Order:
 1. Chung-kuo che hsüeh shih.Jiyu Ren (ed.) - 1979
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Chung-kuo che hsüeh shih chien pien.Jiyu Ren - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fei xue shu fang tan: shi shuo Feng Youlan.Jiyu Ren & Jinan Xu (eds.) - 2008 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Han fei.Jiyu Ren - 1964
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Hao shou xue shu sui bi.Jiyu Ren - 2006 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
 6. Han Tʻang fo chiao ssu hsiang lun chi.Jiyu Ren - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Jue wu le de qun ti cai neng tui dong she hui =.Jiyu Ren - 2009 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she. Edited by Mingguo Wen.
  本书是一本任继愈先生的对话集.书中所收文字, 大致不外以下两种:一种是各大新闻媒体对任继愈先生的访问, 一种是诸多专家, 学者与任继愈先生双方, 多极的对话, 谈天.书中内容涉及广泛:历史, 宗教, 哲学, 教育, 中华文化, 民族传统, 汉语学习与保护, 典籍整理与利用等等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Mozi.Jiyu Ren - 1956
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Mozi yu Mo jia.Jiyu Ren - 1994 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Nian jiu qi xin: Ren Jiyu zi shu.Jiyu Ren - 2011 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Ren Jiyu tan Kongzi, Mengzi, Han Fei.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Ren Jiyu tan Han Tang fo jiao si xiang.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Ren Jiyu tan Mozi yu mo jia.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Ren Jiyu tan Wei Jin xuan xue.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Ren Jiyu tan xian Qin zhu zi yu zhe xue.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Ren Jiyu tan "Yi jing".Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Ren Jiyu tan Zhu Xi, Wang Yangming, Wang Fuzhi.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Ren Jiyu tan dao jia yu dao jiao.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Ren Jiyu tan ru jia yu ru jiao.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Ren Jiyu tan Zhuangzi.Jiyu Ren - 2018 - Beijing: Shi you gong ye chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ru jiao wen ti zheng lun ji.Jiyu Ren (ed.) - 2000 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ren Jiyu xue shu wen hua sui bi.Jiyu Ren - 1996 - Beijing: Zhongguo qing nian chu ban she :bXin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Ren Jiyu xue shu lun zhu zi xuan ji.Jiyu Ren - 1991 - Beijing: Beijing shi fan xue yuan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Ren Jiyu zi xuan ji =.Jiyu Ren - 2009 - Beijing: Shou du shi fan da xue chu ban she.
 25. 任继愈自选集.Jiyu Ren - 2009 - Beijing: Shou du shi fan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Shi ji lao ren de hua.Jiyu Ren - 1999 - Shenyang Shi: Liaoning jiao yu chu ban she. Edited by Xiang Lin & Ming Chen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  Tian ming ren xing lun.Jiyu Ren, Shen Li & Eryuan Zhang (eds.) - 2013 - Beijing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Tian ren zhi ji: Ren Jiyu xue shu si xiang jing cui.Jiyu Ren - 2010 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she. Edited by Shen Li & Jing Li.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Tian ren zhi ji.Jiyu Ren - 1998 - Shanghai: Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Shen Li & Jing Li.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Wei Jin Nan Bei chao fo jiao jing xue.Jiyu Ren - 2013 - Beijing: Guo jia tu shu guan chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Yugyo nŭn chonggyo in'ga.Jiyu Ren, Chang-T'ae Kŭm & Yu-gyŏng An (eds.) - 2011 - Sŏul-si: Chisik kwa Kyoyang.
  1. Yugyo chonggyoron -- 2. Yugyo pijonggyoron mit t'oron.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Yi wei zhe ren de mu guang: Ren Jiyu tan hua lu.Jiyu Ren - 2017 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Zong jiao xue jiang yi.Jiyu Ren - 2013 - Beijing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Zhonghua wu qian nian de li shi jing yan: Ren Jiyu jiang yan ji.Jiyu Ren - 2010 - Beijing: Ren min ri bao chu ban she. Edited by Mingguo Wen.
 35.  1
  Zhongguo zhe xue shi.Jiyu Ren (ed.) - 2010 - Beijing: Ren min chu ban she.
  v. 1. Xian Qin bu fen -- v. 2. Liang Han Wei Jin Nan bei chao bu fen -- v. 3. Sui Tang Wu dai Song Yuan Ming bu fen -- v. 4. Qing dai, jin dai bu fen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Zhongguo zhe xue fa zhan shi.Jiyu Ren (ed.) - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Zhongguo zhe xue shi jian bian.Jiyu Ren (ed.) - 1984 - Beijing: Xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Zhongguo zhe xue shi lun.Jiyu Ren - 1981 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Zhong guo wen hua jing dian.Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.) - 2007 - Hangzhou: Xi leng yin she chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark