Results for 'Jing Deng'

1000+ found
Order:
 1.  27
  Interaction Effects of Life Events and Hair Cortisol on Perceived Stress, Anxiety, and Depressive Symptoms Among Chinese Adolescents: Testing the Differential Susceptibility and Diathesis-Stress Models.Youyun Xu, Yapeng Liu, Zheng Chen, Jing Zhang, Huihua Deng & Jiexin Gu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  88
  The Relationship Between Personality Traits, Resilience, School Support, and Creative Teaching in Higher School Physical Education Teachers.Qian Deng, Bing Zheng & Jing Chen - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  55
  Emerging Practices of Counseling and Psychotherapy in China: Ethical Dilemmas in Dual Relationships.Jing Deng, Mingyi Qian, Yiqun Gan, Sherlyn Hu, Jun Gao, Zheng Huang & Lili Zhang - 2016 - Ethics and Behavior 26 (1):63-86.
  A qualitative study was conducted with 48 Chinese counselors and psychotherapists who were interviewed in 2006 and an independent sample of 50 participants who responded to a survey in 2014. This study aims to explore how the new emerging expansion of mental health practice is related to issues and challenges of dual role relationship and how the well-engrained values and social characteristics of Chinese culture influences perceptions and resolution of ethical dilemmas. The participants identified similar dual relationships in 2006 and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  26
  Multimodal Deep Feature Fusion for RGB-D Tracking.Ming-xin Jiang, Chao Deng, Ming-min Zhang, Jing-Song Shan & Haiyan Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  33
  Effect of a Combined Exercise and Dietary Intervention on Self-Control in Obese Adolescents.Ming-Qiang Xiang, Jing-Wen Liao, Jun-Hao Huang, Hai-Lin Deng, Dan Wang, Zebo Xu & Min Hu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  52
  Transferable Feature Representation for Visible-to-Infrared Cross-Dataset Human Action Recognition.Yang Liu, Zhaoyang Lu, Jing Li, Chao Yao & Yanzi Deng - 2018 - Complexity 2018:1-20.
  Recently, infrared human action recognition has attracted increasing attention for it has many advantages over visible light, that is, being robust to illumination change and shadows. However, the infrared action data is limited until now, which degrades the performance of infrared action recognition. Motivated by the idea of transfer learning, an infrared human action recognition framework using auxiliary data from visible light is proposed to solve the problem of limited infrared action data. In the proposed framework, we first construct a (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  12
  Kong jing san juan.Lijun Deng - 2015 - Beijing Shi: Zhongguo wen shi chu ban she.
  Di 1 juan. Zhu zhang juan -- Di 2 juan. Xue shi juan -- Di 3 juan. Shi ji juan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  35
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jing yan zhu yi de Kongzi dao de si xiang ji qi li shi yan bian.Siping Deng - 2000 - Chengdu: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  The involvement of decomposition and composition processes in restructuring during problem solving.Zhonglu Zhang, Yizhu Li, Yuxin Zeng, Jiamin Deng, Qiang Xing & Jing Luo - 2024 - Consciousness and Cognition 121 (C):103685.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Zhongguo chuan tong ren wen jing shen =.Ruiquan Deng - 2017 - Beijing Shi: Ren min chu ban she. Edited by Meihua Zhou.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Zhuangzi zhe xue jing shen de yuan yuan yu niang sheng =.Lianhe Deng - 2011 - Beijing Shi: Guang ming ri bao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  "Xiao yao you" shi lun: Zhuangzi de zhe xue jing shen ji qi duo yuan liu bian.Lianhe Deng - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Tai ji zhi yin: Zhongguo wen hua fu xing zhi lu = Taiji zhiyin Zhongguo wenhua fuxing zhilu.Jing Long - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu gong fen san bu: di yi bu hui gui zhen wo, di er bu hui gui tian di, di san bu hui gui tai ji. Nei rong bao kuo: lun sheng ming; sheng ming yu shi ge; sheng ming yu yin yue; xian dai ren sheng ming de yan bian; wo shi shui, tian di yu wo deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  11
  Wen xue yu wen hua san lun.Xiaomang Deng - 2005 - Wuhan Shi: Hubei ren min chu ban she.
  Ling zhi wu -- Ren zhi jing -- Ling hun zhi lü.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  Ting jing: fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan deng Xiang Huai zhong zhen shou ji.Guofan Zeng - 2007 - Beijing Shi: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Shi dai jing shen de jing hua: cong Makesi dao Deng Xiaoping.Qiquan Yu - 2000 - Beijing: Zhong yang wen xian chu ban she.
 18.  13
  Shi jie jing ji zou xiang he fang?: dian liang ru xue de ming deng.Zhen Sun - 2013 - Taibei Shi: Taiwan da xue chu ban zhong xin.
 19. Kong Meng Lao Zhuang si xiang di ping deng jing shen.Wuguang Fu - 1990 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  15
  Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Tian ren he yi de jing shen xin yang.Junshi Lu - 2018 - Beijing Shi: Xian dai chu ban she.
  Ben shu fen li shi yu wen hua nei han,Shan zong li shi yu wen hua,Dao jiao li shi yu wen hua,Tian ren he yi de si xiang nei han deng duo ge lan mu lai jie shao ru jia si xiang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Dan xuan yu chen ju: Tang Song dao jiao si xiang yu she hui yan jiu.Lesong Cheng - 2021 - Beijing: Zong jiao wen hua chu ban she.
  Yi jing dian jie du he guan nian quan shi wei ji nen jin lu de si xiang shi yan jiu, yu wei rao xin yang yu she hui shen g huo de hu dong zhan kai de she hui shi yan jiu ke yi bei shi zuo zong jiao li shi yan jiu de liang ge zhi dian. Xin yang cong dai dou shi yi ti liang mian de: shi zhong guan qie chao yue de zhi qu bi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  7
  Xing qi yu zhuan yi: jin dai ke xue zhong xin xian xiang de wen hua jie du.Guoyou Chen - 2008 - Changsha Shi: Hunan shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu shi yi ben yan jiu ke xue li shi de shu ji. zhu yao nei rong bao kuo: Xi fang wen hua chuan tong he jin dai ke xue de dan sheng, Wen yi fu xing he Yidali ke xue zhong xin de xing qi, Xin jiao jing shen he Yingguo ke xue zhong xin shi dai de dao lai deng.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  Zhuangzi de kuai huo.Meng Wang - 2010 - Beijing : Zhonghua shu ju,: Zhonghua Shu Ju.
  Ben shu nei rong bao kuo: ren lei wei he ru ci duo shi; dong fang gu dian de Afanda Wutuobang; sheng ren jiu jing wei shui xiao lao; zhi li de xian du yu xu wei you guo lun; deng gao si wang, man mu zhu ji hai shi man mu la ji; nan yi yong yu yan wen zi biao da yu chuan shou de da dao deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Shao Yong yi xue yu xin ru xue si xiang yan jiu.Xitong Song - 2011 - Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu gong fen wei liu zhang, qi zhu yao bao kuo: xu lun ; Shao Yong sheng ping ji qi zhu zuo wen ben kao bian ; Shao Yong xue shu si xiang de li shi bei jing ji yuan yuan ; Shao Yong xue shu si xiang yuan yuan; shao yong yi shu yu yi tu si xiang tan jiu deng nei rong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhuzi ge wu zhi zhi lun yan jiu.Aiguo Le - 2010 - Changsha Shi: Yuelu shu she.
  Ben shu xi "Zhuzi xue yan jiu cong shu" zhi yi zhong. Zuo zhe cong Zhuzi ge zhi lun xing cheng de xue shu bei jing, ge zhi lun jian gou de xin lu li cheng, ge zhi lun de li lun nei han, ge zhi lun yu ke xue yan jiu, Zhuzi men ren ji hou xue de ge zhi lun, Zhuzi ge zhi lun de yan bian yu ge zhi xue deng fang mian xiang xi lun (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  Tian yu ren: ru xue zou xiang shi jie de qian zhan: Du Weiming Fan Zeng dui hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she. Edited by Zeng Fan & Xiaoyuan Xue.
  Du Weiming xian sheng shi dang dai yan jiu he chuan bo ru jia wen hua de zhong yao si xiang jia. Ta 1940 nian chu sheng yu Kunming, xian hou qiu xue yu Taiwan dong hai da xue he Meiguo Hafo da xue, ren jiao yu Pulinsidun da xue, Bokeli Jiazhou da xue. Zi 1981 nian, Du Weiming xian sheng yi zhi zai Hafo da xue Dong Ya xi dan ren li shi ji zhe xue jiao shou,qi jian huo (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Zengzi ji jiao.Yonghui Wang - 2017 - Beijing: Zhonghua shu ju. Edited by Shangju Gao.
  Quan shu fen "Zengzi shi pian", "Zengzi quan shu", "Zengzi bu yi" he fu lu si bu fen. qi zhong, "Zengzi shi pian" wei Han dai Dai De suo ji, shou lu yu "Da dai li ji" ; "Zengzi quan shu" wei nan Song Wang Zhuoji lu, shou wen fen wei nei pian he wai pian, nei pian shou wen liang pian,wai pian shou wen shi pian, gong shou wen shi er pian; "Zengzi bu yi" ze wei zheng li zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  Kua xue ke fa gai nian li lun jie jian yan jiu.Zhengping Zhang - 2019 - [Wuhan]: Wuhan da xue chu ban she.
  Ben shu gong jiu zhang, nei rong bao gua : dao lun ; fu za xing shi jiao xia de fa gai nian li lun ; zhe xue shi jiao xia fa gai nian li lun ; jing ji xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; zheng zhi xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; she hui xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; shu xue shi jiao (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  22
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  18
  Dang dai xue zhe shi ye zhong de Makesi zhu yi zhe xue.Lixin Han (ed.) - 2014 - Beijing: Beijng shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu ji zhong fan ying le dang dai ri ben zhe xue jia dui ma ke si zhu yi zhe xue de li jie.Shu zhong shou lu le ti ming xiu zi ran li shi guo cheng de si xiang,Ping tian qing ming xun huan= ji lei li lun yu li shi ren shi,Yan yuan qing yi ri ben de1844 nian jing ji xue zhe xue shou gao yan jiu deng wen zhang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Role of Entrepreneurship Policy in College Students’ Entrepreneurial Intention: The Intermediary Role of Entrepreneurial Practice and Entrepreneurial Spirit.Yangjie Huang, Lanyijie An, Jing Wang, Yingying Chen, Shuzhang Wang & Peng Wang - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Entrepreneurship is a sustainable development tool that supports the alleviation of poverty and unemployment. Focusing on the promotion of entrepreneurial intention under the background of entrepreneurship education, this study used a structural equation model to examine the role of entrepreneurship policy, entrepreneurial practice, and entrepreneurial spirit on the EI of 384 college students from 22 universities in Guangdong Province. The test results show that there are significant positive correlations between EPo and EI; EPo and EPr; EPo and ES; and EPr (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 36. Measurement Invariance of the Depression Anxiety Stress Scales-21 Across Gender in a Sample of Chinese University Students.Shan Lu, Shuqing Hu, Yuhuan Guan, Jing Xiao, Dan Cai, Zhihua Gao, Zhiqin Sang, Jie Wei, Xiaochi Zhang & Jürgen Margraf - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37.  51
  The Dynamic Features of Lip Corners in Genuine and Posed Smiles.Hui Guo, Xiao-Hui Zhang, Jun Liang & Wen-Jing Yan - 2018 - Frontiers in Psychology 9:310840.
  The smile is a frequently expressed facial expression that typically conveys a positive emotional state and friendly intent. However, human beings have also learned how to fake smiles, typically by controlling the mouth to provide a genuine-looking expression. This is often accompanied by inaccuracies that can allow others to determine that the smile is false. Mouth movement is one of the most striking features of the smile, yet our understanding of its dynamic elements is still limited. The present study analyzes (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  44
  Authentic Leadership and Proactive Behavior: The Role of Psychological Capital and Compassion at Work.Yixin Hu, Xiao Wu, Zhaobiao Zong, Yilin Xiao, Phil Maguire, Fangzheng Qu, Jing Wei & Dawei Wang - 2018 - Frontiers in Psychology 9:420923.
  This study, which is based on survey data provided by 445 employees of a Chinese enterprise, examines the impact of authentic leadership on the proactive behavior of subordinates, in particular the mediating effect of subordinate psychological capital and the moderating effect of the compassion at work. The results of our structural equation model reveal that: (1) There is a significant positive correlation between authentic leadership and the proactive behavior of subordinates; (2) Psychological capital plays a full mediating role between authentic (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39.  7
  Deng Xiaoping zhe xue si xiang (zhai bian).Xiaoping Deng - 1995 - Beijing: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
  本书把最新反映邓小平哲学思想特色的论述分为:解放思想,实事求是,照辩证法办事,改革是解放和发展生产力的必由之路,面向世界,吸收人类文明成果等10部分加以编辑。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  Governance of Emerging Biotechnologies: Lessons from Two Chinese Cases.Yuming Wang, Zhenxiang Zhang, Yubao Wei, Yongguang Yang, Jing Wang, Cuilian Zhang & Hui Zhang - 2022 - American Journal of Bioethics 22 (1):56-58.
  Ankeny et al. focuses on the recent creation of “iBlastoids” and defends the need for reflexive, anticipatory, and deliberative approaches in the domain of emerging and potentially contentio...
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  22
  Bicriterion Optimization for Flow Shop with a Learning Effect Subject to Release Dates.Ji-Bo Wang, Jian Xu & Jing Yang - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  31
  Moving toward gender justice.Anne Donchin, Susan Dodds & Jing-bao Nie - 2007 - Bioethics 21 (9):ii-iii.
 43.  15
  Skin Color and Attractiveness Modulate Empathy for Pain: An Event-Related Potential Study.Xiong di YangLi, Yinya Zhang, Zuoshan Li & Jing Meng - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  Although racial in-group bias in empathy for pain has been reported, empathic responses to others’ pain may be influenced by other characteristics besides race. To explore whether skin color and attractiveness modulate empathy for pain, we recorded 24 participants’ reactions to painful faces from racial in-group members with different skin color and attractiveness using event-related potentials. Results showed that, for more attractive painful faces, dark skin faces were judged as less painful and elicited smaller N2 amplitudes than fair- and wheatish-skinned (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  13
  Correction to: Why is Crafting the Job Associated with Less Prosocial Reactions and More Social Undermining? The Role of Feelings of Relative Deprivation and Zero-Sum Mindset.Yanan Dong, Limei Zhang, Hai-Jiang Wang & Jing Jiang - 2023 - Journal of Business Ethics 184 (1):191-191.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  56
  Truth-telling, decision-making, and ethics among cancer patients in nursing practice in China.Dong-Lan Ling, Hong-Jing Yu & Hui-Ling Guo - 2019 - Nursing Ethics 26 (4):1000-1008.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  81
  The Effects of Subliminal Goal Priming on Emotional Response Inhibition in Cases of Major Depression.Man Zhang, Suhong Wang, Jing Zhang, Can Jiao, Yuqi Chen, Ni Chen, Yijia Zhao, Yonger Wang & Shufang Zhang - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Previous studies have provided evidence that automatic emotion regulation, which is primed by control goals, can change emotion trajectory unconsciously. However, the cognitive mechanism and associated changes in depression remain unclear. The current study aimed to examine whether subliminal goal priming could change the emotional response inhibition among patients with major depressive disorder and their healthy controls. A group of patients with depression and a healthy control group were both primed subliminally by playing control goal related or neutral words for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  31
  U.S. Responses To Japanese Wartime Inhuman Experimentation After World War Ii: National Security and Wartime Exigency.Howard Brody, Sarah E. Leonard, Jing-bao Nie & Paul Weindling - 2014 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 23 (2):220-230.
  In 1945–46, representatives of the U.S. government made similar discoveries in both Germany and Japan, unearthing evidence of unethical experiments on human beings that could be viewed as war crimes. The outcomes in the two defeated nations, however, were strikingly different. In Germany, the United States, influenced by the Canadian physician John Thompson, played a key role in bringing Nazi physicians to trial and publicizing their misdeeds. In Japan, the United States played an equally key role in concealing information about (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  33
  Application of BP Neural Network Model in Risk Evaluation of Railway Construction.Yang Changwei, Li Zonghao, Guo Xueyan, Yu Wenying, Jin Jing & Zhu Liang - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  31
  Regional Homogeneity Abnormalities in Early-Onset and Adolescent-Onset Conduct Disorder in Boys: A Resting-State fMRI Study.Wanyi Cao, Chuting Li, Jing Zhang, Daifeng Dong, Xiaoqiang Sun, Shuqiao Yao, Bingsheng Huang & Jun Liu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 50.  32
  Altered Neuromagnetic Activity in Persistent Postural-Perceptual Dizziness: A Multifrequency Magnetoencephalography Study.Weiwei Jiang, Jintao Sun, Jing Xiang, Yulei Sun, Lu Tang, Ke Zhang, Qiqi Chen & Xiaoshan Wang - 2022 - Frontiers in Human Neuroscience 16.
  ObjectiveThe aim of our study was to investigate abnormal changes in brain activity in patients with persistent postural-perceptual dizziness using magnetoencephalography.MethodsMagnetoencephalography recordings from 18 PPPD patients and 18 healthy controls were analyzed to determine the source of brain activity in seven frequency ranges using accumulated source imaging.ResultsOur study showed that significant changes in the patterns of localization in the temporal-parietal junction were observed at 1–4, 4–8, and 12–30 Hz in PPPD patients compared with healthy controls, and changes in the frontal (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000