Order:
 1. Chi-tu chiao yü hsien tai ssŭ hsiang.Fu-ya Hsieh - 1941
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jên shêng chê hsüeh.Fu-ya Hsieh - 1967
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Lun li hsüeh hsin lun.Fu-ya Hsieh - 1973
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Lun li hsüeh.Fu-ya Hsieh - 1959
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tsung chiao chê hsüeh.Fu-ya Hsieh - 1959
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo zheng zhi si xiang shi gang.Fu-ya Hsieh - 1954
   
  Export citation  
   
  Bookmark