Order:
 1.  1
  Zhongguo Ren Xing Lun Shi.Fuguan Xu - 2005 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
 2. Liang Han si xiang shi.Fuguan Xu - 2014 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ru jia si xiang yu xian dai she hui.Fuguan Xu - 2014 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku.Fuguan Xu - 2014 - Beijing: Zhongguo ren min da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo ren xing lun shi, xian Qin pian.Fuguan Xu - 2014 - Beijing Shi: Jiu zhou chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo Si Xiang Shi Lun Ji.Fuguan Xu - 2004 - Beijing Shi: Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zhongguo Si Xiang Shi Lun Ji Xu Pian.Fuguan Xu - 2004 - Beijing Shi: Shanghai Shu Dian Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark