Results for 'Jak��b Liszka'

1000+ found
Order:
 1. Jak filozofia analityczna zawiodła kognitywistykę.Robert B. Brandom - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):17-40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Sidgwick i moraliści z Cambridge.Jerome B. Schneewind - 2008 - Etyka 41:43-71.
  Methods of Ethics Sidgwicka wyrosły w dużej mierze z rozważań autora nad pewnym rodzajem argumentu za istnieniem Boga opracowanego przez jego poprzedników z Cambridge zajmujących się filozofią moralną. Twierdzili oni, że Bóg sam nieustannie i coraz wyraźniej objawia się za pośrednictwem zdroworozsądkowego doświadczenia moralnego. Podjęte przez Sidgwicka analizy zdroworozsądkowej moralności podważają tę tezę. Dowodzą one, że zdrowy rozsądek jest zarówno utylitarny, jak i egoistyczny. Żadnego z tych stanowisk nie mogła otwarcie przyjąć moralność chrześcijańska. W rezultacie, moralność zdroworozsądkowa okazuje się niespójna.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Inferencjalizm semantyczny. Studium analityczno-krytyczne filozofii języka Roberta B. Brandoma.Robert Kublikowski - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):145-169.
  Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma jest ważną i nową teorią znaczenia we współczesnej, analitycznej filozofii języka. Wyłożona została w bardzo obszerny sposób w monografii pt. Making It Explicit: Reasoning, Representing and Discursive Commitment. Jest to teoria jednocześnie pragmatyczna, normatywna, holistyczna i dyskursywna. Stanowisko Brandoma jest z jednej strony gloryfikowane, natomiast z drugiej strony wzbudza kontrowersje. Powstaje zatem metafilozoficzne pytanie: Jak ocenić wkład tej teorii w filozofię języka? Inferencjalizm akcentuje wnioskowania materialne, askrypcje de re i użycie wyrażeń deiktycznych. Są to kategorie (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Dlaczego moralność nie może mieć pozamoralnego uzasadnienia.Agata Łukomska - 2010 - Etyka 43:40-45.
  Tezy B. Williamsa z artykułu Wewnętrzne i zewnętrzne racje do działania bywają odrzucane jako zbyt trywialne, aby mieć jakąś doniosłość; czasem są odrzucane jako zbyt niebezpieczne, aby być prawdziwymi. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku. Williams ma coś ważnego do powiedzenia nam, lecz nie jest to coś, co mogłoby przewrócić nasz świat do góry nogami. Przeciwnie, może dostarczyć mu bardziej stabilnego fundamentu.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.Józef Dębowski - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:13-28.
  W artykule rekonstruuję podstawowe zręby tzw. przeżywaniowej koncepcji świadomości, której współtwórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stępień, Karol Wojtyła i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawierają się również w poglądach Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza, Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Według koncepcji przeżywaniowej, zwanej także refleksywną, główną cechą świadomości jest jej zdolność do samoujawniania się sobie - zdolność do samoprzenikania, samoprzezroczystości lub - jak powie G. Ryle - fosforoscencji. Dzięki niej przeżycia świadome kierują się nie tylko w (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Two Series of Time in Logic, Natural Language, Computer Science and Artificial Intelligence.Zuzana Rybaříková - 2017 - Filosofie Dnes 8 (2):20-36.
  J. M. E. McTaggart famously divided time into two time series, which he entitled A-series and B-series. Although he was proponent of neither of them, his division initiated a discussion as to which of the series is prior or real. This paper follows Clifford Williams’s claim that these series are not as distant as their proponents argue they are. It demonstrates their translatability in the case of examples from temporal logic and natural language. It argues that, if there are any (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii medycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego.Bożena Płonka-Syroka - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):375-394.
  Wrocławska szkoła badań historycznych nad zdrowiem, chorobą i problemami ludzkiej cielesności i emocjonalności wiąże swoją genezę ze standardem badań, wypracowanym w Instytucie Historii Nauki PAN, określanym przez metodologów historii (W. Wrzosek) mianem stylu myślowego IHN PAN. Do jego cech należą historycyzm, antropocentryzm i kulturalizm oraz polimorfizm teoretyczny, związany zarówno z uprawianiem w IHN PAN historii różnych dyscyplin nauki, jak i heterogenicznością inspiracji metodologicznych, do których w tej placówce nawiązywano. Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się wrocławskiego ośrodka badawczego, wywodzącego się z (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Formalna ocena argumentacji.Marcin Selinger - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 81 (1):89-109.
  Naszym celem jest dostarczenie formalnego modelu oceny możliwie szerokiej klasy argumentacji, w szczególności tych, które pojawiają się w kontekstach naturalnych. We wprowadzeniu przedstawiamy elementarne sposoby rozbudowywania argumentacji prostych w coraz bardziej złożone struktury. W drugim rozdziale podajemy ścisłe definicje pojęć służących do opisu tych struktur — argumentację definiujemy jako niepusty i skończony zbiór sekwentów, tj. jako niepustą i skończoną relację zachodzącą pomiędzy niepustymi i skończonymi zbio-rami zdań a pojedynczymi zdaniami danego języka; wprowadzamy także kilka pojęć (nie-spójność, rozbieżność, kolistość), które pozwalają (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Daniela C. Dennetta hipoteza językowej genezy świadomości.Witold Marzęda - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):125-143.
  Artykuł referuje poglądy amerykańskiego filozofa Daniela C. Dennetta, dotyczące językowego charakteru świadomości. W pierwszym kroku autor rekonstruuje Dennettowską strategię naturalizacji świadomości, pokazując, jak język umożliwia powstanie świadomości w toku ewolucji ludzi. Naturalizacja ta jest możliwa, wedle Dennetta, jedynie przy behawiorystycznym założeniu, zgodnie z którym świadomość jest ukrytym zachowaniem językowym. Autor pokazuje, jak Dennett przyswaja i przekształca pierwotne pomysły behawiorystów Meada, Skinnera i Jaynesa, wpisując je w ewolucyjny scenariusz. Inskrypcja ta prowadzi do konkretnych problemów, rozważanych w ostatniej części pracy: a) w (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne.Andrzej Bronk & Monika Walczak - 2018 - Filozofia i Nauka 6:199-230.
  Stanisław Kamiński (1919-1986) was a philosopher, philosopher of science and historian of science. He defended in 1949 at the Catholic University in Lublin (KUL) his PhD thesis on Frege's axiomatic system of the sentence logic in the light of the contemporary methodology of deductive science. Since 1957 he was the head of the Chair of Methodology (the first one in Poland, founded in 1952 by J. Iwanicki) at the KUL, since 1965 the associate and since 1970 the full professor of (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  67
  Gry Komputerowe I Branża Gier a Sztuka Komiksowa.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Grażyna Gajewska & Rafał Wójcik (eds.), Contextual Mix. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. pp. 385--396.
  Growth in popularity of computer games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody.Czyli Jak Liberalizm Polityczny Odpowiada Na - 2013 - Diametros 37:13 - 33.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Źródła w językoznawstwie.Aleksander Kiklewicz - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:205-216.
  Źródła w językoznawstwie są rozpatrywane z punktu widzenia funkcjonalnej teorii kultury B. Malinowskiego. Typologia źródeł ma charakter zespołu opozycji dychotomicznych, które zawierają takie kategorie, jak lingwistyczne vs. językowe, eksplicytne vs. implicytne, naturalne vs. sztuczne itd. Specjalną uwagę poświęca się czynnikom odmienności źródeł lingwistycznych, a mianowicie takim jak: 1) wewnętrzna dyferencja dyscyplin lingwistycznych; 2) dynamika paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych; 3) specyfika stylów naukowych w tradycjach narodowych i geokulturowych.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  17
  Oleg B. Zaslavskii. The Little in a Non-Euclidean World: On the Artistic Space in Tom Stoppard's Film and Play “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”. Abstract. [REVIEW]Oleg B. Zaslavskii - 2005 - Sign Systems Studies 33 (2):343-343.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  28
  [Letter From B. M. Laing].B. M. Laing - 1932 - Philosophy 7 (27):374-374.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 16.  28
  The Narrative Ethics of Leopold'ssand County Almanac.James Jakób Liszka - 2003 - Ethics and the Environment 8 (2):42-70.
  Although philosophers often focus on the essays of Leopold's Sand County Almanac, especially "The Land Ethic," there is also a normative argument present in the stories that comprise most of the book. In fact the shack stories may be more persuasive, with a subtlety and complexity not available in his prose piece. This paper develops a narrative ethics methodology gleaned from rhetoric theory, and current interest in narrative ethics among literary theorists, in order to discern the normative underpinnings of the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. B. BAERTSCHI, FR. AZOUVI: "Maine de Biran et la Suisse". [REVIEW]B. Baertschi - 1986 - Revue de Théologie Et de Philosophie 118:106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  Malina, B J & Neyrey, J H - Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient Personality.B. J. Malina & J. H. Neyrey - 1998 - Hts Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. HART, B. -The Psychology of Insanity. [REVIEW]B. Muscio - 1913 - Mind 22:410.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  W.E.B. Du Bois.W. E. B. Du Bois - 2010 - Routledge.
  Housed in one volume for the first time are several of the seminal essays on Du Bois's contributions to sociology and critical social theory: from DuBois as inventor of the sociology of race to Du Bois as the first sociologist of American religion; from Du Bois as a pioneer of urban and rural sociology to Du Bois as innovator of the sociology of gender and culture; and finally from Du Bois as groundbreaking sociologist of education and cultural criminologist to Du (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. B. 1 Teleologische Ansätze.B. Ansätze Normativer Ethik - 2006 - In Marcus Düwell, Christoph Hübenthal & Micha H. Werner (eds.), Handbuch Ethik. J.B. Metzler.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. B. Referate Uber Fremdsprachige Neuerscheinungen-Enabling Social Europe.B. V. Maydell, K. Borchardt, K. D. Henke, R. Leitner & Simon Derpmann - 2006 - Philosophischer Literaturanzeiger 59 (3):303.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Erdmann, B., , Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie. [REVIEW]B. Raymaekers - 1993 - Tijdschrift Voor Filosofie 55 (1):159.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Spinoza, B. de, Tratado político. [REVIEW]B. Raymaekers - 1987 - Tijdschrift Voor Filosofie 49:542.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią.Krzystof Abriszewski & Łukasz Afeltowicz - forthcoming - Zagadnienia Naukoznawstwa.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 26. Robert B Brandom, Making It Explicit; John McDowell, Mind and World.B. Harrison - 1996 - Philosophical Investigations 19:345-352.
 27.  8
  Frank B. Cannonito. Hierarchies of Computable Groups and the Word Problem. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 31 , Pp. 376–392.B. H. Mayoh - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):121.
 28. ELLIS, B. "Rational Belief Systems". [REVIEW]B. Carr - 1981 - Mind 90:457.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  12
  ELLIS, B., "Rational Belief Systems".B. Skyrms - 1980 - Australasian Journal of Philosophy 58:66.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  28
  On the Formation of Interstitial Loops in B.C.C. Metals.B. L. Eyre & R. Bullough - 1965 - Philosophical Magazine 12 (115):31-39.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 31.  10
  Krystal, B., Wie ist Kunstgeschichte als Wissenschaft möglich?B. Wendland - 1911 - Kant Studien 16 (1-3):495.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Retelling Experiments: H. B. D. Kettlewell’s Studies of Industrial Melanism in Peppered Moths. [REVIEW]Joel B. Hagen - 1999 - Biology and Philosophy 14 (1):39-54.
  H. B. D. Kettlewell's field experiments on industrial melanism in the peppered moth, Biston betularia, have become the best known demonstration of natural selection in action. I argue that textbook accounts routinely portray this research as an example of controlled experimentation, even though this is historically misleading. I examine how idealized accounts of Kettlewell's research have been used by professional biologists and biology teachers. I also respond to some criticisms of David Rudge to my earlier discussions of this case study, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 33.  82
  Bob B. He: Two-Dimensional X-Ray Diffraction: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2009, Xiv + 426 Pp, ISBN: 978-0-470-22722-0 , $115.00. [REVIEW]George B. Kauffman - 2012 - Foundations of Chemistry 14 (2):187-188.
  Bob B. He: Two-dimensional X-ray diffraction Content Type Journal Article Category Book Review Pages 1-2 DOI 10.1007/s10698-011-9135-8 Authors George B. Kauffman, Department of Chemistry, California State University, Fresno, Fresno, CA 93740-8034, USA Journal Foundations of Chemistry Online ISSN 1572-8463 Print ISSN 1386-4238.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  57
  Abu l-ʿAbbās b. ʿAṭāʾ: Sufi und KoranauslegerAbu l-Abbas b. Ata: Sufi und Koranausleger.G. B. & Richard Gramlich - 1998 - Journal of the American Oriental Society 118 (1):146.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Last Judgment: The Visionary Biology of J. B. S. Haldane. [REVIEW]Mark B. Adams - 2000 - Journal of the History of Biology 33 (3):457 - 491.
  This paper seeks to reinterpret the life and work of J. B. S. Haldane by focusing on an illuminating but largely ignored essay he published in 1927, "The Last Judgment" -- the sequel to his better known work, "Daedalus" (1924). This astonishing essay expresses a vision of the human future over the next 40,000,000 years, one that revises and updates Wellsian futurism with the long range implications of the "new biology" for human destiny. That vision served as a kind of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 36. B. Erdmann, Logik. [REVIEW]B. Bosanquet - 1892 - Mind 1:265.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. RUSSELL, B. - The Problems of Philosophy. [REVIEW]B. Bosanquet - 1912 - Mind 21:556.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. SPAVENTA, B. -La Libertà d'Insegnamento. [REVIEW]B. Bosanquet - 1921 - Mind 30:481.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  87
  Abduction and Composition.Ken Aizawa & Drew B. Headley - 2022 - Philosophy of Science 89 (2):268-82.
  Some New Mechanists have proposed that claims of compositional relations are justified by combining the results of top-down and bottom-up interlevel interventions. But what do scientists do when they can perform, say, a cellular intervention, but not a subcellular detection? In such cases, paired interlevel interventions are unavailable. We propose that scientists use abduction and we illustrate its use through a case study of the ionic theory of resting and action potentials.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  35
  T. B. L. Webster: An Introduction to Menander. Pp. Viii + 211. Manchester: Manchester University Press, 1974. Cloth, £4·50. [REVIEW]J. C. B. Lowe - 1979 - The Classical Review 29 (1):141-141.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Jak to Jest Być Świadomym : Analityczne Teorie Umysłu a Problem Neuronalnych Podstaw Świadomości.Józef Bremer - 2005 - Wydawn. Ifis Pan.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 42.  2
  Reasoning, Rationality and Dual Processes: Selected Works of Jonathan St B T Evans.Jonathan St B. T. Evans - 2013 - Psychology Press.
  In the World Library of Psychologists series, international experts themselves present career-long collections of what they judge to be their finest pieces - extracts from books, key articles, salient research findings, and their major theoretical and practical contributions. Jonathan St B T Evans is amongst the foremost cognitive psychologists of his generation, having been influential in spearheading developments in the psychological study of reasoning from its very beginnings in the 1970s up to the present day. This volume of self-selected papers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  50
  Paul B. Thompson: The Ethics of Intensification: Agricultural Development and Cultural Change : Springer, 2008, ISBN: 978-1-4040-8721-9, E-ISBN 978-1-4020-8722-6, 231 Pages Including in Bibliography and Index.James B. Gerrie - 2009 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 22 (6):611-614.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia?Włodzimierz Galewicz - 2012 - Diametros 34:136-153.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. Constructing Normative Objectivity in Ethics: David B. Wong.David B. Wong - 2008 - Social Philosophy and Policy 25 (1):237-266.
  This essay explains the inescapability of moral demands. I deny that the individual has genuine reason to comply with these demands only if she has desires that would be served by doing so. Rather, the learning of moral reasons helps to shape and channel self- and other-interested motivations so as to facilitate and promote social cooperation. This shaping happens through the “embedding” of reasons in the intentional objects of motivational propensities. The dominance of the instrumental conception of reason, according to (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  36
  B. H. Warmington: Suetonius, Nero. Pp. 118. University of Bristol: Bristol Classical Press, 1977. £2·75.G. B. Townend - 1980 - The Classical Review 30 (2):281-281.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. REVIEWS-Two Papers of B. Lowe and P. Welch.B. Lowe, P. Welch & Volker Halbach - 2003 - Bulletin of Symbolic Logic 9 (2):235-236.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Greenough", J. B., Kittredge, G. L., Jenkins, T., Virgil's Aeneid. The First Six Books and the Completion of the Story by Selections and Summaries and Ovid's Metamorphoses, The Sections Required for Entrance to College in the Years 1923-1925. [REVIEW]B. W. Mitchell - 1923 - Classical World: A Quarterly Journal on Antiquity 17:183.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. "Greenough", J. B., Kittredge, G. L., Jenkins, T., Virgil's Aeneid. The First Six Books and the Completion of the Story by Selections and Summaries and Ovid's Metamorphoses, The Sections Required for Entrance to College in the Years 1923-1925. [REVIEW]B. W. Mitchell - 1923 - Classical Weekly 17:183.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  22
  Johannes B. Lotz.Johannes B. Lotz - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 2:506-509.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000