Results for 'Fatma K��sk��'

1000+ found
Order:
 1.  76
  ∼K∼sk.Anthony Brueckner - 2011 - Philosophical Issues 21 (1):74-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 2.  2
  Erken Dönemin Ahl'k Tasavvuru Doğrultusunda Tasavvufun Din Bilimleri Arasına Girmesi.Fatma Gülseroğlu - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Kızılderili Mitolojisinde Mitik Hayvanlar.Fatma Ateş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 10):13-13.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  Türk Âşık Edebiyatı Açıklamalı Sözlüğü: Kavram Ve Temel İlkeleri.Fatma KAÇAR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):529-529.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  30
  Ralamb'ın Kıyafet Albümü'ndeki 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi.Fatma KOÇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Navigating in the Landscape of Care: A Critical Reflection on Theory and Practise of Care and Ethics. [REVIEW]Eva Skærbæk - 2011 - Health Care Analysis 19 (1):41-50.
  The theory and practise of care is defined and enacted differently in different national as well as cultural contexts, illuminating how differently constructed the personal and societal structures in Europe are. A common trait is however that care work paid or non-paid, private or public is identified with women. To navigate in the landscape of care and ethics requires taking into account the constitutive relation between one’s identity, embodiment and position. The author suggests conceiving care as an existential condition of (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Ahl'kta Tutarlılık ve Denge Modeli: Aşırılık ve Eksiklik Ortasında, Objektif ve Bütüncül Bir Yaklaşım.Fatma YÜCE - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1257-1277.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  A Kırkambar from the Seventieth Century: A Mecmua of the Baldırz'de Family.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  Suç, Sosyal Sapma Ve Din Suça Karışan Kadınların Dini Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.Fatma Kenevir - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):233-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Uygulama öğretmeni̇ ve öğrenci̇leri̇ni̇n ankara üni̇versi̇tesi̇ i̇lahi̇yat fakültesi̇ öğretmenli̇k uygulamasi süreci̇ne yöneli̇k görüşleri̇.Fatma Çapcioğlu & Yildiz Kizilabdullah - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Kitap Tanıtımı - Müslümanlık ve Hıristiyanlık’ta İnsan.Fatma Çapcioğlu - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Wirtschaftstexte aus Fara II. By Horst Steible and Fatma Yildiz.Robert K. Englund - 2021 - Journal of the American Oriental Society 139 (1).
  Wirtschaftstexte aus Fara II. By Horst Steible and Fatma Yildiz. Die Inschriften von Fara, vol. 4. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. Pp. x + 272. €78.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kol sifre ha-Magid mi-Sḳolḳa.Ḳalman Ḥayim ben Pinḥas Yosef - 2015 - [Lakewood, N.J.]: Machon Mishnas Rebbi Aaron.
  Sefer Ḳol min ḥayim -- Sefer Ḳol rinah ṿi-yeshuʻah -- Sefer Orḥot ḥayim ʻim perush Netiv ḥayim -- Sefer Zikhron ʻolam -- Maʼamar Zikhron Yerushalayim.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  On Sekizinci Yüzyıldan Bir Kırkambar: Elîfîz'de Feyzî Mecmuası.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):833-833.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  14
  AYNUR, Hatice; NİYAZİOĞLU, Aslı. der. . Âşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 191 s. [REVIEW]Fatma Sabiha Kutlar - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1111-1114.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Türk Kadın Kahramanı Kara Fatma.Esma Torun Çeli̇k - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  11
  Bedreddin Aynî'nin İkdü’l-Cüm'n'ına Göre Memlükler Döneminde Hadis.Fatma Betül Altintaş - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Kronik tarzında yazılmış umumî tarih çalışmaları, yalnızca yazılış amacı muvacehesinde kullanılmakla kalmaz. Kronik çalışmalar, aynı zamanda yazıldığı dönemdeki ulemanın konumunun ve müellifin o günkü ilim dünyasına bakışının yansımalarını içerebilir. Bu çalışma, tanınmış Hanefî fakîh ve muhaddis Bedreddin Aynî’nin umumî bir tarih kitabı olarak kaleme aldığı İkdü’l-cümân adlı kitabı üzerinedir. Bu makalede, İkdü’l-cümân adlı eserden yola çıkılarak 648-707 yılları arasında Memlükler’de hadis ilminin ve âlimlerinin durumu ile müellif Aynî’nin bunlara yaklaşımları okunmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İkdü’l-cümân’da atıfta bulunulan hadis tarihi öğeleri, ilim (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. The Constitutional Mandate for Judge-Made-Law and Judicial Activism: A Case Study of the Matter of Elizabeth Vaah v. Lister Hospital and Fertility Centre.Ishmael D. Norman, Moses Sk Aikins, Fred N. Binka, Divine Ndonbi Banyubala & Ama K. Edwin - 2012 - Open Ethics Journal 6:1-7.
 19. Beylikler Devri Türk-İslam Ciltlerinin Kapak İçlerinde Bir Dua İbaresi: el-İzzü’d-D'im ve’l-İkb'l.Fatma Şeyma Boydak - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):291-317.
  Beylikler devri Türk-İslam ciltleri hem tezyînatları hem de üzerlerindeki dini içerikli ibareler, dua ve mücellid mühürleri vasıtasıyla cilt sanatı araştırmacılarının yayınlarına konu olmuştur. Ancak ciltlerdeki dua ifadelerini müstakil olarak konu edinen yayın sayısı oldukça azdır. Türk-İslam ciltlerinin gerek kapak yüzeyinde gerekse kapak içlerinde dua içerikli ibarelere rastlamak mümkündür. Makalenin konusu, Beylikler devrinde üretilen Türk-İslam ciltlerinin deri kaplı kapak içlerinde yer alan el-İzzü’d-Dâim ve’l-İkbâl (العزّ الدّائم والإقبال) yazısı, bu yazının yer aldığı desen kompozisyonu ve yazının analizidir. Makaledeki amaç, şimdiye kadar cilt (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. 18. Yüzyıl Türk Ciltlerinde Öne Çıkan Bir Süsleme Tekniği: Yekşah.Fatma Şeyma Boydak - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):743-762.
  Süsleme teknikleri her sanat dalında olduğu gibi cilt sanatında da zaman içerisinde değişim göstermiştir. 18. yüzyıl klâsik üslûpta ciltlerinin yapılmaya devam edildiği ancak aynı zamanda yeni tezyînat tekniklerinin denendiği bir dönemdir. Bu tekniklerden bir olan yekşah, cilt üzerine altınla işlenen motiflerin üzerine ucu düz veya oval olan demir aletin kakılması/bastırılması şeklinde uygulanan bir tezyînat tekniğidir. Bu süsleme tekniği, adını uygulamada kullanılan metal aletten almaktadır. Yekşah demiri olarak isimlendirilen bu alet, ortalama 15-16 cm uzunluğunda olup ağzı düz veya oval bir el (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Mevl'n'’da Kötülük Problemi ve Zıtlıklar Teodisesi.Fatma YÜCE - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1003-1019.
  Kötülük problemi ve teodise din felsefesinin en önemli konularından biridir. Kötülük problemi en temelde Tanrı’nın varlığı ile kötülüğü uzlaştıramama sorunu olarak anlaşılmaktadır. Kötülük problemi ateistik iddiaları temellendirmek için kullanılırken, teistik iddiaları güçlendirmek için teodiseler geliştirilmiştir. Türk-İslam kültürünün önemli sufi düşünürü Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (1207-1273) genellikle tasavvufi ve edebi eserleriyle tanınmaktadır. Her ne kadar Mevlânâ’nın felsefi görüşleri üzerinde yeterince çalışılmasa da, onun felsefi alanda özellikle din felsefesi alanında önemli fikirlerini eserlerinde sistematik olmayan ve kapalı bir şekilde sunduğu görülmektedir. Bu çalışmada Mevlânâ (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. İbn Teymiyye’den Önce Kur’'n’ın Kur’'n’la Tefsirini Bir Metot Olarak Öneren Âlim: Ebû Bekir İbnü’l-Arabî.Fatma Yalniz - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):863-880.
  Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini tefsir metotları içinde ilk sırada zikreden isimler arasında genellikle İbn Teymiyye’nin adı geçmektedir. İbn Teymiyye, Mukaddime fî usûli’t-tefsîr’de ortaya koyduğu delil hiyerarşisinde bu metodu en ön sıraya almakta, görebildiğimiz kadarıyla ondan önce herhangi bir âlimin ismine konu bağlamında atıf yapılmamaktadır. Hâlbuki İbn Teymiyye’den iki asır önce yaşayan Ebû Bekir İbnü’l-Arabî de tıpkı İbn Teymiyye gibi önerdiği tefsir metotları içinde ilk sırada Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini göstermiştir. Bu tespitten hareketle makalede, Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri metoduna kısaca değinildikten sonra İbnü’l-Arabi’nin Kânûnu’t-Te’vîl’ine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Nottingham’daki 2. Nesil Türk Çocuklarının Çizimlerinde Türkiye ve İslam.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (3):1253-1277.
  Bu çalışmada 6-11 yaşları arasında Nottingham/İngiltere’de yaşayan çocuklarının çizimlerinde İslam ve Türkiye algısı üzerinden din ve vatan kavram algıları incelenmiştir. Çalışmada sanat temelli araştırma yöntemi ve göstergebilimsel yöntemden faydalanılmıştır. Yapılan çizimlerde çocukların İslam ve Türkiye olgularını hangi değer, sembol ve kavramlarla ilişkilendirdiği ve bu ilişkilendirmede haftasonu Türk okulunda sunulan Türkçe ve Türk Kültürü (TTK) ders kitaplarının etkisi analiz edilmiştir. 14 kız ve 16 erkek öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Çizimlerin ilki 2017 yılında araştırmacının doktora çalışması kapsamında ikincisi 2021 yılında elde edilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  19
  K příspěvku prof. Cmoreje.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):239-244.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25.  16
  K ontologii intencionálních jsoucen.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):524-530.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26.  17
  Ještě k problematice existence.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (1):81-84.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27. K Transparentnej Teórii Pojmov.Pavel Cmorej & Pavel Materna - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (2):176-191.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. K problematike výchovy filozofického dorastu a jeho využitie v praxi.M. Zigo - forthcoming - Filozofia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  K problémom metodológie empirických vied. Ku knihe L. Bielika Metodologické aspekty vedy.Pavel Cmorej - 2021 - Filozofia 75 (10).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. K Brandomovu Articulating Reasons.Jaroslav Peregrin - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (2):205-209.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. K Tautologiím A Nezávislosti Stavů Věcí V Traktátu.Jaroslav Peregrin - 2001 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 8 (3):438-440.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Teórii hodnôt a hodnocení.K. Programu Ďalší Prace Na Marxistické - 1980 - Filozofia 35 (1):31.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  K problému existence ve Fregeho dialogu s Pünjerem.Stanislav Sousedik - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):489-492.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34. K Současné Analýze Modalit.Vojtěch Kolman - 2004 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 11 (1):15-31.
  V článku nejprve rekapituluji postoje, které k modalitám zaujali zakladatelé moderní logiky a analytické filosofie, preferující logickou či epistemickou redukci, poté přecházím k jejich soudobým metafyzickým oponentům, vycházejícím z novoleibnizovské ontologie možných světů, poukazuji na nevyjasněné předpoklady některých z jejich „argumentů“, k nimž pak – a k filosofické analýze možnosti vůbec – připojuji několik obecně-kritických tezí založených na Wittgenstein-Carnapově pojetí možného jako smysluplného.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  K Cmorejově kritice.Karel Šebela - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (1):75-79.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  12
  K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi.Pavel Cmorej - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (1):78-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Štruktúrnej analýzy.K. Filozoficko-Ideologickému Aspektu - 1977 - Filozofia 32 (1):51-60.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. K ideovej orientácii hlasisticko-prúdistického hnutia.Vladimír Bakos - 1983 - Filozofia 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti.Eva Smolková - 2019 - Filozofia 74 (8).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. K otázke kolektívnej morálnej zodpovednosti neštruktúrovaných zoskupení.Dagmar Smreková - 2019 - Filozofia 74 (8).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. K otázke morálnej zodpovednosti kolektívnych entít.Dagmar Smreková - 2022 - Filozofia 77 (4):283-297.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  K problému tautologickostiv teórii evolúcie.Dušan Gálik - 2012 - Filozofia 67 (7).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. K otázke povahy pojmov v sociálnom a humanitnom poznaní.Tatiana Sedová - 2022 - Filozofia 77 (7):491-509.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Časopis ústavu filozofie a sociológie slovenskej akadémie vied rocnlk 39, 1984, cislo 2.K. Problematike Výchovy Filozofického Dorastu & A. Jeho Využitia V. Praxi - 1984 - Filozofia 39 (2):128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. K Jubileu Pavla Cmoreje.Marie Duží & Pavel Materna - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (1):134-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  K seno vej interpretácii ludského Blaha.Zuzana Palovičová - 2012 - Filozofia 67 (7).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Návrat k normatívnemu poslaniu filozofie vedy. [REVIEW]Roman Gemela - 2016 - Ostium 12 (4).
 48.  6
  K niektorým aspektom interpretativizmu V socialnom poznaní.Tatiana Sedová - 2011 - Filozofia 66 (8).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  8
  K Zouharově deskripční teorii významu vlastních jmen.Jiří Raclavský - 2006 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 13 (2):207-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. K filozofii ekologickej civilizácie.Richard Sťahel - 2021 - Filozofia 75 (10).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000