27 found
Order:
 1.  8
  Zhongguo zhe xue yuan lun.Junyi Tang - 2005 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  《中国哲学原论:导论篇》是唐君毅先生对中国传统哲学的整理、研究与阐释工程的重要系列成果之一。《中国哲学原论:导论篇》从严格的学术意义上针对中国古典哲学“理”与“心”两个最为根本的哲学范畴,展现中国哲学 本体之理自先秦、“名理”、魏晋“文理”、隋唐“空理”、宋明“性理”与清学“事理”的波澜壮阔的哲学发展史。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  8
  Tang Junyi quan ji.Junyi Tang - 2016 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
  本书初由唐君毅夫人谢廷光于1985年编订,收录唐君毅逝世后亲友,同道,学生等发表和撰写的纪念文章,现增入当时未及收录的纪念和讨论文章,以及唐君毅亲属撰写的回忆文章.由这些文章,不仅表示了大家的回忆与纪 念,更是由此对唐君毅先生生平进行总结和缅怀.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  4
  A new orientation for the study of Chinese philosophy.Junyi Tang - 1966 - [Hong Kong],: Chinese University of Hong Kong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  Chung-kuo che hsüeh yüan lun: yüan chiao pʻien.Junyi Tang - 1977
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Chung-kuo che hsëuh yüan lun: yüan tao pʻien.Junyi Tang - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Chung-kuo chê hsüeh yüan lun.Junyi Tang - 1966
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Che hsüeh kai lun.Junyi Tang - 1961
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Dang dai xin ru xue san da jia xu ba ji lu.Junyi Tang - 2016 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si. Edited by Zongsan Mou, Fuguan Xu, Renhou Cai & Yachun Luo.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Essays on Chinese philosophy and culture =.Junyi Tang - 1988 - Taipei, Taiwan, Republic of China: Student Book Co..
 10. Hsin wu yü jên shêng.Junyi Tang - 1953
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Jen sheng chih tʻi yen.Junyi Tang - 1977
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Jên shêng chih tʻi yen.Junyi Tang - 1956
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Ri ji.Junyi Tang - 1988 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Ren sheng zhi ti yan.Junyi Tang - 1977 - Xianggang: Da fang wen hua shi ye gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Sheng ming tsʻun tsai yü hsin ling ching chieh.Junyi Tang - 1977
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tang Junyi juan.Junyi Tang - 1996 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she. Edited by Kejian Huang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Tang Junyi ji.Junyi Tang - 1993 - Beijing: Qun yan chu ban she. Edited by Kejian Huang & Xiaolin Zhong.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Tang Junyi xin ru xue lun ji.Junyi Tang - 2008 - Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she. Edited by Ming Yang & Wei Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Wen hua i shih yü tao te li hsing.Junyi Tang - 1958
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  Wen hua yi shi yu dao de li xing.Junyi Tang - 2005 - Beijing Shi: Zhongguo she ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Wen hua yi shi yu zhou di tan suo: Tang Junyi xin yu xue lun zhu ji yao.Junyi Tang - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Xianghao Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku.Junyi Tang - 2015 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she. Edited by Bo Shan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Zhi Tingguang shu.Junyi Tang - 1983 - Taibei Shi: Xue sheng shu ju. Edited by Fanghui Xie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Zhe xue gai lun.Junyi Tang - 2005 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Taohui Huo.
 25. Zhong xi zhe xue si xiang zhi bi jiao lun wen ji.Junyi Tang - 1988 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhong xi zhe xue si xiang zhi bi jiao yan jiu ji.Junyi Tang - 1947
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  7
  Zhongguo zhe xue yuan lun: yuan jiao pian.Junyi Tang - 1975