Results for 'G��nther Eder'

1000+ found
Order:
 1.  39
  Interpreting Anaphoric Relations During Reading: Inspection Time Evidence.Lorenz Sichelschmidt & Udo Gƞnther - 1990 - Journal of Semantics 7 (4):321-345.
  On-line mechanisms in the processing of anaphora were investigated in two reading experiments. Short German texts were presented incrementally for self-paced reading, and inspection times were recorded for every single word. Each text contained a critical two-clause sentence with an elliptical gap and a personal pronoun. In the first experiment, varying the surface structure of the antecedent clause affected inspection times for the anaphor clause as a whole. In the second experiment, varying the semantic structure of the antecedent affected antecedent (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Book Review:(Quote) Augustanus Opticus: Johann Wiesel(1583–1662) Und 200 in Augsburg (Quote) by Inge Keil. [REVIEW]G. & X. 000 F. C. Nther Oestmann - 2004 - Annals of Science 61 (3):1-1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  28
  Priming of Semantic Classifications by Novel Subliminal Prime Words☆.Karl Christoph Klauer, Andreas B. Eder, Anthony G. Greenwald & Richard L. Abrams - 2007 - Consciousness and Cognition 16 (1):63-83.
  Four experiments demonstrate category congruency priming by subliminal prime words that were never seen as targets in a valence-classification task and a gender-classification task . In Experiment 1, overlap in terms of word fragments of one or more letters between primes and targets of different valences was larger than between primes and targets of the same valence. In Experiments 2 and 3, the sets of prime words and target words were completely disjoint in terms of used letters. In Experiment 4, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 4.  29
  The Neurotic Personality. By R. G. Gordon M.D., D.Sc, F.R.C.P.Edin. (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd. 1927. Pp. X + 300. Price 10s. 6d. Net.). [REVIEW]M. D. Eder - 1928 - Philosophy 3 (10):255-.
 5.  23
  Book Reviews Section 1.Robert F. Noble, George W. Bright, Anand Malik, Gurney Chambers, Alan H. Eder, Harold M. Bergsma, Jack Christensen, Albert Nissman, Rodney J. Hinkle, G. James Haas, Joseph di Bona, John W. Hanson, K. George Pedersen, Joseph S. Malikah, Erma F. Muckenhirn, Garnet L. Mcdiarmid & Herbert G. Vaughan - 1972 - Educational Studies 3 (4):199-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  36
  The Brazilian Contribution of Alcindo Flores Cabral to the Periodic Classification.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2015 - Foundations of Chemistry 17 (1):5-22.
  This paper presents the contributions of Alcindo Flores Cabral, professor of Chemistry at the Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, nowadays part of the Universidade Federal de Pelotas, to chemistry teaching. It is a contribution almost unknown to the Brazilian chemical community, although recognized as valuable by several renowned chemists abroad, like W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden and others. Cabral’s innovative helical representation is presented in connection not only with contemporary representations, but also an incursion is made into (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  45
  A contribuição brasileira de Alcindo Flores Cabral à classificação periódica dos elementos.Juergen Heinrich Maar & Eder João Lenardão - 2012 - Scientiae Studia 10 (4):773-798.
  Este artigo apresenta a contribuição de Alcindo Flores Cabral (1907-1982) - professor de química da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, hoje incorporada à Universidade Federal de Pelotas - ao ensino de química, uma contribuição quase desconhecida pela própria comunidade química brasileira, embora reconhecida como relevante por diversos químicos estrangeiros importantes, como W. Hückel, G. Charlot, F. Strong, E. Fessenden e outros. A inovadora representação helicoidal de Cabral é apresentada não só em conexão com representações contemporâneas, mas também inclui-se uma incursão (...)
  Direct download (8 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  Nietzsche ve Demokrasi.Soner Soysal - 2022 - In Eray Yaganak (ed.), Demokrasi Felsefesi: Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 50-72.
  «Demokrasi, insani varoluşa içkin olanakları hem pozitif hem de negatif özgürlükler bağlamında hayata geçirme ve her tekil insanın kendisini ne ise o olarak algılama arzusuna eşlik edecek “ontolojik haysiyet eşitliği” talebinin sesidir. Dile getirdiğim eşitliğe dayalı demokrasi talebi, aynı zamanda, egemenlik ilişkilerinin hiyerarşik yapılanmasına karşı bir direnişi de temsil eder. Bu kitaptaki her bir bölüm bu direnişe açılan yeni bir pencere olarak okunursa kitap amacına ulaşmış olacaktır». (editör) Eray Yağanak -/- Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden on bir yazarın kaleme aldığı bu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  33
  Measuring Mental Entrenchment of Phrases with Perceptual Identification, Familiarity Ratings, and Corpus Frequency Statistics.Catherine Caldwell-Harris & Shimon Edelman - unknown
  Word recognition is the Petri dish of the cognitive sciences. The processes hypothesized to govern naming, identifying and evaluating words have shaped this field since its origin in the 1970s. Techniques to measure lexical processing are not just the back-bone of the typical experimental psychology laboratory, but are now routinely used by cognitive neuroscientists to study brain processing and increasingly by social and clinical psychologists (Eder, Hommel, and De Houwer 2007). Models developed to explain lexical processing have also aspired (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  3
  Dinî Dışlayıcılık Söylemi İnşa Eden Neo-Klasik Selefî Anlayışın Eleştirisi: Dilin Epistemik Değeri Hakkında Fahreddin R'zî’Ye Yöneltilen Tenkitler Özelinde Bir Değerlendirme.Mehdi Cengiz - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):139-156.
  İlâhî metnin nasıl yorumlanacağı, özellikle de akıl-nakil çatışmasında bunlardan hangisinin önceleneceği konusunda belirli ölçütlerin olması gerektiğini söyleyen Râzî, bu bağlamda dilsel delâletin zannîliği teorisini geliştirir. Râzî’nin bu nazariyesine göre lafzî deliller; lügat bilgisinin, sarf ve nahiv kurallarının günümüze intikalinde yaşanması muhtemel olan hatalar ile mecaz, iştirâk ve nakil gibi farklı dil olasılıklarına maruz kalır. Dolayısıyla dinî metinler, karine olmadan kesin bilgi ifade etmez. Neo-klasik Selefî anlayışın öncü isimlerinden İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye, lafzî delillerin kesin bilgi değil, zan ifade (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  32
  Frege’nin Özel Ad Kuramındaki Sonsuz Gerileme Sorunu.Alper Yavuz - 2018 - In Vedat Kamer & Şafak Ural (eds.), VIII. Mantık Çalıştayı Kitabı. İstanbul: Mantık Derneği Yayınları. pp. 513-527.
  Öz: Frege özel adların (ve diğer dilsel simgelerin) anlamları ve gönderimleri arasında ünlü ayrımını yaptığı “Anlam ve Gönderim Üzerine” (1948) adlı makalesinde, bu ayrımın önemi, gerekliliği ve sonuçları üzerine uzun değerlendirmeler yapar ancak özel adın anlamından tam olarak ne anlaşılması gerektiğinden yalnızca bir dipnotta kısaca söz eder. Örneğin “Aristoteles” özel adının anlamının Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni ya da Stagira’da doğan Büyük İskender’in öğretmeni olarak alınabileceğini söyler. Burada dikkat çeken nokta örnekteki özel adın olası anlamları olarak gösterilen belirli (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  Jean Jacques Rousseau’da Bilim ve Sanatın Yeri.Mehmet Evren - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 35:16-27.
  18. yüzyıl Aydınlanma felsefesinin Romantik filozofu Jean Jacques Rousseau pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada Rousseau’nun özellikle başta “Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev” adlı çalışması esas alınarak onun bilim ve sanatlara bakışı ele alınmıştır. Rousseau, söz konusu eserinde ele aldığı bilim ve sanat hakkındaki düşünceleri nedeniyle çok kez eleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rousseau’nun bilim ve sanata karşı olduğu yönündeki bir eleştiriyi tartışmaya açmaktır. Çalışma, Rousseau’ya yöneltilen eleştirilere karşı suçlamalara nasıl tepki verdiğini bizzat onun eserlerinden yola çıkarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Âlemin Ötesine Uzanan El: Mu‘tezile’nin Basra ve Bağdat Ekolleri Arasında Boşluk/Hal' Tartışmaları.Ahmet Mekin Kandemir - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (1):1-34.
  Kelâmda boşluk fikrini atomculuğun kabulüyle başlatmak mümkün olsa da konuyla ilgili asıl tartışmaların Yunan felsefî mirasının İslam dünyasına aktarılmasından sonra gün yüzüne çıktığı görülmektedir. Kelâm literatüründe, felsefî gelenekte olduğu gibi boşluğun iki türü olduğu kabul edilmiştir. Bunların ilki âlemin dışında/ötesinde bulunan haricî boşluktur, ki bu tarz bir boşluğun olup olmadığı problemi kelâm kaynaklarında “âlemin ötesine bakan kimse bir şey görebilir mi” veya “âlemin dışına elini uzatan kimsenin eli hareket eder mi” soruları etrafında tartışılmıştır. İkincisi ve kelâmcıların gündemini daha çok (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  51
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  18
  Mutezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münasebetine Bir Bakış.Fethi Kerim Kazanç - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):103-125.
  Mu‘tezilî kelâmcıların ortaya attıkları ahlâk nazariyesi Ortaçağ İslâm dünyasında önemli bir yer işgal eder. Bundan dolayı, bu makale bilgi-değer münasebeti sorununa ayrılmıştır. Eş‘arî kelâmcıların aksine, Mu‘tezilîler, bilgi-değer münasebetinden yola çıkmak suretiyle, din gönderilsin ya da gönderilmesin, iyi, kötü ve zorunlu gibi bazı objektif değer terimlerinin akıl kanalıyla bilinebilirliği tezini öne sürmüşlerdir. Mu‘tezilîler, ahlâkî değerler alanında nesnelciliği savunurlar, ancak onların savunduğu ve zorunluluğunu bütünüyle Tanrı’dan alan bu türden bir nesnelcilik anlayışını, deyim yerindeyse, “ilâhî nesnelcilik” diye nitelendirmek mümkündür. Onlarca, değerler daha (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. On Dreams, Tr. By M.D. Eder.Sigmund Freud & Montagu David Eder - 1914
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Fiilin Çatısına İlişkin Arapça ve Türkçe Kavramların Karşılaştırılması.Murat Çi̇ftli̇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1335-1365.
  Çatı, eylemin özne veya nesneyle ilişkisinin niteliğini açıklayan bir kavramdır. Türkçede çatıya ilişkin kavramlar, özne ve nesne esas alınarak oldukça işlevsel bir biçimde sınıflandırılmıştır. Türkçedeki çatı kavramlarının Arapçadaki karşılıkları ise fiil kalıplarının anlamları başlığı altında yer alır. Bu anlamların ve ilgili kavramların Arapçada kendine özgü bir sistematiği ve mantığı vardır. Anadili Arapça olanlar için bu sistematik, tutarlı ve anlamlı bir yapı arz eder. Ancak anadili Türkçe olanların, Arapçada fiil kalıplarının anlamlarını ve çatı kavramlarını anlama ve anlamlandırmalarına katkı sunacak bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy.İlyas Altuner - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (2):13-24.
  Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Abdullah B. Mes'ud Ve Kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Is the Truth Condition Superfluous for Defeasibility Theories of Knowledge?Uğur Aytaç - 2018 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 5 (2):17-34.
  Defeasibility theories aim to reach a plausible definition of knowledge by finding strategies to exclude true beliefs based on faulty justifications. Different philosophers have advanced with their own understandings of undefeated justification. Zagzebski indicates that the strong defeasibility condition violates independence between truth and justification because undefeated justification never leads to false beliefs. Following this, Zagzebski and some other philosophers who pursue a similar line of reasoning conclude that undefeated justification entails truth. In this paper, I argue that the truth (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Buda’nın Vaazı Adlı Konuşması Üzerine Bir Değerlendirme Ateş.Necati Sümer - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1165-1188.
  Budizm, Hinduzim’e tepki olarak ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Buda, bu dinin kurucusudur. Budizm daha çok Buda’nın hayatı ve görüşleri çerçevesinde şekillenir. Özellikle Buda’nın vaazları bu dinin yayılmasını sağlayan önemli konuşmalardır. Bu çerçevede Ateş Vaazı Budistler arasında önemli bir yere sahiptir. Ateş simgesi ile özdeşleşen bu vaaz, Budizm için bir kırılma eşiğidir. Bu vaazdan sonra yüzlerce keşiş Buda’nın yolunu izler. Genel olarak dini ve felsefi bir içeriğe sahip olan vaaz, keşişleri kurtuluşa davet eder. Buda bu vaaz aracılığıyla kendi yaşam (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Kurgunun gerçekli̇ği̇nden gerçekli̇ği̇n kurgusuna: Si̇s üzeri̇ne varoluşçu bi̇r i̇nceleme.M. Zeynep Esenyel - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:62-74.
  Unamuno’nun Sis adlı romanı gerçekliğin doğasına ilişkin felsefi bir sorgulama edimini bir aşk hikâyesi etrafında sembolize ederek dolaylı bir biçimde okuyucuya sunmaktadır. Eserin kahramanı Augusto Pérez’in varoluşsal krizinin kurgu ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle birlikte farklı bir boyuta taşındığı bu roman, hayatın anlamı, ölümsüzlük arzusu ve bireyin tanrıyla olan ilişkisi gibi temaları varoluş ve kimlik arayışı ekseni etrafında şekillendirerek tartışmaya açmaktadır. Nesnel gerçeklik ve öznel hakikat arasında gidip gelen bu tartışma, Unamuno’nun varoluşçuluğu hakkında önemli ipuçları taşımakta ve kavramsal kişilikler aracılığıyla ustaca (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Essays in Honor of Carl G. Hempel.Carl G. Hempel, Donald Davidson & Nicholas Rescher (eds.) - 1969 - Dordrecht: D. Reidel.
  Reminiscences of Peter, by P. Oppenheim.--Natural kinds, by W. V. Quine.--Inductive independence and the paradoxes of confirmation, by J. Hintikka.--Partial entailment as a basis for inductive logic, by W. C. Salmon.--Are there non-deductive logics?, by W. Sellars.--Statistical explanation vs. statistical inference, by R. C. Jeffre--Newcomb's problem and two principles of choice, by R. Nozick.--The meaning of time, by A. Grünbaum.--Lawfulness as mind-dependent, by N. Rescher.--Events and their descriptions: some considerations, by J. Kim.--The individuation of events, by D. Davidson.--On properties, by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   53 citations  
 29.  3
  Tütün Kullanımına Mutedil Bir Yaklaşım: Şevkiz'de Süleyman Efendi’nin Duh'n Risalesi.Şenol Saylan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1399-1439.
  18. yüzyılın başlarında vefat ettiği düşünülen Şevkizâde Süleyman Efendi, tütün kullanımının yaygınlaştığı ve şiddetli yasaklamalar sonrası yasakların gevşediği bir dönemde yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Bu dönem, Şeyhülislam Bahâî Mehmed Efendi’nin tütünün mubahlığına dair verdiği fetvası ve devletin tütünü resmen vergilendirmesi sonrasına tekabül eder. Söz konusu dönemde tütün kullanmanın hükmüyle ilgili tartışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte olup, lehte ve aleyhte pek çok risâle kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili risale kaleme alan müelliflerden biri olan Şevkizâde risalesinde, tütün kullanımı ile ilgili tartışmalarda (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The Philosophy of Carl G. Hempel: Studies in Science, Explanation, and Rationality.Carl G. Hempel (ed.) - 2001 - Oxford University Press.
  Editor James Fetzer presents an analytical and historical introduction and a comprehensive bibliography together with selections of many of Carl G. Hempel's most important studies to give students and scholars an ideal opportunity to appreciate the enduring contributions of one of the most influential philosophers of science of the 20th century.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 31.  4
  G.E. Moore: The Early Essays.G. E. Moore - 1986 - Temple University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  29
  Review of David G. Sussman, The Idea of Humanity: Anthropology and Anthroponomy in Kant's Ethics[REVIEW]G. Felicitas Munzel - 2004 - Notre Dame Philosophical Reviews 2004 (3).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  10
  J. G. Herder on Social and Political Culture.J. G. Herder & F. M. Barnard - 2010 - Cambridge University Press.
  The texts collected in this volume, which was originally published in 1969, contain Herder's most original and stimulating ideas on politics, history and language. They had for the most part not been previously available in English. In his introduction, Professor Barnard analyses the basic premises of Herder's political thought against the background of the Enlightenment. He examines Herder's concepts of language, community and culture, his theory of historical interaction, and his approach to the problem of change and progress. Finally, he (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  1
  John G. Bennett's Talks on Beelzebub's Tales.John G. Bennett - 1977 - S. Weiser.
  Talks collected from lectures given by Bennett with Gurdjieff's approval, to help people understand All and Everything: Beelzebub's Tales to His Grandson. Bennett regarded Gurdjieff's All and Everything as a work of superhuman genius.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  15
  The Metaphysics of G. E. Moore. By David O'Connor.G. Lynn Stephens - 1984 - Modern Schoolman 61 (4):272-272.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  General Bibliography of C.G. Jung's Writings.C. G. Jung - 1979 - Routledge.
  This bibliography records the initial publication of each original work by C.G. Jung, each translation, and significant revisions and expansions of both, up to 1975. In nearly every case, the compilers have examined the publications in German, French and English. Translations are recorded in Danish, Dutch, English, Finnish, French, Greek Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Portuguese, Russian, Serbo-Croatian, Slovenian, Spanish, Swedish and Turkish. It is arranged according to language, with German and English first, publications being listed chronologically in each language. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Wittgenstein: Lectures, Cambridge 1930–1933: From the Notes of G. E. Moore.David G. Stern, Brian Rogers & Gabriel Citron (eds.) - 2016 - Cambridge University Press.
  This edition of G. E. Moore's notes taken at Wittgenstein's seminal Cambridge lectures in the early 1930s provides, for the first time, an almost verbatim record of those classes. The presentation of the notes is both accessible and faithful to their original manuscripts, and a comprehensive introduction and synoptic table of contents provide the reader with essential contextual information and summaries of the topics in each lecture. The lectures form an excellent introduction to Wittgenstein's middle-period thought, covering a broad range (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. The Collected Works of G. Lowes Dickinson.G. Lowes Dickinson - 2015 - Routledge.
  _The Collected Works of G. Lowes Dickinson_ reissues nine titles from Dickinson's impressive oeuvre. The titles in question cover a range of topics, from Plato and the Greek view of life to civilisation and the causes of war.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, and Other Media.Jens Eder, Fotis Jannidis & Ralf Schneider (eds.) - 2010 - De Gruyter.
  Although fictional characters have long dominated the reception of literature, films, television programs, comics, and other media products, only recently have they begun to attract their due attention in literary and media theory. The book systematically surveys todays diverse and at times conflicting theoretical perspectives on fictional character, spanning research on topics such as the differences between fictional characters and real persons, the ontological status of characters, the strategies of their representation and characterization, the psychology of their reception, as well (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. Intention.G. E. M. Anscombe - 1957 - Harvard University Press.
  This is a welcome reprint of a book that continues to grow in importance.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   779 citations  
 42.  28
  Selected Letters of C.G. Jung, 1909-1961.C. G. H. G. Jung & Aniela Jaffé - 1984 - Princeton University Press.
  This one-volume edition allows the general reader to appreciate Jung's ideas and personality, as they reveal themselves in his comments to his colleagues and to those who approached him with genuine problems of their own, as well as in his communication with personal friends. The correspondence supplies a variety of insights into the genesis of Jung's theories and a running commentary on their development. Originally published in 1984. The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Intention and Intentionality: Essays in Honour of G. E. M. Anscombe.G. E. M. Anscombe, Cora Diamond & Jenny Teichman (eds.) - 1979 - Ithaca, NY, USA: Cornell University Press.
 44.  1
  Perspectives: A Collection of Essays in Honour of G.A. Rauche.G. A. Rauche & Ratnamala Singh (eds.) - 1986 - Institute for Social and Economic Research, University of Durban-Westville.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  5
  De Günther Anders al transhumanismo: la obsolescencia del ser humano y la mejora moral.Virginia Ballesteros - 2020 - Isegoría 63:289-310.
  This paper critically compares the philosophy of Günther Anders and the contemporary transhumanists, like Julian Savulescu, Ingmar Persson, or Thomas Douglas. The Andersian concepts of moral blindness, promethean gap, and promethean shame will be discussed in order to understand human beings’ outdatedness; parallel to this, we will also expose the transhumanist analysis on the unfitness of human beings in evolutive and cognitive terms. We will show that much of the transhumanist analysis is a reformulation of the Andersian thesis, now under (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  37
  The Metaphysics of Representation.J. Robert G. Williams - 2020 - Oxford University Press.
  How do thought and language manage to be 'about' aspects of the world? J. Robert G. Williams investigates how representation arises out of a fundamentally non-representational world, showing the explanatory relations between the representational properties of language, of thought, and of perception and intention.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 47.  32
  Experiencing Nature: Proceedings of a Conference in Honor of Allen G. Debus.Allen G. Debus, Paul Harold Theerman & Karen Hunger Parshall (eds.) - 1997 - Kluwer Academic Publishers.
  This volume, honoring the renowned historian of science, Allen G Debus, explores ideas of science - `experiences of nature' - from within a historiographical tradition that Debus has done much to define. As his work shows, the sciences do not develop exclusively as a result of a progressive and inexorable logic of discovery. A wide variety of extra-scientific factors, deriving from changing intellectual contexts and differing social millieus, play crucial roles in the overall development of scientific thought. These essays represent (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Confessions of a Reluctant Theorist Selected Essays of W.G. Runciman.W. G. Runciman - 1989
 49. Disquieting Conversations with the Man Called U. G.: Mind is a Myth.U. G. Krishnamurti - 1987 - Crest Associates.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Metaphysics and the Philosophy of Mind: The Collected Philosophical Papers of G. E. M. Anscombe Volume Two.G. E. M. Anscombe - 1981 - Blackwell.
1 — 50 / 1000