Results for 'Bu��ra Arslan Me��i��n'

1000+ found
Order:
 1. Sāṅkhya prajñā: Īśvarakr̥ṣṇa kr̥ta kārikāoṃ kī paramātmavādī vyākhyā.Būrla Kāmeśvara Rāva - 1991 - Jayapura, Rājasthāna: Grantha Bhāratī. Edited by Īśvarakr̥ṣṇa.
  Comprehensive Hindi commentary on the Sāṅkhyakārikā, philosophical work of the Sankhya school in Hindu philosophy, by Īśvarakr̥ṣṇa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Sâi̇nüddîn ali̇ bi̇n türke’de varlik mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Miskaviyah: Bū ʻAlī Aḥmad bin Muḥammad Yaʻqūb Miskaviyah al-Rāzī: t̤ib, falsafī, sāʼinsʹdān, shāʻir adīb, māhir-i ak̲h̲lāqiyāt aur muʼarrik̲h̲.K̲h̲ādim ʻAlī Hāshmī - 2013 - Islāmʹābād: Naishnal Buk Fāʼunḍeshan.
 4. Tārīkh-i falāsifah-ʼi Īrān.Ṣiddīq Ṣafīʹzādah Būrahkahʼī - 2007 - Tihrān: Andīshah-i Khallāq.
 5. Sīrat-i Shaik̲h̲ulʻālam raḥmatulláh ʻalaih mausūm bah Nūr-i nūrān: mukammal ḥayāt, jāmiʻ karāmāt, samājī k̲h̲idmāt aur kārnāme.Abū Naʻīmulláh - 2012 - Srīnagar: Shaik̲h̲ Muḥammad ʻUs̲mān ainḍ Sanz Tājirān-i Kutub.
  On the life of Nund-Rishi, Nund-Rishi, Muslim saint from Jammu and Kashmir and Kashmiri poet.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bū ʻAlī Sīnā: Shaykh al-Raʼīs Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh: faylasūf va pizishk-i nāmdār-i Īrānī.Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī & Sharaf al-Dīn Khurāsānī (eds.) - 2009 - Hamadān: Markaz-i Dāʼirat al-Maʻārif-i Buzurg-i Islāmī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zāyish-i va marg-i tirāzhidī : tafsīrī bar zāyish-i tirāzhidī az darūn-i rawḥ-i mūsīqī-i Nīchah.Maḥbūbī Ārānī & Ḥamīd Riz̤ā - 2014 - Tihrān: Nashr-i Nay. Edited by Ilāhah ʻAynʹbakhsh.
  Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900. The birth of tragedy out of the spirit of music - Criticism and interpretation ; Greek drama (Tragedy) - History and criticism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. ʼPhrul ʼkhor ñi zla kha sbyor daṅ dgoṅs ʼgrel dri med nor buʼi me loṅ źes bya ba. Vairocana - 1993 - Pe-cin: Mi rigs dpe skrun khaṅ. Edited by Namkhai Norbu.
  Study and practice of Yantra Yoga accompanied with illustrated patterns.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Kazvi̇n’i̇n fethi̇, i̇slâmlaşmasi ve IV/x. Asrin sonuna Kadar şehi̇rdeki̇ i̇slam kültür ve medeni̇yeti̇ni̇n geli̇şmesi̇ndeki̇ Ana unsurlar.Hilal Tüfenk - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):183-205.
  İran’ın kuzeybatısında İslam coğrafya âlimlerinin Cibâl olarak tavsif ettikleri bölgede Sâsânîler döneminde kurulan Kazvin, İslâm orduları tarafından bölgede ele geçirilen ilk İran şehirlerinden biri olmuştur. Kuruluşundan itibaren Deylem cihetine yönelik saldırılarda askerî karargâh amaçlı kullanılan kent, İslâm fetihleriyle de bu hüviyetini korumuştur. Halkın İslâm’ı benimsemesinin zamanı ve niteliği hususunda ihtilaflar olmakla birlikte Kazvin'de kısa süre içinde İslâmlaşma tamamlanmıştı. Garnizon kent olmasından kaynaklı iskân ettirilen Arap askerler, diğer beldelerden sınıra cihada gelen Müslümanlar, âlimler ve şehre ayrı imtiyazlarda bulunan halifeler sebebiyle şehir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Maryo hoya i ja māragī: mahāmāragī Śrī Bābubhāī Rāṇapurā (Māragī bāvo, pū. Dayāḷu) nā jīvana-kavana ādhārita 'māraga' lekhamāḷānā 57 lekhono sañcaya.Jaśubhāī Sonī - 2011 - Amadāvāda: Navabhārata Sāhitya Mandira.
  Collected articles on spiritual life based on the life of Bābu Rāṇapurā, mystic-saint poet from Gujarat; previously published in Kacchamitra, a Gujarati daily.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Grub mthaʼi rnam gźag gsal bar bśad pa thub bstan rin po che gsal baʼi sgron me bźugs so. Blo-bzaṅ-nor-bu - 2006 - Lha-sa: Bod-ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ.
  Exegesis on comparative philosophical positions (siddhānta) of the Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācāra, and Mādhyamika schools of Buddhism.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Mütenebbî’ni̇n (öl. 354/965) şi̇i̇rleri̇nde savaş unsurlarina ai̇t tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Türk ve i̇slam tari̇hi̇nde bi̇r sayfa: B'bürn'me’de hazaralar.Sinan İlhan - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (63):603-630.
  Hazaralar, yeryüzünde menşeleri hakkında az bilgi bulunan birkaç kavim arasında sayılır. Hazaraların kendi yazılı kaynaklarının bulunmayışı, Hazara olmayanların ise yeterince ilgi göstermeyip bu husustaki belge ve bilgilerin kıt oluşu nedeniyle Hazaraların tarihi konusunda kesin bir hükme varılmasına engel teşkil etmektedir. Bu kavim ne zaman neşet etti? Hangi tarihte gün yüzüne çıktı ve nerede hüviyetlerine büründü sorularının kesin cevaplarını verebilmek güçtür. Zira insanlığın doğuşundan 12. asra kadar Hazaralar hakkında herhangi bir tarihi belge ve bilgiye tesadüf edilmemektedir. Bu nedenle tarihçiler ve araştırmacılar (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Yahy'’Nin Şefaatn'me’Si̇.Duygu Kayalik Şahi̇n - 2022 - Atebe 8:211-231.
  İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesiyle birlikte Türk edebiyatında, İslamiyet’i konu alan eserler telif edilmiştir. Bu eserlerin bilhassa tevhid, naat, münâcât ve hâtime bölümlerinde Allah’ın rahmetine ve Hz. Muhammed’in şefaatine nail olmak arzusunun dile getirilmesi bir gelenek hâline gelmiştir. Zamanla, şefaati konu edinen ve başta Hz. Muhammed olmak üzere Allah’ın şefaat etmesine müsaade buyurduğu kişilerden şefaat isteğinde bulunulan manzum ve mensur müstakil eserler telif edilmişlerdir. Bu eserler, dinî-tasavvufi türlerden ayrılarak şefaatnâme olarak adlandırılmışlardır. Şefaatnâmelerin geneli, eski Anadolu Türkçesi döneminde telif edilen Hikâye-i (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî: Burhân-ı Gelenbevî tercüme ve şerhi: (inceleme - çeviri yazı).Gelenbevî İsmail Efendi - 2019 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu. Edited by Abdünnâfî İffet Efendi, İbrahim Çapak, Mesud Öğmen & Abdullah Demir.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Sûrn'me-i Vehbî'de Yazınsal Dilin Özellikleri ve Toplumsal Zümrelerin Bu Dil Üzerindeki Etkileri.Banu Durgunay - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):465-465.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Bah'rî, Fetihn'me-i Üngürüs Adlı Eseri ve Bu Eserden Hareketle Macaristan Fethinin Edebi-Tarihi Üslu.Ahmet Çolak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):373-373.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Tarjamah-i Asfār-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā).Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1999 - [Tehran]: Mawlá. Edited by Muḥammad Khvājavī.
 19. Vocația: factor hotărâtor în cultura popoarelor.C. Rădulescu-Motru - 1935 - Craiova: Scrisul Romanesc Beladi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Cultură, personalitate, vocație: în concepția lui C. Rădulescu-Motru.Dumitru Otovescu - 1990 - Craiova: Scrisul Românesc.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Mīs̲āq-i ʻumrānī: Fārābī, Ibn-i K̲h̲aldūn aur Shāh Valīullāh ke ʻumrānī naẓriyāt kā tajziyah.G̲h̲āzī ʻIlmuddīn - 2012 - Lāhaur: Maktabah-yi Jamāl.
  Analytical study of the social theories of Muslim philosophers belonged to 9th to 18th centuries.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Định tính lượng không gian theo dòng văn hóa tinh thần phương Đông.Biên Hòa Bùi - 2000 - [Hà Nội]: Nhà xuất bản Văn hóa thông tin.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. al-Isfār ʻan al-asfār: taʻlīqāt ʻalá al-Ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-asfār al-ʻaqlīyah al-arbaʻah lil-Ḥakīm al-mutaʼallih mujaddid al-falsafah al-Islāmīyah Ṣadr al-Dīn Muḥammad al-Shīrāzī.Raz̤ī Shīrāzī - 2002 - Ṭihrān: Muʼassasat al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr li-Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Islāmī.
 24. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Fetv'h'nenin Son Yıllarındaki Fetv' Faaliyeti ve Müft'-bih Olan Görüşün Devlet Başkanı İr'desiyle Değişimi.Emine Arslan - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (3):1443-1463.
  Osmanlı Devleti’nde Meşîhat bünyesinde yer alan Fetvâhâne kurumu yüzyıllar boyunca Hanefî mezhebini ve bu mezhebin de müftâ-bih olan görüşlerini merkeze alarak kendisine yöneltilen sorulara cevaplar vermiştir. Bu soru ve cevaplar da usûlüne uygun bir şekilde kayda geçirilmiştir. Bu çalışmada kurumun vermiş olduğu cevapları ihtiva eden defterlerden İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi’nde 378 numarayla kayıtlı olan Fetvâḫâne-i ʿÂlî Ecvibe-i Şerʿiyye Defteri esas alınarak Osmanlı’nın son dönemindeki fetvâ faaliyetinin kapsamı ve nüfuz alanına dair bir tasavvur oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna göre Fetvâhâne devletin son on (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Bāshilārīyāt: Ghāstūn Bāshilār bayna dhakāʼ al-ʻilm wa-jamālīyat al-qaṣīdah.Saʻīd Būkhalīṭ - 2009 - al-Rabāṭ: Manshūrāt Fikr.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Hans-Georg gadamer'i̇n ardindan (nach Hans-Georg gadamer).Arslan Topakkaya - 2008 - Ethos(misc.) 1:4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Mîz'n-n'me-i Şu’ar': The Work of Es-Seyyid Hüseyin Hüsnî Burdurî on Arud.Şener Demi̇rel - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:367-402.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Khėvlėl uls tȯrȯȯr gachigdakh uu?: (sėtgu̇u̇l zu̇ĭn bu̇tėėlu̇u̇d).B. Galaarid - 2010 - Ulaanbaatar Khot: "T︠S︡alig" Khėvlėliĭn Gazar.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sefer shevive or: likụtim: she-nishmeʻu mi-pi...Yiśraʼel Meʼir ha-Kohen me-Radin...: ṿe-khen mi-talmido ha-muvhaḳ... Elḥanan Ṿaserman umi-maranan roshe ha-yeshiva de-Radin ha-gaon Rabi Mosheh Landinsḳi, z. ts. ve-ḳ l., ha-gaon Rabi Naftali Ṭrop, z. ts. ve-ḳ l., ha-gaon Rabi Tsevi Hirsh Leṿinson, z. ts. ve-ḳ. l.Shemuʼel Daṿid Ṿalḳin - 2011 - [Israel]: [Rabi Shemuel Daṿid Ṿalḳin].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Fārābī, rawshangar-i bīʹchirāgh: barʹrasī-i intiqādī-i junbish-i ʻaqlʹgarāyī dar tārīkh-i falsafah-yi Islāmī.Kayvān Khusravī - 2020 - Tihrān: Māniyā-i Hunar. Edited by Maḥmūd Rāfiʻ.
  A critical study of rationalism in the history of Islamic philosophy of Fārābī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Ümeyye b. ebü’s-salt’in hayati ve tari̇hsel tema açisindan şi̇i̇rleri̇ni̇n tahli̇li̇.Mücahit Yüksel - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):539-558.
  Câhiliye dönemi şiiri, İslâm tarihinin olaylarına ışık tutacak unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Kuşkusuz ki kimi şairler, gerek tanıklık ettikleri tarihî olayları gerek beslendikleri bazı kültürel unsurlar vasıtasıyla ulaştıkları bilgileri şiirlerine yansıtmaları sebebiyle bu alanda dikkat çekmiştir. Câhiliye ve İslâm dönemlerinde yaşamış önemli bir şair olan Ümeyye b. Ebü’s-Salt’ın şiirleri de bu açıdan incelemeye değer görülmektedir. Câhiliye döneminde hanif olarak yaşamasına rağmen İslâm davetine karşı olumsuz bir tavır sergileyen Ümeyye’nin şiirlerinde, başta itikad olmak üzere mehdiye, mersiye ve tarih gibi alanlarda birçok (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Āgāhī va guvāhī: tarjamah va sharḥ-i intiqādī-i Risālah-ʼi taṣavvur va taṣdīq-i Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī.Ṣadr al-Dīn Shīrāzī & Muḥammad ibn Ibrāhīm - 1988 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Farhangī. Edited by Mahdī Ḥāʼirī Yazdī.
 34. Sayr-i falsafah dar Īrān-i Islāmī.Riz̤ā Akbariyān - 2008 - Tihrān: Muʼassasah-i Taḥqīqāt va Tawsiʻah-i ʻUlūm-i Insānī.
 35.  2
  Văn hóa, đạo đức Hò̂ Chí Minh trong "Bộ đội cụ Hò̂": bút ký chính luận.Quang Hoài - 2004 - Hà Nội: Nhà xuá̂t bản Thanh niên.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Khutagt Manzushriĭn aldryg u̇nėkhėėr ȯgu̇u̇lėkhu̇ĭn zu̇rkhėn utgyn khuraanguĭ T︠S︡agaan Li︠a︡nkhuan I︠A︡ruu u̇gs khėmėėgdėkh. Ṅag-Dbaṅ-Dpal-Ldan - 2009 - Ulaanbaatar Khot: Admon. Edited by S. Mȯnkhtaĭvan.
  Buddist literature; explanatory commentaries on Tantra philosophy, and commentary on the Mañjuśrīnāmasaṅgīti (Praise to Manjushri).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. ʻUrūj dar tanhāʼī: dāstān-i Ḥayy ibn Yaqẓān va shammahʹī az aḥvāl-i Absāl va Salāmān.Saʻīd Ghaffārzādah, Bīʹāzār Shīrāzī, ʻAbd al-Karīm & Badīʻ al-Zamān Furūzānfar (eds.) - 2008 - Tihrān: Qalam.
 38.  1
  Moise Maimonide: "Călăuza rătăciților" ca itinerar al minții în Dumnezeu.Madeea Sâsână - 2002 - [Romania]: Academia Română.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Gu̇n ukhaantan Chimidiĭn Zhu̇gdėr: amʹdral u̇ĭls, bu̇tėėl tuurvil.G. Luvsant︠s︡ėrėn - 2011 - Ulaanbaatar: Bėmbi San KhKhK-d khėvlėv. Edited by A. Zhambal & Zh Amarsanaa.
  Articles on life and scholar works of academician Chimidiĭn Zhugder, famous Mongolian philosophy scholar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Sih fīlsūf-i Musalmān-i Īrānī: Shaykh-i Ishrāq, Mullā Ṣadrā, ʻAllāmah Ṭabāṭabāʼī.Masʻūd Umīd - 2005 - Tihrān: Intishārāt-i Bunyād-i Ḥikmat-i Islāmī-i Ṣadrā.
 41. Bhāmatī: eka adhyayana: Vedāntadarśana ke sandarbha meṃ Vācaspati Miśra kā mūlyāṅkana.Īśvara Siṃha - 1983 - Rohataka: Manthana.
  Study on Vācaspatimiśra's Bhāmatī, 10th century supercommentary of Śaṅkarācārya's Śārīrakamīmāṃsābhāṣya, Advaita commentary of Bādarāyaṇa's Brahmasūtra, basic Vedanta work.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Khvānishī naw az falsafah-i Fārābī: gusast-i bunyādīn-i maʻrifatī az sunnat-i Yūnānī.Qāsim Pūr Ḥasan - 2018 - Tihrān: Naqd-i Farhang.
 43. Dīdār bā faylasūfan-i Sipāhān: farhang-i faylasūfan-i Iṣfahān az dawrān-i bāstān tā īn rūzgārān.Muḥammad Riz̤ā Zādʹhūsh - 2013 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 44. Az akhlāq-i dīnī tā dīn-i akhlāqī: bāzʹshināsī va arzyābī-i rābiṭah-i dīn va akhlāq az manẓar-i Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān.Abu al-faz̤l sipāhī - 2019 - Tihrān: Nashr-i Nigāh-i Muʻāṣir (vābastah bih Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Nigāh-i Muʻāṣir). Edited by Bāsim Al-Rassām.
  Philosophy of Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān in recognizing and evaluating the relationship between religion and ethics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Naqdī bar dīnʹpizhūhī-i falsafah-i muʻāṣir: naqdī-i Qurʹānī bar dānish-i hirminūtīk va plūrālīsm-i dīnī va qabz̤ va basṭ va..Muḥammad Ṣādiqī - 2007 - Tihrān: Intishārāt-i Umīd-i Fardā. Edited by Muḥammad Mujtahid Shabistarī, ʻAbd al-Karīm Surūsh & Sayyid ʻAlī Sādātī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Hastīʹshināsī-i īmān: kāvishī dar rābiṭah-ʼi īmān va maʻrifat = The ontology of faith: an inquiry into the relationship between faith and knowledge.ʻAbd Allāh Muḥammadī - 2018 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-ʼi Īrān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Sāṅkhyapratimā: Ramā-Kalākhyasvopajñaṭīkādvayopetā.Śrīrāma Pāṇḍeya - 2014 - Vārāṇasī: Sampūrṇānanda Saṃskr̥ta Viśvavidyālaya.
  Comprehensive work with Hindi and Sanskrit commentaries on fundamentals of Sankhya philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Nyāyasāra, anuśīlana.Kauśala Kumāra Pāṇḍeya - 1990 - Kānapura: Sāhitya Niketana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Ishrāq-i Hind va Īrānī dar nukhustīn sadahʹhā-yi Islāmī.Muḥammad Karīmī Zanjānīʹaṣl - 2003 - Tihrān: Nashr-i Shahīd Saʻīd Muḥibbī.
1 — 50 / 1000