Tanrı yoksa her şey mubah mı? İnsan aklı ilahi olanı kavrayabilir mi? Tanrı’nın varlığı ahlaklı olmanın şartı mı? Evren akıllı (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  44
  The Relationship between scientific psychology and common sense psychology.K. W. Wilkes - 1993 - In Scott M. Christensen & Dale R. Turner (eds.), Folk psychology and the philosophy of mind. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. pp. 167--187.
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği.Musa Yanık - 2019 - Dissertation, Ondokuz Mayis Universitesi
  Alvin Plantinga, analitik felsefe düşüncesi içerisinde yetişmiş ve bu gelenek içinde teistik din felsefesinin oluşumuna katkıda bulunmuş bir filozoftur. Ayrıca teizmin savunusu için yaptığı çalışmalarla, çeşitli üniversitelerden aldığı onur ödülleri ve 2017 yılında kazandığı Templeton Prize ödülüyle, haklı bir üne kavuşmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli amaç, Plantinga’nın dini epistemoloji üzerine yaptığı çalışmaları analiz edip bu düşüncelerinin ardalanına dair bir tespitte bulunmaktır. Bu çalışmada yararlandığımız öncelikli kaynaklar, Plantinga’nın Nicholas Wolterstorff ile birlikte kaleme aldığı “Faith and Rationality” adlı eser (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  27
  A Computational Analysis of Aberrant Delay Discounting in Psychiatric Disorders.Giles W. Story, Michael Moutoussis & Raymond J. Dolan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Hyŏndae munye sajoron.Hŭi-sŏk Yang - 1982 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chayu Munʼgo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The very idea of a critical social science: a pragmatist turn.Stephen K. White - 2004 - In Fred Rush (ed.), The Cambridge companion to critical theory. New York: Cambridge University Press. pp. 310-335.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  61
  The anatomy of choice: active inference and agency.Karl Friston, Philipp Schwartenbeck, Thomas FitzGerald, Michael Moutoussis, Timothy Behrens & Raymond J. Dolan - 2013 - Frontiers in Human Neuroscience 7.
 31.  2
  Threat priming diminishes the gaze cueing effect.Manman Zhai & Jari K. Hietanen - forthcoming - Cognition and Emotion.
  Gaze cueing effect (GCE) refers to attention orienting towards the gazed-at location, characterised by faster responses to gazed-at than non-gazed-at stimuli. A previous study investigated the effects of affective priming on GCE and reported that threatening primes enhanced GCE. However, it remains unknown whether the threat or heightened arousal potentiated GCE. We investigated how highly arousing threatening and positive primes, compared to low arousing neutral primes modulate GCE. After a brief exposure to an affective prime (pictures of threat or erotica) (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  14
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Columbia University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead--both ideologically and institutionally--within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of modern historical narratives--that depict (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 33.  8
  Making Sense of Tantric Buddhism: History, Semiology, and Transgression in the Indian Traditions.Christian K. Wedemeyer - 2012 - Cambridge University Press.
  _Making Sense of Tantric Buddhism_ fundamentally rethinks the nature of the transgressive theories and practices of the Buddhist Tantric traditions, challenging the notion that the Tantras were "marginal" or primitive and situating them instead -- both ideologically and institutionally -- within larger trends in mainstream Buddhist and Indian culture. Critically surveying prior scholarship, Wedemeyer exposes the fallacies of attributing Tantric transgression to either the passions of lusty monks, primitive tribal rites, or slavish imitation of Saiva traditions. Through comparative analysis of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34.  6
  AHLAK, İKTİSAT VE BİLİM: ADAM SMİTH FELSEFESİNE GİRİŞ. [REVIEW]Musa Yanık - 2020 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1):169-171.
  Gökhan Murteza, “Ahlak, İktisat ve Bilim: Adam Smith Felsefesine Giriş” isimli eserinde genellikle İktisat disiplininin birçok farklı konusunu felsefi açıdan tartışmaya açmıştır. Murteza’nın bu eseri, devleti ve toplumu ilgilendiren bu araştırma alanının, A. Smith ile birlikte bir bilim dalı olarak görülmeye başlanmasının sonucunda, gerçekten ahlaki olanı içerip içermediği problemi üzerinde durmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  87
  Political theory and postmodernism.Stephen K. White - 1991 - New York: Cambridge University Press.
  Postmodernism has evoked great controversy and it continues to do so today, as it disseminates into general discourse. Some see its principles, such as its fundamental resistance to metanarratives, as frighteningly disruptive, while a growing number are reaping the benefits of its innovative perspective. In Political Theory and Postmodernism, Stephen K. White outlines a path through the postmodern problematic by distinguishing two distinct ways of thinking about the meaning of responsibility, one prevalent in modern and the other in postmodern perspectives. (...)
 36. Why literary devices matter.Lorraine K. C. Yeung - 2021 - Polish Journal of Aesthetics 60 (1):19-37.
  This paper investigates the emotional import of literary devices deployed in fiction. Reflecting on the often-favored approach in the analytic tradition that locates fictional characters, events, and narratives as sources of readers’ emotions, I attempt to broaden the scope of analysis by accounting for how literary devices trigger non-cognitive emotions. I argue that giving more expansive consideration to literary devices by which authors present content facilitates a better understanding of how fiction engages emotion. In doing so, I also explore the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  70
  Feminism and ancient philosophy.Julie K. Ward (ed.) - 1996 - New York: Routledge.
  An important volume connecting classical studies with feminism, Feminism and Ancient Philosophy provides an even-handed assessment of the ancient philosophers' discussions of women and explains which ancient views can be fruitful for feminist theorizing today. The papers in this anthology range from classical Greek philosophy through the Hellenistic period, with the predominance of essays focusing on topics such as the relation of reason and the emotions, the nature of emotions and desire, and related issues in moral psychology. The volume contains (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 38.  9
  Talking a good game: inquiries into the principles of sport.Spencer K. Wertz - 1991 - Dallas: Southern Methodist University Press.
 39.  50
  On referring to Gestalts.Olav K. Wiegand - 2010 - In Mirja Hartimo (ed.), Phenomenology and mathematics. London: Springer. pp. 183--211.
 40.  6
  Stanovlenie nauchnogo znanii︠a︡: gnoseologicheskie aspekty.A. V. Zvedeni︠u︡k - 1989 - Tashkent: Izd-vo "Fan" Uzbekskoĭ SSR. Edited by Zh Tulenov.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Aristotle on Philia: The Beginning of a Feminist Ideal of Friendship.Julie K. Ward - 1996 - In Feminism and ancient philosophy. New York: Routledge. pp. 155-71.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42.  27
  İlahi Buyruk Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 12 (1):191-194.
  Bir şey, Tanrı onu emrettiği için mi iyidir ya da kötüdür? sorusunu merkeze alarak oluşturulan ve yakın dönem içerisinde gerek din felsefesi ve gerekse ahlak felsefesi içerisinde tartışılan konulardan biriside “İlahi Buyruk Teorisi”dir. Bu teori kısaca, ahlaki değerlerin kaynağının, Tanrı’nın buyruklarında, yani onun emir ve yasaklarında belirlendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Eylemlerimizin iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesinin Tanrı’nın buyruklarıyla mı, yoksa onların Tanrı’dan bağımsız, yani, kendi doğalarından mı kaynaklandığı tartışması, ilk olarak ahlak felsefesi içerisinde Platon’un “Euthyphro” diyaloğunda kendisine yer bulmuştur. Bununla (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  36
  Bir Bilme Teorisi. [REVIEW]Musa Yanık - 2021 - Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 43 (1):247-251.
  Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adını verdiği eser, içerisinde birçok kavram ve problemi barındırması açısından oldukça zengin ve ufuk açıcı bir teoridir. Onun, bilgi söz konusu olduğunda medeniyet, bilim, teoloji ve sanat gibi sosyal epistemoloji içerisindeki kavramlara atıfla karşılaştırmalar yapması ve inanç, kanı gibi kavramlar üzerinden değerlendirmelerde bulunması; mevcut literatür içindeki kavramlara dair gerek olumlu gerekse olumsuz yeni bakış açılarını bize sağlarken, ayrıca mevcut problemleri, hem çağdaş hem de klasik teoriler içinde ele alması, bize ufuk açıcı yorumlar da kazandırmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Soevereiniteit in het geding.O. K. Zijlstra - 1981 - In H. van Riessen & P. Blokhuis (eds.), Wetenschap, wijsheid, filosoferen: opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen bij zijn afscheid als hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Assen: Van Gorcum.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  66
  The Scientific Study of Consciousness Cannot and Should Not Be Morally Neutral.Matan Mazor, Simon Brown, Anna Ciaunica, Athena Demertzi, Johannes Fahrenfort, Nathan Faivre, Jolien C. Francken, Dominique Lamy, Bigna Lenggenhager, Michael Moutoussis, Marie-Christine Nizzi, Roy Salomon, David Soto, Timo Stein & Nitzan Lubianiker - 2023 - Perspectives on Psychological Science 18 (3):535-543.
  A target question for the scientific study of consciousness is how dimensions of consciousness, such as the ability to feel pain and pleasure or reflect on one’s own experience, vary in different states and animal species. Considering the tight link between consciousness and moral status, answers to these questions have implications for law and ethics. Here we point out that given this link, the scientific community studying consciousness may face implicit pressure to carry out certain research programs or interpret results (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Viewer-external frames of reference in 3-D object recognition.F. Waszak, K. Drewing & R. Mausfeld - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 73-73.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The glare effect in depth.D. Zavagno, K. Sakurai & K. Koga - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 114-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Fenomenologii︠a︡ rat︠s︡ionalʹnoĭ voli.V. N. Zhelezni︠a︡k - 1997 - Permʹ: Permskiĭ gos. tekhn. universitet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Medium: opyt ontologicheskogo istolkovanii︠a︡ kantovskoĭ filosofii.V. N. Zhelezni︠a︡k - 1997 - Permʹ: Permskiĭ gos. tekhn. universitet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  6
  Metafizika voli v pri︠a︡moĭ i obratnoĭ perspektive.V. N. Zhelezni︠a︡k - 1997 - Permʹ: Permskiĭ gos. tekhn. universitet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 987