Results for 'Ga��tan Bovey'

1000+ found
Order:
 1.  7
  İslam Hukukunda Çocukluk ve Çocuk Evliliği.Oğuzhan Tan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):783-805.
  Çocuk evliliği, tarih boyunca farklı toplumlarda bilinen ve uygulanan sosyal bir olgu olsa da son zamanlarda, modern duyarlılıkları giderek daha fazla rahatsız eden bir hal almıştır. Son iki asır öncesine kadar, Avrupa hukuki düşüncesinde çocuklar yargı önünde farklı bir muamele görmelerine imkan veren istisnai bir statüye sahip değildi. Diğer taraftan, İslam hukukunun çocuklara, özel bir hukuki statü kazandırma konusunda bazı öncü adımlar attığını söyleyebiliriz. Nitekim, en eski İslam hukuku kitaplarının bile, insanın fiziksel ve zihinsel gelişim aşamalarına ve her bir aşamada (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  2
  Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”.Adnan Arslan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):49-64.
  Varlığa ilk adım attığı andan itibaren hayatı seven insanoğlu, yaşı ilerle-dikçe tanıştığı ve bağlandığı diğer insanların sayısının artmasıyla hayata daha da bağlanmaktadır. Ancak ne var ki anne-baba, evlat-torun, eş-dost yakınlıklarıyla şenlenen hayatın sonunu ve ayrılıkların yakınlaşmakta olduğunu haber veren ihtiyarlık gün içinde ikindiye, yıl içerisinde de sonbahara benzemektedir. Karanlık gece ve soğuk kışların habercisi olan ihtiyarlık dönemi beka arzusuyla coşkun insan tabiatı açısından hüzünlü bir dönemi ifade etmektedir. “Yaşlılık” olgusu, duygusal yoğunluklardan hayatını alan edebiyatın dikkatini çeken temalarından biridir. Hemen her (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Discussions Around Legitimacy of the Istihs'n’s Definitions in the Early Period.Abdulmuid Aykul - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  İstihsânın tanımı ve meşrûiyeti problemi, fıkıh usûlünün önemli tartışma konularından biridir. Hanefî kurucu imamları ile İmâm Mâlik’in, hukukun katılığını gidermek için kullanmış olduğu bu yönteme, ilk dönemlerden itibaren çeşitli itirazlar yönelmiştir. Malikiler de istihsânı kullanmasına rağmen, istihsâna yönelik ağır eleştiriler Hanefîler üzerine yoğunlaşmıştır. İmam Şafiî’nin ağır eleştirisi sonrasında Hanefî usûlcüler, istihsânı hem tanımlamak hem de meşrû olduğunu kanıtlamak için çeşitli ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle Ebü’l-Hasen el-Kerhî ve Ebû Bekr el-Cessâs ile başlayan bu süreç, diğer mezhep usûlcülerinin de katkısıyla zengin bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Di̇Aspora-Üzeri̇Ne-Uzman(Lik) Poli̇Ti̇Ka Çalişmalari İÇi̇N Ne İMa Edi̇Yor?Elif Madakbaş Gülener - 2020 - Akademik İncelemeler Dergisi 15 (1):393-424.
  “Diaspora uzman(lığ)ı”, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından tıbbi, teknik ve yönetimsel bilimler gibi çeşitli alanlarda uzman ve bir diaspora grubuna ait kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Fakat bu kavramının bir de uzmanlık alanını diaspora konusu üzerine kazanmış kişileri anlatması söz konusudur. Bu çalışmada ilk durumu anlatmak için “diaspora-içinden-uzmanlık”, ikinci durum içinse “diaspora-üzerine-uzmanlık” kullanılmıştır. Diaspora-üzerine uzmanlık; diasporaların anavatanla, misafir ülkeyle ve diğer ülkelerdeki diaspora gruplarıyla ilişkilerini kapsayan bir ağın yönetimine; bir tür dünya politikasına yönelik uzmanlık bilgisidir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. John Rawls'un Adalet Düşüncesinin Oluşum Şartları Üzerine.Müfit Bağder - 2020 - Felsefe Arkivi 53:105-121.
  John Rawls'a göre adalet kavramı toplumla doğrudan ilgilidir. Toplum adalet kavramı olmadan doğru kurulabilecek bir yapı değildir. Bu yapının işleyişi için adalet bir zorunluluk taşımaktadır. Rawls için toplum durumunun adil olmasını sağlamak ana hedef olarak görülür. Rawls’un adalet düşüncesinin temellerinde Kant etkisini görmek mümkündür. Kant ilkesel olarak Rawls’a bir yol gösterici olarak görülür. Rawls'un adalet düşüncesi kapsayıcı bir akıl yürütme üzerinedir. Rawls adalet düşüncesinin oluşumu sırasında başlangıç durumu, bilgisizlik peçesi, adalet ilkeleri, örtüşen görüşbirliği gibi kavramlardan yararlanır. Bu kavramlarla beraber Rawls'un (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kant ve metafizik problem.Martin Heidegger - 2013 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 6 (1).
  Temel ontoloji, sonlu insan özünün ontolojik açıdan çözümlenmesi anlamına gelir. Bu ontolojik çözümleme, “insanın doğasına ait” metafizik için temel hazırlamalıdır. Temel ontoloji, metafiziğin olanaklılaşması için gerekli olan insan Dasein’ın metafiziğidir ve tüm antropoloji türlerinden, felsefi antropolojiden de temelden ayrışır. Bir Temel ontoloji idesini açıklamak demek, Dasein’a ilişkin tanımlı ontolojik çözümlemeyi kaçınılmaz bir gereksinim olarak görmek ve bu yolla temel ontolojinin “insan nedir?” biçimindeki somut soruyu hangi amaçla ve hangi tarzda, hangi sınırlama içerisinde ve hangi koşullar altında sorduğunu açıklığa kavuşturmak demektir. (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Yahy' b. Ziy'd el-Ferr'’nın “Ma‘'ni’l-Kur’'n” Adlı Eserinde Dil-Kültür İlişkisi.Rıfat Akbaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1299-1328.
  İslâm coğrafyasının genişlemesi neticesinde Arap olmayan toplulukların İslâm dini ile tanışmaları beraberinde bir takım problemleri de getirmiştir. Bu problemler arasında, Kur’ân’ın yanlış anlaşılma endişesi en başı çekmektedir. Arapçaya hâkim olmamaktan kaynaklanan dil hatalarının âyetlere kadar sirayet ettiğini gösteren birçok rivayetin varlığı da bunu teyit etmektedir. Bundan dolayı hicrî birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dil ile ilgili faaliyetler aralıksız bir şekilde devam etmiştir. Bu faaliyetler arasında, Kur’ân’ın üslûbunu, âyetlerde yer alan kelimelerin delâleti ve sesletimini, cümlelerin iç bütünlüğü ile filolojik tahlillerini ele (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Abhinavagupta’s Attitude towards Yoga.Raffaele Torella - 2022 - Journal of the American Oriental Society 139 (3):647.
  A major characteristic of the aristocratic attitude—and I would not know how to better define the flavor that pervades the whole of Abhinavagupta’s work—is the downgrading of all painful effort, seen as a plebeian feature. The aristocrat intends to show that what inferior people can achieve only at the cost of long and painful exercises is accessible to him promptly and very easily. One of the recurring qualifications for Abhinavagupta’s attitude to the spiritual path is precisely absence of effort, absence (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Huan Tan "Xin lun".Tan Huan - 2014 - Beijing: She hui ke xue wen xian chu ban she. Edited by Zeyu Wu & Shouju Wu.
  是東漢哲學家、思想家桓譚的主要論着,但早己亡佚。今存之輯本有《指海》內佚名氏輯本、清孫馮翼輯本、清嚴可均輯本、黃以周輯本,及近人朱謙之輯本,但均有不足。有鑒於此,吳則虞先生於1962年着有新輯本,收錄 二百餘條,以類相從,分為八卷,並添加附編,匯涵桓譚佚文、存疑、訂訛之文;記載桓譚事跡、著述、評論之文。 桓譚,后漢時人,官至給事中。博學多識,破讖緯迷妄,去虛妄偽飾,先於王充、張衡,具有唯物啟蒙學者之學識,是漢時哲學思想家。《新諭》是桓譚主要論着,但早已亡佚。據歷史記載,明有二卷本,清有孫之騌輯本,皆不 傳。另有《指海》內佚名氏輯本、清孫馮翼輯本、清嚴可均輯本、黃以周輯本及近人朱謙之輯本。從今日的學術、校勘、編排諸方面來看,諸本均有不足:或短椾零篇,漫無倫紀;或望文歸屬,強系篇名;或條目重復,內容雜陳 迭見;或引用刻本,多有遺漏;或雖沿用十七卷篇目之名稱,但其條目已不能再顯現原書各篇的思想內容。有鑒於此,吳則虞先生於一九六二年着有新輯本,收錄二百余條,以類相從,分為八卷,並添加附編,匯涵桓譚佚文、存 疑、訂訛之文;記載桓譚事跡、著述、評論之文;最后殿以輯校引用書目及版本之詳目,以便於讀者查閱與研究。此書成為目前桓譚《新論》集大成之著作。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bonyhai Gábor ósszegyűjtött munkái.Gábor Bonyhai - 2000 - Budapest: Balassi Kiadó. Edited by András Veres.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Heidegger’de Hiç Kavramı Üzerine.Fahrettin Taşkin - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (2):36-52.
  Sadece dış dünya değil, düşünülebilir şeyler de ‘var’dır. Bu durumda Varlık ile belirlenmemiş olan, yolu Varlık’tan geçmemiş olan bir şey düşünülemez. Düşünülebilir şeyler arasında yalnızca Hiç’e varlık atfedilemez, zira ona varlık atfedildiği anda o, artık Hiç olmayacaktır. Bu nedenle Heidegger Hiç için ‘Hiçer’ ifadesini kullanır. Yine de bu, Hiçin Varlık soruşturmasında dışarıda bırakılması gerektiği anlamına gelmez. Hiç tam da ‘varlık-sız’ olduğundan Varlığın anlamını soruşturmak için önemli bir perspektif imkânı sunar. Heidegger, ‘varolanlar vardır’ denildiğinde, asıl üzerinde durulması gerekenin ‘vardır’ ifadesi olduğunu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  32
  Mr young on miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ren xue: Tan Sitong ji.Sitong Tan - 1994 - Shenyang Shi: Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing. Edited by Run'guo Jia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  66
  On the necessity of essence.Gaétan Bovey - 2022 - Philosophical Studies 179 (7):2167-2185.
  In the present inquiry, I defend the claim that the thesis that essence is the source of all necessity is compromised. I argue that, on pain of circularity, essentialists cannot successfully account for the necessity of essences. In response to the difficulties I raise, I discuss potential solutions on behalf of essentialists and explain why I find none of them compelling. My conclusion on the matter is that the best essentialists can hope for is a view where the necessity of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 16. Essence, modality, and intrinsicality.Gaétan Bovey - 2020 - Synthese 198 (8):7715-7737.
  Kit Fine famously objected against the idea that essence can be successfully analyzed in terms of de re necessity. In response, I want to explore a novel, interesting, but controversial modal account of essence in terms of intrinsicality and grounding. In the first section, I will single out two theoretical requirements that any essentialist theory should meet—the essentialist desideratum and the essentialist challenge—in order to clarify Fine’s objections. In the second section, I will assess Denby’s improved modal account, which appeals (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17.  8
  Response to Chiao-Wei Liu, “Response to Leonard Tan and Mengchen Lu, ‘I Wish to be Wordless’: Philosophizing through the Chinese Guqin_,” _Philosophy of Music Education Review 26, no. 2 (Fall, 2018):199–202. [REVIEW]Leonard Tan & Mengchen Lu - 2019 - Philosophy of Music Education Review 27 (2):210-214.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Response to Chiao-Wei Liu, "Response to Leonard Tan and Mengchen Lu, 'I Wish to be Wordless': Philosophizing through the Chinese Guqin," Philosophy of Music Education Review 26, no. 2 (Fall, 2018): 199–202Leonard Tan and Mengchen LuChiao-Wei Liu's response to our paper raised important issues regarding the translation and interpretation of Chinese philosophical texts, our construals of Truth and ethical awakening, differences between the various Chinese philosophical traditions, and the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Vaṇṇaccarapam Śrī Taṇṭapāṇicuvāmikaḷ iyar̲r̲iyaruḷiya varukkak kur̲aḷ. Taṇṭapāṇi - 1988 - Tiruvāmāttūr, Val̲i Vil̲uppuram: Kaumāra Maṭālayam. Edited by Kantacāmi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Based On The Narration Of Wahb Bın Munabbih, A Mathnawi: Dasıtan-ı Erve Hatun.Bünyamin Tan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wen yi mei xue de xin sheng dai tan suo.Fanren Zeng & Haozhe Tan (eds.) - 2016 - Beijing Shi: Ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Essential readings: contemporary debates on Kit Fine’s philosophy: Dumitru, M. (ed.): Metaphysics, meaning, and modality: themes from Kit Fine. Oxford: Oxford University Press, 2020, 519 pp, £70 HB. [REVIEW]Gaétan Bovey - 2021 - Metascience 30 (3):371-374.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  18
  実数値 Ga におけるシンプレクス交叉の提案.Tsutsui Shigeyoshi Higuchi Takahide - 2001 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 16:147-155.
  In this paper, we perform theoretical analysis and experiments on the Simplex Crossover (SPX), which we have proposed. Real-coded GAs are expected to be a powerful function optimization technique for real-world applications where it is often hard to formulate the objective function. However, we believe there are two problems which will make such applications difficult; 1) performance of real-coded GAs depends on the coordinate system used to express the objective function, and 2) it costs much labor to adjust parameters so (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 23.  6
  Shale gas debate in Europe: Pro-and-con dialectics and argumentative polylogues.Marcin Lewiński - 2016 - Discourse and Communication 10 (6):553-575.
  In this article I scrutinise a crucial tension in understanding the debate over shale gas production in Europe. On the one hand, analyses predominantly grasp the debate in terms of pro-and-con dialectics, as if the pro-shale gas camp faced the anti-shale gas camp in a dyadic clash of opposing voices. On the other hand, it is commonly recognised that this debate is driven by multi-party and multi-position argumentative dynamics. In this broader context, I focus on one pivotal contribution to the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 24.  56
  Competence to Make Treatment Decisions in Anorexia Nervosa: Thinking Processes and Values.Jacinta Tan, Anne Stewart, Ray Fitzpatrick & R. A. Hope - 2007 - Philosophy, Psychiatry, and Psychology 13 (4):267-282.
 25.  9
  Evidentiary value: philosophical, judicial, and psychological aspects of a theory: essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday.Peter Gärdenförs, Bengt Hansson, Nils-Eric Sahlin & Sören Halldén (eds.) - 1983 - Lund: C.W.K. Gleerups.
 26. Probabilistic reasoning and evidentiary value.Peter Gärdenfors - 1983 - In Peter Gärdenförs, Bengt Hansson, Nils-Eric Sahlin & Sören Halldén (eds.), Evidentiary Value: Philosophical, Judicial, and Psychological Aspects of a Theory: Essays Dedicated to Sören Halldén on His Sixtieth Birthday. C.W.K. Gleerups.
 27.  17
  重点サンプリングを用いた Ga による強化学習.Kimura Hajime Tsuchiya Chikao - 2005 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 20:1-10.
  Reinforcement Learning (RL) handles policy search problems: searching a mapping from state space to action space. However RL is based on gradient methods and as such, cannot deal with problems with multimodal landscape. In contrast, though Genetic Algorithm (GA) is promising to deal with them, it seems to be unsuitable for policy search problems from the viewpoint of the cost of evaluation. Minimal Generation Gap (MGG), used as a generation-alternation model in GA, generates many offspring from two or more parents (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Artificial intelligence in local governments: perceptions of city managers on prospects, constraints and choices.Tan Yigitcanlar, Duzgun Agdas & Kenan Degirmenci - 2023 - AI and Society 38 (3):1135-1150.
  Highly sophisticated capabilities of artificial intelligence (AI) have skyrocketed its popularity across many industry sectors globally. The public sector is one of these. Many cities around the world are trying to position themselves as leaders of urban innovation through the development and deployment of AI systems. Likewise, increasing numbers of local government agencies are attempting to utilise AI technologies in their operations to deliver policy and generate efficiencies in highly uncertain and complex urban environments. While the popularity of AI is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  16
  Gas Guzzling Gaia, or: A Prehistory of Climate Change Denialism.Leah Aronowsky - 2021 - Critical Inquiry 47 (2):306-327.
  This article tells the story of the oil and gas origins of the Gaia hypothesis, the theory that the Earth is a homeostatic system. It shows how Gaia’s key assumption—that the climate is a fundamentally stable system, able to withstand perturbations—emerged as a result of a collaboration between the theory’s progenitor, James Lovelock, and Royal Dutch Shell in response to Shell’s concerns about the effects of its products on the climate. The article explains how Lovelock elaborated the Gaia hypothesis and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Lumea morală.Traian Gânju - 1900 - București: Editura Științifică și Enciclopedică.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  距離に依存せずに多様性を制御する Ga による高次元関数最適化.Konagaya Akihiko Kimura Shuhei - 2003 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 18:193-202.
  For genetic algorithms, it is important to maintain the population diversity. Some genetic algorithms have been proposed, which have an ability to control the diversity. But these algorithms use the distance between two individuals to control the diversity. Therefore, these performances become worse on ill-scaled functions. In this paper, we propose a new genetic algorithm, DIDC(a genetic algorithm with Distance Independent Diversity Control), that does not use a distance to control the population diversity. For controlling the diversity, DIDC uses two (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  39
  Applications of Conceptual Spaces : the Case for Geometric Knowledge Representation.Peter Gärdenfors & Frank Zenker (eds.) - 2015 - Cham: Springer Verlag.
  Why is a red face not really red? How do we decide that this book is a textbook or not? Conceptual spaces provide the medium on which these computations are performed, but an additional operation is needed: Contrast. By contrasting a reddish face with a prototypical face, one gets a prototypical ‘red’. By contrasting this book with a prototypical textbook, the lack of exercises may pop out. Dynamic contrasting is an essential operation for converting perceptions into predicates. The existence of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 33.  94
  National responsibility, reparations and distributive justice.Kok-Chor Tan - 2008 - Critical Review of International Social and Political Philosophy 11 (4):449-464.
  I argue that an account of national responsibility, as both collective and inheritable, that allows for making sense of holding nations responsible as an entity for past international injustices and to make reparations for these injustices is not at odds with the demands of global egalitarianism. A global distributive commitment does not deny this account of national responsibility; to the contrary, we can properly appreciate the scope of national responsibility only in light of what global justice truly demands. Thus while (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34.  9
  “Freedom In”: A Daoist Response to Isaiah Berlin.Christine Abigail L. Tan - 2023 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 22 (2):255-275.
  In his seminal essay “Two Concepts of Liberty,” Isaiah Berlin categorized freedom into positive or negative liberty: “freedom to” or “freedom from.” He provided a powerful critique against the metaphysical nature of positive liberty, arguing that it is oppressive, in contrast to the conception of negative freedom, defined as lack of interference. Meanwhile, conversations around the concept of freedom in Daoist philosophy often hover around categorizing it as either positive liberty in its spiritual form—what Berlin calls the “retreat to the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody.Józef Marceli Dołęga - 1986 - Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Informatica și societatea.Mihai Drăgănescu - 1987 - București: Editura Politică.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  39
  Boundary making and equal concern.Kok-Chor Tan - 2005 - Metaphilosophy 36 (1‐2):50-67.
 38. No tan distintos. El secularismo estatal, la politización eclesiástica y el imperativo del consenso.Macarena Marey - 2020 - Revista Argentina de Ciencia Política 1 (24):45-69.
  ¿Es el desideratum secularista de separación Iglesia-Estado capaz de enfrentar las consecuencias negativas de la revitalización política de los conservadurismos religiosos y la instrumentalización de la religiosidad popular para fines antiigualitarios? La respuesta negativa es la tesis de la que parto para analizar por qué los liberalismos secularistas y postsecularistas no pueden procesar ni en la teoría ni en la práctica la reordenación política de las iglesias cristianas conservadoras (católicas y evangélicas) en nuestra región. Esto no me conduce a abrazar (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  87
  Mustard Gas and American Race-Based Human Experimentation in World War II.Susan L. Smith - 2008 - Journal of Law, Medicine and Ethics 36 (3):517-521.
  This essay examines the risks of racialized science as revealed in the American mustard gas experiments of World War II. In a climate of contested beliefs over the existence and meanings of racial differences, medical researchers examined the bodies of Japanese American, African American, and Puerto Rican soldiers for evidence of how they differed from whites.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  11
  Tanımları Üzerinden Tefsir İlminin Mahiyetine İlişkin Bir Değerlendirme.Sıddık Baysal - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  44
  Decision-Making as a Broader Concept.Jacinta O. A. Tan, Anne Stewart & Tony Hope - 2009 - Philosophy, Psychiatry, and Psychology 16 (4):345-349.
 42. Evolutionary and developmental aspects of intersubjectivity.Peter Gärdenfors - 2008 - In Hans Liljenström & Peter Århem (eds.), Consciousness Transitions: Phylogenetic, Ontogenetic, and Physiological Aspects. Elsevier.
 43.  10
  Greenhouse Gas Emissions from Agriculture: Reconciling the Epistemological, Ethical, Political, and Practical Challenges.Robert M. Chiles, Eileen E. Fabian, Daniel Tobin, Scott J. Colby & S. Molly DePue - 2018 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (3):341-348.
  The purpose of this paper is to provide further clarity to the technical and policy difficulties associated with mitigating greenhouse gas emissions from agriculture by identifying and distilling the core tensions which propagate and animate them. We argue that these complexities exist across four critical dimensions: the epistemological, the ethical, the political, and the practical. Adequately confronting the challenge of agricultural emissions will require improved transparency in emissions measurement, increased science communication, enhanced public participatory mechanisms, and the integration of ethical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. History-writing in Turkey through securitization discourses and gendered narratives.Bengi Bezirgan-Tanış - 2019 - European Journal of Women's Studies 26 (3):329-344.
  Since the official history-writing is a defining aspect for the formation and consolidation of nation-states, it is crucial to explore the attempts to legitimize particular discourses regarding historical atrocities. The selective representations of the past, in this regard, contradict counter-memories and propagate hegemonic patterns of remembrance and/or forgetting of past crimes. This article accordingly addresses how the representations of counter-memories as threats to national security and the silencing of gender-specific experiences and remembrances by sanctioned historical narratives become manifest in the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Predicted causality in decision making: the role of culture.C. Dominik Güss & Bernadette Robinson - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  6
  Gã¶Del Meets Einstein: Time Travel in the Gã¶Del Universe.Palle Yourgrau - 1999 - Open Court.
  This is an expansion of the author's 1991 work which investigates the implications of Gödel's writings on Einstein's theory of relativity as they relate to the fundamental questions of the nature of time and the possibilities for time travel.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 47.  16
  Ga の探索における uv 現象と uv 構造仮説.Kobayashi Sigenobu Ikeda Kokolo - 2002 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 17:239-246.
  Genetic Algorithms(GAs) are effective approximation algorithms which focus on “hopeful area” in the searching process. However, in harder problems, it is often very difficult to maintain a favorable trade-off between exploitation and exploration. All individuals leave the big-valley including the global optimum, and concentrate on another big-valley including a local optimum often. In this paper, we define such a situation on conventional GAs as the “UV-phenomenon”, and suggest UV-structures as hard landscape structures that will cause the UV-phenomenon. We introduce a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  40
  From Increasing Gas Efficiency to Enhancing Creativity: It Pays to Go Green. [REVIEW]Thomas Li-Ping Tang - 2010 - Journal of Business Ethics 94 (2):149 - 155.
  What are the common denominators for success when we consider increasing gas efficiency and enhancing creativity in organizations? As an analogy, the principles of increasing gas efficiency are applicable to enhancing creativity in organizations: Plan activities in advance, allocate sufficient time, resources, and set a SMART goal with clear priority and focus. Identify talent in ourselves and others and do not fall into the temptation of following others. Big ideas take time. Maintain momentum, avoid interruptions, incorporate new technologies, information, and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49.  4
  ¿Somos tan diferentes? El intervencionismo militar en España, en Reino Unido y Estados Unidos.Roberto Muñoz Bolaños - 2021 - Araucaria 23 (47).
  The aim of this research is to carry out a comparative study of military interventionism in Spain, the United Kingdom, and the United States. The thesis I defend is that armies intervene when the conditions are created for them to do so. There is no such thing as a dichotomy between interventionist and non-interventionist armies in the political decision-making process.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  17
  実数値 Ga におけるサンプリングバイアスを考慮した外挿的交叉 Edx.Kobayashi Shigenobu Sakuma Jun - 2002 - Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 17:699-707.
  We propose a new Real-coded GA(RCGA) using the combination of two crossovers, UNDX-m and EDX. The search region of UNDX-m is biased to the inside area that the population of the RCGA covers. Because of this search bias, the GA using UNDX-m causes stagnation of its search if the cost function has a kind of structure, so called, a ridge structure or a multiple-peak structure. In order to overcome this stagnation, we propose a new crossover EDX, whose search is biased (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000