Results for 'Byron Alm��n'

1000+ found
Order:
 1. The sacrificed hero : creative mythopoesis in Mahler's Wunderhorn symphonies.Byron Almén - 2006 - In Byron Almén & Edward Pearsall (eds.), Approaches to meaning in music. Indiana University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. The divining rod : on imagination, interpretation, and analysis.Edward Pearsall & Byron Almén - 2006 - In Byron Almén & Edward Pearsall (eds.), Approaches to meaning in music. Indiana University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Zenobia and palmyra - (n.J.) Andrade zenobia. Shooting star of palmyra. Pp. XX + 284, ills, maps. New York: Oxford university press, 2018. Cased, £22.99, us$35. Isbn: 978-0-19-063881-8. [REVIEW]Byron Waldron - 2020 - The Classical Review 70 (1):170-172.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Justin M. Byron-Davies, Revelation and the Apocalypse in Late Medieval Literature: The Writings of Julian of Norwich and William Langland. (Religion and Culture in the Middle Ages.) Cardiff: University of Wales Press, 2020. Pp. 211. £70. ISBN: 978-1-7868-3516-1. [REVIEW]Denise N. Baker - 2022 - Speculum 97 (2):483-484.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Okul Öncesi Eğitimi Almış Çocukların Akran İlişkileri Değişkenlerinin 5 Ve 6 Yaşta İncelenmesi: İki.Hatice Erten Sarikaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1859-1859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  One of the five pillars of the Islam, zakat (alms) was made necessary after the hijra. Although Zakat was one of the most important resources of Islamic state treasury for many years, it was excluded from the state authority in the period of Omar bin Abdul-Aziz. In recent years, it has been seen that some Muslim-majority states have made significant attempts to manage zakat under the control of the state. For example; Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Sudan, and Nigeria are very important (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  10
  Symbolic blackness and ethnic difference in early Christian literature. By gay L. Byron.N. H. Taylor - 2007 - Heythrop Journal 48 (1):120–121.
 8.  7
  The Control of Atomic Energy. A Study of Its Social, Economic, and Political ImplicationsJames R. Newman Byron S. Miller. [REVIEW]Louis N. Ridenour - 1949 - Isis 40 (1):75-76.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Spinoza’nın Dil Kuramı: Eleştiriden Pratiğe.Alber Erol Nahum - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (2):16-35.
  Bu makalede Spinoza’nın dil eleştirisinin ve çözümlemesinin tartışılması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, Spinoza, İbranice hakkında yarım kalmış bir dilbilgisi kitabı kaleme almış olsa da, bugün dil felsefesi diye adlandırılan alanda bir yapıt vermiş değildir. Bununla birlikte, dil konusunun, anlama yetisinin düzeltilmesinin önemli ayaklarından biri olması ölçüsünde, Spinoza açısından, felsefi uslamlama için bir propedötik işlevi gördüğü söylenebilir. Hatta Spinoza’ya göre, kendisinden önce gelen bazı filozofların doğanın ortak düzenini ve zorunlu nedenselliğini kavrayamamış olmasının nedeni, tam da fikirlerin ve şeylerin bağlantı ve düzenlerini izlemek (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 11.  16
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  en-Nedîm’in [İbnü’n-Nedîm] el-Fihrist Adlı Eserinde Sûfîlere ve Tasavvufa Yaklaşımı.Betül İZMİRLİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1183-1216.
  En-Nedîm IV./X. asırda yaşamış Bağdatlı bir varrâk ve müelliftir. Onun el-Fihrist adlı kitabı ilk bilimler tarihi eseri olarak düşünülmektedir. Eser İslâm İlimleri yanında Felsefe, Kadim İlimler, Şiir, Edebiyat, Kimya gibi birçok farklı disiplinlerde de önemli veriler ihtiva etmektedir. El-Fihrist, ilahiyat alanı için temel kaynak niteliğinde bir bibliyografik eserdir. Müellifler ve telifleri hakkında bilgiler veren kitap, bu mânada tabakāt türü eserlerin metoduyla yazılmıştır. Hadîs, Kelâm, Fıkıh gibi İslâmî ilimlere, âlimlerine ve tasniflerine has kıymetli ve ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta Tasavvuf ilmine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın tarîkata (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  S'lih N'bî'nin Felsefe-i Mûsikî İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Tıraşcı - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1669-1686.
  Sâlih Nâbî (ö. 1332/ 1914), Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan tıbbiye mezunu bir Türk mûsikîsi meraklısıdır. 1910 yılında Felsefe-i Mûsikî isimli bir eser kaleme almış, bu çalışmasında mûsikînin insan ruhu üzerindeki etkisi, mûsikî tarihi ve kendi döneminde Osmanlı’da mûsikî anlayışı gibi konularda incelemelerde bulunmuştur. Ayda bir yayınlanması düşünülen bu çalışması, ilk neşrinden sonra birtakım sebepler yüzünden devam edememiştir. Bu makalede Sâlih Nâbî’nin Felsefe-i Mûsikîisimli eserini tanıtılacak olup, yazarın mûsikî hakkındaki bilgileri değerlendirilecektir. Tarih boyunca kaleme alınan mûsikî eserlerinde pek çok felsefî düşüncenin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Türkiyeʹnin göreli gerilemesine tanılar: dinci paradigmanın iflası: kadını aşağılayan erkek egemen toplumun çöküşü.Çetin Kaya - 2009 - İstanbul: Yalın Yayıncılık.
  Türk milleti dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğu gibi en zengin diline de sahiptir. Ancak daha eski çağların dil verileri ne yazık ki, yazılı vesikalara aktarılmamış, karanlık dönem olarak kalmıştır. O bakımdan Türkçenin Altay veya Proto-Türk devri hakkında bilgimiz sınırlıdır ve sahip olduğumuz kelime sayısı da çok azdır. Eski Türkçe adlanan bu lügat sadece Orhun-Yenisey yazıtları ile tespit edilen ve Uygur yazıtları ile devam eden Türkçenin malum en eski yazılı kaynaklarının sözlüğüdür. Yer yüzündeki diller arasında Türkçenin yerine baktığımızda, Ural-Altay dil (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merīsī Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler.Ali Kaya - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1401-1423.
  Bişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re’y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu’tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te’vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Ömer Nasuhi Bilmen'de dinî ahlak.Osman Elmalı - 2013 - Cağaloğlu, İstanbul: Arı Sanat.
  Modernizmle birlikte Batı'nın değişen insan, dünya, evren ve Tanrı algısı, şüphesiz Batı ile sınırlı kalmamış, hemen hemen bütün dünyayı etkilemiştir. Maddeye şekil verme hünerini ileri derecede geliştiren ve bunu kullanarak dünyanın geri kalan önemli bir kısmını ya bizzat veya nüfuz alanı oluşturarak egemenliği altına alan ve dünya coğrafyasında önemli değişiklikler meydana getiren Batı'nın bu faaliyetleri, ondan etkilenen diğer kültürlerin kendi din, ahlak, gelenek ve adetlerinden şüphe etmesine sebep olmuştur. Batı'nın üzerimizdeki askeri faaliyetlerinin ve belki Batı'ya olan coğrafi yakınlığımızın, bu etkinin (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Peri Hermeneias Üzerine Orta Şerh.Muhammet Nasih Ece - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):119-157.
  Peripatetik felsefî yaklaşımın en önemli filozoflarından birisi olarak kabul edilen İbn Rüşd, dönemin felsefe paradigması içinde hemen her alana dair eserler kaleme almış bir düşünürdür. Onun kaleme aldığı eserlerin çok büyük bir kısmı, Aristoteles’in eserlerine dair şerhler oluşturmaktadır. Bu sebeple o Büyük Şarih olarak anılmıştır. Bu şerhler büyük, orta ve küçük şeklinde üç tarzda yazılmıştır. Burada Türkçeye çevirdiğimiz eser, Aristoteles’in Organon diye bilinen mantık külliyatının ikinci kitabı olarak kabul edilen Peri Hermeneias adlı eserin orta şerhidir. Bu eserin genel muhteviyatı isim, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lügatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü.Recep Alpyağıl (ed.) - 2015 - Konya: Cizgi kitabevi.
  "(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin bu iki dilde tesadüf ettiğim karşılıklarını bir mecmuaya kaydetmiştim. Bunların perişan bir halde kalmasına ve sarfettiğim emeğin bu şekilde heder olmasına gönlüm razı olmadı. Gerçekten de bu konuda sarfedilen mesai öyle pek kolay feda edilecek bir şey değildi. Çünkü bu işe en evvel, felsefeyi İbn Bâcce'nin en seçkin öğrencilerinden tahsil etmiş olan meşhur Musevi hakîm Ebû İmrân Musa bin Meymun'un Delâletü'l-Hâirîn başlıklı eserinden başlamış idim. Bu kitap İbrani (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Celâleyn tefsi̇ri̇nde kirâatlere yaklaşim yöntemi̇.Ali Haydar ÖKSÜZ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):163-181.
  Kur’ân-ı Kerim, Allah’u Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile insanlığa iletilmiş olan bir hidayet kaynağıdır. Okunmasıyla ibadet edilen Kur’ân-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması onun tefsiri ile mümkündür. Bununla birlikte Kırâat İlmi de Kur’ân’ın anlaşılması için bilinmesi gereken ve âyetlerin tefsirinde kullanılması gereken önemli ilimlerden birisidir. Kur’ân-ı Kerim kelimelerindeki telaffuz değişikliklerini konu edinen kırâat ilminin tefsir ilmi ile irtibatlı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan tefsir kitapları ve tefsir âlimleri, kırâatlerden destek almışlar ve âyetlere mana verirken farklı kırâatleri göz önünde (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Şems-i Siv'sî’nin İrş'dü’l-Av'm Adlı Mesnevîsi Bağlamında Müteşeyyih Kimselere D'ir Görüşleri ve Değerlendirilmesi.Yüksel Göztepe & Fatih Çinar - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1109-1144.
  Şems-i Sivâsî, Halvetiyye tarikatının ana şubelerinden biri olan Sivâsiyye kolunun müessisidir. On altıncı yüzyılın ilmî, siyâsî, kültürel ve dinî sahalarında derin izler bırakan Sivâsî, memleketi Zile’den Sivas’a hicret ettikten sonra ilk olarak İrşâdü’l-avâm adlı bir eser kaleme almış ve bu çalışmada nefsin ıslahı, mürşid-i kâmilin gerekliliği, mürşidlerin özellikleri ve nefsi ıslah konusundaki fonksiyonları gibi başlıklarla döneminde gözlemlediği ve zaman zaman istismar edildiğini düşündüğü mânevî yolculuğun kılavuzlarını konu edinmiştir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere Sivâsî, mânevî seyrin inceliklerini bilmedikleri için şekle aldanıp (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  18
  Doğu Öğretilerinin Batıya Aktarılmasında Teosofi Cemiyeti’nin Etkisi.Ali GÜL - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (50):9-32.
  Teosofi Cemiyeti, 1875 yılında ABD’de kurulan bir modern ezoterik ve okültist harekettir. Cemiyetin doktrinel lideri gizemli bir kişilik olan Helena Petrovna Blavatsky’dir. Temelde Batı ezoterik ve okült geleneklerine yönelen Teosofi hareketi 1879 yılında Hindistan’a taşındı. Bu tarihten itibaren Teosofi literatürüne Hint öğretileri hâkim oldu. Bu anlamda cemiyet tam anlamıyla senkretik bir yapı sergiledi. Cemiyet reenkarnasyon ve karma başta olmak üzere Hint düşünce ve inanç dünyasının kavramlarını Batı’ya taşımada önemli rol oynadı. Ürettiği literatür birçok Batılının Doğu öğretilerini tanımasına vesile oldu. Mahatma (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  21
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Simone Weil, l'expérience de la vie et le travail de la pensée.Simone Weil - 1998 - Arles: Editions Sulliver. Edited by Domenico Canciani & Charles Jacquier.
  Porté aux nues par les écrivains du XIXè siècle qui voyaient en lui le type même du poète maudit, Byron (1788-1824) a subi au XXè siècle un long purgatoire avant d'être enfin reconnu comme une personnalité littéraire de premier plan. Après les traductions en prose du siècle dernier qui, malgré leur mérite, n'offraient qu'un pâle reflet, on redécouvre aujourd'hui toute la virtuosité d'un poète qui jongle avec les rimes et les rythmes et qui demandait donc à être traduit en (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  Hocaz'de’nin Teh'füt’ü ve Osmanlı Dönemi İslam Felsefesi’ndeki Yeri.Luay Hatem Yaqoob & Muhammet Caner Ilgaroğlu - forthcoming - Atebe.
  İslam felsefesi geleneğinde Meşşâî filozoflar, görüşlerinin tutarsız olduğu iddiasıyla Gazzâlî’nin Tehâfüt adlı eserinde ciddi bir eleştiriye maruz kalmışlardır. İslâm felsefesinin yapısal dönüşümüne ön ayak olan bu eser İslâm düşüncesinde tehâfüt geleneğinin de kaynağı niteliğindedir. Osmanlı dönemi İslam felsefesi; kelâm, felsefe ve tasavvuf disiplinlerinin, konu, amaç ve metot bakımından yakınlaştığı multidisipliner bir yapı arz etmektedir. Bununla birlikte o, genel olarak Gazzâlî düşüncesinin baskın olduğu bir geleneğin devamıdır. Bu felsefe, Fatih Sultan Mehmed’in, Gazzâlî’nin Tehâfüt adlı eserini daha anlaşılır kılacak bir eserin yazılmasını (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  مفهوم الحرية عند الوجوديين ونقد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لهم.Charif Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):1-34.
  İnsan hürriyyeti mefhumunun asırdan asıra değişen bir manası vardır. Bu mesele,selef ulemanın yanında cebir ve ihtiyar konusu olarak biliniyordu. Daha sonraları bu mesele genişleyerek tesyîrve tahyîr meselesi olarak isimlendirilmiştir. Modern çağda ise âlimler bu konuyu insan hürriyeti ismi altında ele almışlardır. Her fırkanın kendine has bir görüşü vardır. Varoluşçuluk felsefecileri de hürriyet hakkında konuşmuşlardır ve hatta şunu da söylemişlerdir: “Hürriyet, insanın maddi vücudiyetinin cevheridir.” Bu araştırmada bizzat bu düşünce münakaşa edilecektir. Bunu münakaşa etmeden önce de varoluşçuluk ve varoluşçuların ne olduğunu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Rhuthmos, Ritim ve Politika.Zafer Aracagök - forthcoming - Rhuthmos.
  Bu metin 11 Haziran 2020'de ArtDog İstanbul dergisinde yayınlanmıştır. Zafer Aracagök'e burada yeniden üretmemize izin verdiği için teşekkür ediyoruz. Homeros'un Odysseus'un gemisinin Siren'lerin karanlık ve büyüleyici darboğazından geçişini tasvir ettiği zamanlardan bu güne birçok sanatçı, yazar ve düşünür bu sahneyi ele almış, Adorno ve Horkheimer'ın Aydınlanma'nın Diyalektiği ve Franz Kafka'nın “Siren'lerin Sessizliği” adlı öyküsü en dikkat çekici yorumlar arasında yerlerini almışlardır. İki çalışma - Philosophie – Nouvel article.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  19
  Avrupa Okullarında Dini Simgelerin Yasallığı.Ali Baltacı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):45-45.
  1959 yılında Avrupa Konseyine bağlı olarak kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer protokollerle belirlenmiş temel haklar kapsamında birey, tüzel kişilik ve devletlerarasındaki sorunları çözümleyen yargı merciidir. Tarihsel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: düşünce, vicdan ve din özgürlüğü kapsamında değerlendirilen çeşitli kararlar almıştır. Mahkeme söz konusu kararlarında ve özellikle nelerin dini simge kapsamında değerlendirilebileceğini laik bir bakış açısıyla tanımlamaktadır. Mahkeme, bir taraftan dini inanca sahip olma hakkını tasdik etmekte, bir taraftan da bu hakkı kamusal alanda inancı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Grande Sertão: Veredas by João Guimarães Rosa.Felipe W. Martinez, Nancy Fumero & Ben Segal - 2013 - Continent 3 (1):27-43.
  INTRODUCTION BY NANCY FUMERO What is a translation that stalls comprehension? That, when read, parsed, obfuscates comprehension through any language – English, Portuguese. It is inevitable that readers expect fidelity from translations. That language mirror with a sort of precision that enables the reader to become of another location, condition, to grasp in English in a similar vein as readers of Portuguese might from João Guimarães Rosa’s GRANDE SERTÃO: VEREDAS. There is the expectation that translations enable mobility. That what was (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Dil, Doğruluk ve Mantık.Abdulmuttalip Baycar - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):635-642.
  Klasik felsefe metafizik evrenin mümkün olduğunu ve onun hakkında bilgi üretebileceğimizi düşünür. Ama Kant, Comte gibi modern dönem düşünürleri, metafiziği kabul etmekle birlikte, epistemolojik olarak sadece somut bilgiye erişimin mümkün olduğunu düşünmektedirler. 1920’lerde ise Viyana Okulu olarak bilinen hareket mensupları -sonraki bilinen adıyla “mantıkçı pozitivistler”- felsefenin metafizik ile uğraşısına karşı çıkmış ve onun uğraşı alanını bilimsel önermelerin mantıkî çözümlemesi ile sınırlandırmışlardır. Bu çalışmada İngiliz düşünür Ayer’in 1936 yılında kaleme almış ve felsefe dünyasında büyük bir yankı uyandırmış olduğu orijinal adı Language, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  İbn Âşûr, TEFSİRE GİRİŞ Mukeddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr Mütercim: Harun Ünal, İstanbul: Ekin Yayınları, 2019, ss. 534. [REVIEW]Yakup Yüksel - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):565-569.
  Kitap, Çağdaş müfessirlerden Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-tenvîr adlı oldukça hacimli tefsir eserinin mukaddime kısmının tercümesinden ibarettir. Tefsir ilmiyle ilgili geniş bir malumatın yer aldığı mukaddime bölümünün dilimize tercüme edilmiş olması tefsir akademyası açısından oldukça önemlidir. Zira son dönem tefsirle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında İbn Âşûr’un ilgili eserinin referanslar arasında sıkça yer almış olması bu tercümeyi daha da önemli kılmakta hatta Ülkemiz açısından böyle bir tercümeye duyulan ihtiyacı da karşılamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Siyah Sancaklı Mehdî: Mehdî İnancı Perspektifinden Ahb'ru’l-Abb's’a Yakından Bakış.Öznur Özdemi̇r - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (1):157-171.
  Mehdî inancı, İslam toplumunda yayılışından kısa bir süre sonra, kitleleri harekete geçiren bir motivasyon olarak Abbâsî İhtilâli sırasında yeniden ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, ihtilâli ele alan birçok çalışmada halkta yaygınlık kazanan bu inançtan nasıl ve ne şekilde istifade edildiği incelenmiştir. Abbâsîler, Mehdî inancı olarak ifade edilen beklenen kurtarıcı inancından, ihtilâl başarıya ulaştıktan sonra da hilafette kendilerine meşruiyet sağlama amacı ile istifade etmişlerdir. Böylece Ahbâru’l-Abbâs adlı, Abbâsîlerin ihtilâlle sonuçlanan mücadelelerinin yarı resmi tarihi olarak sayılan kaynakta da Abbâsîlerin beklenen kurtarıcılar olduğunu vurgulayan (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dini Bilgiye Bakışları: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği.Sinem Uğurlu & Ayşe Çalal - 2019 - Dini Araştırmalar 22 (56):327-352.
  İslam düşüncesinin dini bilginin imkânı, ortaya koyulması gibi konuları içeren epistemolojik arka planı üzerindeki tartışmalar İslam Felsefesi ve teolojisinin konuları olmaya devam etmektedir. Bu bilimsel tartışma ve öğretilerin ve hayata yansıyarak gelenek halini almış biçimlerinin Müslümanların günlük hayatlarındaki tezahürleri de izlenebilmektedir. Çağdaş İslam düşüncesinde Beyani, İrfani ve Burhani olarak nitelendirilebilecek İslam bilgi anlayışları ve bunlara dayalı yaşam biçimleri gözlenebilmektedir. Hatta bunlar arasında çekişme ve çatışmalar ve bunların dini, siyasi ve eğitsel hayatlara yansımaları olabilmektedir. İlahiyat fakülteleri İslam düşünce geleneğinin teorik ve (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  İslam Hukukunda Çocukluk ve Çocuk Evliliği.Oğuzhan Tan - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):783-805.
  Çocuk evliliği, tarih boyunca farklı toplumlarda bilinen ve uygulanan sosyal bir olgu olsa da son zamanlarda, modern duyarlılıkları giderek daha fazla rahatsız eden bir hal almıştır. Son iki asır öncesine kadar, Avrupa hukuki düşüncesinde çocuklar yargı önünde farklı bir muamele görmelerine imkan veren istisnai bir statüye sahip değildi. Diğer taraftan, İslam hukukunun çocuklara, özel bir hukuki statü kazandırma konusunda bazı öncü adımlar attığını söyleyebiliriz. Nitekim, en eski İslam hukuku kitaplarının bile, insanın fiziksel ve zihinsel gelişim aşamalarına ve her bir aşamada (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  11
  Erken Dönem Eş‘ariyye’de Dakîku’l-Kel'm.Metin Yildiz - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):50-67.
  Bu makalede Erken dönem Eş‘ariyye’de dakîku’l-kelâm konusu izah edilmeye çalışılacaktır. Kelâm ilminin sistematik hale gelişinden itibaren konuları genellikle dakîku’l-kelâm ve celîlu’l-kelâm şeklinde ikili bir tasnifle ele alınmıştır. Dakîku’l-kelâm, konusu itibariyle âlem, âlemin unsurları, cevher, araz, cisim gibi fizik alanına tekabül ederken celîlu’l-kelâm ise uluhiyyet, nübüvvet ve sem’iyyât ile ilişkili olan metafizik alana tekabül etmektedir. Hicrî dördüncü asırda teşekkül eden Eş‘arî kelâm okulu varlık konusu başta olmak üzere fizik ve metafizik konuları sistematik bir şekilde ele almıştır. Erken dönem Eş‘arî kelâmında kelâm (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  İdil-Ural Âlimlerinden Rız'eddîn bin Fahreddîn’in (1859–1936) İbn Arabî Değerlendirmesi.Özkan ÖZTÜRK - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):657-700.
  Rızâeddîn bin Fahreddîn, 19.-20. yüzyıllarda İdil-Ural bölgesinde ceditçilik hareketi içerisinde yer almış en önemli düşünürlerdendir. Rusya müslümanlarının uyanışına katkı sunmak için birçok İslam düşünürünün biyografisini kaleme almıştır. Bunlardan birisi de İbn Arabî hakkındadır. Eserinde İbn Arabî’nin fikirlerini amelî, ilmî ve felsefî başlıkları altında inceler. Amelî görüşler başlığında içtihat, kıyas ve icmâ meseleleriyle ilgilenir. İlmî görüşler başlığı altında şumûl-i rahmet, ricâlu’l-gayb ve firavunun imanı konularını inceler. Felsefî görüşlerde ise âlem-i misâl ve vahdet-i vücûd hakkındaki tartışmaları öne çıkarır. Rızâeddîn bin Fahreddîn, eserinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  فتح الجليل على عبده الذَّليل في بيان ما ورد في الاستخلاف في الجمعة من الأقاويل لنوح بن مصطفى القونوي (ت:1070هـ/1660م) دراسة وتحقيق. [REVIEW]Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):194-206.
  Bu çalı ş mada Nuh b. Mustafa el-Konevi’nin “fethu'l-celil alâ abdihi'z-zelîl fî beyâni mâ verede fi'l-istihlâf fi'l-cümü'ati mine'l-ekâvil ” adlı risalesinin tahkikli çalı ş ması yapıldı. Büyük bir alim ve fakih olan müellifimiz zamanın Konya müftüsüdür. Mısır’a tabli ğ ve ilmi faaliyetlerini gerçekleçtirmek için hicret ettikten sonra orada vefat etmi ş tir. İ lmi alanlarda bir çok gayreti vardır. Özellikle fıkıh ve fıkıh usulü sahasında önemli eserlere imza atmı ş tır. Söz konusu bu risale, süleymaniye kütüphanesine ba ğ lı veliyüddin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  David Hume’un Beğeni Standardı II.Soner Soysal - 2020 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (1):18-32.
  Bu çalışma, David Hume’un beğeninin bir standardı olduğu iddiasına yönelik incelememin ikinci aşamasıdır. Böyle bir incelemeye başlamamın nedeni, çalışmanın birinci aşamasının başından da söylediğim gibi, açık bir şekilde görülen beğeni farklılıklarına rağmen, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştiren deneyci bir filozof olan David Hume’un beğeninin bir standardı olduğunu iddia etmesidir. Deneyci bir filozof olduğu için, Hume’un bu standardı a priori ya da doğuştan idelere dayandırma olanağı yoktur. Diğer taraftan, Hume, tümevarımsal akıl yürütmeyi eleştirerek, deneyimden tüm insanlar için bir ölçüt olabilecek kesinlikte bir (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  15
  İlkel Kabilelerde ve Bazı Dinlerde Erginleme Töreni.Necati Sümer - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):61-80.
  Erginleme töreni, belli bir yaşa gelince herhangi bir gruba veya topluma katılması için kişiye uygulanan ritüelleri ifade eder. Uygulanma yöntemleri değişse de bu tören, ilkel veya gelişmiş neredeyse her toplumda görülür. Amaç, bireylerin topluma eğitsel, dinsel veya mitsel anlamda alışmalarını sağlamaktır. Yazısız toplumlarda bu törenler, dinsel içerikle yüklüdür. İlkellerde erginleme töreni, genç kız ya da erkeklerin çocukluktan kurtulup kabilenin yetişkin bireyi kabul edildiği ergenlikte gerçekleşir. Bu tür törenlerde gençler bazı zorlu testlere tabii tutulur. Topluma kabulü hak etmek için sınanmak zorunludur. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  48
  Book review.(Review of the book De reformatorische rechtsstaatsgedachte, 1999, 9051894384). [REVIEW]A. K. Koekkoek - 2002 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereeniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 6 (2):204-206.
  Books Reviewed in this Article: Reason, Truth and History. By Hilary Putnam. Pp.xii, 222, Cambridge University Press, 1982, £15.00 , £4.95 . Fundamentals of philosophy. By David Stewart and H. Gene Blocker. Pp.xiii, 378, New York, Macmillan, 1982, £12.95. Modern Philosophy: An Introduction. By A.R. Lacey. Pp.vii, 246, London and Boston, Routledge & Kegan Paul, 1982, £7.95 , £3.95 . Merleau‐Ponty's Philosophy. By Samuel B. Mallin. Pp.xi, 302, New Haven and London, Yale University Press, 1979, £14.20. Thought and Object: Essays (...)
  Direct download (11 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: ‘Kar’ Örneği.Şaban Erdi̇ç - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):597-626.
  Bu makale Orhan Pamuk’un Kar romanından hareketle çağdaş Türk romanında din ve siyaset ilişkisine odaklanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin yakın dönemdeki dini ve siyasi tartışmalarına edebi bir kurgu ile yaklaşan Kar’da din-siyaset ilişkilerinin nasıl bir paradigma üzerine oturduğunu ve bu çerçevede Türkiye’de dini ve siyasi kültürün romana nasıl yansıdığını anlama ve açıklama hedefini gütmüştür. Romanda 1980 sonrası yeni bir gelişim ivmesi yakalamış ve 1990’lar boyunca siyaseti daha aktif bir şekilde motive eden sağ, muhafazakar ve İslamcı çevrelerle aslında -yazarın yaklaşımı çerçevesinde- Türkiye’ye bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  Vezir Cafer b. Hinz'be'nin Hayatı, Cerh ve Ta'dil İlmi'ndeki Bazı Görüşleri.Ayman Aldoori - forthcoming - Atebe.
  Bu ümmetin alimleri, Peygamber’in sünnetine özellikle fitnelerin zuhurundan sonra ziyadesiyle önem göstermişlerdir. Böylece nebevî sünneti muhafaza etmek, derlemek ve isnadlarını incelemek için uzman kimseler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir İmam vardır ki onun şöhreti pek duyulmamıştır ancak hadiste büyük bir şânı vardır. O; Hafız Muhaddis Vezir Ebû Fadl Cafer b. el-Fadl b. el-Hasan b. el-Furat’tır. İbn Hinzâbe künyesiyle tanınmıştır ve h. 308 yılında doğup 391’de vefat etmiştir. Biz de onu tanıtmaya, nesebini, doğumunu, yaşamını zikretmeye ve İhşidiler Devleti’nde yaptığı vezirlik dönemi hakkında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  The Critical View on the Use of Graded Readers in Learning English as a Foreign Language.Fidel Çakmak - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (1):215-244.
  Okuma etkinliği hem ana dilde hem de yabancı bir dil öğrenmede önemli bir yer tutar. Bireyler okuma aracılığıyla başka görüş, düşünce ve kültürel unsurları öğrenir, onlarla etkileşimde bulunurlar. Bireylerin yabancı dil öğreniminde, yabancı dilde okuma becerilerini geliştirmek amacıyla bazı uygulamalar önerilir. Bunlardan biri, basitleştirilmiş kitaplardır. Bu çalışma, yabancı dil öğreniminde okuma becerisinin arttırılması için yapılan basitleştirilmiş okuma kitaplarının kullanımıyla ilgili önemli unsurları belirtmeyi ve bu tür kitapların kullanımına eleştirel bir bakış sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, öncelikle basitleştirilmiş kitapların kullanımını tarihsel açıdan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  17
  Luhmann, N. Social Systems. [REVIEW]N. Luhmann, John Bednarz & Dirk Baecker - 1998 - Human Studies 21 (2):227-234.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   252 citations  
 48. Pirrón de Ellis: un pingüino y un rinoceronte en el reino de las maravillas.Ramón Román Alcalá - 2011 - Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Formación clásica y formación romántica.José Pemartín Sanjuan - 1942 - Madrid,: Espasa-Calpe, S.A..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Introducción a una filosofía de lo temporal.José Pemartín Sanjuan - 1941 - Madrid,: Espasa-Calpe, S. A..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000