Results for 'Hae-ch��ang Ch��ng'

1000+ found
Order:
 1. Confucian Philosophy in Korea.Hae-chʻang Chŏng & Hyŏng-jo Han (eds.) - 1996 - Academy of Korean Studies.
 2.  5
  Ecology, Dharma and Direct Action: A Brief Survey of Contemporary Eco-Buddhist Activism in Korea.Young-Hae Yoon & Sherwin Jones - 2015 - Buddhist Studies Review 31 (2):293-311.
  Over the last few decades there has emerged a small, yet influential eco-Buddhism movement in South Korea which, since the turn of the millennium, has seen several S?n Buddhist clerics engage in high-profile protests and activism campaigns opposing massive development projects which threatened widespread ecological destruction. This article will survey the issues and events surrounding three such protests; the 2003 samboilbae, or ‘threesteps- one-bow’, march led by Venerable Suky?ng against the Saemangeum Reclamation Project, Venerable Jiyul’s Anti-Mt. Ch?ns?ng tunnel hunger-strike campaign (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  19
  Ang Historiograpiyang Third Way at Ang Tugon Ng Pantayong Pananaw: Isang Kritikal Na Pagbasa Sa Historiograpiya Ni Resil Mojares.Mark Joseph Santos - 2021 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 1 (4):199-216.
  Ang panunuring-aklat na ito ay interogasyon sa isang partikular na aspekto ng historiograpiya ni Resil Mojares. Sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang Interrogations in Philippine Cultural History bilang isang ehemplong tekstong historiograpikal, inilalatag ng panunuring-aklat na ito ang suhestiyon na mula sa punto-de-bista ng Pantayong Pananaw ay maituturing na malapit ang pagkakahawig ng historiograpiya ni Mojares sa balangkas pangkaisipan ng historiograpiyang Third Way. Binibigyang-tuon dito ang manaka-nakang puna ni Mojares sa tinatawag niyang “ethnonationalism”, na ang isa sa pinakamaunlad na anyo (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yuhakcha Chʻusa, Sirhak Kyoyuk Ŭl Tʻamgu Hada: Chosŏn Hugi Yuhak Kyoyungnon Ŭi Han Yangsang.Chʻang-ho Sin - 2006 - Sŏhyŏnsa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Hamyang Kwa Ch'ech'al: Chosŏn Ŭi Chisŏng T'oegye Yi Hwang Ŭi Maŭm Kongbupŏp.Chʻang-ho Sin - 2010 - Midasŭ Puksŭ.
  '함양과 체찰-조선의 지성 퇴계 이황의 마음공부법'은 퇴계의 생애와 사상을 핵심적으로 요약한 뒤에 '자성록'을 뼈대로 퇴계의 가르침을 재구성하고 있다. 또한 ‘활인심방’과 ‘수신십훈’ 등 퇴계 이황의 행동적 가르침을 첨가해 그의 삶과 철학을 소개한다. ‘함양과 체찰’은 지폐속에 박제화된 퇴계를 생생하게 되살리고, 난해하게 인식되는 그의 이론을 현대인이 소화하기 쉽게 풀어 쓰고 있다. '함양과 체찰'을 통해 현대의 한국인들은 퇴계의 지혜를 부담 없이 접할 수 있을 뿐만아니라, ‘공부하는 인간, 퇴계’라는 측면에서 퇴계의 생애와 철학을 명료하게 재구성하고 있어서 학자로써의 퇴계와 인간 퇴계의 일면도 재미있게 엿볼 수 있다.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  24
  Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019.Mark Joseph Santos - 2019 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 2 (2):46-92.
  Bilang “kathang-buhay” ni Zeus A. Salazar, ang tinaguriang Ama ng Pantayong Pananaw (PP) at ng Bagong Historiograpiyang Pilipino, hindi mauunawaan ang PP nang hiwalay sa kanyang akademikong talambuhay. Kaya naman mainam na baybayin angkasaysayan ng Pantayong Pananaw sa konteksto ng kapantasanni Salazar. Maaaring hatiin ang kasaysayan ng PP sa konteksto ng kapantasan ni Salazar sa limang yugto, gamit ang metapora ng paglago ng halaman: 1. Panahon ng Pagpupunla ng mga ideyang magiging batayang kaisipan ng PP sa hinaharap, mula sapagpasok ni (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chŏngsin Chʻŏrhak Tʻongpʻyŏn: Chŏn Pyŏng-Hun Sŏnsaeng Ŭi Saengae Wa Chŏngsin Ŭl Chungsim Ŭro.Chʻang-dae Yun - 2004 - Uri Chʻulpʻansa.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Chilli Chʻŏngbaji: Nae Ka Anŭn Kŏt I Chilli Ilkka?Chʻang-ho Kim (ed.) - 2005 - Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Haengbok Chʻŏngbaji: 'Chŭlgŏun' Sam I 'Choŭn' Sam Ilkka.Chʻang-ho Kim (ed.) - 2005 - Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sesang Chʻŏngbaji: Chŏngŭiroun Sahoe Nŭn Kanŭng Halkka?Chʻang-ho Kim (ed.) - 2005 - Ungjin Chisik Hausŭ.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Ang Pagkilos ng Pananampalataya at Utang na Loob: Si Hornedo sa Etnograpiya ng Popular na Paniniwala.Rhochie Avelino E. Matienzo - 2017 - Kritike 11 (2):54-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Ang Retorika Ng Rehimeng Duterte at Ang Kulturang Pilipino: Isang Kasong Pag-Aaral Sa Pagbabanggaan Ng Burukrasya at Kultura.Mark Joseph Santos - 2017 - Historical Bulletin 51:50-92.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Han'guk Chonggyo Munhwa Sok Ŭi Kuwŏn Kwa Ch'iyu: Chugŭm Ihae Wa Yŏngsaeng Ch'ugu Ŭi Yŏngsŏng.Ch'ang-mo Kim - 2009 - Handŭl Ch'ulp'ansa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  On Ch'i in the Huang Ti Nei Ching.Liu Ch'ang-lin - 1979 - Contemporary Chinese Thought 10 (3):3-19.
  The book entitled the Huang Ti nei ching [Canonical Works of Huang Ti] has two sections - the "Su Wen" section and the "Ling Shu" section - and each section contains eighty-one articles. It was written by several authors in different historical periods. According to historical records and scholars' studies of the content and context of the book, we can roughly say that it was written in the period between the late years of the Warring States era and the early (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Ang Pilosopiya ng Laman ni Maurice Merleau-Ponty.Christian Joseph C. Jocson & Marvin Einstein S. Mejaro - 2017 - Kritike 11 (2):70-79.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Wang Ch'ung: An Ancient Chinese Militant Materialist.T'ien Ch'ang-wu - 1975 - Contemporary Chinese Thought 7 (1):4-7.
  Having read the works of Wang Ch'ung [A.D. 27-c. 100], I realized that they need to be recapitulated. Here I shall evaluate Wang Ch'ung and his thought and present what I feel to be the real significance that Wang Ch'ung's thought still has today.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  22
  On Ch'i in the Huang Ti Nei Ching.Liu Ch'ang-Lin - 1979 - Contemporary Chinese Thought 10 (3):3-19.
  The book entitled the Huang Ti nei ching [Canonical Works of Huang Ti] has two sections - the "Su Wen" section and the "Ling Shu" section - and each section contains eighty-one articles. It was written by several authors in different historical periods. According to historical records and scholars' studies of the content and context of the book, we can roughly say that it was written in the period between the late years of the Warring States era and the early (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ch'ŏnmyŏng Kwa Yugyojŏk In'ganhak.In-ch'ang Song - 2011 - Simsan.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  Ang Landas Ng Pagtatanong Ni Heidegger Ukol Sa Teknolohiya: Pagtatalas Sa Tanong Sa Sein.Emmanuel de Leon - 2013 - Kritike 7 (2):84-94.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Methodological Problems in the Study of the History of Philosophy From an Evaluation of Wang Ch'ung.T'ien Ch'ang-wu - 1972 - Contemporary Chinese Thought 4 (1):70-99.
  In ancient times in our country, Wang Ch'ung was an eminent materialist and a brilliant atheist, a progressive thinker who opposed the orthodox feudal thought. This has gone basically unquestioned. This year the February 21 issue of Kuang-ming jih-pao printed in its philosophy section an article by Comrade T'ung Mo-an, "Is Wang Ch'ung a Peasant Class Thinker?" The article is an evaluation completely denying this. T'ung believes that the purpose of Wang Ch'ung's works was "to uphold the rule of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nongam Kim Chʻang-Hyŏp Ŭi Chʻŏrhak Sasang Yŏnʼgu.Chʻŏn-sŭng Yi - 2006 - HanʼGuk Haksul Chŏngbo.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kwallye Kojŏng. Kŭnjae Yesŏl.Chʻang-jae Sŏ - 1830 - Minjok Munhwa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tongchʻundang Song Chun-Gil: Chugyŏng Ŭi Chʻŏrhakcha.In-chʻang Song - 2007 - Chʻŏnggye.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  14
  Ch'ang-sha Ma-wang-tui i-hao Han-mu [Han Tomb No. 1 at Mawangtui, Changsha].David D. Buck, Hu-Nan Sheng Po-Wu Kuan, Chung-kuo K'O.-Hsüeh Yüan K'ao-Ku Yen-Chiu-So & Chung-kuo K'O.-Hsueh Yuan K'ao-Ku Yen-Chiu-So - 1977 - Journal of the American Oriental Society 97 (2):221.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Ang SMisasyon ng Lipunang Pinoy.Franz Guiseppe Cortez - 2019 - Kritike 12 (3):113-139.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Chosŏn Sidae Ch'oego Ŭi Kyŏngje Palchŏnan Ŭl Chesi Han Pak Che-Ga.Hŏn-ch'ang Yi - 2011 - Minsogwŏn.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  … An Explanation of [The Term] Nien.Ma Ch'ang-hua - 1980 - Chinese Studies in History 13 (3):54-57.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Hanʼguk Yulli Ŭi Ihae Rŭl Wihan Chungguk Ŭi Yulli Sasang =.Chʻang-mu Hŏ - 2004 - HanʼGuk Chŏngsin Munhwa Yŏnʹguwŏn.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Stigmergy in Comparative Settlement Choice and Palaeoenvironment Simulation.Eugene Ch'ng, Vince Gaffney & Gido Hakvoort - 2016 - Complexity 21 (3):59-73.
 31. Hoejae Yi Ŏn-Jŏk Ŭi Kyŏnghak Sasang.Chʻang-yŏl Cho - 2008 - HanʼGuk Haksul Chŏngbo.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  9
  The Relationship Between the Nien Army and the White Lotus Society.Ma Ch'ang-hua - 1980 - Chinese Studies in History 13 (3):41-51.
 33.  2
  Ch?Ng Yakyong (1762-1836) Et Yi Kigy?Ng (1756-1819) : Une Amitié Mise À L’Épreuve.Jee Hyun Noe - 2019 - Diogène 265 (1-2):195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  The Present State of Affairs and The Tasks of the World Democratic Women's Movement.Ts'ai Ch'ang & Madame Li Fu-ch'un - 1972 - Chinese Studies in History 5 (4):212-222.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Adorŭno Wa Kim U-Chʻang Ŭi Yesul Munhwaron: Simmijŏk Inmunsŏng Ŭi Ongho.Kwang-hun Mun - 2006 - HanʼGilsa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  The Significance of Natural Science Methodology Research.Ch'en Ch'ang-shu - 1974 - Contemporary Chinese Thought 5 (3):69-90.
  Investigating the methods of natural science research is one of the important topics of the dialectics of nature.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  The Democratic Thought of Thomas Jefferson.Liu Cho-ch'ang - 1981 - Chinese Studies in History 14 (3):7-37.
 38.  5
  The Philosophical Significance of Natural Science History Research.Ch'en Ch'ang-shu - 1974 - Contemporary Chinese Thought 5 (3):91-105.
  One of the important ways for us to raise our level of philosophical research is to study and summarize the history of natural science. Lenin pointed out that the whole history of thought, including the history of each branch of natural science, is "a realm of knowledge which should establish cognitive theory and dialectics." In indicating philosophical research tasks, Lenin further wrote: "If we want to carry on the enterprises of Hegel and Marx, we should dialectically study the history of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  18
  Conducting Malaria Research in Developing Countries: A Right to Claim Healthcare.Benjamin Capps & Ch’ng Jun-Hong - 2013 - Asian Bioethics Review 5 (4):296-315.
 40.  1
  Song Chun-Gil: Hwahae Wa P'oyong Ŭi Yehakcha.In-ch'ang Song - 2009 - Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Co-Creating a Public Philosophy for Future Generations.Tʻae-chʻang Kim & James Allen Dator (eds.) - 1999 - Praeger.
  When making decisions, governments can and should strive consciously to balance the demands of the present with the needs of future generations. Various advocates for greater governmental foresight have created new processes or institutions within existing systems of democratic government. These include long-range planning departments, futures commissions, impact statements on proposed legislation, environmental protection agencies, and formal technology assessment. But, much more remains to be done. Based on their extensive scholarly and practical experience, the contributors to this volume propose a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Chŏngŭi Wa Chŏngŭi Ŭi Chokŏn.U. -chʻang Kim - 2008 - Saenggak Ŭi Namu.
 43. Hanʼgugin Sŏltŭk Ŭi Simnihak =.Hyo-chʻang Kim - 2005 - Param Chʻulpʻansa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Self and Future Generations an Intercultural Conversation.T'ae-ch'ang Kim & Ross Harrison - 1999
  This study reveals how human attitudes to the long-term effects of their actions are crucially bound up with their ideas of personal identity. This collection of essays contrasts eastern and western philosophies of concern for the future, and offers some suggestions for their possible reconciliation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Se Kae Ŭi Tonggŭrami: Maum, Idea, Chigak.U. -ch'ang Kim - 2008 - Hangilsa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  81
  Ang 1872 Sa Kasaysayan Ng Pilipinas: Isang Pagsusuring Historiograpikal Sa Ilang Pilipinong Historyador.Mark Joseph Santos - 2022 - Tala Kasaysayan: An Online Journal of History 5 (1):74-88.
  Bilang pagpapahalaga sa GOMBURZA, sa okasyon ng ika-150 anibersaryo ng kanilang kamatayan, ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang preliminaryong pagbaybay sa samu't saring pagpapakahulugan at pagbibigay-saysay na ikinakabit sa 1872 sa historiograpiyang Pilipino. Sa partikular, siniyasat ng sanaysay ang kapookan ng 1872 sa balangkas historiograpikal ng ilang prominenteng historyador tulad nina Teodoro Agoncillo, Zeus Salazar, Renato Constantino, Reynaldo Ileto, John Schumacher, Horacio de la Costa, at iba pa. Liban dito, tiningnan din ang pagpapakahulugan sa 1872 ng iba pang (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  On the Red Chamber Dream. A Critical Study of Two Annotated Manuscripts of the Eighteenth Century.H. C. Chang & Wu Shih-ch'ang - 1962 - Journal of the American Oriental Society 82 (1):127.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  13
  The Power of Places: A Northern Sung Literatus Tours the Southern Suburbs of Ch'ang-An.Deborah Rudolph - 1994 - Journal of the American Oriental Society 114 (1):11-22.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Chung-Kuo Chung Ku Ssu Hsiang Shih Ch Ang Pien.Shih Hu - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  公共哲学: Kō to shi no shisōshi.Takeshi Sasaki & Tʻae-chʻang Kim (eds.) - 2001 - Tōkyō Daigaku Shuppankai.
  1. Kō to shi no shisōshi -- 2. Kō to shi no shakai kagaku -- 3. Nihon ni okeru kō to shi -- 4. Ō-Bei ni okeru kō to shi -- 5. Kokka to ningen to kōkyōsei -- 6. Keizai kara mita kōshi mondai -- 7. Chūkan shūdan ga hiraku kōkyōsei -- 8. Kagaku gijutsu to kōkyōsei -- 9. chikyū kankyō to kōkyōsei -- 10. 21-seiki kōkyō tetsugaku no chihei -- 14. Rīdāshippu kara kangaeru kōkyōsei.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000