Results for 'E. Huffer'

1000+ found
Order:
 1. Logistiek en wetenschapsleer.E. J. E. Huffer - 1949 - Tijdschrift Voor Filosofie 11 (1):100-116.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Wiskunde: een deductieve wetenschap.E. J. E. Huffer - 1946 - Roermond: J. J. Romen & Zonen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Logica.E. J. E. Huffer - 1948 - Tijdschrift Voor Filosofie 10 (4):726-732.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  De analoge volmaaktheden in hun verhouding tot het zijn.E. J. E. Huffer - 1947 - Bijdragen 8 (3):268-273.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  La theorie physique correspond-Elle a la realite Des choses?E. J. E. Huffer - 1949 - Bijdragen 10 (2):187-193.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Een wijsbegeerte der wiskunde.E. Huffer - 1951 - Bijdragen 12 (1):74-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Aristoteles AlS bioloog.E. J. E. Huffer - 1959 - Bijdragen 20 (1):15-27.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  La Theorie Physique correspond-elle a la Réalité des Choses?E. J. E. Huffer - 1949 - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy 2:857-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  P. Hoenen AlS Filosoof.E. Huffer - 1961 - Bijdragen 22 (4):349-356.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Die Auffassung der Scholastik über die geometrischen Axiome.E. Huffer - 1948 - Synthese 7 (4/5):346 - 364.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Wat is logistiek?E. J. E. Huffer - 1952 - Bijdragen 13 (4):387-400.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Book Reviews. [REVIEW]E. Huffer - 1948 - Synthese 7 (4/5):365.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Ideology and Science.H. Meyer, E. J. E. Huffer, B. H. Kazemier, J. C. Opstelten & H. Rumke - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (3):217-218.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Logistic and Methodology of Science. Logic and Philosophy of Mathematics.Alonzo Church, E. J. E. Huffer & R. Feys - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (4):289.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  37
  Boekbesprekingen.O. Vercruysse, P. Fransen, J. Van Nuland, J. Vanneste, P. Van Doornik, J. De Fraine, J. Kerkhofs, J. Vercruysse, A. Van Kol, J. Beyer, J. Mulders, G. Bekaert, J. Allary, J. Nota, E. Huffer, C. Verhaak, P. Ploumen, L. Vander Kerken, F. Vandenbussche, A. Cauwelier, Cl Beukers, H. Hoefnagels, M. De Wachter, S. Trooster, F. Bossuyt & R. Beeckmans - 1962 - Bijdragen 23 (2):203-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  44
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, J. Van Torre, P. van Doornik, J. De Fraine, J. Verbeke, P. Smulders, H. Jans, P. Grootens, P. Fransen, J. Kerkhofs, J. Beyer, J. Vanneste, J. Vercruysse, W. Boelens, M. Huybens, J. H. Nota, A. Poncelet, W. Couturier, E. Huffer, J. Defever, G. Jacqmotte, J. M. Kijm, Cl Beukers, M. Dierickx, G. Achten, J. De Cock, P. Ploumen & E. Bolsius - 1960 - Bijdragen 21 (4):429-464.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  41
  Boekbesprekingen.F. Malmberg, P. Fransen, P. Smulders, J. De Fraine, I. de la Potterie, L. Rood, R. Leys, V. van Bulck, J. De Munter, A. V. Kol, E. Huffer, A. Poncelet, M. de Tollenaere, H. Geurtsen, F. Elliott, L. Vander Kerken, L. Steins Bisschop, A. van Leeuwen, Th Mulder, L. Cleymans, J. Kijm, A. Dockx, M. De Tollenaere, J. Rupert, E. Vandenbussche, J. Beyer, A. De Bil, P. Ploumen, J. Nota, A. van Kol & C. Sträter - 1953 - Bijdragen 14 (3):315-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  28
  Boekbesprekingen.J. de Fraine, I. de la Potterie, L. Rood, P. Fransen, P. Smulders, J. de Munter, F. Malmberg, P. Schepens, P. Schoonenberg, J. van Torre, M. Dierickx, J. Defever, J. Nota, E. Huffer, A. G. M. van Melsen, J. Berghuys, H. Geurtsen, W. Couturier, J. Rupert, J. Houben & J. J. Houben - 1951 - Bijdragen 12 (2):183-204.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  50
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, A. Knockaert, J. De Cock, G. Achten, P. Fransen, J. Kerkhofs, C. Traets, P. Ploumen, A. van Kol, J. Kijm, J. Mulders, J. Vanneste, J. Rupert, J. Vercruysse, P. Grootens, F. Bossuyt, S. Trooster, A. van Leeuwen, C. Verhaak, F. Vandenbussche, A. Poncelet, E. Huffer, M. De Tollenaere, R. Hostie, H. Hoefnagels, P. van Doornik, F. van Beeck, H. Leuridan, P. van Doornick & A. Geerardijn - 1962 - Bijdragen 23 (4):416-448.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  32
  Boekbesprekingen.I. De la Potterie, J. De Fraine, P. Fransen, L. Rood, P. Smulders, J. De Munter, C. Sträter, S. Trooster, R. Leys, A. Van Kol, J. Beyer, J. Nota, P. Ploumen, P. Grootens, J. Rupert, E. Vandenbussche, J. Houben, L. Vander Kerken, E. Huffer, F. De Raedemaeker, L. Vänder Kerken, P. De Bruin, L. Steins Bisschop, M. De Tollenaere, P. Virenque, A. Poncelet, J. Kijm, G. De Leeuw, W. Smet & H. Zwetsloot - 1954 - Bijdragen 15 (1):79-116.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  34
  Boekbesprekingen.J. De Fraine, J.-M. Tison, Cl Beukers, P. Fransen, J. Vercruysse, H. Jans, J. Van Nuland, J. Vanneste, H. Van der Lee, J. Kerkhofs, S. Trooster, M. De Wachter, A. Van Kol, A. Houben, S. De Smet, F. Bossuyt, H. Robbers, F. Vandenbussche, P. Smulders, C. Verhaak, M. De Tollenaere, E. Huffer, J. Nota, H. Meddens, A. Cauwelier, Em Janssen & J. Fransen - 1963 - Bijdragen 24 (2):205-240.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  27
  Boekbesprekingen.J. Van Torre, A. Ziggelaar, W. Beuken, P. Ploumen, J. Vanneste, A. Ampe, P. Smulders, P. Fransen, F. De Raedemaeker, R. Leys, J. Mulders, S. Trooster, A. van Kol, J. Kerkhofs, P. van Doornik, I. de la Potterie, L. Braeckmans, F. De Graeve, E. Huffer, E. de Strycker, A. Toppo, J. H. Nota, F. Bertiau & A. Poncelet - 1959 - Bijdragen 20 (1):87-116.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  34
  Boekbesprekingen.H. Suasso, J. De Fraine, P. Ahsmann, I. de la Potterie, I. de Ia Potterie, R. Leys, P. Smulders, P. Fransen, L. Steins Bisschop, H. Jans, P. Ploumen, S. Trooster, C. Sträter, J. Mulders, A. V. Kol, P. Huizing, J. Van Driessche, J. Rupert, P. Grootens, G. Achten, R. Loyens, J. Van Torre, J. Druyts, J. Nota, M. De Tollenaere, F. De Raedemaeker, L. Vander Kerken, W. Couturier, H. Geurtsen, E. Huffer, A. Snoeck, A. Poncelet & J. Kijm - 1955 - Bijdragen 16 (4):420-464.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  36
  Boekbesprekingen.P. van Doornik, P. Ahsmann, W. Klijn, E. de Strycker, P. Fransen, P. Smulders, J. Vanneste, J. Beyer, P. Ploumen, A. van Kol, J. J. Houben, J. H. Nota, A. van Leeuwen, L. Steins Bisschop, E. Huffer, L. Dupré, Th F. Geraets, M. De Tollenaere, J. Kijm, L. Braeckmans, J. Kerkhofs, M. Dierickx, F. Van Ommeslaeghe, L. Vander Kerken & P. Grootens - 1959 - Bijdragen 20 (2):194-228.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  35
  Boekbesprekingen.P. Fransen, P. Ahsmann, J. De Fraine, P. van Doornik, A. Vandenbunder, H. Quecke, J. Mulders, J. P. Van Schoote, J. Kerkhofs, P. Ploumen, A. van Kol, J. Vanneste, M. Dierickx, H. Leuridan, P. Grootens, J. Bots, J. W. Kerssemakers, E. Huffer, H. Morlion, L. Vander Kerken, G. Le Grelle, M. De Tollenaere, L. van Bladel, R. Hostie, J. Kijm, L. Braeckmans & L. de Brabanter - 1960 - Bijdragen 21 (3):310-348.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  34
  Boekbesprekingen.J. de Fraine, P. Fransen, L. Rood, E. Vandenbussche, P. Smulders, F. Malmberg, E. J. Vandenbussche, A. Snoeck, Th Mulder, J. Beyer, J. de Munter, H. Geurtsen, A. Poncelet, W. Couturier, F. de Raedemaeker, E. Huffer, P. van Litsenburg, J. B. Poukens, M. Dierickx, J. Rupert & J. J. Houben - 1951 - Bijdragen 12 (3):281-304.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  39
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, J. De Fraine, P. Fransen, H. Bosenduin, J. De Cock, S. Trooster, E. De Strycker, H. Berghs, P. Smulders, R. Leys, P. Van Doornik, F. Veelenturf, F. Bossuyt, A. Van Kol, J. Kerkhofs, J. Vanneste, J. Mulders, J. Van Nuland, A. Poncelet, E. Huffer, C. Verhaak, J. Nota, H. V. D. Lee, E. Kumps, M. Dierickx & M. De Tollenaere - 1961 - Bijdragen 22 (3):303-348.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  32
  Boekbesprekingen.P. Huizing, J. Beyer, A. van Kol, S. Trooster, P. Fransen, F. De Raedemaeker, H. Geurtsen, J. De Munter, J. Nota, P. de Bruin, L. Steins Bisschop, M. De Tollenaere, A. Poncelet, W. Couturier, L. Vander Kerken, A. Snoeck, F. Malmberg, A. Kuylaars, A. Raignier, Fr Elliot, E. Huffer, M. Dierickx, J. Rupert, R. Leijs, J. Houben, J. VanderMeersch, E. J. Vandenbussche, J. De Fraine, I. de la Potterie, P. Smulders, P. Ploumen, J. Van Torre, H. Somers, C. Sträter & E. Vandenbussche - 1952 - Bijdragen 13 (1):76-116.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  43
  Boekbesprekingen.J. De Fraine, C. Vercruysse, H. Suasso, P. Fransen, P. Ahsmann, P. Ploumen, C. Sträter, I. de la Potterie, P. Smulders, J. De Munter, J. Beyer, P. Grootens, J. Tesser, R. Leys, F. Malmberg, S. Trooster, R. Hostie, A. Fransen, P. van Doornik, J. Defever, P. de Bruin, L. Steins Bisschop, L. Vander Kerken, A. Poncelet, A. Fimmers, E. Huffer & M. De Tollenaere - 1954 - Bijdragen 15 (3):311-348.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  50
  Boekbesprekingen.J. Volckaert, P. Ahsmann, I. De la Potterie, J.-M. Tison, P. Smulders, R. Leys, P. Fransen, S. Trooster, J. Van Torre, C. Sträter, J. Beyer, J. Mulders, H. Geurtsen, P. Grootens, M. Dierickx, E. Huffer, J. De Munter, F. De Raedemaeker, M. De Tollenaere, L. Vander Kerken, R. Hostie & J. Kerkhofs - 1957 - Bijdragen 18 (3):299-332.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  38
  Boekbesprekingen.P. Ahsmann, J. De Fraine, I. de la Potterie, J. Van Torre, J. Snijders, J. Mulders, P. Smulders, P. van Doornik, F. Malmberg, P. Ploumen, P. Fransen, A. van Kol, L. Vander Kerken, M. Dierickx, R. Leys, F. De Raedemaeker, J. Nota, E. Huffer, M. De Tollenaere, H. Robbers, J. Kijm, L. Monden, C. Traets, J. Lambrecht & E. Bolsius - 1958 - Bijdragen 19 (3):311-348.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  30
  Boekbesprekingen.J. De Fraine, I. de la Potterie, P. Smulders, G. Achten, J. Mulders, P. Fransen, A. Vandenbunder, P. Ploumen, J. Van Nuland, J. J. Houben, A. Poncelet, H. V. D. Lee, W. Couturier, J. Verhaar, E. Huffer, C. Verhaak, J. H. Nota, J. W. Kerssemakers, P. van Dael, P. van Doornik & J. Kerkhofs - 1961 - Bijdragen 22 (2):204-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  22
  Boekbesprekingen.I. de la Potterie, P. Smulders, M. Dierickx, P. Ploumen, F. Malmberg, J. Van Torre, P. Fransen, A. L. Vandenbunder, J. De Munter, P. Grootens, A. van Kol, A. Snoeck, E. Vandenbussche, P. van Doornik, E. Huffer, W. Couturier, L. Steins B., L. Vander Kerken, A. Poncelet, M. de Tollenaere & P. de Bruin - 1954 - Bijdragen 15 (2):201-232.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Review: E. Huffer, La Logistique. [REVIEW]Robert Feys - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (2):91-91.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  42
  Boekbesprekingen. [REVIEW]J. De Fraine, P. Fransen, P. Ahsmann, E. Huger, P. Smulders, R. Leys, A. Ampe, J. Vanneste, P. Ploumen, J. De Cock, J. Mulders, P. van Doornik, A. Heymans, W. Boelens, J. H. Nota, Huffer, L. Steins Bisschop, L. Van Bladel, M. De Tollenaere, Th F. Geraets, H. van Luijk, J. Kerkhofs, R. Hostie, J. Van Torre, P. Torfs & J. Lambrecht - 1959 - Bijdragen 20 (3):308-344.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  Review: H. Meyer, Ideology and Science; E. J. E. Huffer, B. H. Kazemier, Ch. van Os, J. C. Opstelten, H. Rumke, H. Meyer, Discussion of the Paper of H. Meyer. [REVIEW]Norman M. Martin - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (3):217-218.
 37.  33
  Arne Næss. Nokre elementære logiske emne . 1. nynorske utg. Mimeographed. Universitetets Studentkontor, Oslo 1949, 91 pp. - E. J. E. Huffer. Logistiek en wetenschapsleer . Tijdschrift voor philosophie, vol. 11 , pp. 100–116. - R. Feys. Logica en wijsbegeerte van de wiskunde . Tijdschrift voor philosophie, vol. 13 , pp. 303–314. - John Oulton Wisdom. Foundations of inference in natural science. Methuen & Co., London 1952, x + 240 pp. - Charles E. Bures. A critique of Hayakawa's ‘Language in thought and action.’ ETC.: A review of general semantics, vol. 9 no. 1 , pp. 35–43. - S. I. Hayakawa. Reply to Professor Bures. ETC.: A review of general semantics, vol. 9 no. 1 , pp. 43–50. - Anonymous. Inexhaustible. The New Yorker, 08 23, 1952, pp. 13–15. [REVIEW]Alonzo Church - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (4):288-289.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  Feys R.. Neo-positivisme en symbolische logica . Annalen van het Thijmgenootschap, vol. 37 no. 2 , pp. 150–157. Discussion by P. van Lent, E. Hüffer, B. Delfgaauw, and the author, ibid., pp. 158–159. [REVIEW]Julius Kraft - 1950 - Journal of Symbolic Logic 15 (3):234-234.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  Hüffer E.. Logistiek . Vraagstukken uit de logica. Verslag van de vijfde algemeene vergadering der Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte , Dekker & van de Vegt, Nijmegen 1938, p. 63–85. Discussion, p. 85–89. [REVIEW]Robert Feys - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (2):91-91.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  25
  Meyer H.. Ideologie en wetenschap . IV Symposium, Haagse Societeit voor Culturele Samenwerking, pub. 1950, pp. 44–75.Huffer E. J. E., Kazemier B. H., van Os Ch., Opstelten J. C., Rümke H., Meyer H.. Discussie over de voordracht van H. Meyer . IV Symposium, Haagse Societeit voor Culturele Samenwerking pub. 1950. pp. 122–131. [REVIEW]Norman M. Martin - 1952 - Journal of Symbolic Logic 17 (3):217-218.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  59
  One-Level versus Two-Level Identity Criteria.E. J. Lowe - 1991 - Analysis 51 (4):192 - 194.
  E. J. Lowe; One-level versus two-level identity criteria, Analysis, Volume 51, Issue 4, 1 October 1991, Pages 192–194, https://doi.org/10.1093/analys/51.4.192.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 42. How Not to Think of Powers.E. J. Lowe - 2011 - The Monist 94 (1):19-33.
 43. Il problema del 'corpo nero' e la teoria generalizzata delle dimensioni fisiche.E. Recami - 1975 - Scientia 69 (10):197.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. Prime linee di una morale fondata sull'armonia della vita. Parte II: Il postulato dell'armonia in relazione all'evoluzione della morale e al finalismo della vita.E. Rignano - 1928 - Scientia 22 (44):109.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Prime linee di una morale fondata sull'armonia della vita. Parte I: I postulati etici delle varie scuole filosofiche e il postulato dell'armonia.E. Rignano - 1928 - Scientia 22 (44):33.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  Distinguishing Ethical from Diagnostic Concerns About NRP-cDCD.Kyle E. Karches & Jason T. Eberl - 2024 - American Journal of Bioethics 24 (6):69-71.
  Bernat (2024) and Busch (2024) both argue that the clamping of cerebral vasculature in NRP-cDCD ensures sufficient diagnostic certainty of death that the procedure does not violate the Dead Donor R...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  What Sorts of Things Are There?E. J. Lowe - 2009 - In Edward Jonathan Lowe (ed.), More Kinds of Being: A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal Terms. Oxford and West Sussex, England: Wiley-Blackwell. pp. 198–216.
  This chapter contains sections titled: The Syntax and Semantics of Complex Sortal Terms On the Identity of Sorts.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 48. Cultura e política nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras; Cultures of politics/Politics of cultures: re-visioning latin american social movements.Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino & Arturo Escobar - forthcoming - Humanitas.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. First Person Plural: Multiple Personality and the Philosophy of Mind.Stephen E. Braude - 1991 - New York: Rowman & Littlefield.
  INTRODUCTION Back in the good old days of philosophy — say, around 400 BC, philosophers played a rather prominent role in the community at large. ...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 50.  27
  Where Does Schroedinger's “What is Life?” Belong in the History of Molecular Biology?E. J. Yoxen - 1979 - History of Science 17 (1):17-52.
1 — 50 / 1000