Results for 'Jan Alm��ng'

1000+ found
Order:
 1. Intentionality and intersubjectivity.Jan Almäng - 2007 - Dissertation, Göteborg University
  1. Introduction. The problems of other minds ; Body, mind and other minds ; The analogical theory ; The critical theory ; Functionalism and mental states as theoretical entities ; A brief outline of things to come -- 2. Functionalism and the nature of mental representations. Functionalism and cognitive psychology ; Folk psychology and the representational theory of mind -- 3. Theory theory and simulation theory. A very short introduction to the world of theory theory and simulation theory ; A (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Chŏng Yŏ-chʻang yŏnʼgu.Chae-gyŏng Chŏng - 1987 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Chimmundang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Đường vào văn chương: phê bình lý trí văn chương.Phùng Quân Đặng - 2012 - Houston, Texas: Gió Văn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sŏng Ugye ŭi chʻŏrhak sasang kwa yuhak sasang.Kyo-jin Sŏng - 1986 - Taegu Chikhalsi: Imun Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Chadong Yi Chŏng-mo ŭi hangmun sŏnghyang kwa Hanju haksŏl suyong.Chŏn Pyŏng-ch'ŏl - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Han'gye Yi Sŭng-hŭi ŭi Hanjuhak kyesŭng kwa hyŏnsil ŭi taeŭng.Chŏng Pyŏng-sŏk - 2020 - In Wŏn-sik Hong & O. -yŏng Kwŏn (eds.), Chumun p'arhyŏn' kwa Hanju hakp'a ŭi chŏn'gae: kŭndae sigi 'Nakchunghak. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Pak Hŏn-yŏng: Chosŏn Kongsandang kwa kŭpchin inyŏm ŭi yŏksajŏk hŭrŭm.Chŏng Sŭng-hyŏn - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yi Sŭng-man: t'ongch'i inyŏm ŭrosŏ chayu minjujuŭi ŭi t'ansaeng.Chŏng Sŭng-hyŏn & Chŏn Chae-ho - 2019 - In Chŏng-in Kang (ed.), Inmul ro ingnŭn hyŏndae Han'guk chŏngch'i sasang ŭi hŭrŭm: haebang ihu put'ŏ 1980-yŏndae kkaji. Ak'anet.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  69
  Ng and Singer on Utilitarianism: A Reply.Yew-Kwang Ng & Peter Singer - 1983 - Canadian Journal of Philosophy 13 (2):241 - 242.
  Ng and singer derive the principle of utility from the fact of finite sensibility and another principle, weak majority preference: "for a community of n individuals choosing between two possibilities, x and y, if no individual prefers y to x, and at least n/2 individuals prefer x to y, then x increases social welfare and is preferable." this derivation is regarded as incorrect in a comment. this reply explains why the derivation is valid and shows that the comment is based (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  1
  Profesor Jan Legowicz-filozof i nauczyciel: materiały pokonferencyjne, przygotowane pod redakcją Czesława Głombika.Jan Legowicz & Czesław Głombik (eds.) - 2001 - Katowice: Gnome.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Isŏng kwa kyŏltan: Tang̕ye ŭi chʻŏrhak kwa kyoyuk sasang.Sun-yŏng Pak (ed.) - 1985 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Munusa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Chisŏng ŭi osolkil.Ŏ-ryŏng Yi - 1986 - Sŏul: Kirinwŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ŭnŭng namu waŭi taehwa.Pyŏng-san Min (ed.) - 2008 - Sŏul-si: Sŏn.
  이화란 시집 『한 방울 고요 속으로』. 2006년 월간 '문학세계' 시 부문 신인상을 수상한 이화란 시인의 첫 번째 시집이다. 시인의 삶의 여정과 그 속에서 체득한 지혜, 인생관, 자연관 등을 엿볼 수 있다.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Simgyŏng, Chujahak ŭi maŭm hullyŏn maenyuŏl.Hyŏng-jo Han (ed.) - 2009 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam: sách tham khảo.Mai Hương Hoàng - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Edited by Hồng Hải Nguyễn.
  Implementation of Lenin's thought on the human rights in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam: sách tham khảo.Mai Hương Hoàng - 2010 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. Edited by Hồng Hải Nguyễn.
  Implementation of Lenin's thought on the human rights in Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hwaksilsŏng ŭi chʻugu.Chŏng-sik Ŏm - 1984 - [Seoul]: Sŏgang Taehakkyo Inmun Kwahak Yŏnʼguso.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Chŏng Yag-yong ŭi yŏksa ŭisik kwa kaehyŏk sasang.Cho Sŏng-ŭl - 2020 - In In-ho Pak (ed.), Yŏksa rŭl parabonŭn sirhakcha ŭi sisŏn. Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sigyŏng sabyŏnnok" sogo.Pu Sŏng-sŏng - 2020 - In Hyŏng-ch'an Kim (ed.), Pak Se-dang Sabyŏnnok yŏn'gu. T'aehaksa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sŏng Ugye ŭi sŏngni sasang.Kyo-jin Sŏng - 1993 - Taegu Chikhalsi: Imun Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  57
  Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního.Jan Zouhar - 2009 - Studia Philosophica: Jahrbuch Der Schweizerischen Philosoph Ischen Gesellschaft, Annuaire de la Société Suisse de Philosphie 56 (1):69-73.
 22. Isŏng kwa ŏnŏ: hyŏndae chʻŏrhak ŭi chipʻyŏng ŭl chʻajasŏ.Myŏng-hyŏn Yi - 1982 - Sŏul: Munhak kwa Chisŏngsa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kosong Im Han-yŏng Paksa yugojip: Dyui chʻŏrhak.Han-yŏng Im - 1987 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Pŏmmunsa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Kyŏngam Wang Sŏng-sun ŭi Kyumun kwebŏm.Sŏng-sun Wang - 2005 - Kyŏngbuk Andong-si: Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Biện chứng của mâu thuẫn: nhận thức mới vè̂ quy luật mâu thuẫn.Đức Quảng Lê - 2000 - [Hanoi]: Nhà xuá̂t bản Đại học quó̂c gia Hà Nội.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Gợi mở những giá trị truyè̂n thőng của tư tưởng chính trị-pháp lý Việt Nam.Quốc Hùng Lê - 2005 - Hà Nội: Nhà xuất bản Tư pháp.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Jan Patocka, la Filosofia En Temps de Lluita.Francesc Fernández & Jan Patocka - 1996
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kobong Ki Tae-sŭng kwa Ilchae Yi Hang ŭi haksul kyoryu wa nonjaeng.Kim Kyŏng-ho - 2015 - In P'ung-gi Kim (ed.), Kobong Ki Tae-sŭng, paeum kwa karŭch'im ŭi hŭnjŏktŭl. Kyŏngin Munhwasa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni.Thiện Thông (ed.) - 1996 - [Vietnam]: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  2
  Saengmyŏng sasang kwa yulli.Sŏng-dal To (ed.) - 2004 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Hanʼguk Chŏngsin Munhwa Yŏnʼguwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Những khía cạnh triết học trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt ở Đồng bằng Bắc bộ hiện nay.Đăng Sinh Trần - 2002 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  Philosophical aspects of belief and ancestor worship in Southern Vietnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Pŏmbu Kim Chŏng-sŏl ŭi kungmin yulliron.Ki-jŏng U. - 2010 - Sŏul-si: Yemun Sŏwŏn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jan Odelstad: Invariance and Structural Dependence. [REVIEW]Jan Berg - 1994 - Theoria 60 (1):63.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Curriculum vitae of Jan Lukasiewicz.Jan Lukasiewicz - 1994 - Metalogicon 2:133-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Chungguk kŭndae yŏksahak esŏ kukka kaenyŏm ŭi chaegusŏng.Kim Sŭng-uk - 2020 - In Sŭng-uk Kim (ed.), Chungguk chisik chihyŏng ŭi hyŏngsŏng kwa pyŏnyong. Hakkobang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Chonggyo ŏpsŭm sidae ŭi chonggyosŏng kwa Tonghak Sich'ŏnju kaenyŏm ŭi naejaejŏk ch'owŏlsŏng.Yŏm Sŭng-jun - 2019 - In Nam-jin Hŏ (ed.), Kŭndae Han'guk kaebyŏk sasang ŭl silch'ŏn hada. Tosŏ Ch'ulp'an Mosinŭn Saramdŭl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Jan Patočka - Briefe an Krzysztof Michalski.Jan Patočka - 2007 - Studia Phaenomenologica 7:99-161.
  Presented here is the German translation of Jan Patočka’s fragment Nitro a svět which was written in the 1940s and belongs to the so called „Strahov Papers“. The fragment reflects Patočka’s early attempts towards a thinking of subjectivity and the world. Thereby Patočka’s approach is phenomenological, but also integrates motives of German Idealism. The critical impact of the fragment lies in its orientation against the scientific biologism of its times.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Nammyŏng hakpʻa ŭi munhakchŏk sangsangnyŏk.U. -rak Chŏng - 2009 - Sŏul: Yŏngnak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học.Văn Bộ Phùng (ed.) - 2001 - [Hà Nội]: Nhà xuất bản Giáo dục.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Hwasŏ Yi Hang-no ch'ŏksa wijŏng sasang ŭi ironjŏk kŭn'gŏ wa silch'ŏn.Kim Pyŏng-ae - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Niichʻe chʻŏrhak ŭi hyŏndaejŏk chomyŏng.Tong-ho Chŏng (ed.) - 1985 - Sŏul: Chʻŏngnam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Nammyŏng hakpʻa wa Hwadam hakpʻa yŏnʼgu.Pyŏng-ju Sin - 2000 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Ilchisa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Pangŭn Sŏng Nak-hun Sŏnsaeng samsip chugi chʻumo munjip: Hanʼgukhak ŭi inmunhak.Nak-hun Sŏng (ed.) - 2008 - Sŏul Tʻŭkpyŏlsi: Kyŏngin Munhwasa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Isŏng kwa hyŏnsil: Songdae sinyuhak esŏ ch'ŏrhakchŏk chaengchŏm ŭi yŏn'gu.Yŏng-sik Son - 2013 - Ulsan Kwangyŏksi: UUP.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Tonghak ŭi saengmyŏng sasang kwa Wŏnju ŭi saengmyŏnghakp'a.Cho Sŏng-Hwan - 2019 - In Nam-jin Hŏ (ed.), Kŭndae Han'guk kaebyŏk sasang ŭl silch'ŏn hada. Tosŏ Ch'ulp'an Mosinŭn Saramdŭl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii.Jan Woleński - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Jan Milič Lochman.Jan Milič Lochman - 2021 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 65 (3):234-237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kŭnsarok: tŏksŏng e kiban han kongdongch'e kŭ yugyojŏk kusang = Jin si lu.Hyŏng-jo Han (ed.) - 2012 - Kyŏnggi-do Sŏngnam-si: Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sŏ Kyŏng-Dŏk Kwa Hwadam Hakp'a: Chosŏn Chunggi Chujahak Ŭi Tojŏnjadŭl.Yŏng-U. Han - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Ugye Sŏng Hon p'yŏngjŏn: pyŏsŭl kwa pugwi rŭl mŏllihan ch'am sŏnbi.Yŏng-U. Han - 2016 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Minŭmsa.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000