12 found
Order:
 1.  1
  Dao yi, quan li yu zheng zhi: ru jia zheng zhi zhe xue yu zheng zhi wen hua lun ji = Daoyi, quanli yu zhengzhi.Cunguang Lin - 2017 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  De yu zai quan: xian Qin zhu zi zheng zhi zhe xue lun gao.Cunguang Lin - 2021 - Tianjin: Tianjin ren min chu ban she. Edited by Chang'an Hou.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Kuang shi da ru Kongzi.Cunguang Lin - 2000 - Shijiazhuang Shi: Hebei ren min chu ban she. Edited by Yi Guo.
  本书讲述了孔子的一生及其成就,分别探讨了孔子早年、中年和晚年的思想发展演变过程。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Lun ru jiao zuo wei yi zhong wen jiao: Kongzi, ru xue yu ru jiao wen ti ping lun ji = Lun rujiao zuowei yizhong wenjiao.Cunguang Lin - 2017 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Li shi shang de Kongzi xing xiang: zheng zhi yu wen hua yu jing xia de Kongzi he ru xue.Cunguang Lin - 2004 - Jinan: Qi Lu shu she.
  2001年国家社会科学基金青年项目孔子文化大学(曲阜师范大学)深见东州儒学研究基金资助出版.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Liu Zehua yu Liu Zehua xue pai: Zhongguo zheng zhi si xiang shi de wang quan zhu yi yan jiu fan shi = Liu Zehua yu Liu Zehua xuepai: Zhongguo zhengzhi sixiang shi de wangquan zhuyi yanjiu fanshi.Cunguang Lin (ed.) - 2021 - Tianjin Shi: Tianjin ren min chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ru jiao Zhongguo de xing cheng: zao qi ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin.Cunguang Lin - 2003 - Jinan: Qi Lu shu she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Ru jiao Zhongguo de xing cheng: zao qi ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin = Rujiao Zhongguo de xingcheng.Cunguang Lin - 2018 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Ru xue de duo wei quan shi =.Cunguang Lin - 2021 - Jinan: Shandong you yi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Tian xia wei gong yu min wei bang ben: ru jia liang da he xin zheng zhi li nian de li shi kao cha yu yi li chan shi.Cunguang Lin - 2017 - Beijing Shi: Xue xi chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Yu quan li dui hua: ru jia zheng zhi wen hua.Cunguang Lin - 2011 - Jinan Shi: Shandong jiao yu chu ban she. Edited by Chang'an Hou.
 12.  76
  A new interpretation of confucianism: The interpretation of lunyu as a text of philosophical hermeneutics. [REVIEW]Cunguang Lin - 2007 - Frontiers of Philosophy in China 2 (4):533-546.
  Communicating with Confucius based on our own hermeneutical context, and reading the Analects as a text of philosophical hermeneutics, it can be concluded that as an epochal thinker, the contribution of Confucius’ thought is that it initiated a humanistic moral ideal with cultural upbringing as its core. Based on this consciousness of humanistic moral ideal, Confucius thought and dealt positively with the human existential plight and social political problems that he faced during his own time, and his thought is more (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark