Results for 'Jin-Xing Liu'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Differentially Expressed Genes Extracted by the Tensor Robust Principal Component Analysis (TRPCA) Method.Yue Hu, Jin-Xing Liu, Ying-Lian Gao, Sheng-Jun Li & Juan Wang - 2019 - Complexity 2019:1-13.
  In the big data era, sequencing technology has produced a large number of biological sequencing data. Different views of the cancer genome data provide sufficient complementary information to explore genetic activity. The identification of differentially expressed genes from multiview cancer gene data is of great importance in cancer diagnosis and treatment. In this paper, we propose a novel method for identifying differentially expressed genes based on tensor robust principal component analysis, which extends the matrix method to the processing of multiway (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. She hui zhu yi zhu liu yi shi xing tai yu dang jin Zhongguo she hui si chao =.Silin Ai & Mingchu Wang (eds.) - 2014 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing.Fang Liu - 2005 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo Zhe Xue de Xian Dai Zhuan Xing: Zou Jin Liu Wei Dang Dai Zhe Yuan Ming Jia = Zhongguo Zhexue de Xiandai Zhuanxing.Keji Lin - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
 5.  1
  Jing Jie, Si Wei, Yu Yan: Wei Jin Xuan Li Yan Jiu.Guizhen Lu - 2010 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di yun. Zuo zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. "Qun" yu "du": ge ti xing wen ti: Kang Youwei zheng zhi ru xue yan jiu.Xiaojun Jiang - 2015 - Hefei: Anhui ren min chu ban she.
  Ben shu tong guo dui Kang Youwei zhi "qun" yu"du" guan nian de kao cha, lai ba wo Kang Youwei dui ge ren, guo jia nai zhi tian xia zhi xu de shen ke si kao. Zhu yao nei rong you: yi, Jin dai"qun-du" guan nian de chu xian ji qi zou xiang, er, Kang Youwei "qun-du" guan nian chan sheng de si xiang bei jing, san, "Du ren" yu Kang Youwei dui xian dai xing ge ti sheng cun (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  30
  Chinese Writing of Deaf or Hard-of-Hearing Students and Normal-Hearing Peers from Complex Network Approach.Huiyuan Jin & Haitao Liu - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Zhongguo xian dai ren sheng lun mei xue wen xian hui bian.Ya Jin & Guangxin Liu (eds.) - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  The Effectiveness of Technology-Based Interventions for Reducing Loneliness in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.Wenjing Jin, Yihong Liu, Shulin Yuan, Ruhai Bai, Xuebin Li & Zhenggang Bai - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Objective: To systematically analyze the effectiveness of technology-based interventions for reducing loneliness in older adults.Methods: We searched relevant electronic databases from inception to April 2021, which included Cochrane Library, PubMed, Web of Science, SpringerLink, EMBASE, CNKI, and Wanfang. The following criteria were used: study design—randomized controlled trial designs, people—older adults, intervention—technology-based interventions in which a core component involved the use of technology to reduce loneliness in older adults; and outcome—reduction of loneliness level in terms of rating scale scores. Two reviewers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  'From 'republicanism'to 'democracy': China's selective adoption and reconstruction of modern Western political concepts (1840-1924). [REVIEW]Guantao Jin, Qingfe Liu & Lap-wai Lam - 2005 - History of Political Thought 26 (3):468-501.
  This article discusses the introduction of the Western concept of democracy to China from the late nineteenth century to the first two decades of the twentieth century and the formation of the Chinese concept of democracy. It suggests that the modern Chinese concept of democracy underwent two formational phases. At the beginning, the traditional elite tended to interpret Western democracy in terms of republicanism. During the New Culture Movement, the new generation of intellectuals began a selective reconstruction of the notion (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Editorial: Neuromanagement and Neuromarketing.Vincenzo Russo, Qingguo Ma, Jesper Clement, Jia Jin, Tao Liu & Margherita Zito - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
 12.  40
  Patterns of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and Posttraumatic Growth in an Epidemiological Sample of Chinese Earthquake Survivors: A Latent Profile Analysis.Chengqi Cao, Li Wang, Jianhui Wu, Gen Li, Ruojiao Fang, Xing Cao, Ping Liu, Shu Luo, Brian J. Hall & Jon D. Elhai - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 13.  6
  Evaluation of psychological stress, cortisol awakening response, and heart rate variability in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome complicated by lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction.Jian Bai, Longjie Gu, Yinwei Chen, Xiaming Liu, Jun Yang, Mingchao Li, Xiyuan Dong, Shulin Yang, Bo Huang, Tao Wang, Lei Jin, Jihong Liu & Shaogang Wang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundMental stress and imbalance of its two neural stress systems, the autonomic nervous system and the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, are associated with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and erectile dysfunction. However, the comprehensive analyses of psychological stress and stress systems are under-investigated, particularly in CP/CPPS patients complicated by lower urinary tract symptoms and ED.Materials and methodsParticipants were 95 patients in CP/CPPS+ED group, 290 patients in CP/CPPS group, 124 patients in ED group and 52 healthy men in control group. The National Institutes (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  TFEB Probably Involved in Midazolam-Disturbed Lysosomal Homeostasis and Its Induced β-Amyloid Accumulation.Dan Cheng, Qilian Tan, Qianyun Zhu, Jiqian Zhang, Xiaoyu Han, Panpan Fang, Weilin Jin & Xuesheng Liu - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 15.  27
  Complex Modeling of the Effects of Blasting on the Stability of Surrounding Rocks and Embankment in Water-Conveyance Tunnels.Xian-qi Zhou, Jin Yu, Jin-bi Ye, Shi-yu Liu, Ren-guo Liao & Xiu-wen Li - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  Blasting in water-conveyance tunnels that cross rivers is vital for the safety and stability of embankments. In this work, a tunnel project that crosses the Yellow River in the north district of the first-phase Eastern Line of the South-to-North Water Diversion Project was selected as the research object. A complex modeling and numerical simulation on embankment stability with regard to the blasting power of the tunnel was conducted using the professional finite difference software FLAC3D to disclose the relationships between the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  2
  An Investigation Into the Effects of Destination Sensory Experiences at Visitors’ Digital Engagement: Empirical Evidence From Sanya, China.Jin Ai, Ling Yan, Yubei Hu & Yue Liu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study investigates the mechanism of how sensory experiences influence visitors’ digital engagement with a destination through establishing a strong bond and identification between a destination and tourist utilizing a two-step process. First, visitors’ sensory experiences in a destination are identified through a content analysis of online review comments posted by visitors. Afterward, the effects of those sensory experiences on visitors’ digital engagement through destination dependence and identification with that destination are examined. Findings suggest that sensory experiences are critical antecedents (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zhongguo jin dai mei xue fan chou de yuan liu yu ti xi yan jiu.Xia E. - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  The Association Between Metabolic Disturbance and Cognitive Impairments in Early-Stage Schizophrenia.Xing-Jie Peng, Gang-Rui Hei, Ran-Ran Li, Ye Yang, Chen-Chen Liu, Jing-Mei Xiao, Yu-Jun Long, Ping Shao, Jing Huang, Jing-Ping Zhao & Ren-Rong Wu - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  Background: Cognitive impairment is one of the core symptoms of schizophrenia, which is considered to be significantly correlated to prognosis. In recent years, many studies have suggested that metabolic disorders could be related to a higher risk of cognitive defects in a general setting. However, there has been limited evidence on the association between metabolism and cognitive function in patients with early-stage schizophrenia.Methods: In this study, we recruited 172 patients with early-stage schizophrenia. Relevant metabolic parameters were examined and cognitive function (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhongguo jin xian dai she hui zhuan xing zhong de ru xue xian dai hua =.Rui Guo - 2019 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Jin dai she hui qi yue lun de qi yuan yu xing cheng yan jiu =.Xiaojie Han - 2015 - Tianjin Shi: Tianjin chu ban chuan mei ji tuan, Tianjin jiao yu chu ban she = Tianjin Education Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Jin Dai Xi Fang Xing Fa Xue Pai Zhi Zheng.Shoucai Hao - 2009 - Henan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zou Jin "Xi Yang" He "Dong Yang": Zhong Ri Shi Jie Yi Shi Xing Cheng de Bi Jiao Yan Jiu.Guohong Qian - 2009 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Xing fa mu di lun: ji yu jin xian dai si xiang shi de kao cha.Shuaiping Qiu - 2016 - Beijing Shi: Zhi shi chan quan chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  部队随机教育100课.Jin Su & Chuanhong Liu (eds.) - 2011 - Huang He Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Jin Mu Shui Huo Tu: Zhongguo Wu Xing Xue Shuo.Huakai Hu - 2012 - Hai Tian Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Jin Hua Zhu Yi Zai Zhongguo de Xing Qi: Yi Ge Xin de Quan Neng Shi Shi Jie Guan.Zhongjiang Wang - 2010 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Jin Zhi Xing Fa Lü Gui Fan de Gai Nian.Zhixun Wei - 2008 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  本书内容主要包括:规范词“不得”的意义与历史流变、禁止性法律规范的历史起源、禁止性法律规范的逻辑地位、禁止性法律规范的内在结构、禁止性法律规范达成秩序的思维机制等。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Wei Jin Xuan Xue Yu Liu Chao Wen Lun.Yingquan Huang - 2004 - Shou du Shi Fa da Xue Chu Ban She.
  本书分为魏晋玄学与文学的自觉、魏晋玄学与《文心雕龙》、魏晋玄学与六朝乐论、画论三篇,作者在书中讨论了魏晋玄学影响六朝文论的基本可能性等问题。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. De Xing Yuan Liu: Zhongguo Chuan Tong Dao de Zhuan Xing Yan Jiu.Chenggui Li - 2004 - Jiangxi Jiao Yu Chu Ban She.
 31.  31
  Jifeng Liu;, Yanqiong Liu;, Haiyan Xie. Liang dan yi xing gong cheng yu da ke xue [The Project of “Two Bombs, One Satellite”: A Model of the Big Science]. . 254 pp., illus., tables, bibl., index. Jinan: Shandong jiao yu chu ban she [Shandong Education Press], 2004. ¥27. [REVIEW]John W. Lewis & Xue Litai - 2008 - Isis 99 (2):430-431.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  47
  Chinese and Australians showed difference in mental time travel in emotion and content but not specificity.Xing-Jie Chen, Lu-Lu Liu, Ji-Fang Cui, Ya Wang, David H. K. Shum & Raymond C. K. Chan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33. Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =.Hui Chen - 2009 - Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书主要内容包括:西方文化传统和近代科学的诞生;文艺复兴和意大利科学中心的兴起;新教精神和英国科学中心时代的到来;启蒙运动和法国科学中心的出现等。.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ru xue cu jin ke xue fa zhan de ke neng xing yu xian shi xing: yi "ru xue de ren wen zi yuan yu ke xue" wei zhong xin.Laiping Ma (ed.) - 2016 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Wei Jin "shen chao xing yue" de wen hua di yun.Jianjun Jiang - 2013 - Taibei Shi: Xin wen feng chu ban gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Li Xing Zhu Yi de Zhe Xue.Shuren Jin - 2006 - Fu Ren da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Wei Jin feng du: Zhongguo ren sheng ming shen mei yi shi xing tai chu bu jian gou.Shengli Li - 2018 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wen Hua Fu Xing Lun: Gong Gong Ru Xue de Jin Lu.Xize Deng - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  在当代中国, 探讨文化复兴问题不仅具有重要的学术价值, 而且具有重大的现实意义.本书是一本直接以文化复兴为研究对象的专著, 分为上下两篇.上篇是理论篇, 严格地探究了文化复兴的生存论基础, 即历史文化对生活的建构功能; 下篇是应用篇.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  1
  Psychometric properties of the Chinese version of the preoperative assessment of readiness tool among surgical patients.Guanjun Bao, Yuanfei Liu, Wei Zhang, Yile Yang, MeiQi Yao, Lin Zhu & Jingfen Jin - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  BackgroundThe evaluation of the surgical readiness of patients plays an important role in clinical care. Preoperative readiness assessment is needed to identify the inadequacy among surgical patients, which provides guide for interventions to improve patients’ preoperative readiness. However, there is a paucity of high-level, quality tool that evaluate surgical readiness of patients in China. The purpose of this study is to translate the Preoperative Assessment of Readiness Tool into Chinese and determine the reliability and validity of the Chinese version in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Jin dai dong xi si xiang jiao liu zhong de kua wen hua xian xiang.Weifen Chen (ed.) - 2018 - Taibei Shi: Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Hybrid Optimal Kinematic Parameter Identification for an Industrial Robot Based on BPNN-PSO.Guanbin Gao, Fei Liu, Hongjun San, Xing Wu & Wen Wang - 2018 - Complexity 2018:1-11.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 43. Zhongguo wen hua jin dai zhuan xing de nei yin yu wai li =.Tianyu Feng & Changyi Huang (eds.) - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  The role of edge-based and surface-based information in natural scene categorization: Evidence from behavior and event-related potentials.Qiufang Fu, Yong-Jin Liu, Zoltan Dienes, Jianhui Wu, Wenfeng Chen & Xiaolan Fu - 2016 - Consciousness and Cognition 43:152-166.
 45.  3
  Neural Correlates of Subjective Awareness for Natural Scene Categorization of Color Photographs and Line-Drawings.Qiufang Fu, Yong-Jin Liu, Zoltan Dienes, Jianhui Wu, Wenfeng Chen & Xiaolan Fu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. Differential Evolution Algorithm Combined with Uncertainty Handling Techniques for Stochastic Reentrant Job Shop Scheduling Problem.Rong Hu, Xing Wu, Bin Qian, Jianlin Mao & Huaiping Jin - 2022 - Complexity 2022:1-11.
  This paper considers two kinds of stochastic reentrant job shop scheduling problems, i.e., the SRJSSP with the maximum tardiness criterion and the SRJSSP with the makespan criterion. Owing to the NP-complete complexity of the considered RJSSPs, an effective differential evolutionary algorithm combined with two uncertainty handling techniques, namely, DEA_UHT, is proposed to address these problems. Firstly, to reasonably control the computation cost, the optimal computing budget allocation technique is applied for allocating limited computation budgets to assure reliable evaluation and identification (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  33
  Investigations on the local structures of Cu2+ at various BaO concentrations in 59B2O3–10K2O–ZnO–xBaO–1CuO glasses.Jia-Rui Jin, Shao-Yi Wu, Jian Hong, Shi-Nan Liu, Min-Xian Song, Bao-Hua Teng & Ming-He Wu - 2017 - Philosophical Magazine 97 (31):2858-2870.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  18
  Interactive Brain Activity: Review and Progress on EEG-Based Hyperscanning in Social Interactions.Difei Liu, Shen Liu, Xiaoming Liu, Chong Zhang, Aosika Li, Chenggong Jin, Yijun Chen, Hangwei Wang & Xiaochu Zhang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  When individuals interact with others, perceived information is transmitted among their brains. The EEG-based hyperscanning technique, which provides an approach to explore dynamic brain activities between two or more interactive individuals and their underlying neural mechanisms, has been applied to study different aspects of social interactions since 2010. Recently there has been an increase in research on EEG-based hyperscanning of social interactions. This paper summarizes the application of EEG-based hyperscanning on the dynamic brain activities during social interactions according to the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 49. Xian dai xing de ben tu hui xiang: jin dai Yang Mo si chao yan jiu.Aiguo He - 2015 - Guangzhou Shi: Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu.Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000