Results for 'Da-Lun Tang'

999 found
Order:
 1.  14
  Unconscious processing embedded in conscious processing: Evidence from gaze time on chinese sentence reading.Yung-Chi Sung & Da-Lun Tang - 2007 - Consciousness and Cognition 16 (2):339-348.
  The current study aims to separate conscious and unconscious behaviors by employing both online and offline measures while the participants were consciously performing a task. Using an eye-movement tracking paradigm, we observed participants’ response patterns for distinguishing within-word-boundary and across-word-boundary reverse errors while reading Chinese sentences . The results showed that when the participants consciously detected errors, their gaze time for target words associated with across-word-boundary reverse errors was significantly longer than that for targets words associated with within-word-boundary reverse errors. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  中国文化与中国哲学: 1989.Yijie Tang & Shenzhen da xue - 1991
  Ben shu gong shou ru zhong wai xue zhe lun shu zhong guo chuan tong wen hua de lun zhu er shi san pian.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kong xue shu hua.Jianfeng Tang (ed.) - 2001 - Taibei Shi: Guo fu ji nian guan.
  Li yun da tong pian -- Ru jia si xiang -- Lun yu jia ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Minguo xue zhe lun Feng Youlan =.Renyu Wang (ed.) - 2019 - Beijing: Ren min chu ban she.
  Xue xi he yan jiu Zhongguo zhe xue, yi ban lai shuo, Feng xian sheng shi ke chao er bu ke yue de. Yi si shi, hou ren wan quan ke neng er qie ye ying dang sheng guo Feng xian sheng, dan shi que bu neng rao guo Feng xian sheng. Rao guo Feng xian sheng, bu dan bi ran yao duo fei li qi, er qie rong yi zou wan lu er nan yu shen ru tang ao. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tang Junyi xin ru xue lun ji.Junyi Tang - 2008 - Nanjing Shi: Nanjing da xue chu ban she. Edited by Ming Yang & Wei Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tang Yongtong juan.Yongtong Tang & Shangyang Sun - 1996 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she. Edited by Shangyang Sun.
  Han Wei liang Jin Nan Bei chao fo jiao shi -- Wei Jin xuan xue lun gao -- Ping jin ren zhi wen hua yan jiu -- Wen hua si xiang zhi chong tu yu tiao he.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Tang Wenzhi xing li xue lun zhu ji.Wenzhi Tang - 2020 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she. Edited by Guoguang Deng.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Tang Yongtong xue shu lun wen ji.Yongtong Tang - 1983 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Lun li xue gang yao.Tang Kailin (ed.) - 1985 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Yan yuan lun xue ji: Tang Yongtong xian sheng jiu shi dan chen ji nian.Yongtong Tang (ed.) - 1984 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Che hsüeh kai lun.Junyi Tang - 1974
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Zhongguo zhe xue yuan lun.Junyi Tang - 2005 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  《中国哲学原论:导论篇》是唐君毅先生对中国传统哲学的整理、研究与阐释工程的重要系列成果之一。《中国哲学原论:导论篇》从严格的学术意义上针对中国古典哲学“理”与“心”两个最为根本的哲学范畴,展现中国哲学 本体之理自先秦、“名理”、魏晋“文理”、隋唐“空理”、宋明“性理”与清学“事理”的波澜壮阔的哲学发展史。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. Lun dao chong zhen ji.Mingbang Tang - 2006 - Wuhan Shi: Hua zhong shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hsien Chʻin ssŭ hsiang shih lun lüeh.Ching-fan Tang - 1959 - Wên Ch'ang Shu Chü.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ming Qing zhi ji dao jiao "san jiao he yi" si xiang lun.Dachao Tang - 2000 - Beijing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zhong xi zhe xue si xiang zhi bi jiao lun wen ji.Junyi Tang - 1988 - Taibei Shi: Taiwan xue sheng shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wen hua yi shi yu zhou di tan suo: Tang Junyi xin yu xue lun zhu ji yao.Junyi Tang - 1992 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao. Edited by Xianghao Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wei Jin xuan xue lun gao.Yongtong Tang - 2001 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she. Edited by Yijie Tang & Shangyang Sun.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Xi fang lun li xue liu pai gai lun =.Kailin Tang (ed.) - 2006 - Changsha Shi: Hunan shi fan da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Yi shi lun: yi shi wen ti de zi ran ke xue yan jiu.Xiaowei Tang - 2004 - Beijing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she.
  本书是一本关于意识的自然科学研究的论著,提出了要用自然科学的观点和方法,考察了意识的实验资料,探讨了意识的本质及四个规律。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Zhe xue gai lun.Junyi Tang - 2005 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she. Edited by Taohui Huo.
 22. "Shi jian lun," "Mao dun lun" jie shuo. Li Da zhu.Da Li - 1979 - Xin hua shu dian fa xing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Cheng ren zhi dao: ru jia lun li wen hua.Kailin Tang - 2011 - Jinan Shi: Shandong jiao yu chu ban she. Edited by Renren Chen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dao de de ji shi: xian Qin ru jia cheng xin si xiang lun = Dao de de ji shi.Xianqiu Tang - 2004 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fo jiao ben jue si xiang lun zheng de xian dai xing kao cha.Zhongmao Tang - 2006 - Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhongguo gu dai jing ji lun li si xiang shi =.Kailin Tang - 2004 - Beijing: Ren min chu ban she. Edited by Kehua Chen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Zhongguo shi chang ti zhi lun li =.Yongze Tang - 2005 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she. Edited by Dongying Zhu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Li lun chang shi shou ce.Mingzhi Tang - 1985 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Lun zhi ye dao de.Nengfu Tang - 1986 - [Chʻdungqing shi]: Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Yi lun you du: Zhong xi gu jin Zhang Lizhong de ru jia si xiang.Wenming Tang - 2019 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhongguo lun li xue ming zhu ti yao =.Kailin Tang & Mingying Deng (eds.) - 2001 - Changsha Shi: Hunan shi fan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Zhongguo lun li si xiang shi.Yuyuan Tang - 1996 - TaiBei Shi: Wen jin chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wei Jin xuan xue lun gao.Tang Yongtong - 1995 - In Xun Lu, Zhaozu Rong & Yongtong Tang (eds.), Wei Jin si xiang. Taibei Shi: Li ren shu ju.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Dao de fan chou lun.Nengfu Tang - 1994 - Chongqing: Xin hua shu dian jing xiao.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Li yi lun li.Daixing Tang - 2002 - Beijing: Beijing da xue chu ban she.
  本书力图探讨利益的人类生命本质和社会本质,制定出更符合人类目标的利益伦理价值导向系统和利益道德规范体系。正面探讨了利益的终极道德本质,从整体上重新考察了利益伦理的基本道德原则,利益与劳动、价值、德行、 公正、政府道德和法律治理等重要而迫切的问题.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  5
  Mei xue xin lun.Longfa Tang - 1987 - Changsha Shi: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  Pu shi jia zhi lun bian yuan qi yu zou xiang =.Rongguang Tang - 2014 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. 20 shi ji Zhongguo lun li si chao wen ti =.Kailin Tang - 1998 - [Changsha shi]: Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao. Edited by Zeying Wang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Shang ye lun li xue.Nengfu Tang & Ruheng Qin (eds.) - 1990 - Guiyang Shi: Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Xian Qin zhu zi lun cong.Duanzheng Tang - 1981 - Taibei: San min shu ju.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Zhongguo zhe xue yuan lun: yuan jiao pian.Junyi Tang - 1975
 42.  2
  Shangzi da ke wen.Qinfu Tang - 1999 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao. Edited by Yang Shang.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Jiangsu ren wen jing shen gai lun.Jin Liao, Maosong Tang & Jian Wang (eds.) - 2009 - Nanjing Shi: Feng huang chu ban she.
 44.  18
  Chung-kuo che hsüeh yüan lun: yüan chiao pʻien.Junyi Tang - 1977
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Chung-kuo che hsëuh yüan lun: yüan tao pʻien.Junyi Tang - 1973
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Chung-kuo chê hsüeh yüan lun.Junyi Tang - 1966
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Cheng ren yu cheng sheng: ru jia lun li dao de jing cui.Kailin Tang & Huaicheng Zhang - 1999 - Changsha Shi: Hunan da xue chu ban she. Edited by Huaicheng Zhang.
 48.  5
  Dang dai yu yi mei xue lun gang =.Daixing Tang - 2001 - Chengdu: Sichuan ren min chu ban she.
  从生存语义入手来检讨人类美学的历史性迷雾,将美与人类生存发展及其行为意义联系起来进行整体考察,揭示美的产生与人类的诞生、审美创造与人类生存发展间的本质关系—其立意与视野,既新颖,又具有前所未有性。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dang dai Zhongguo jun shi lun li wen hua jian she yan jiu =.Fang Tang - 2016 - Shanghai Shi: Shanghai shi jie tu shu chu ban gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Fa xue ji ben li lun gai shu.Congyao Tang - 1981 - Fuzhou: Fujian sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999