Results for 'Chunxie Shi'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Jiao yu zong shi da tong xiao yi: gei guan xin jiao yu ren shi de liu shi si feng gong kai xin.Chunxie Shi - 2012 - Taibei Shi: Tong qi fan wen jiao chuang yi gu fen you xian gong si.
 2.  4
  Xing fa li nian xin tan suo: Yang Chunxi wen ji.Chunxi Yang - 2003 - Beijing Shi: Ren min fa yuan chu ban she.
  本书内容涉及刑法属性论,刑事责任基本范畴研究,死刑论,我国对犯罪的惩办与宽大相结合的政策,中国的青少年犯罪和治理对策等方面。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Falsafat al-akhlāq fī al-fikr al-Shīʻī: Miskawayh unmūdhajan.Ḥasan Jamāl Balūshī - 2018 - Bayrūt: Dār al-Rāfidayn lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 4. Hu Shi gao jie ren sheng.Shi Hu - 1998 - [Peking]: Jing xiao Xin hua shu dian. Edited by Zhesheng Ouyang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Hu Shi juan.Shi Hu & Pingyuan Chen - 1996 - Shijiazhuang Shi: Hebei jiao yu chu ban she. Edited by Pingyuan Chen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Hu Shi lun guo xue =.Shi Hu - 2013 - Hefei Shi: Anhui jiao yu chu ban she. Edited by Weiwei Shen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Hu Shi xue shu wen ji.Shi Hu - 2001 - Beijing: Zhonghua shu ju. Edited by Yihua Jiang & Qing Zhang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Hu Shi xue shu wen ji: Zhongguo zhe xue shi.Shi Hu - 1991 - Beijing: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. Edited by Yihua Jiang, Qing Zhang & Genliang Wu.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Si shi zi shu.Shi Hu - 1959
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Fan zui yu xing fa xin lun.Yupei Gan, Chunxi Yang & Wen Zhang (eds.) - 1991 - Beijing Shi: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhongguo zhe xue shi da gang.Shi Hu - 1919 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing. Edited by Yunzhi Geng.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Er shi shi ji xi fang lun li xue.Yubin Shi - 1986 - [Wuhan shi]: Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing. Edited by Yuan Yang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  20 Shi ji 90 nian dai yi hou de sheng tai she hui zhu yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai: Shanghai ren min chu ban she.
  本书内容包括20世纪90年代以后的生态社会主义概述, 20世纪90年代以后的生态社会主义的新变化与动因, 20世纪90年代以后的生态社会主义的主要新观点——反思与批判, 生态社会主义的实践和启示等.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Shi Jun wen cun.Jun Shi - 2006 - Beijing Shi: Hua xia chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Shi Jun wen mai.Jun Shi (ed.) - 2012 - Beijing Shi: Hua xia chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Shi jie yan guang zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang: Xianggang zhong he chu ban you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  Shi Zuocheng jiang yi: yi shu de zhong ji guan huai.Zuocheng Shi - 2014 - Taibei Shi: Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si.
  人人都有一雙藝術家的眼睛。 「不論你曾崇仰何人何物,並以誰為師,最後你必須回到你自己本身。 藝術從未遠人,只是人遠離了他真正的自己。 在都市中,我們先失去了我們的眼睛,然後我們失去了一切。」-史作檉 本書為史作檉談論藝術美學文章集結,強調人人都有藝術家的眼睛,只在於人們失去了觀看的方式與純粹的初衷。 共分四大篇九章節,從藝術本質談起,援引賈克梅第、康丁斯基、蒙德里安、李德等藝術家創作,從繪畫、雕塑、音樂,旁述及顏氏篆書中的圖形特性,進臻至哲學美學、形上美學,淺明清晰,在一本書的閱讀時間裡就可在繁多 的藝術理論中找到自己的「眼睛」與觀看角度。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Shi zi jia shang de zheng yi.Pengpeng Shi - 2014 - Beijing Shi: Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she.
  本书分为神话与诉讼,历史与诉讼,故事与诉讼,制度法理,学术争鸣,法学教育,治学人生等八辑,收录了剧与诉的随想,正义之舞,游戏与诉讼,圣殿骑士的死亡密码,走向刑事宪法,法官权力之源与品格之治,法国法学教 育三题,关问于山水之间等文章.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhongguo gu dai zhe xue shi.Shi Hu - 1986 - Taibei Shi: Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhongguo zhong gu si xiang shi.Shi Hu - 1986 - Taibei Shi: Zong jing xiao Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Zhongguo zhong gu si xiang shi chang bian.Shi Hu - 1996 - Shanghai: Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Bod brgyud tshad ma rig pa dang Ya-li hriʼ-tuʼo teʼi gtan tshigs rig pa gnyis kyi rigs lam bgrod tshul skor gyi bgro gleng mthong ba don ldan zhes bya ba bzhugs so. Bkra-Shis - 2021 - Pe-cin: Mi-rigs dpe-skrun-khang.
  A comparative study of Tibetan Buddhist logic and Aristotelian logic of argument.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Nang stan shes rig gi snying bcud lta ba bkaʼ btags kyi pyag rgya bzhi.Gnyal Bkra-Shis-Phun-Tshogs - 2013 - Lha-sa: Bod-ljongs mi-dmangs dpe-skrun-khang.
  Study on Trilaksaṇa, the four seals of the Buddhist doctrine.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Tshad maʼi lung phyogs bsgrigs blo gsar ʼjug bde. Bkras-Shis-Rdo-Rje (ed.) - 2021 - [Bylakuppe]: Snga-ʼgyur rig-mdzod rtsom-sgrig-khang nas par skrun zhus.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Fei chang shi sheng: Kongzi he ta de di zi men.Yuzhi Shi - 2010 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. He jiao shi men tan mei xue he mei yu.Jin Shi - 1985 - Chengdu: Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Jin zhi fan she shi ren xing bian lie: lun li wen hua yu min zu xing de guan xi.Chunli Shi - 2010 - Xianggang: Shi Chuli.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Kong jian yu shi jian.Zuocheng Shi - 1984 - Xinzhu Shi: Yang zhe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Qing dai li xue shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangzhou Shi: Guangdong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Qing nian shi ye xiu yang jiang hua.Fu Shi - 1944 - Guilin: Le qun shu dian.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Si xiang yu shi xue =.Zhongyi Shi (ed.) - 2011 - Zhengzhou Shi: Henan da xue chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wei wu shi guan di xin shi ming.Zhendong Shi, Zhuoran Feng & Shenhua Jiang (eds.) - 1990 - Beijing: Xin hua shu dian jing xiao.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Zhongguo quan shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Beijing Shi: Zhongguo shu ji chu ban she.
 34. di 7-8 ce. Liu chao shan shui shi hua mei xue yan jiu.Shi Xiaoyun zhu - 2017 - In Xiyan Sun (ed.), Gu dai mei shu shi yan jiu chu bian: Li dai mei xue yan jiu zhuan ji. Hua Mulan wen hua chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  al-Qirāʼah al-āthimah lil-falsafah: mashrūʻ Altūsīr al-falsafī: dirāsah.Ḥaydar Dūshī - 2018 - al-Baṣrah: Dār Shahrayār.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  7
  al-Isfār ʻan al-asfār: taʻlīqāt ʻalá al-Ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-asfār al-ʻaqlīyah al-arbaʻah lil-Ḥakīm al-mutaʼallih mujaddid al-falsafah al-Islāmīyah Ṣadr al-Dīn Muḥammad al-Shīrāzī.Raz̤ī Shīrāzī - 2002 - Ṭihrān: Muʼassasat al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr li-Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Islāmī.
 37. Āgāhī va guvāhī: tarjamah va sharḥ-i intiqādī-i Risālah-ʼi taṣavvur va taṣdīq-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1988 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī. Edited by Mahdī Ḥāʼirī Yazdī.
 38. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Makesi zhu yi zhe xue de dang dai shi yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Beijing: Zhong yang bian yi chu ban she.
  本书是研究马克思主义哲学的成果汇集。这些成果从马克思主义哲学的视域,对当代重大现实问题和理论问题进行了认真的研究.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Ru feng Hua yu run yi yu: ru jia wen hua yu shi jie.Zhonglian Shi - 2011 - Jinan Shi: Shandong jiao yu chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  4
  Rasāʼil va guzīdahʹhāyī bih khaṭṭ-i Ḥakīm Mullā Ṣadrā-yi Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm (eds.) - 2010 - Tihrān: Sāzmān-i Asnād va Kitābkhānah-i Millī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān.
  Facsimile of miscellaneous Persian and Arabic texts in Mullā Ṣadrā's handwriting.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ṣadr al-Dīn Shīrāzī fī al-jawāb ʻan al-asʼilah al-Nuṣayrīyah: asʼilah falsafīyah fī māhīyat al-zamān wa-al-nafs al-insānīyah wa-ʻalāqat al-waḥdah bi-al-kathrah.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 2005 - Kūlūniyā: Manshūrāt al-Jamal. Edited by Saʻīd Ghānimī.
 43.  6
  She hui ke xue zhi shi xin lun: wen hua yan jiu li chang shi ping = Shehui kexue zhishi xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing Shi: Beijing da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  She hui ke xue zhi shi xin lun: wen hua yan jiu li chang shi ping = Social science knowledge re-examined: ten lectures from the perspective of cultural studies.Zhiyu Shi - 2005 - Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin.
  本书的写作将中心放在对科学主义的主要挑战上。各章均采取强迫对话的方式,直接提出文化研究者对于当前主流社会科学研究的省思,针对具体的研究议程,铺陳迥异的研究设问与方法论,既引介来自文化研究学界对于社会科 学主义的检讨,也探究文化研究学者如何对于社会科学研究另辟蹊径。藉此批判精神的实践,邀请读者也能针对知识之性质,共同参与探究,进而深思当代社会科学与政治知识的意义,摸索自己的立场,开辟有助于鼓励对话的知 识平台.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sih risālah az Muḥammad ibn Ibrāhīm Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1973 - Mashhad: Chāpkhānah-ʼi Dānishgāh-i Mashhad. Edited by Jalāl al-Dīn Āshtiyānī.
  al-Masāʼil al-qudsīyah -- Mutashābihāt al-Qurʼān -- Ajwibat al-masāʼil.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Tarjamah-i Asfār-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā).Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1999 - [Tehran]: Mawlá. Edited by Muḥammad Khvājavī.
 47.  5
  Xin ru xue de kai shan zhi zuo: Shi Youbo "Zhouzi tong shu" "Tai ji tu shuo" jiang ji.Youbo Shi - 2016 - Beijing Shi: Zhonghua gong shang lian he chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  Xian xiang xue yu gu dian zhe xue de quan shi wen ti.Chaoying Shi - 2012 - Taibei Shi: Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si.
  內容簡介 二十世紀的「現象學運動」影響了存在哲學(存在主義)、哲學詮釋學、解構主義、現代美學、藝術哲學等等,以及所謂「後現代的文化思潮」之發展。 二十一世紀的今日,我們對「中華古典哲學」的反思,似乎可以從歐洲的現象學運動之思潮中,找到一些足以對話和互為理解的可能。 本書就試著嘗試這種互為理解與東西文化交涉的努力,希望提供給對這個話題有興趣的讀者們,開顯出一扇觀照內外在的哲學之門,而通過這扇門能夠走向人生的智慧之旅。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  12
  Yi duan si xiang de bei hou: Zhongguo gu dai wen hua si xiang shi zha ji.Liang Shi - 2009 - Beijing: Zhongguo zhi gong chu ban she.
  这本书是一部用文学手法描述的中国思想史, 书中所描述的思潮和人物, 从魏晋玄学、禅宗、心学、到欧阳修、李贽、顾炎武, 大都具有异端思想的色彩.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Yi shu zhe xue yu mei xue de quan shi wen ti =.Chaoying Shi - 2006 - Taibei Xian Xindian Shi: Ren ben zi ran wen hua shi ye you xian gong si.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000