Results for 'Ir��ne Rosier'

1000+ found
Order:
 1.  71
  Fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimas Shauno Gallagherio filosofijoje.Paulius Rimkevičius & Mintautas Gutauskas - 2014 - Problemos 86:120-126.
  Straipsnis nagrinėja, kaip Shaunas Gallagheris sprendžia fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimą. Pirmoje dalyje aptariamas Gallagherio tyrimų atspirties taškas: fenomenologinės kūno schemos sampratos pritaikymas interpretuojant trečiojo asmens prieiga gautus duomenis. Antroje dalyje aptariamas bendras Gallagherio fenomenologijos natūralizavimo projektas: argumentai už tai, kad į natūralistinę programą būtų įtrauktos ne paskiros fenomenologų įžvalgos, bet metodiškas pirmojo asmens prieigos taikymas. Trečioje dalyje aptariami argumentai prieš fenomenologijos natūralizavimą. Teigiama, kad pagrindinė problema fenomenologiją ir natūralizmą derinančiam filosofui – mąstymo fenomenologijos natūralizavimas. Galiausiai bandoma apibrėžti fenomenologijos natūralizavimo (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  64
  Psichologizmas, reliatyvizmas ir savęs paneigimas Husserlio Prolegomenuose.Paulius Rimkevičius - 2016 - Problemos 89:153-166.
  Psichologizmas yra loginių ir psichologinių terminų reikšmių tapatinimas. Husserlio Prolegomenai yra žymiausias psichologizmą kritikuojantis tekstas. Iki šiol buvo atviras klausimas, kas būtent juose įrodyta. Šio straipsnio tikslas yra į jį atsakyti. Pagrindinis straipsnyje ginamas teiginys yra toks: Prolegomenuose Husserlis įrodė, kad jei reliatyvizmas klaidingas, tai psichologizmas klaidingas, bet neįrodė reliatyvizmo ar psichologizmo klaidingumo, nes jis neįrodė, kad reliatyvizmas save paneigia. Pirmiausia nagrinėjami du kartais Husserliui priskiriami įrodymai: paremtasis prielaida, kad logika yra normatyvi, ir paremtasis prielaida, kad psichologija remiasi logika. Tvirtinama, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Phenomenology and Empirical Research / Fenomenologija ir empiriniai tyrinejimai.Algis Mickūnas - 2009 - Žmogus ir Žodis 11:4-9.
  Straipsnyje tyrinėjamas kompleksinis fenomenologinių patyrimo struktūrų ir empirinės plotmės sąryšis. Siekiama apibrėžti dviejų objektyvumo plotmių koreliaciją: eidetinių patirties struktūrų ir empirinės plotmės. Ši koreliacija yra labai sudėtinga. Netgi atskiri empiriniai fenomenai turi būti apibrėžiami per patirties struktūras, su kuriomis jie yra koreliuoti. Empiriniai komunikacijos tyrimai turi atsižvelgti į patirties struktūras, kurios užtikrina Santraukaempirinę duotį. Tuo pat metu jie turi empirinius faktus susieti su kalbiniais kontekstais. Dar daugiau, komunikacijos tyrinėjimai kultūrinių objektyvybių lygmenyje turi analizuoti ne tik empirijos koreliaciją su ženklų sistemomis, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  27
  Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose.Jūratė Baranova - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  Straipsnyje svarstoma galimybė, ar ritmo konceptas, funcionuojantis Gillesio Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose, negalėtų padėti atsekti minties judėjimo linijų nuo filosofijos link skirtingų meno formų ir atgal. Pradedant nuo dinaminės problemų ir sąvokų kartografijos, kurią kaip tinkamą tokiems minties eksperimentams įžvelgė Anne Sauvagnargues, Jamesas M. Buchananas, Ronaldas Bogue, Stephenas Zepke, šiame tyrime siūloma sąvoka ritmas yra tinkama kaip siejamoji galimų filosofijos ir įvairių menų sankabos jungtis. Ritmas Deleuze’o ir Guattari tekstuose tampa filosofine sąvoka ir įgauna ontologinį statusą, transcenduojantį siauras filosofijos (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  14
  Étude de la distribution des suffixes -er/-ir dans les infinitifs de l'espagnol à partir d'un corpus exhaustif.Gilles Boyé & Patricia Cabredo Hofherr - 2004 - Corpus 3.
  L'analyse d'un corpus exhaustif des verbes espagnols montre que les suffixes infinitivaux -er et -ir dans cette langue sont en distribution complémentaire : c'est la forme phonologique de la voyelle préthématique qui en détermine le choix. Nous montrons qu'une analyse en termes de métaphonie ne rend pas compte de leur distribution, et proposons une solution en termes d'harmonie vocalique progressive : les suffixes infinitivaux -er et -ir sont des allomorphes d'un même morphème ; leur sélection dépend du timbre de la (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kafka versus Kant in Derrida’s Post-philosophy.Jūratė Baranova - 2006 - Problemos 70:50-61.
  Ðio straipsnio pavadinime uþkoduota ir tyrimo problema. Èia bus svarstomas filosofijos ir literatûrossuartëjimo prieigø dekonstrukcinis tyrimas Jacques Derrida postfilosofijoje. Kantas simbolizuoja klasikinæ filosofo, Kafka – literato laikysenà. Taèiau tai tik straipsnio autorës iðmonë. Bus atsispirta nuo to,kaip Derrida perskaito Kafkos parabolæ Prieð ástatymà romane Procesas. Autorë pripaþins, kad ið tiesøsodieèio kaip kantininko ir durininko kaip paties Derrida suprieðinimas leidþia geriau suvokti Derridaiðrastos sàvokos différance konotacijas. Kita vertus, taip suprasta skirtis iðveda á singuliarumo, paraðo,paslapties sàvokø judëjimà Derrida tekstuose. Taèiau lieka neaiðku, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  24
  Le Corps Aux Limites de La Représentation (French).Takashi Kakuni - 2010 - Chiasmi International 12:203-215.
  The Body at the Limits of Representation. The Theory of the Body and Painting in Merleau-PontyIn Eye and Mind,” Merleau-Ponty quotes a phrase from Valéry: “the painter brings his body with him.” He interprets the corporeal experience of the artist, not only as the center of a perceptual orientation or kinesthesis, but also as the inspiration for poets and for painters. In this sense, one can place his theory of body not only within the problematic of the phenomenological constitution of (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué democracia queremos?Joan Subirats - 2012 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:155-180.
  E l auto r pa r t e de l reconocimient o d e qu e lo s parámetro s e n lo s qu e s e inscribía n las institucione s d e l a democraci a representat iva ha n cambiad o sustancialmente . E n es e nu evo cont e xt o sitú a e l debat e sobr e lo s posi b le s dé f icit s d e l a democraci a (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Supervenience, Physicalist Reduction and Inverted Qualia.Jonas Dagys - 2007 - Problemos 71:108-115.
  Funkcinës psichiniø savybiø analizës atveriama jø materialiojo ákûnijimo ávairovës galimybë verèia materialistiná monizmà sàmonës filosofijoje formuluoti ne psichiniø ir fiziniø savybiø tapatumo, bet pirmøjø pareities nuo antrøjø tezæ. Pareities sàvoka sàmonës filosofijoje iðreiðkia minimalius reikalavimus fizikalistinëms teorijoms – paneigus pareities fizikalizmà bûtø paneigtos ir stipresnës fizikalizmoversijos. Straipsnyje tyrinëjama fizikalizmo kritika paremta vadinamuoju kokybiø perkeitimo galimybës argumentu. Parodoma, kad, viena vertus, toks argumentas negali bûti atremtas nuorodomis áempirinius duomenis, nes svarstoma hipotetinë situacija numano jos empiriná nestebimumà; kita vertus, jei svarstoma situacija (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Inference to the Best Explanation. Among Deduction,Induction and Abduction.Adolfas Mackonis - 2009 - Problemos 76:150-161.
  Geriausio paaiškinimo išvedimas išskiriamas kaip pagrindinė mokslo hipotezes ir teorijas atrandanti ir pagrindžianti samprotavimo forma. Straipsnyje tiriamas GPI ir jo santykis su pagrindinėmis samprotavimo rūšimis: dedukcija, indukcija ir abdukcija. GPI pasižymi abdukcijos samprotavimo mechanizmu, tačiau, priešingai nei abdukcija, GPI teikia ne galimą, bet esą teisingą išvadą. GPI yra induktyvus plačiąja prasme samprotavimas, nes jis nepatenkina dedukcijos taisyklių ir jo išvadai nepakanka duomenų. Straipsnyje teigiama, jog nepaisant pastarųjų GPI ypatumų, kurie rodo, kad GPI nėra ir negali būti deduktyviu samprotavimu, GPI reiškia (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Apie daugialypį kentėjimo fenomenalumą / On the Manifold Phenomenality of Suffering.Saulius Geniusas - 2010 - Žmogus ir Žodis 12 (4):14-21.
  Straipsnyje šiandien dominuojantis požiūris į kentėjimą kritiškai palyginamas su Husserlio bei Nietzsche‘s sampratomis. Mūsų dienomis dominuojanti kentėjimo samprata yra susijusi su esminiu klausimu: „ką privalau daryti, kad panaikinčiau kančią?“ Kentėjimas suprantamas kaip nepageidaujamas ir nereikalingas fenomenas. Kita vertus, huserliškoji perspektyva gimsta iš klausimo: „ką gali kentėjimas atskleisti apie pačią žmogaus būklę?“ genetinės fenomenologijos požiūriu kentėjimas yra suprantamas kaip atskleisties fenomenas. Pagaliau, Nietzsche‘s filosofijos kontekste, kentėjimo refleksija yra susijusi su pamatiniu rūpesčiu: „Ar tam tikras kentėjimo supratimas teigia gyvenimą, ar veikiau jis (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Discursive power.Algis Mickūnas - 2000 - Žmogus ir Žodis 2:21-21.
  Algis Mickiinas savo straipsnyje svarsto moder- niojo mokslo ir filosofijos ivykdytq tikroves "su- skliaudimo" judesi, leidusi semiotikams ir dekonst- rukcininkarns teigti kalbq arba diskursq esant pirmi- ne ir svarbiausia galios forma, pasirei3banEia visose 2mogiSkojo patyrimo ir praktikos srityse. Autoriaus tikslas - analizuojant 3i "suskliaudimq" atverti ypa- tingas struktiiras, "kurios niekam nepriklauso ir yra niekur neaptinkamos, ta&au yra esmingiausiy miisy modemiojo hojimo modalumy pamatas". Autorius teigia, jog wenamasis pasaulis - morfologiSkai kon- stituoty ir intuityviai suvokiarny ivykiy ir objekty pa- saulis - (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Husserl's Critique of Kant's Dialectics / Huserliška Kanto Dialektikos Kritika.Algis MickŪnas - 2010 - Žmogus ir Žodis 12:4-13.
  Fenomenologinė refleksija gali parodyti kiek „Aš esu ten“ kaip faktiškumas yra esmiškai koreliuotas su pasaulio horizontu ir šis „Aš esu ten“ nėra jokia esybė pasaulyje. Tai reiškia, kad savastis kaip pastovumas kisme nėra esybės tęstinumas laike ir jos tikslas nėra laikiška determinacija. Tačiau kaip temporalizacija ji gali suponuoti laikišką determinaciją. Lingvistiniai įpročiai gali mus versti ieškoti laikiškų apibrėžčių. Kaip pastebėjo Husserlis, lingvistinė artikuliacija veda prie ontifikacijos ir todėl reikalauja atnaujinto epoche atlikimo. Epoche naudojama siekiant parodyti, jog savastis nėra kažkas, kas (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  The EU Member Countries' National Law Influence on the Reform of the Institution of Labour Disputes in the Republic of Lithuania.Gintautas Bužinskas & Utenos Kolegija - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (3):1153-1173.
  Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos Respublikos darbo ginčų instituto reformavimas ir kaita Nepriklausomybės laikotarpiu atskirų Europos Sąjungos valstybių patirties kontekste. Darbo ginčų reforma Lietuvoje minimu laikotarpiu vyko keliais etapais, iš jų paskutinysis, prasidėjęs 2013 m. sausio 1 d., pakeitė darbo ginčų komisijų organizavimo tvarką, šias komisijas pradėjus kurti teritoriniu principu, prie veikiančių Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių padalinių, nustačius, kad į darbo ginčų komisiją su skundu gali kreiptis ne tik darbuotojas, bet ir darbdavys, įvedus kitas naujoves. Tačiau šie pokyčiai vis dar neatspindi europinių (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sefer Meʼir Netivot.Meʼ Ḥadash & ir - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Sefer Meʼir Netivot.Meʼir Ḥadash - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Pirmininko Vassilios Skouris Ir Teisėjo Prano Kūrio Kalbos, Pasakytos 2010 M. Spalio 6 D. Iškilmingame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Posėdyje. [REVIEW]Pirmininko Vassilios Skouris Ir Teisėjo - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 122 (4):387-395.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  24
  The (Ir)Rational Consideration of the Cost of Science in Transition Economies.Quan-Hoang Vuong - 2018 - Nature Human Behaviour 2 (1):5.
  Science makes a substantial contribution to the economy of developing countries such as Vietnam and its costs must be put into perspective, argues Quan-Hoang Vuong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 19. IRÈNE ROSIER-CATACH, La parole efficace. Signe, rituel, sacré. Avant-propos d'Alain de Libera (Des travaux), Paris, Seuil, 2004, 779 p. [REVIEW]Sophie Klimi - 2005 - Revue de Théologie Et de Philosophie 137:162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Evading the IRS.James Bogen & Jim Woodward - 2005 - In Martin R. Jones & Nancy Cartwright (eds.), Idealization XII: Correcting the Model: Idealization and Abstraction in the Sciences.
  'IRS' is our term for the logical empiricist idea that the best way to understand the epistemic bearing of observational evidence on scientific theories is to model it in terms of Inferential Relations among Sentences representing the evidence, and sentences representing hypotheses the evidence is used to evaluate. Developing ideas from our earlier work, including 'Saving the Phenomena'(Phil Review 97, 1988, p.303-52 )we argue that the bearing of observational evidence on theory depends upon causal connections and error characteristics of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 21.  6
  Michel Rosier, L'État Expérimentateur, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 267 Pages.Michel Rosier, L'État Expérimentateur, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 267 Pages. [REVIEW]André Lacroix - 1995 - Philosophiques 22 (1):176-182.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  88
  Irène Rosier, la Parole Comme Acte. Sur la Grammaire Et la Sémantique au XIIIe Siècle. Librairie Philosophique Vrin, Paris 1994 (Sic Et Non) 370 P. [REVIEW]Lauge Olaf Nielsen - 1996 - Vivarium 34 (1):132-135.
 23.  30
  Irène Rosier-Catach, La Parole Efficace: Signe, Rituel, Sacré. Preface by Alain de Libera. (Des Travaux.) Paris: Éditions du Seuil, 2004. Paper. Pp. 780 Plus 10 Black-and-White Illustrations. €40. [REVIEW]William J. Courtenay - 2006 - Speculum 81 (3):909-911.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  20
  Performing Illness: A Dialogue About an Invisibly Disabled Dancing Body.Sarah Pini & Kate Maguire-Rosier - 2021 - Frontiers in Psychology 12:566520.
  This conversational opinion article between two parties – Kate, a disability performance scholar and Sarah, an interdisciplinary artist-scholar with lived experience of disability – considers the dancing body as redeemer in the specific case of a dancer experiencing ‘chemo fog’, or Chemotherapy-Related Cognitive Impairment (CRCI) after undergoing oncological treatments for Hodgkin Lymphoma. This work draws on Pini’s own lived experience of illness (Pini & Pini, 2019) in dialogue with Maguire-Rosier’s study of dancers with hidden impairments (Gibson & Maguire-Rosier, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. The Spirit and Power of the Liturgy: Understanding Liturgical Catechesis.Veronica Rosier - 2006 - The Australasian Catholic Record 83 (4):387.
 26. Liturgy in a Postmodern World [Book Review].Veronica Rosier - 2006 - The Australasian Catholic Record 83 (1):121.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Elizabeth D. Blum, Love Canal Revisited: Race, Class, and Gender in Environmental Activism.Paul C. Rosier - 2011 - Journal for Peace and Justice Studies 21 (1):120-123.
 28. The Sense of Natural Meaning in Conscious Inference.Anders Nes - 2016 - In T. Breyer & C. Gutland (eds.), Phenomenology of Thinking. Routledge. pp. 97-115.
  The paper addresses the phenomenology of inference. It proposes that the conscious character of conscious inferences is partly constituted by a sense of meaning; specifically, a sense of what Grice called ‘natural meaning’. In consciously drawing the (outright, categorical) conclusion that Q from a presumed fact that P, one senses the presumed fact that P as meaning that Q, where ‘meaning that’ expresses natural meaning. This sense of natural meaning is phenomenologically analogous, I suggest, to our sense of what is (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 29.  8
  The Rosier des Guerres and the Dits Moraulx des Philosophes.Curt F. Bühler - 1959 - Speculum 34 (4):625-628.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Thematic Unity in the Phenomenology of Thinking.Anders Nes - 2012 - Philosophical Quarterly 62 (246):84-105.
  Many philosophers hold that the phenomenology of thinking (also known as cognitive phenomenology) reduces to the phenomenology of the speech, sensory imagery, emotions or feelings associated with it. But even if this reductionist claim is correct, there is still a properly cognitive dimension to the phenomenology of at least some thinking. Specifically, conceptual content makes a constitutive contribution to the phenomenology of at least some thought episodes, in that it constitutes what I call their thematic unity. Often, when a thought (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 31.  9
  Beyond the ‘East–West’ Dichotomy: Global Variation in Cultural Models of Selfhood.Vivian L. Vignoles, Ellinor Owe, Maja Becker, Peter B. Smith, Matthew J. Easterbrook, Rupert Brown, Roberto González, Nicolas Didier, Diego Carrasco, Maria Paz Cadena, Siugmin Lay, Seth J. Schwartz, Sabrina E. Des Rosiers, Juan A. Villamar, Alin Gavreliuc, Martina Zinkeng, Robert Kreuzbauer, Peter Baguma, Mariana Martin, Alexander Tatarko, Ginette Herman, Isabelle de Sauvage, Marie Courtois, Ragna B. Garðarsdóttir, Charles Harb, Inge Schweiger Gallo, Paula Prieto Gil, Raquel Lorente Clemares, Gabriella Campara, George Nizharadze, Ma Elizabeth J. Macapagal, Baland Jalal, David Bourguignon, Jianxin Zhang, Shaobo Lv, Aneta Chybicka, Masaki Yuki, Xiao Zhang, Agustín Espinosa, Aune Valk, Sami Abuhamdeh, Benjamin Amponsah, Emre Özgen, E. Ülkü Güner, Nil Yamakoğlu, Phatthanakit Chobthamkit, Tom Pyszczynski, Pelin Kesebir, Elvia Vargas Trujillo, Paola Balanta, Boris Cendales Ayala, Silvia H. Koller, Jas Laile Jaafar, Nicolay Gausel, Ronald Fischer, Taciano L. Milfont, Ersin Kusdil & Se Çağlar - 2016 - Journal of Experimental Psychology: General 145 (8):966-1000.
 32. Niekis Ir Esmas.Arvydas Šliogeris - 2005 - Apostrofa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 33.  7
  Whose (Ir)Religion? Which Bioethics?Benjamin N. Parks - 2021 - Journal of Medicine and Philosophy 46 (2):147-155.
  In this issue, contributors engage Timothy Murphy’s proposal for irreligious bioethics over against religious bioethics. Two essays take opposing sides in the debate, while a third seeks middle ground. Another essay questions the meaning of the words “religion,” “irreligion,” and “secular.” The final essay examines the religious nature of human existence and its implications for the debate.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Nihilizmas Ir Vakarų Filosofija: Mokslinė Monografija.Rita Šerpytytė - 2007 - Vilniaus Universiteto Leidykla.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35. Francois Simiand (1873-1935):S.Lucien Gillard & Michel Rosier - 2004 - Routledge.
  First Published in 2004. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Commentary G on Davis and Trebilcock.Nathalie Des Rosiers - 2006 - In Albert Breton & M. J. Trebilcock (eds.), Bijuralism: An Economic Approach. Ashgate Pub. Company.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Signum Est in Praedicadmento Relationis.Laurent Cesalli & Irène Rosier-Catach - 2018 - Oxford Studies in Medieval Philosophy 6 (1).
  Roger Bacon is a remarkable figure for his theory of the sign. According to the new reading hypothesis presented in this article, the whole theory is grounded on the relational nature of the sign. Every sign is involved in two relations: one to the interpreter, the other to the significate, the first being “more essential” than the second. The hypothesis allows for a better understanding of Bacon’s central claim that speakers constantly re-impose words in colloquial practice, as well as of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  7
  Mitas Ir Šifras. Postsekuliarybės Implikacijos Karlo Jasperso Ir Rudolfo Bultmanno Mąstyme.Lina Vidauskytė - 2019 - Logos 98.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  51
  G. Dahan, I. Rosier-Catach (edd.): La Rhétorique d'Aristote, traditions et commentaires de l'antiquité au xvii e siècle . Pp. 356. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1998. Paper, frs. 250. ISBN: 2-7116-1307-. [REVIEW]William J. Dominik - 2000 - The Classical Review 50 (1):283-284.
 40. La Parole Comme Acte: Sur la Grammaire Et la Sémantique au Xiiie Siècle.Irène Rosier-Catach - 1994 - Vrin.
 41.  77
  Economic (Ir)Rationality in Risk Analysis.Sven Ove Hansson - 2006 - Economics and Philosophy 22 (2):231-241.
  Mainstream risk analysis deviates in at least two important respects from the rationality ideal of mainstream economics. First, expected utility maximization is not applied in a consistent way. It is applied to endodoxastic uncertainty, i.e. the uncertainty (or risk) expressed in a risk assessment, but in many cases not to metadoxastic uncertainty, i.e. uncertainty about which of several competing assessments is correct. Instead, a common approach to metadoxastic uncertainty is to only take the most plausible assessment into account. This will (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42.  8
  Nas?Ir Al-D?In Al-Tus?'S Al-Tadhkirah: A Category of Islamic Astronomical Literature.John W. Livingston - 1973 - Centaurus 17 (4):260-275.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  22
  „Nichts“ Ir „Il y a“ Problema Kaip Asmens Tapatumo Koreliatyvumas.Luc Anckaert - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  Dialogo filosofijos mąstytojų Rosenzweig‘o ir Levino darbų esmė – mirties bedugnės ir asmens tapatumo santykis. Rosenzweig‘as niekį laiko galutiniu kantiškojo mąstymo tašku. Mirtis, kaip egzistencinis niekio patyrimas, buvo laikoma kiekvieno žmogaus realybe sudėtingu amžių sandūros laikotarpiu. Rosenzweig‘ui niekis buvo atspirties taškas, permąstant ir siekiant išsaugoti asmens tapatumą. Asmens tapatumas apsaugo nuo niekio, tačiau jis taip pat yra atviras pokyčiams. Savo ankstyvuosiuose tekstuose Levinas daro panašias prielaidas, laikydamas Buvimą asmens tapatumo pradžia. Levinas plėtojo dialektinę fenomenologiją pradėdamas nuo mirties. Asmens tapatumas traktuojamas (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Les sophismes grammaticaux au xiiie siecle.Irène Rosier - 1991 - Medioevo 17:175-230.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 45. La Sophistria de Robertus Anglicus.Anne Grondeux & Irène Rosier-Catach - 2006 - Vrin.
  L’enseignement universitaire du XIIIe siècle se fonde sur le commentaire et la “dispute”. La Sophistria de Robertus Anglicus , dont est proposée ici l’édition critique accompagnée d’une étude historique et doctrinale détaillée, est un témoin exceptionnel de cette pratique de l’enseignement des arts par “mode de sophisme”, surtout développé pour la logique et la grammaire. Il s’agit d’une collection d’une trentaine de sophismes, organisée de façon systématique, et préservée dans huit manuscrits. On y voit ainsi, en partant du sophisme, énoncé (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Cinematic IR, the Sublime and the Indis Tinctiveness of Art.Gerard Holden - 2006 - Millennium 34 (2):415.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  17
  The (Ir)Relevance of Group Size in Health Care Priority Setting: A Reply to Juth.Lars Sandman & Erik Gustavsson - 2017 - Health Care Analysis 25 (1):21-33.
  How to handle orphan drugs for rare diseases is a pressing problem in current health-care. Due to the group size of patients affecting the cost of treatment, they risk being disadvantaged in relation to existing cost-effectiveness thresholds. In an article by Niklas Juth it has been argued that it is irrelevant to take indirectly operative factors like group size into account since such a compensation would risk discounting the use of cost, a relevant factor, altogether. In this article we analyze (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  49
  Introduction.Costantino Marmo & Irène Rosier-Catach - 2011 - Vivarium 49 (1-3):1-8.
 49.  3
  Genialumo ir psichikos sutrikimų santykių problema psichopatologinėse Moreau de Tours, Lambroso ir Nordau koncepcijose.Antanas Andrijauskas - 2020 - Logos 103.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  5
  Husserlio Ir Heideggerio Ginčas Dėl Fenomenologijos.Mintautas Gutauskas - 2016 - Problemos 89:21.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000