Results for 'H��kan Salw��n'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Etkileri ve Problemleriyle Hıristiyanlıkta Çifte Manastırlar ve Günümüze Yansımaları.Halil Temi̇ztürk - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1011-1041.
  Çifte manastırlar, genellikle bir başrahibe tarafından yönetilen ve keşiş-lerle rahibelerin ortak kurallara bağlı olarak yaşadıkları dinî mekanlardır. Bu manastırlarda keşiş ve rahibeler evharistiya ve günlük ibadetler gibi ayinlerde bir araya gelmekte, ancak günün geri kalan zamanlarında kendi bölümlerinde yaşamaktadır. Hıristiyanlığın erken dönemlerinde özellikle Mısır’da ortaya çıkan bu manastırlar, 6. ve 9. yüzyıllar arasında İngiltere, İrlanda ve Fransa’da yaygınlaşmıştır. Bu manastırlar erkek ve kadınların bir arada yaşamaları nedeniyle farklı konsillerle yasaklansa da Ortaçağ’ın geç dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Konsil kararları ve istilalar (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  H'ricî ve İb'zî Tefsire Dair Bir Literatür Denemesi.Güven Ağirkaya - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1299-1334.
  Mezhepler, İslam düşünce tarihinin -tenkid edilse dahi- bir parçasıdırlar. Bu oluşumların sâlikleri arasında onaylanması zor bazı olayların vuku bulduğu tarihi bir hakikattir. Bununla beraber mezkûr teşekküllerin İslam düşünce dünyasının oluşumuna büyük katkı sağladıkları da su götürmez bir gerçektir. Zira her farklılık beraberinde yeni tezleri doğurmuş ve her tez de peşinden anti-tezler geliştirmiştir. Fikri hareketlilikler de İslam düşüncesini başka bir medeniyete nasip olmayacak bir kültürel zenginlikle taçlandırmıştır. Bu meyanda Hâricîler, İslam düşünce tarihinin ilk ortaya çıkan oluşumudur. Hâricîler tarihi süreçte çeşitli etkenlerle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  3
  Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?Gunnar Breivik - 2010 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1):39-56.
  Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  2
  Osmanlı İdaresinde Arnavutluk’ta Görülen Kripto (Gizli) Hıristiyanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme.İlir Rruga - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1237-1268.
  Balkan yarımadası Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra orada yaşayan farklı milletler ile Osmanlılar arasında karşılıklı bir şekilde sosyo-kültürel, ekonomik, dinî vb. alanlarda bir etkileşim ve gelişim meydana gelmiştir. Bu etkileşim ve gelişimin nasıl olduğuna dair objektif ve sübjektif bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu hususla ilgili son araştırmalarda ortaya çıkan ortak kanaat, Osmanlıların fethettikleri yeni bölgelerdeki Gayri Müslimlere İslâm dinini telkin etmekle birlikte onların din, gelenek ve örflerini zorla değiştirme politikaları izlemedikleri gerçeğidir. Nitekim Osmanlılar Balkanlarda 5 asır hâkimiyet sürmekle birlikte 20. yüzyıla (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Taʻāruḍ al-maṣāliḥ fī al-dawlah wa-al-mujtamaʻ.Ibrāhīm Kanʻān - 2017 - Bayrūt: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-Dirāsat al-Siyāsāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Discussions Around Legitimacy of the Istihs'n’s Definitions in the Early Period.Abdulmuid Aykul - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  İstihsânın tanımı ve meşrûiyeti problemi, fıkıh usûlünün önemli tartışma konularından biridir. Hanefî kurucu imamları ile İmâm Mâlik’in, hukukun katılığını gidermek için kullanmış olduğu bu yönteme, ilk dönemlerden itibaren çeşitli itirazlar yönelmiştir. Malikiler de istihsânı kullanmasına rağmen, istihsâna yönelik ağır eleştiriler Hanefîler üzerine yoğunlaşmıştır. İmam Şafiî’nin ağır eleştirisi sonrasında Hanefî usûlcüler, istihsânı hem tanımlamak hem de meşrû olduğunu kanıtlamak için çeşitli ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle Ebü’l-Hasen el-Kerhî ve Ebû Bekr el-Cessâs ile başlayan bu süreç, diğer mezhep usûlcülerinin de katkısıyla zengin bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fetv'h'nenin Son Yıllarındaki Fetv' Faaliyeti ve Müft'-bih Olan Görüşün Devlet Başkanı İr'desiyle Değişimi.Emine Arslan - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (3):1443-1463.
  Osmanlı Devleti’nde Meşîhat bünyesinde yer alan Fetvâhâne kurumu yüzyıllar boyunca Hanefî mezhebini ve bu mezhebin de müftâ-bih olan görüşlerini merkeze alarak kendisine yöneltilen sorulara cevaplar vermiştir. Bu soru ve cevaplar da usûlüne uygun bir şekilde kayda geçirilmiştir. Bu çalışmada kurumun vermiş olduğu cevapları ihtiva eden defterlerden İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi’nde 378 numarayla kayıtlı olan Fetvâḫâne-i ʿÂlî Ecvibe-i Şerʿiyye Defteri esas alınarak Osmanlı’nın son dönemindeki fetvâ faaliyetinin kapsamı ve nüfuz alanına dair bir tasavvur oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna göre Fetvâhâne devletin son on (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering.Lars Fr H. Svendsen - 2012 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):38-45.
  Artikkelen vurderer hvorvidt ID-kravet, som begrenser asylsøkeres anledning til å søke arbeid, er etisk velbegrunnet innenfor rammene av en liberal rettskultur. Videre anlegges et konsekvensetisk perspektiv fordi ID-kravet er konsekvensetisk begrunnet, og det kan da foretas en immanent kritikk. Det vises at ID-kravet innebærer en begrensning av asylsøkeres negative og positive frihet, og at forsvarere av ID-kravet dermed må bevise at kravet har så gode konsekvenser at det legitimerer en slik begrensning av asylsøkeres frihet. Både generelle overveielser av ID-kravets fordeler (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  4
  Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter.Knut H. Sørensen & Lucía Liste Muñoz - 2011 - Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 2 (2):67-86.
  Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi har gitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulikhet. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT på individnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed av tilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vi på hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norske kommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser for lokalpolitisk deltakelse (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Di̇ji̇tal geli̇şmeler kapsaminda sosyo-ekonomi̇k yaşam ve di̇n: Kri̇pto para örneği̇.Nihat Oyman - forthcoming - Atebe.
  Sosyo-ekonomik yaşam, kültürler ve inançlar açısında farklılık gösterebilmektedir. Sosyo-ekonomik yaşamın günümüzde hızlı bir şekilde gelişen dijitalleşmeden etkilenmemesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Dijitalleşme, sosyal hayatın çoğu alanında hükümranlığını ilan ederken özelikle de ekonomik alanda etkisinin daha farklı olduğu düşünülmektedir. Buna sebep olarak da dijital gelişimin temelinde ekonomik gelişmenin olmasıdır. Enformasyonel, küresel ve ağ örgütlemesine dayalı olan dijital ekonomik modellerden kaynaklı olarak insanlar, geleneksel topluma nazaran daha fazla insanla etkileşime geçmektedir. Böylece insanlar daha kapsamlı ve eşitlikçi bir zeminde iktisadi süreçlere katılarak reel bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq.Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.) - 2018 - [al-Qāhirah]: Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Suʼāl al-dīnī fī fikr al-Jābirī: muqārabāt fikrīyah li-asʼilat al-turāth wa-al-ḥadāthah wa-al-huwīyah wa-al-ʻalmānīyah.al-Muṣṭafá Ḥaḍrān - 2021 - Irbid: Rikāz lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Hartshorne ve Ontolojik Kanıtın Neo-Klasik Yorumu.Münteha Beki - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  25
  H. Bolkestein: ΞENΩN: Gastverblijf, Pelgrimsherberg, Armhuis (= Mededeelingen d. K. Akademie v. Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Deel 84, Serie B, No. 3.) Pp. 40. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers - Maatschappij, 1937. Paper, fl. 0.80. [REVIEW]H. J. Rose - 1938 - The Classical Review 52 (02):85-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16.  38
  I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. Naḥwa Niẓām Maʻrifī Islāmī: Aʻmāl Al-Ḥalaqah Al-Dirāsīyah Allatī ʻuqidati Fī ʻammān / Al-Urdun Yawmay 10-11 Ḥazīrān (Yūniyū) 1998m. [REVIEW]Fatḥī Ḥasan Malkāwī (ed.) - 2000 - Al-Maʻhad Al-ʻālamī Lil-Fikr Al-Islāmī/Maktab Al-Urdun.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rousseau on amour-propre: N.j.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 19. Chosŏn hugi munmyo chongsa wa yesong: Namin kwa Sŏin kan ŭi yangdae nonjaeng.Kwŏn-su Hŏ - 2013 - Kyŏngsang-namdo Chinju-si: Tosŏ Ch'ulp'an Suri.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. What Is the Quality of Quality of Medical Care Measures.H. C. Marshall & N. Muramatsu - 2003 - Perspectives in Biology and Medicine 46:5-20.
 21. NEWMAN, H. H. - FREEMAN, F. N. - HOLZINGER, K. J. - Twins. A study of Heredity and Environment. [REVIEW]M. Thomas - 1939 - Scientia 33 (65):122.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Newman, H. H. - Freeman, F. N. - Holzinger, K. J. - Twins. A Study Of Heredity And Environment. [REVIEW]M. Thomas - 1939 - Scientia 33 (65):122.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Confidentiality of patient record information.William H. Roach & Susan N. Chernoff - 1987 - In Gary R. Anderson & Valerie A. Glesnes-Anderson (eds.), Health Care Ethics: A Guide for Decision Makers. Aspen Publishers. pp. 215--232.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Fī tadbīr al-qadāsah: al-ḥijābah wa-al-ḥijāb, adab al-dukhūl ʻalá al-sulṭān fī al-turāth al-ʻArabī al-Islāmī.Muḥammad Ḥayyān Sammān - 2018 - Bayrūt: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-Dirāsat al-Siyāsāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Michael H. Jameson, Curtis N. Runnels, and Tjeerd H. Van Andel, A Greek Countryside: The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day. [REVIEW]D. C. Haggis - 1997 - American Journal of Philology 118:333-335.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Preface.M. H. & N. MacCormik - 1998 - Law and Philosophy 17 (3):213-213.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Manhaj al-jadal wa-al-munāẓarah fī taqrīr masāʼil al-iʻtiqād.ʻUthmān ʻAlī Ḥasan - 2015 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  29
  Barth or Bultmann?: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1978 - Religious Studies 14 (3):275-290.
  In his book on Karl Barth Professor T. F. Torrance spoke at one point of ‘the great watershed of modern theology’. ‘There are,’ he wrote, 1 ‘two basic issues here. On the one hand, it is the very substance of the Christian faith that is at stake, and on the other hand, it is the fundamental nature of scientific method, in its critical and methodological renunciation of prior understanding, that is at stake. This is the great watershed of modern theology: (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  24
  After Wittgenstein: N. H. G. ROBINSON.N. H. G. Robinson - 1976 - Religious Studies 12 (4):493-507.
  In recent years the writings of Ludwig Wittgenstein have received much attention from philosophers in general and especially from philosophers interested in religion; and there is no doubt that Wittgenstein's legacy of thought is both highly suggestive and highly problematical. It seems likely, however, that the vogue which Wittgenstein now enjoys owes not a little to his peculiar place in the development of modern philosophy and, in particular, of that empiricist tradition in philosophy which stems from what has been called (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Ḥmēdān al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry from 18th-Century Najd; and Ḥmēdān al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry from 18th-Century Najd. [REVIEW]William Tamplin - 2022 - Journal of the American Oriental Society 141 (3).
  Ḥmēdān al-Shwēʿir. Arabian Satire: Poetry from 18th-Century Najd. Edited and translated by Marcel Kurpershoek. Library of Arabic Literature. New York: New York University Press, 2017. Pp. l + 198. $35. ʿAbdallāh Ibn Sbayyil. Arabian Romantic: Poems on Bedouin Life and Love. Edited and translated by Marcel Kurpershoek. Library of Arabic Literature. New York: New York University Press, 2018. Pp. li + 311. $35.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Statistical learning in a serial reaction time task: Simultaneous extraction of multiple statistics.R. H. Hunt & R. N. Aslin - 2001 - Journal of Experimental Psychology: General 130 (4):658-680.
 32.  4
  Paternalistic Laws.Alan H. Goldman & Michael N. Goldman - 1990 - Philosophical Topics 18 (1):65-78.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  57
  Improving sales performance through ethics: The relationship between salesperson moral judgment and job performance. [REVIEW]Charles H. Schwepker & Thomas N. Ingram - 1996 - Journal of Business Ethics 15 (11):1151 - 1160.
  This study examines the relationship between salespeople's moral judgment and their job performance. Results indicate a positive relationship between moral judgment and job performance when certain characteristics are present. Implications for sales managers and sales researchers are provided. Additionally, directions for future research are given.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 34.  26
  Statistical learning in a serial reaction time task: access to separable statistical cues by individual learners.Ruskin H. Hunt & Richard N. Aslin - 2001 - Journal of Experimental Psychology: General 130 (4):658.
 35.  3
  Review: H. Rasiowa, $mathcal{N}$-Lattices and Constructive Logic with Strong Negation. [REVIEW]David Nelson - 1969 - Journal of Symbolic Logic 34 (1):118-118.
 36.  34
  E I N f ü H r U n G.H. G. Seneca - 2011 - In Schriften Zur Ethik: Die Kleinen Dialoge. Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 755-794.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ṣifāt al-Nabī ṣallá Allāh ʻalayhi wa-sallam fī al-Qurʼān al-Karīm: tafsīr mawḍūʻī.Īmān Bint ʻabd Allāh Ibn ʻumar ʻamūdī - 2013 - al-Riyāḍ: Dār al-Tawḥīd lil-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Multiparticle Entanglement.H. A. Carteret, N. Linden, S. Popescu & A. Sudbery - 1999 - Foundations of Physics 29 (4):527-552.
  The Greenberger-Horne-Zeilinger state is the most famous example of a state with multiparticle entanglement. In this article we describe a group theoretic framework we have been developing for understanding the entanglement in general states of two or more quantum particles. As far as entanglement is concerned, two states of n spin-1/2 particles are equivalent if they are on the same orbit of the group of local rotations (U(2)n). We consider both pure and mixed states and calculate the number of independent (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  3
  Expectancy, salience, and habit: A noncontextual interpretation of the effects of changes in the conditions of reinforcement on simple instrumental responses.James H. McHose & John N. Moore - 1976 - Psychological Review 83 (4):292-307.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq.Muḥammad ibn ʻAlī Ṣabbān - 2020 - İstanbul: Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  1. Ḥāshīyat al-Ṣabbān ʻalá al-Sharḥ al-Ṣaghīr lil-Mullawī ʻalá al-Sullam al-murawnaq -- 2. Taqrīrāt Ḥasan ibn Riḍwān al-Ḥusaynī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Popescu, and A. Sudbery.H. A. Carteret & N. Linden - 1999 - Foundations of Physics 29 (4):527.
  The Greenberger-Horne-Zeilinger state is the most famous example of a state with multiparticle entanglement. In this article we describe a group theoretic framework we have been developing for understanding the entanglement in general states of two or more quantum particles. As far as entanglement is concerned, two states of n spin-1/2 particles are equivalent if they are on the same orbit of the group of local rotations n). We consider both pure and mixed states and calculate the number of independent (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ḥayy ibn Yaqẓān: al-nuṣūṣ al-arbaʻa wa-mabdaʻūhā.Yūsuf Zaydān - 2013 - Dubayy: Dār Madārik lil-Nashr.
 43. Ḥuqūq wa-wājibāt al-Muslimīn al-muwaḥḥidīn fī al-dunyā wa-al-dīn.Amān al-Dīn & Badrī Khalīl - 2021 - Bayrūt: Dār al-Maḥajjah al-Bayḍāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  55
  An Issue of Originality and Priority: The Correspondence and Theories of Oxidative Phosphorylation of Peter Mitchell and Robert J.P. Williams, 1961–1980.Bruce H. Weber & John N. Prebble - 2006 - Journal of the History of Biology 39 (1):125-163.
  In the same year, 1961, Peter D. Mitchell and Robert R.J.P. Williams both put forward hypotheses for the mechanism of oxidative phosphorylation in mitochondria and photophosphorylation in chloroplasts. Mitchell's proposal was ultimately adopted and became known as the chemiosmotic theory. Both hypotheses were based on protons and differed markedly from the then prevailing chemical theory originally proposed by E.C. Slater in 1953, which by 1961 was failing to account for a number of experimental observations. Immediately following the publication of Williams's (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  82
  An Issue of Originality and Priority: The Correspondence and Theories of Oxidative Phosphorylation of Peter Mitchell and Robert J.P. Williams, 1961–1980. [REVIEW]Bruce H. Weber & John N. Prebble - 2006 - Journal of the History of Biology 39 (1):125-163.
  In the same year, 1961, Peter D. Mitchell and Robert R.J.P. Williams both put forward hypotheses for the mechanism of oxidative phosphorylation in mitochondria and photophosphorylation in chloroplasts. Mitchell's proposal was ultimately adopted and became known as the chemiosmotic theory. Both hypotheses were based on protons and differed markedly from the then prevailing chemical theory originally proposed by E.C. Slater in 1953, which by 1961 was failing to account for a number of experimental observations. Immediately following the publication of Williams (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46. Dīn al-ḥayāʼ: min al-fiqh al-iʼtimārī ilá al-fiqh al-iʼtimānī.Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān - 2017 - Bayrūt: al-Muʼassah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-Ibdāʻ.
  al-juzʼ 1. Uṣūl al-Naẓar al-iʼtimānī -- al-juzʼ 2. al-Taḥadīyāt ak-akhlāqīyah li-thawrat al-iʻlām wa-al-ittiṣāl.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Samāwāt wa-arḍūn: ḥaqīqat al-kawn mā bayna al-risālāt wa-al-irṣādāt wa-al-naẓarīyat.Muḥammad Shukrī Ḥasan Sulaymān - 2015 - [al-Qāhirah]: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb.
 48.  12
  A comparison of positive and negative contrast effects.James H. McHose & John N. Moore - 1978 - Bulletin of the Psychonomic Society 11 (6):363-366.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  6
  Some determinants of controlled-association times.Elmer H. Davidson & Charles N. Cofer - 1968 - Journal of Experimental Psychology 78 (2p1):200.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  Functions relating children's observing behavior to amount and recency of stimulus familiarization.Joan H. Cantor & Gordon N. Cantor - 1966 - Journal of Experimental Psychology 72 (6):859.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000