Results for 'G��nd��z ��smay��lov'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Can U Do That?J. Beall, G. Priest & Z. Weber - 2011 - Analysis 71 (2):280-285.
  In his ‘On t and u and what they can do’, Greg Restall presents an apparent problem for a handful of well-known non-classical solutions to paradoxes like the liar. In this article, we argue that there is a problem only if classical logic – or classical-enough logic – is presupposed. 1. Background Many have thought that invoking non-classical logic – in particular, a paracomplete or paraconsistent logic – is the correct response to the liar and related paradoxes. At the most (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  26
  The Loneliness of the Long-Distance Truck Driver.W. G. Lycan & Z. Ryder - 2003 - Analysis 63 (2):133-136.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  88
  The Roar of Awakening: A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews.G. Derfer, Z. Wang & M. Weber (eds.) - 2009 - Ontos Verlag.
  This Whiteheadian Dialogue explores a fresh and important cross-elucidatory path: What have we, and what can be learned from a dialogue with Eastern worldviews?
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  On Gossamer Metals and Insulating Behaviour.G. Chapline, Z. Nazario & D. I. Santiago * - 2005 - Philosophical Magazine 85 (8):867-874.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  19
  Local Configurations on Surfaces of Icosahedral Quasicrystals.G. Kasner & Z. Papadopolos - 2006 - Philosophical Magazine 86 (6-8):813-818.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  3
  Üniversite Öğrencilerinin Tasavvuf, Tarikat ve Rabıta Olgusuna Bakışı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Ramazan Akkir - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1273-1298.
  İslam'daki manevi hayatın ve ahlaki değerlerin ismi olan tasavvuf, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yerel ve evrensel birçok unsuru içinde barındıran bu akım, dinin maneviyat boyutunu ön olanda tutar. İslam toplumu, ruhi ve manevi değerlerin birçoğunu tasavvufa ve onun kurumsal ifadesi olan tarikatlara borçlu olduğu görülmektedir. Tasavvufun en önemli özelliklerinde birisi, bireyin gündelik hayatının akışına müdahil olmasıdır. Dinin bireyin dünyasına nüfuzu anlamına gelen dindarlık ise bireyin günlük dünyasının duygusal yönlerinde Sufizmin etkisiyle güçlü değişiklikler meydana getirmektedir. Bununla beraber tasavvuf, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Yeni-Aristotelesçi Bir Bakış Açısıyla Hayvanlar ve Hayvanlığımız.Barış Mutlu - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:2):511-580.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Adolf von Szily (1848-1920) and Visual Science.N. J. Wade, B. Gillam, W. H. Ehrenstein, G. Kovács & Z. Vidnyánszky - 2004 - In Robert Schwartz (ed.), Perception. Malden Ma: Blackwell. pp. 1-1.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Features of "Relevant" Changes in Medical Students Appearance.J. S. Khudinа, A. G. Koichuev, Z. O. Tutova & T. S. Pshunov - 2020 - Bioethics 26 (12):46-49.
  In a modern democratic society appearance has great importance. This is especially true of the dress code in health care sphere. More recently, changing your appearance by getting tattoos and body modifications has been decried by different generations in the medical community. However, what is significance of appearance of a medical officer during epidemiological instability around the world? The response to this question was given in our study. The objectives of the study are: to interrogate the attitude of medical university (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. National Commission for Mass Literacy Adult and Non-Formal Education Decree 1990 [25 June 1990].A. J. Naylor, E. J. Schooley, E. J. Bennour, L. G. Werner, Z. Yassin, C. Huezo & S. Diaz - 1991 - In Thomas Morawetz (ed.), Justice. New York University Press. pp. 145-52.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  17
  A ciência do ser enquanto ser eo estudo da substância (Metafísica G e Z).Raphael Zillig - 2009 - Journal of Ancient Philosophy 3 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  In Situstudy of Self-Ion Irradiation Damage in W and W–5Re at 500 °C.X. Yi, M. L. Jenkins, M. Briceno, S. G. Roberts, Z. Zhou & M. A. Kirk - 2013 - Philosophical Magazine 93 (14):1715-1738.
 15. DE GALDEANO, Z. G. - Correlaciónes matemático-fisico-químicas - Tratado general de matemáticas - Nociónes de critica matemática - Enseñanza matemática - Las construcciónes matematicás. [REVIEW]G. Loria - 1921 - Scientia 15 (29):383.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. De Galdeano, Z. G. - Correlaciónes Matemático-fisico-químicas - Tratado General De Matemáticas - Nociónes De Critica Matemática - Enseñanza Matemática - Las Construcciónes Matematicás. [REVIEW]G. Loria - 1921 - Scientia, Rivista di Scienza 15 (29):383.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Low-Cycle Fatigue-Cracking Mechanisms in Fcc Crystalline Materials.P. Zhang, S. Qu, Q. Q. Duan, S. D. Wu, S. X. Li, Z. G. Wang & Z. F. Zhang - 2011 - Philosophical Magazine 91 (2):229-249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  The Effect of Ethics Training on Students Recognizing Ethical Violations and Developing Moral Sensitivity.Z. G. Baykara, S. G. Demir & S. Yaman - 2015 - Nursing Ethics 22 (6):661-675.
 20. Bare Quantifiers.Z. G. Szabo - 2011 - Philosophical Review 120 (2):247-283.
  We design new languages, by and large, in order to bypass complexities and limitations within the languages we already have. But when we are concerned with language itself we should guard against projecting the simple and powerful syntax and semantics we have concocted back into the sentences we encounter. For some of the features of English, French, or Ancient Greek we routinely abstract away from in the process of formalization might be linguistic universals – the very features that set human (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 21.  36
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Mapping Across Domains Without Feedback: A Neural Network Model of Transfer of Implicit Knowledge.Z. Dienes, G. Altman & S. J. Gao - 1999 - Cognitive Science 23 (1).
 23. Hopf Bifurcation and Dynamic Analysis of an Improved Financial System with Two Delays.G. Kai, W. Zhang, Z. Jin & C. Z. Wang - 2020 - Complexity 2020:1-13.
  The complex chaotic dynamics and multistability of financial system are some important problems in micro- and macroeconomic fields. In this paper, we study the influence of two-delay feedback on the nonlinear dynamics behavior of financial system, considering the linear stability of equilibrium point under the condition of single delay and two delays. The system undergoes Hopf bifurcation near the equilibrium point. The stability and bifurcation directions of Hopf bifurcation are studied by using the normal form method and central manifold theory. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  40
  Reply to a Comment by S.N. Semenov and M.E. Schimpf on ‘Role of the Velocity Frame of Reference in Thermodiffusion in Liquid Mixtures’,Philosophical Magazinevol. 92, 705 , by M. Eslamian, C.G. Jian and M.Z. Saghir. [REVIEW]M. Eslamian & M. Z. Saghir - 2012 - Philosophical Magazine 92 (35):4392-4394.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Etyka z rosyjskiej perspektywy (A.A. Gusienow, R.G. Apresjan, Etyka).Paweł Czarnecki - 2004 - Etyka 37:290-293.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Herding Brains: A Core Neural Mechanism for Social Alignment.Simone G. Shamay-Tsoory, Nira Saporta, Inbar Z. Marton-Alper & Hila Z. Gvirts - 2019 - Trends in Cognitive Sciences 23 (3):174-186.
 27.  6
  Teft'z'nî’Nin Düşünce Sisteminde İnsanî Nefsin Varlığı Ve Hakikati.Ziya Erdinç - 2021 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 7 (2):157-194.
  İnsanî nefsin mahiyeti/hakikati sorunu, İslâm düşüncesinde farklı yönleriyle inceleme konusu olmuş ve âlimler tarafından çeşitli yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Mütekaddimîn kelamcılarının aksine müteahhirîn kelâmcıları takip ettikleri yöntem ve telif üslubu gibi sebeplerden dolayı genelde nefsin mahiyetini tartıştıkları bölümde görüşlerini açıkça belirtmemişlerdir. Müteahhirîn döneminin önde gelen kelamcılarından Teftâzânî de eserlerinin nefisle ilgili bölümlerinde, bir taraftan cismânî nefis görüşünü benimsediğini gösteren ifadeler kullanırken diğer taraftan soyut nefse kapı aralayan açıklamalara da yer vermiştir. Konuyla ilgili görüşünü tam olarak tespit etmek için düşünce sistemini meydana (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Patients' and Nurses' Perceptions of Respect and Human Presence Through Caring Behaviours: A Comparative Study.E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, C. Karlou, Z. Balogh, A. Palese, M. Tomietto, D. Jarosova & A. Merkouris - 2012 - Nursing Ethics 19 (3):369-379.
  Although respect and human presence are frequently reported in nursing literature, these are poorly defined within a nursing context. The aim of this study was to examine the differences, if any, in the perceived frequency of respect and human presence in the clinical care, between nurses and patients. A convenience sample of 1537 patients and 1148 nurses from six European countries (Cyprus, Czech Republic, Finland, Greece, Hungary and Italy) participated in this study during autumn 2009. The six-point Likert-type Caring Behaviours (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29.  15
  Festgabe z. Fünfzigjahr-Feier d. Instituts f. osteurop. Geschichte und Südostforschung d. Universität Wien. Herausg. von H. F. SCHMID und G. STÖKL. [REVIEW]F. Dölger - 1959 - Byzantinische Zeitschrift 52 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. D. Z. Phillips , Rush Rhees on Religion and Philosophy.G. Mannion - 1999 - International Journal of Philosophical Studies 7 (1):138.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Z doświadczeń ilościowej oceny zespołów badawczych w naukach o Ziemi.G. Racki - 1995 - Zagadnienia Naukoznawstwa 31 (3-4):171-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  92
  [Z Nowości Zagranicznych] Zagadnienia Filozoficzne W Matematyce J.M. Folina, Poincaré and the Philosophy of Mathematics, 1992. K. Jacobs, Invitation to Mathematics, 1992. D. M. Davis, The Nature and Power of Mathematics, 1993. G. Hellman, Mathemati. [REVIEW]R. J. - 1994 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 16.
 33. ‘Абισгέλоνς περί φςZς. Traité de l''me’.G. Rodier - 1901 - Revue de Métaphysique et de Morale 9 (2):5-6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  17
  Order–Disorder Transition and Thermal Conductivity of 2Zr2O7solid Solutions.Z. -G. Liu, J. -H. Ouyang, Y. Zhou, Q. -C. Meng & X. -L. Xia - 2009 - Philosophical Magazine 89 (6):553-564.
 35.  10
  Year Book of Education 1966. Church and State in Education.G. Z. F. Bereday & J. A. Lauwerys - 1966 - British Journal of Educational Studies 14 (3):83-84.
 36. Exploration oculomotrice du Réveille-Matin de Fernand Léger.Z. Kapoula, G. Daunys, O. Herbez & M. Menu - 2002 - Techne 15:83-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  The Year Book of Education, 1958: The Secondary School Curriculum.G. Z. F. Bereday & J. A. Lauwerys - 1958 - British Journal of Educational Studies 7 (1):70-73.
 38. Giger Enzer G; Krauss S, Et a 1.. Representat Ionfacili-Hate Sr Eason in G: What Natural Frequencies Are a Nd What They Are Not.U. Hofrage - 2002 - Cognition 78:47-276.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  The Year Book of Education 1961. Concepts of Excellence in Education.G. Z. F. Bereday & J. A. Lauwerys - 1962 - British Journal of Educational Studies 10 (2):201-204.
 40.  44
  Wave-Particle Dualism and the Interpretation of Quantum Mechanics.C. Dewdney, G. Horton, M. M. Lam, Z. Malik & M. Schmidt - 1992 - Foundations of Physics 22 (10):1217-1265.
  The realist interpretations of quantum theory, proposed by de Broglie and by Bohm, are re-examined and their differences, especially concerning many-particle systems and the relativistic regime, are explored. The impact of the recently proposed experiments of Vigier et al. and of Ghose et al. on the debate about the interpretation of quantum mechanics is discussed. An indication of how de Broglie and Bohm would account for these experimental results is given.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 41.  33
  L. G. Pocock: The Sicilian Origin of the Odyssey. A Study of the Topographical Evidence. Pp. Vii+79. Wellington, N.Z.: New Zealand University Press, 1957. Paper. [REVIEW]W. B. Stanford - 1958 - The Classical Review 8 (02):118-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  21
  Moral Distress in Turkish Intensive Care Nurses.S. Karagozoglu, G. Yildirim, D. Ozden & Z. C. nar - forthcoming - Nursing Ethics.
 43.  10
  Task Variables and the Saturation of the Excitation Pulse.Z. Hasan & G. M. Karst - 1989 - Behavioral and Brain Sciences 12 (2):219-220.
 44.  5
  The'History of Chinese Thought'(Introduction, Chapters 7, 8, and 9 Translated with Notes From Volume 1, The'World of Knowledge, Thought and Beliefs in China Before the Seventh Century CE'). [REVIEW]Z. G. Ge - 2002 - Contemporary Chinese Thought 33 (4):9-76.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Şeyh G'lib’s and Keçeci-Z'de İzzet Molla’s “Gazel”s Between Nazire Connections.Mustafa Arslan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:251-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  An Evaluation of Nurses' Professional Autonomy in Turkey.Z. G. Baykara & S. Ahino Lu - 2014 - Nursing Ethics 21 (4):447-460.
 47. G W F Hegel’s System Of Ethical Life 1802/3 And First Philosophy Of Spirit. [REVIEW]Z. Pelczynski - 1980 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 1:22-26.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  On a Problem of C. H. Dowker.Z. Balogh & G. Gruenhage - 1991 - Journal of Symbolic Logic 56 (4):1284-1289.
  It is shown that $\operatorname{Con}(ZF)$ implies $\operatorname{Con}(ZFC$ + there exists a Dowker filter on ω2). The problem is also considered on higher cardinals.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Laforte, G., See Downey, R.T. Arai, Z. Chatzidakis & A. Pillay - 1998 - Annals of Pure and Applied Logic 95:287.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  8
  Guide to Hindu Religion.K. G. Z. - 1989 - Journal of the American Oriental Society 109 (1):173.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000