Results for 'Jian Han'

1000+ found
Order:
 1. Zhuan xing qi she hui lun li zhi xu de gou jian: Han Fei lun li si xiang yan jiu.Xia Yu - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
 2. Xian Qin "xiao", "you" guan nian yan jiu: jian Han Song Ru xue tan suo = Xianqin xiao you guannian yanjiu.Changguo Zha - 2006 - Hefei Shi: Anhui da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ying Han Zhongguo zhe xue jian shi.Youlan Feng - 2012 - Nanjing: Jiangsu wen yi chu ban she. Edited by Fusan Zhao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  The Impact of Pandemic Perception, National Feeling, and Media Use on the Evaluation of the Performance of Different Countries in Controlling COVID-19 by Chinese Residents.Ruixia Han & Jian Xu - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Different nations responded to the global spread of COVID-19 differently. How do people view the governance practices and effects of various countries? What factors affect their views? Starting from the three-dimensional model of cognitive-affective-media, this study examines how pandemic perception, the national feeling, which is the emotional preference of public for different countries, and media use affect the Chinese public views on the performance of other countries in controlling COVID-19. After performing regression analysis on the data of 619 Chinese public (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sheng jian yu chuan xi: Zhongguo dao de wen hua de chuan tong yu xian shi.Jingtai Han - 2013 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Han Jin nü de jian gou =.Shiling Yu - 2017 - Beijing Shi: Ren min wen xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Mawangdui Han mu bo shu "Huang di shu" jian zheng.Qipeng Wei - 2004 - Beijing Shi: Zhonghua shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Cross-Cultural Communication on Social Media: Review From the Perspective of Cultural Psychology and Neuroscience.Liu di YunaXiaokun, Li Jianing & Han Lu - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  IntroductionIn recent years, with the popularity of many social media platforms worldwide, the role of “virtual social network platforms” in the field of cross-cultural communication has become increasingly important. Scholars in psychology and neuroscience, and cross-disciplines, are attracted to research on the motivation, mechanisms, and effects of communication on social media across cultures.Methods and AnalysisThis paper collects the co-citation of keywords in “cultural psychology,” “cross-culture communication,” “neuroscience,” and “social media” from the database of web of science and analyzes the hotspots (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  37
  Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility in China: A Multilevel Study of Their Effects on Trust and Organizational Citizenship Behavior.Louise Tourigny, Jian Han, Vishwanath V. Baba & Polly Pan - 2019 - Journal of Business Ethics 158 (2):427-440.
  Using multisource data and multilevel analysis, we propose that the ethical stance of supervisors influences subordinates’ perceptions of corporate social responsibility which in turn influences subordinates’ trust in the organization resulting in their taking increased personal social responsibility and engagement in organizational citizenship behaviors oriented toward both the organization and other individuals. Using a multilevel model, we assessed the extent to which ethical leadership and CSR at the work unit level impacts subordinates’ behaviors mediated by organizational trust at the individual (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10.  3
  Mei xue jian gou yu Zhongguo wen hua jing shen de xian dai quan shi.Demin Han - 2011 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. She hui zhu yi jing shen wen ming jian she ji chu zhi shi.Xikai Han (ed.) - 1987 - Jinan: Shandong sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Jian ming xi fang mei xue shi du ben =.Xin Ru (ed.) - 2014 - Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu yi jian ming e yao de bi chu xiang du zhe ti gong le yi fu quan jing shi de xi fang mei xue li shi hua juan.Qi nei rong han gai cong gu xi la,Luo ma zhi dao 20 shi ji de xi fang mei xue si xiang he li lun cheng guo,Qi zhong yi li lun xing tai de mei xue si xiang wei zhu gan,Tong shi she ji wen xue yi shu yi ji she (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Shi jie lun li shou ce: yuan jing yu jian lu.Hans Kü̈̈ng - 2012 - Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian,: Edited by Jianhua Deng & Heng Liao.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ta xiang you fu zi: xi fang "Mengzi" yan jiu yu ru jia lun li jian gou = Mencius in an alien land: western studies on Mencius and its relevance to the construction of contemporary Confucian ethics.Zhenhua Han - 2017 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  5
  Influence of Artificial Intelligence and Robotics Awareness on Employee Creativity in the Hotel Industry.Hui Wang, Han Zhang, Zhezhi Chen, Jian Zhu & Yue Zhang - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  The current literature in artificial intelligence and robotics awareness focused on the dark side of AIRA. Accordingly, this study sheds light on the positive effect of AIRA on employee creativity by exploring how and when hotel employees may take proactive behavior facing the threat of AI and robotics to further stimulate creativity. Based on the work adjustment theory and the locus of control theory, this study constructs a moderating multiple mediation model to explain the influence of AIRA on employee creativity, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Hua wai zhi yi: Han dai Kongzi jian Laozi hua xiang yan jiu.Yitian Xing - 2018 - Taibei Shi: San min shu ju gu fen you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Xian Qin liang Han dao jia si wei yu shi jian.Mingsheng Xue - 2007 - Taibei Shi: Wen jin chu ban she you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  35
  Philosophy of Engineering, East and West.Rita Armstrong, Erik W. Armstrong, James L. Barnes, Susan K. Barnes, Roberto Bartholo, Terry Bristol, Cao Dongming, Cao Xu, Carleton Christensen, Chen Jia, Cheng Yifa, Christelle Didier, Paul T. Durbin, Michael J. Dyrenfurth, Fang Yibing, Donald Hector, Li Bocong, Li Lei, Liu Dachun, Heinz C. Luegenbiehl, Diane P. Michelfelder, Carl Mitcham, Suzanne Moon, Byron Newberry, Jim Petrie, Hans Poser, Domício Proença, Qian Wei, Wim Ravesteijn, Viola Schiaffonati, Édison Renato Silva, Patrick Simonnin, Mario Verdicchio, Sun Lie, Wang Bin, Wang Dazhou, Wang Guoyu, Wang Jian, Wang Nan, Yin Ruiyu, Yin Wenjuan, Yuan Deyu, Zhao Junhai, Baichun Zhang & Zhang Kang (eds.) - 2018 - Cham: Springer Verlag.
  This co-edited volume compares Chinese and Western experiences of engineering, technology, and development. In doing so, it builds a bridge between the East and West and advances a dialogue in the philosophy of engineering. Divided into three parts, the book starts with studies on epistemological and ontological issues, with a special focus on engineering design, creativity, management, feasibility, and sustainability. Part II considers relationships between the history and philosophy of engineering, and includes a general argument for the necessity of dialogue (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19. Di San Bu Fen : Hou Ren Lei Sheng Ming Zheng Zhi : Di Liu Pian, Zhong de Shen Ti Yu Ke Ji / Lin Jian Guang - di Qi Pian, XI Xie Gui Shang Xian : Yi Ji Jie Ke Shi Jing Shen Fen XI Lun Dang Dai Ke Ji Wen Hua.Huang Han Yu - 2014 - In Jiann-Guang Lin & Yulin Li (eds.), Saiboge yu hou ren lei zhu yi. Hua yi xue shu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Heterogeneous Influence of Frailty Phenotypes in Age-Related Hearing Loss and Tinnitus in Chinese Older Adults: An Explorative Study.Qingwei Ruan, Jie Chen, Ruxin Zhang, Weibin Zhang, Jian Ruan, Min Zhang, Chao Han & Zhuowei Yu - 2021 - Frontiers in Psychology 11.
  BackgroundFried physical frailty, with mobility frailty and non-motor frailty phenotypes, is a heterogeneous syndrome. The coexistence of the two phenotypes and cognitive impairment is referred to as cognitive frailty. It remains unknown whether frailty phenotype has a different association with hearing loss and tinnitus.MethodsOf the 5,328 community-dwelling older adults, 429 participants aged ≥58 years were enrolled in the study. The participants were divided into robust, mobility, and non-mobility frailty, mobility and non-mobility CF, and cognitive decline [subdivided into mild cognitive impairment (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Functional Alterations in Resting-State Visual Networks in High-Tension Glaucoma: An Independent Component Analysis.Yi Wang, Weizhao Lu, Yuanzhong Xie, Jian Zhou, Tingqin Yan, Wenhui Han & Jianfeng Qiu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 22.  2
  Ji yi de jing dian: feng jian jun xian zhuan xing zhong de Hejian ru xue yu Han zhong yang di guo ru xue = Scriptures of Memory Confucianism of Hejian Kingdom and Han Empire in the Transition of Feudal and Counties.Zuming Cheng - 2019 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
 23.  1
  Religious Belief-Related Factors Enhance the Impact of Soundscapes in Han Chinese Buddhist Temples on Mental Health.Dongxu Zhang, Chunxiao Kong, Mei Zhang & Jian Kang - 2022 - Frontiers in Psychology 12.
  In contemporary society, mental health issues have received increasing attention. Moreover, how people perceive the acoustic environment affects mental health. In religious places, the unique religious soundscape, composed of the acoustic environment and sounds, has an obvious effect on mental health. In China, Han Chinese Buddhism has a long history and is currently the religion with the largest number of believers. The soundscape of temples has always been an important component of creating a Buddhist atmosphere. For this study, questionnaires were (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhongguo zhe xue shi jiu jiang: Zhongguo zhe xue zhi jian shu ji qi suo han yun zhi wen ti.Zongsan Mou - 1983 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fa zhi li shi zhong de Kai'ersen li lun ji qi shi jian yan jiu =.Yinhong Wang - 2021 - Beijing: Fa lü chu ban she.
  Ben shu yi han si{692126}kai mi sen de fa lü li lun ji qi shi jian wei zhong xin lun shu le kai mi sen xiang guan fa lü li lun de yuan yuan, chuan tong ji qi shi jian te xing, lun shu le kai mi sen zuo wei " ao di li xian fa de she ji shi " dui yu ao di li fa lü li lun ji qi shi jian suo zuo chu de (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Mencius and Xunzi between Humaneness and Justice.Sungmoon Kim - 2023 - Philosophy East and West 73 (2):439-449.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Mencius and Xunzi between Humaneness and JusticeSungmoon Kim (bio)In his now classic Disputers of the Tao (1989), A. C. Graham aptly captured the central feature of the ancient Chinese world of thought in terms of the dispute about the Way between competing philosophical schools. But it has since long remained an intellectual challenge how to understand and evaluate the unfolding of the philosophical schools in ancient China [End Page (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Ouyang Jian nei xue ji cui.Jian Ouyang - 2017 - Beijing: Shang wu yin shu guan. Edited by Gongrang Cheng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Ouyang Jian wen xuan.Jian Ouyang - 2011 - Shanghai Shi: Shanghai yuan dong chu ban she. Edited by Leiquan Wang.
 29.  1
  Ke Meihuai's updated version of the Tao te ching =.Meihuai Ke - 2022 - Paramus, New Jersey: Homa & Sekey Books. Edited by Laozi.
  The Tao Te Ching by Laozi is the philosophical inception of all Chinese thoughts and concepts. As its disparate versions, it is very hard to backtrack to the very original meaning of the Tao Te Ching. There are three most important versions of the Tao Te Ching: the original Wang Bi's version, the silk book (versions A and B) and the Chu Jian version. The preferred version of Laozi is the original Wang Bi's version. This edition is mainly based (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Confucius in Excavated Warring States Manuscripts.Scott Cook - 2017 - In Paul R. Goldin (ed.), A Concise Companion to Confucius. Chichester, UK: Wiley. pp. 35–51.
  Traditional sources for understanding of the thought of Confucius, such as the Lunyu 論語 (Analects) and Li ji 禮記 (Book of Ritual), are fraught with uncertainty in terms of dating and reliability. Recently excavated manuscripts from Warring States China, however, have begun to shed new light on the development of Confucian thought and the shaping of Confucius as a narrative figure during the two centuries following his death. This paper surveys and briefly assesses the significance of the relevant texts from (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Yang Jian quan ji.Jian Yang - 2015 - Hangzhou Shi: Zhejiang da xue chu ban she. Edited by Ping Dong.
  本书包括《五诰解》和《慈湖诗传(卷一至卷十)》两部分,其中《五诰解》选取《周书》中的《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》五篇进行的解释。《慈湖诗传(卷一至卷十)》则是对《诗》三百篇的解释.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Shang jun shu jian zheng.Shu Jian - 1975 - Edited by Kejun Yan & Yang Shang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhuzi yu lei hui jiao.Shiyi Huang, Shiyi Xu & Yan Yang (eds.) - 2016 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
  Riben Jiuzhou da xue tu shu guan cang you gu xie Huizhou ben "Zhuzi yu lei" yi bai si shi juan. Huizhou ben shang cheng "Chi lu", xia qi li bian, zai yu lu dao yu lei de xing cheng guo cheng zhong chu yu guan jian de di wei, dui xue jie yan jiu zhu xi si xiang de xing cheng guo cheng, Zhu Xi men ren de qing kuang, jin ben "Zhuzi yu lei" de xing cheng guo (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Heng jia wu lun.Wenyuan Wang - 2007 - Beijing: Zhongguo dang an chu ban she.
  juan 1. Ren yu dao -- juan 2. Ru jia bian zhang -- juan 3. Wen fang zhi jin -- juan 4. Han zi zheng jian -- juan 5. Ri wan lu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhuzi ge wu zhi zhi lun yan jiu.Aiguo Le - 2010 - Changsha Shi: Yuelu shu she.
  Ben shu xi "Zhuzi xue yan jiu cong shu" zhi yi zhong. Zuo zhe cong Zhuzi ge zhi lun xing cheng de xue shu bei jing, ge zhi lun jian gou de xin lu li cheng, ge zhi lun de li lun nei han, ge zhi lun yu ke xue yan jiu, Zhuzi men ren ji hou xue de ge zhi lun, Zhuzi ge zhi lun de yan bian yu ge zhi xue deng fang mian xiang xi lun shu (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Han Feizi ji jie.Han Fei & B. C. d233 - 1960 - Edited by Hsien-shên Wang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Han Feizi ji shi bu.Fei Han - 1961 - Beijing: Zhonghua shu ju. Edited by Qiyou Chen & Fei Han.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Han Feizi jiao shi.Fei Han - 1958 - Beijing,: Zhonghua shu ju. Edited by Chʻĕn, Chʻi-tʻien & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Zhucai Yang.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  61
  Defending Einstein: Hans Reichenbach's writings on space, time, and motion.Hans Reichenbach - 2006 - New York: Cambridge University Press. Edited by Steven Gimbel & Anke Walz.
  Hans Reichenbach, a philosopher of science who was one of five students in Einstein's first seminar on the general theory of relativity, became Einstein's bulldog, defending the theory against criticism from philosophers, physicists, and popular commentators. This book chronicles the development of Reichenbach's reconstruction of Einstein's theory in a way that clearly sets out all of its philosophical commitments and its physical predictions as well as the battles that Reichenbach fought on its behalf, in both the academic and popular press. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 41. Han Feizi jing hua.Fei Han - 1935
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Hans-Georg Gadamer on Education, Poetry, and History: Applied Hermeneutics.Hans Georg Gadamer, Dieter Misgeld & Graeme Nicholson - 1992 - SUNY Press.
  In these essays, appearing for the first time in English, Gadamer addresses practical questions about recent politics in Europe, about education and university reform, and about the role of poetry in the modern world. This book also includes a series of interviews that the editors conducted in 1986. Gadamer elaborates on his experiences in education and politics, touching on the collapse of the Weimar Republic, the early Frankfurt School, Heidegger and the Nazis, university life in East Germany, and the prospects (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43.  82
  What is the value essence of “double reduction” (Shuang Jian) policy in China? A policy narrative perspective. Eryong, Xue & Jian Li - 2023 - Educational Philosophy and Theory 55 (7):787-796.
  This study investigates the value essence of “Double reduction” (Shuang jian) policy in China from a perspective of policy narrative. It examines three values essences of “Double reduction” (Shuang jian) policy, including the core value of running schools: student-centered education; the leading value of running schools: quality-based education and the dominant value of running schools: home-school cooperative education. The interactive analysis of “Double reduction” (Shuang jian) policy in China highlights that the main purpose of the "double reduction" (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Zhongguo shen mei yi shi jian shi.Jian Hu - 2013 - Shanghai: Shanghai san lian shu dian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Han Feizi ji shi.Fei Han - 1958 - Beijing,: Zhonghua shu ju. Edited by Chʻen, Chʻi-yu & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Han Feizi xuan ping.Fei Han (ed.) - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Han Feizi xuan zhu.Fei Han (ed.) - 1976 - [Beijing]: Beijing ren min chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Han Feizi xuan.Fei Han - 1965 - Edited by Wang, Huan-Piao & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Han Pija.Fei Han - 1976 - Sŏul: Hyŏnamsa. Edited by Man-sŏng Nam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Han Fei ti fa hsüeh yü wen hsüeh.Han-chʻang Hsü - 1979
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000