Results for 'Guicheng Shi'

1000+ found
Order:
 1.  75
  Factors Affecting Ethical Attitudes in Mainland China and Hong Kong.Kit-Chun Lam & Guicheng Shi - 2008 - Journal of Business Ethics 77 (4):463-479.
  In this article, we analyzed the effect of various factors on moral judgment and ethical attitudes of working persons. It was found that the effect of various socio-demographic factors on ethical attitudes varied between the two different categories of ethical issues under study, issues which involve explicit violation of laws vis-à-vis issues which involved social concerns. Our results did not support the implication of Callahan’s hypothesis that males are more sensitive to rule-based ethical issues while women are to issues involving (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 2. Zhongguo zhe xue shi da gang.Shi Hu - 1925
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Si shi zi shu.Shi Hu - 1959
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Qing nian shi ye xiu yang jiang hua.Fu Shi - 1944 - Guilin: Le qun shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Falsafat al-akhlāq fī al-fikr al-Shīʻī: Miskawayh unmūdhajan.Ḥasan Jamāl Balūshī - 2018 - Bayrūt: Dār al-Rāfidayn lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 6. Er shi shi ji xi fang lun li xue.Yubin Shi - 1986 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing. Edited by Yuan Yang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Hu Shi gao jie ren sheng.Shi Hu - 1998 - [Peking]: Jing xiao Xin hua shu dian. Edited by Zhesheng Ouyang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hu Shi juan.Shi Hu & Pingyuan Chen - 1996 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she. Edited by Pingyuan Chen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Hu Shi lun guo xue =.Shi Hu - 2013 - Hefei Shi: Anhui jiao yu chu ban she. Edited by Weiwei Shen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Hu Shi xue shu wen ji: Zhongguo zhe xue shi.Shi Hu - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Yihua Jiang, Qing Zhang & Genliang Wu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  20 Shi ji 90 nian dai yi hou de sheng tai she hui zhu yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  本书内容包括20世纪90年代以后的生态社会主义概述, 20世纪90年代以后的生态社会主义的新变化与动因, 20世纪90年代以后的生态社会主义的主要新观点——反思与批判, 生态社会主义的实践和启示等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Shi Jun wen cun.Jun Shi - 2006 - Beijing Shi: Hua xia chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Shi Jun wen mai.Jun Shi (ed.) - 2012 - Beijing Shi: Hua xia chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Shi jie yan guang zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang: Xianggang zhong he chu ban you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Shi Zuocheng jiang yi: yi shu de zhong ji guan huai.Zuocheng Shi - 2014 - Taibei Shi: Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si.
  人人都有一雙藝術家的眼睛。 「不論你曾崇仰何人何物,並以誰為師,最後你必須回到你自己本身。 藝術從未遠人,只是人遠離了他真正的自己。 在都市中,我們先失去了我們的眼睛,然後我們失去了一切。」-史作檉 本書為史作檉談論藝術美學文章集結,強調人人都有藝術家的眼睛,只在於人們失去了觀看的方式與純粹的初衷。 共分四大篇九章節,從藝術本質談起,援引賈克梅第、康丁斯基、蒙德里安、李德等藝術家創作,從繪畫、雕塑、音樂,旁述及顏氏篆書中的圖形特性,進臻至哲學美學、形上美學,淺明清晰,在一本書的閱讀時間裡就可在繁多 的藝術理論中找到自己的「眼睛」與觀看角度。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Shi zi jia shang de zheng yi.Pengpeng Shi - 2014 - Beijing Shi: Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she.
  本书分为神话与诉讼,历史与诉讼,故事与诉讼,制度法理,学术争鸣,法学教育,治学人生等八辑,收录了剧与诉的随想,正义之舞,游戏与诉讼,圣殿骑士的死亡密码,走向刑事宪法,法官权力之源与品格之治,法国法学教 育三题,关问于山水之间等文章.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. He jiao shi men tan mei xue he mei yu.Jin Shi - 1985 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Fei chang shi sheng: Kongzi he ta de di zi men.Yuzhi Shi - 2010 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Jiao yu zong shi da tong xiao yi: gei guan xin jiao yu ren shi de liu shi si feng gong kai xin.Chunxie Shi - 2012 - Taibei Shi: Tong qi fan wen jiao chuang yi gu fen you xian gong si.
 20. Jin zhi fan she shi ren xing bian lie: lun li wen hua yu min zu xing de guan xi.Chunli Shi - 2010 - Xianggang: Shi Chuli.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Si xiang yu shi xue =.Zhongyi Shi (ed.) - 2011 - Zhengzhou Shi: Henan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wei wu shi guan di xin shi ming.Zhendong Shi, Zhuoran Feng & Shenhua Jiang (eds.) - 1990 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Zhongguo quan shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhongguo shu ji chu ban she.
 25. Mao Zedong "Shi jian lun" "Mao dun lun" xin tan.Yu Jin, Zhongquan Shi & Geng Yang (eds.) - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xin bian li shi wei wu zhu yi.Zhangliang Chen, Guoqiang Shi & Shikui Jiang (eds.) - 1987 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo gu dai zhe xue shi.Shi Hu - 1958 - Taibei Shi: Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Zhongguo zhong gu si xiang shi.Shi Hu - 1986 - Taibei Shi: Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  2
  Zhongguo zhong gu si xiang shi chang bian.Shi Hu - 1996 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sih risālah az Muḥammad ibn Ibrāhīm Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1973 - Mashhad: Chāpkhānah-ʼi Dānishgāh-i Mashhad. Edited by Jalāl al-Dīn Āshtiyānī.
  al-Masāʼil al-qudsīyah -- Mutashābihāt al-Qurʼān -- Ajwibat al-masāʼil.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Quan qiu shi ye xia ru xue de dang dai jia zhi yu wei lai zhan wang: Zhong Han ru xue jiao liu da hui de tan suo.Juyou Sun & Yongzhi Shi (eds.) - 2015 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  al-Isfār ʻan al-asfār: taʻlīqāt ʻalá al-Ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-asfār al-ʻaqlīyah al-arbaʻah lil-Ḥakīm al-mutaʼallih mujaddid al-falsafah al-Islāmīyah Ṣadr al-Dīn Muḥammad al-Shīrāzī.Raz̤ī Shīrāzī - 2002 - Ṭihrān: Muʼassasat al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr li-Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Islāmī.
 33. Āgāhī va guvāhī: tarjamah va sharḥ-i intiqādī-i Risālah-ʼi taṣavvur va taṣdīq-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1988 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī. Edited by Mahdī Ḥāʼirī Yazdī.
 34. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Makesi zhu yi zhe xue de dang dai shi yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  本书是研究马克思主义哲学的成果汇集。这些成果从马克思主义哲学的视域,对当代重大现实问题和理论问题进行了认真的研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Ru feng Hua yu run yi yu: ru jia wen hua yu shi jie.Zhonglian Shi - 2011 - Jinan Shi: Shandong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Rasāʼil va guzīdahʹhāyī bih khaṭṭ-i Ḥakīm Mullā Ṣadrā-yi Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm (eds.) - 2010 - Tihrān: Sāzmān-i Asnād va Kitābkhānah-i Millī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān.
  Facsimile of miscellaneous Persian and Arabic texts in Mullā Ṣadrā's handwriting.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ṣadr al-Dīn Shīrāzī fī al-jawāb ʻan al-asʼilah al-Nuṣayrīyah: asʼilah falsafīyah fī māhīyat al-zamān wa-al-nafs al-insānīyah wa-ʻalāqat al-waḥdah bi-al-kathrah.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 2005 - Kūlūniyā: Manshūrāt al-Jamal. Edited by Saʻīd Ghānimī.
 39.  5
  She hui ke xue zhi shi xin lun: wen hua yan jiu li chang shi ping = Shehui kexue zhishi xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  She hui ke xue zhi shi xin lun: wen hua yan jiu li chang shi ping = Social science knowledge re-examined: ten lectures from the perspective of cultural studies.Zhiyu Shi - 2005 - Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin.
  本书的写作将中心放在对科学主义的主要挑战上。各章均采取强迫对话的方式,直接提出文化研究者对于当前主流社会科学研究的省思,针对具体的研究议程,铺陳迥异的研究设问与方法论,既引介来自文化研究学界对于社会科 学主义的检讨,也探究文化研究学者如何对于社会科学研究另辟蹊径。藉此批判精神的实践,邀请读者也能针对知识之性质,共同参与探究,进而深思当代社会科学与政治知识的意义,摸索自己的立场,开辟有助于鼓励对话的知 识平台.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Tarjamah-i Asfār-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā).Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1999 - [Tehran]: Mawlá. Edited by Muḥammad Khvājavī.
 42.  3
  Xin ru xue de kai shan zhi zuo: Shi Youbo "Zhouzi tong shu" "Tai ji tu shuo" jiang ji.Youbo Shi - 2016 - Beijing Shi: Zhonghua gong shang lian he chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Xian xiang xue yu gu dian zhe xue de quan shi wen ti.Chaoying Shi - 2012 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si.
  內容簡介 二十世紀的「現象學運動」影響了存在哲學(存在主義)、哲學詮釋學、解構主義、現代美學、藝術哲學等等,以及所謂「後現代的文化思潮」之發展。 二十一世紀的今日,我們對「中華古典哲學」的反思,似乎可以從歐洲的現象學運動之思潮中,找到一些足以對話和互為理解的可能。 本書就試著嘗試這種互為理解與東西文化交涉的努力,希望提供給對這個話題有興趣的讀者們,開顯出一扇觀照內外在的哲學之門,而通過這扇門能夠走向人生的智慧之旅。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Yi duan si xiang de bei hou: Zhongguo gu dai wen hua si xiang shi zha ji.Liang Shi - 2009 - Beijing: Zhongguo zhi gong chu ban she.
  这本书是一部用文学手法描述的中国思想史, 书中所描述的思潮和人物, 从魏晋玄学、禅宗、心学、到欧阳修、李贽、顾炎武, 大都具有异端思想的色彩.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Yi shu zhe xue yu mei xue de quan shi wen ti =.Chaoying Shi - 2006 - Taibei Xian Xindian Shi: Ren ben zi ran wen hua shi ye you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Zhongguo zhe xue de ji cheng yu chuang xin: ji nian Shi Jun jiao shou ba shi hua dan lun wen ji.Jun Shi (ed.) - 1996 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kong jian yu shi jian.Zuocheng Shi - 1984 - Xinzhu Shi: Yang zhe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Song dai ru shi tiao he lun ji pai fo lun zhi yan jin: Wang Anshi zhi rong tong ru shi ji Cheng Zhu xue pai zhi pai fo fan Wang.Yibin Jiang & Zhongguo li shi xue hui - 1988 - Taibei Shi: Taiwan shang wu ying shu guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. di 7-8 ce. Liu chao shan shui shi hua mei xue yan jiu.Shi Xiaoyun zhu - 2017 - In Xiyan Sun (ed.), Gu dai mei shu shi yan jiu chu bian: Li dai mei xue yan jiu zhuan ji. Hua Mulan wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Majmūʻah-ʼi Quṭb al-Dīn Shīrāzī: chāp-i ʻaksī az rū-yi nuskhah-ʼi Kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī bih khaṭṭ-i ān dānishmand "shumārah-i 12868", tārīkh-i kitābat 685 H.Q.Sabine Schmidtke, Reza Pourjavady, Quṭb al-Shīrāzī, Maḥmūd ibn Masʻūd, al-Samawʼal ibn Yaḥyá Maghribī, Ibn Kammūnah, Saʻd ibn Manṣūr & Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm Shahrastānī (eds.) - 2012 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh Marʻashī Najafī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000