Results for 'Jing Deng'

1000+ found
Order:
 1.  21
  Interaction Effects of Life Events and Hair Cortisol on Perceived Stress, Anxiety, and Depressive Symptoms Among Chinese Adolescents: Testing the Differential Susceptibility and Diathesis-Stress Models.Youyun Xu, Yapeng Liu, Zheng Chen, Jing Zhang, Huihua Deng & Jiexin Gu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  The Relationship Between Personality Traits, Resilience, School Support, and Creative Teaching in Higher School Physical Education Teachers.Qian Deng, Bing Zheng & Jing Chen - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Jing yan zhu yi de Kongzi dao de si xiang ji qi li shi yan bian.Siping Deng - 2000 - Chengdu: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  31
  Emerging Practices of Counseling and Psychotherapy in China: Ethical Dilemmas in Dual Relationships.Jing Deng, Mingyi Qian, Yiqun Gan, Sherlyn Hu, Jun Gao, Zheng Huang & Lili Zhang - 2016 - Ethics and Behavior 26 (1):63-86.
  A qualitative study was conducted with 48 Chinese counselors and psychotherapists who were interviewed in 2006 and an independent sample of 50 participants who responded to a survey in 2014. This study aims to explore how the new emerging expansion of mental health practice is related to issues and challenges of dual role relationship and how the well-engrained values and social characteristics of Chinese culture influences perceptions and resolution of ethical dilemmas. The participants identified similar dual relationships in 2006 and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhuangzi zhe xue jing shen de yuan yuan yu niang sheng =.Lianhe Deng - 2011 - Beijing Shi: Guang ming ri bao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Shi jie jing ji zou xiang he fang?: dian liang ru xue de ming deng.Zhen Sun - 2013 - Taibei Shi: Taiwan da xue chu ban zhong xin.
 7.  18
  Multimodal Deep Feature Fusion for RGB-D Tracking.Ming-xin Jiang, Chao Deng, Ming-min Zhang, Jing-Song Shan & Haiyan Zhang - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  1
  Ting jing: fu Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Peng Yulin, Zeng Guoquan deng Xiang Huai zhong zhen shou ji.Guofan Zeng - 2007 - Beijing Shi: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  "Xiao yao you" shi lun: Zhuangzi de zhe xue jing shen ji qi duo yuan liu bian.Lianhe Deng - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo chuan tong ren wen jing shen =.Ruiquan Deng - 2017 - Beijing Shi: Ren min chu ban she. Edited by Meihua Zhou.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Kong Meng Lao Zhuang si xiang di ping deng jing shen.Wuguang Fu - 1990 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Shi dai jing shen de jing hua: cong Makesi dao Deng Xiaoping.Qiquan Yu - 2000 - Beijing: Zhong yang wen xian chu ban she.
 13.  20
  Effect of a Combined Exercise and Dietary Intervention on Self-Control in Obese Adolescents.Ming-Qiang Xiang, Jing-Wen Liao, Jun-Hao Huang, Hai-Lin Deng, Dan Wang, Zebo Xu & Min Hu - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  28
  Transferable Feature Representation for Visible-to-Infrared Cross-Dataset Human Action Recognition.Yang Liu, Zhaoyang Lu, Jing Li, Chao Yao & Yanzi Deng - 2018 - Complexity 2018:1-20.
  Recently, infrared human action recognition has attracted increasing attention for it has many advantages over visible light, that is, being robust to illumination change and shadows. However, the infrared action data is limited until now, which degrades the performance of infrared action recognition. Motivated by the idea of transfer learning, an infrared human action recognition framework using auxiliary data from visible light is proposed to solve the problem of limited infrared action data. In the proposed framework, we first construct a (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Wen xue yu wen hua san lun.Xiaomang Deng - 2005 - Wuhan Shi: Hubei ren min chu ban she.
  Ling zhi wu -- Ren zhi jing -- Ling hun zhi lü.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Fo xue zhi zhe si jing guan.Li Ye - 2018 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Ben shu zhi zai yong zhe xue yan jiu de fang shi zheng ti lun shu fo xue ti xi. wei le shi pu tong da zhong neng chu kui wan zheng de fo jiao xi tong, zuo zhe fen bie cong fo jiao de ge di yu pai bie,zhe xue si xiang guan dian,si miao jian zhu yi ji fo jing shu ji lun zhu deng fang mian jin xing liao xiang jin de xu shu ji tao (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Dang dai xue zhe shi ye zhong de Makesi zhu yi zhe xue.Lixin Han (ed.) - 2014 - Beijing: Beijng shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu ji zhong fan ying le dang dai ri ben zhe xue jia dui ma ke si zhu yi zhe xue de li jie.Shu zhong shou lu le ti ming xiu zi ran li shi guo cheng de si xiang,Ping tian qing ming xun huan= ji lei li lun yu li shi ren shi,Yan yuan qing yi ri ben de1844 nian jing ji xue zhe xue shou gao yan jiu deng wen zhang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Tian yu ren: ru xue zou xiang shi jie de qian zhan: Du Weiming Fan Zeng dui hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she. Edited by Zeng Fan & Xiaoyuan Xue.
  Du Weiming xian sheng shi dang dai yan jiu he chuan bo ru jia wen hua de zhong yao si xiang jia. Ta 1940 nian chu sheng yu Kunming, xian hou qiu xue yu Taiwan dong hai da xue he Meiguo Hafo da xue, ren jiao yu Pulinsidun da xue, Bokeli Jiazhou da xue. Zi 1981 nian, Du Weiming xian sheng yi zhi zai Hafo da xue Dong Ya xi dan ren li shi ji zhe xue jiao shou,qi jian huo (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Shao Yong yi xue yu xin ru xue si xiang yan jiu.Xitong Song - 2011 - Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu gong fen wei liu zhang, qi zhu yao bao kuo: xu lun ; Shao Yong sheng ping ji qi zhu zuo wen ben kao bian ; Shao Yong xue shu si xiang de li shi bei jing ji yuan yuan ; Shao Yong xue shu si xiang yuan yuan; shao yong yi shu yu yi tu si xiang tan jiu deng nei rong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Xing qi yu zhuan yi: jin dai ke xue zhong xin xian xiang de wen hua jie du.Guoyou Chen - 2008 - Changsha Shi: Hunan shi fan da xue chu ban she.
  Ben shu shi yi ben yan jiu ke xue li shi de shu ji. zhu yao nei rong bao kuo: Xi fang wen hua chuan tong he jin dai ke xue de dan sheng, Wen yi fu xing he Yidali ke xue zhong xin de xing qi, Xin jiao jing shen he Yingguo ke xue zhong xin shi dai de dao lai deng.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. Feng (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Zhuangzi de kuai huo.Meng Wang - 2010 - Beijing : Zhonghua shu ju,: Zhonghua Shu Ju.
  Ben shu nei rong bao kuo: ren lei wei he ru ci duo shi; dong fang gu dian de Afanda Wutuobang; sheng ren jiu jing wei shui xiao lao; zhi li de xian du yu xu wei you guo lun; deng gao si wang, man mu zhu ji hai shi man mu la ji; nan yi yong yu yan wen zi biao da yu chuan shou de da dao deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zengzi ji jiao.Yonghui Wang - 2017 - Beijing: Zhonghua shu ju. Edited by Shangju Gao.
  Quan shu fen "Zengzi shi pian", "Zengzi quan shu", "Zengzi bu yi" he fu lu si bu fen. qi zhong, "Zengzi shi pian" wei Han dai Dai De suo ji, shou lu yu "Da dai li ji" ; "Zengzi quan shu" wei nan Song Wang Zhuoji lu, shou wen fen wei nei pian he wai pian, nei pian shou wen liang pian,wai pian shou wen shi pian, gong shou wen shi er pian; "Zengzi bu yi" ze wei zheng li zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhuzi ge wu zhi zhi lun yan jiu.Aiguo Le - 2010 - Changsha Shi: Yuelu shu she.
  Ben shu xi "Zhuzi xue yan jiu cong shu" zhi yi zhong. Zuo zhe cong Zhuzi ge zhi lun xing cheng de xue shu bei jing, ge zhi lun jian gou de xin lu li cheng, ge zhi lun de li lun nei han, ge zhi lun yu ke xue yan jiu, Zhuzi men ren ji hou xue de ge zhi lun, Zhuzi ge zhi lun de yan bian yu ge zhi xue deng fang mian xiang xi lun (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mei zai zhao huan: Jing Kening jiao shou yan jiang lu.Kening Jing - 1986 - Xi'an: Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kua xue ke fa gai nian li lun jie jian yan jiu.Zhengping Zhang - 2019 - [Wuhan]: Wuhan da xue chu ban she.
  Ben shu gong jiu zhang, nei rong bao gua : dao lun ; fu za xing shi jiao xia de fa gai nian li lun ; zhe xue shi jiao xia fa gai nian li lun ; jing ji xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; zheng zhi xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; she hui xue shi jiao xia de fa gai nian li lun ; shu xue shi jiao (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Li shi xu wu zhu yi pi pan wen xuan.Bing Zhou (ed.) - 2018 - Beijing: Hong qi chu ban she.
  Ben shu fen wu ge zhuan ji,Xuan lu le wang wei guang,Zhang quan jing,Tian xin ming,Liang zhu,Li shen ming,Liu run wei,Zhou xin cheng deng fa biao zai deng qi kan shang de pi pan li shi xu wu zhu yi de wen zhang,Zhi zai yin dao guang da dang yuan gan bu shen ke ren shi li shi xu wu zhu yi de wei hai,Shi zhong jian chi wei wu shi guan,Jian jue fan dui li shi xu (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Jing dian quan shi yu dang dai Zhongguo zhe xue =.Haifeng Jing - 2016 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Makesi jing shen sheng chan li lun yan jiu.Zhongqiang Jing - 2004 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  本书针对传统哲学教科书理论体系的缺陷,对马克思精神生产理论产生的理论来源、现实基础、思想进程、逻辑发展及其在马克思主义哲学理论体系中的重要地位进行了论述等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  23
  A Letter to Deng Xiaoping.Wei Jingsheng & Mr Deng Xiaoping - 1997 - Chinese Studies in History 30 (3):63-77.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  5
  Yi Jing.Wu Jing-Nuan - 1993 - Philosophy East and West 43 (2):323-325.
 35. Deng Xiaoping zhe xue si xiang (zhai bian).Xiaoping Deng & Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao - 1995 - Beijing: Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  2
  mitgeteilt von Jing Huang.Jing Huang - 2022 - Nietzsche Studien 51 (1):334-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  40
  To Set a Gross Distortion Straight: A Reply to Reidar Lie's Book Review of Jing-Bao Nie's Medical Ethics in China: A Transcultural Interpretation (Routledge 2011).Jing-Bao Nie - 2012 - Asian Bioethics Review 4 (4):399-406.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  37
  Be-ing (you 有) and non-be-ing (wu 無) in the Dao De Jing.Jing Liu - 2017 - Asian Philosophy 27 (2):85-99.
  This essay questions the meaning of be-ing and non-be-ing in the DDJ with regard to the root-source meaning of dao. I first explore the meaning of dao as the dark non-be-ing, revealing the connotations of the distinction between dao and things by comparison with some forms of Western metaphysics. The meaning of non-be-ing is elaborated in terms of the dynamic meanings of xu 虚 and chong 沖; The play between be-ing and non-be-ing is explored through the lens of yin and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. Permanence and transience : time in the Daode jing.Jing Liu - 2021 - In Livia Kohn (ed.), Dao and time: classical philosophy. Three Pines Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Response to 'Fear of death and the symmetry argument'.Deng Natalja - 2016 - Manuscrito 39 (4):297-304.
  ABSTRACT This article is a response to 'Fear of death and the symmetry argument', in this issue. In that article, the author discusses the above Lucretian symmetry argument, and proposes a view that justifies the existing asymmetry in our attitudes towards birth and death. I begin by distinguishing this symmetry argument from a different one, also loosely inspired by Lucretius, which also plays a role in the article. I then describe what I take to be the author's solution to the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shen si: yi shu de jing ling.Jing Zhang - 2006 - Nanjing Shi: Bai hua zhou wen yi chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Government Awards to Students Trained Abroad, 1871-1911.Deng Shaohui - 1995 - Chinese Studies in History 28 (3-4):35-46.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  17
  Linking Empowering Leadership to Task Performance, Taking Charge, and Voice: The Mediating Role of Feedback-Seeking.Jing Qian, Baihe Song, Zhuyun Jin, Bin Wang & Hao Chen - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 44.  12
  A Fourteen-Year-Old Chinese Student in America.Deng Qian - 2002 - Chinese Studies in History 36 (2):35-39.
 45. Replies to Deng, Lee, and Skow.Simon Prosser - 2018 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 61 (3):328-350.
  This paper is a contribution to a book symposium on my book Experiencing Time. I reply to comments on the book by Natalja Deng, Geoffrey Lee and Bradford Skow. Although several chapters of the book are discussed, the main focus of my reply is on Chapters 2 and 6. In Chapter 2 I argue that the putative mind-independent passage of time could not be experienced, and from this I develop an argument against the A-theory of time. In Chapter 6 (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  33
  A Family-Oriented Decision-Making Model for Human Research in Mainland China.Deng Rui - 2015 - Journal of Medicine and Philosophy 40 (4):400-417.
  This essay argues that individual-oriented informed consent is inadequate to protect human research subjects in mainland China. The practice of family-oriented decision-making is better suited to guide moral research conduct. The family’s role in medical decision-making originates from the mutual benevolence that exists among family members, and is in accordance with family harmony, which is the aim of Confucian society. I argue that the practice of informed consent for medical research on human subjects ought to remain family-oriented in mainland China. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  19
  Jing, Haifeng 景海峰, and Zhao Dongming 趙東明, Hermeneutics and Confucian Thought 詮釋學與儒家思想: Shanghai 上海: Dongfang Chuban Zhongxin 東方出版中心, 2015, 310 pages.Yves Vendé - 2017 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 16 (3):447-450.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Taiping Jing 太平經: Fuente para la institucionalización del taoísmo religioso.Alberto Poza Poyatos - 2017 - 'Ilu. Revista de Ciencias de Las Religiones 22:323-341.
  During the first centuries of our age, the decadence of the Han government contributed to a society receptive to salvific ideas and in turn, favored the advent of millenialist movements. These organizations, with its values well rotted in Daoist cosmology, would develop a new discourse around the ideas of moral and social responsibility, would install a personified source of authority in the figure of the master and would propose a critical alternative to the prevailing Confucian orthodoxy. In this paper I (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sheng huo di jue xing: man hua sheng huo fang shi.Weizhi Deng - 1985 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Cha deng zhi xu yu gong dao shi jie: Xunzi si xiang yan jiu.Shuo Dongfang - 2016 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000