Results for 'Bu��ra Arslan Me��i��n'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
  Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  Kazvi̇n’İn Fethi̇, İslâmlaşmasi Ve IV/X. Asrin Sonuna Kadar Şehi̇rdeki̇ İslam Kültür Ve Medeni̇yeti̇ni̇n Geli̇şmesi̇ndeki̇ Ana Unsurlar.Hilal Tüfenk - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):183-205.
  İran’ın kuzeybatısında İslam coğrafya âlimlerinin Cibâl olarak tavsif ettikleri bölgede Sâsânîler döneminde kurulan Kazvin, İslâm orduları tarafından bölgede ele geçirilen ilk İran şehirlerinden biri olmuştur. Kuruluşundan itibaren Deylem cihetine yönelik saldırılarda askerî karargâh amaçlı kullanılan kent, İslâm fetihleriyle de bu hüviyetini korumuştur. Halkın İslâm’ı benimsemesinin zamanı ve niteliği hususunda ihtilaflar olmakla birlikte Kazvin'de kısa süre içinde İslâmlaşma tamamlanmıştı. Garnizon kent olmasından kaynaklı iskân ettirilen Arap askerler, diğer beldelerden sınıra cihada gelen Müslümanlar, âlimler ve şehre ayrı imtiyazlarda bulunan halifeler sebebiyle şehir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mütenebbî’Ni̇n (Öl. 354/965) Şi̇i̇rleri̇nde Savaş Unsurlarina Ai̇t Tasvi̇rler.Adnan Arslan - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):127-145.
  Şiir denilen edebi türün can damarı duygulardır ve korku, ümit, neşe, üzüntü gibi pek çok duygunun en yoğun yaşandığı zemin de savaş meydanlarıdır. Bu yüzden yazılı ilk edebi metinler savaş ve kahramanlıkları anlatan destanlar olmuştur. Klasik Arap şiirinin pişdar isimlerinden olan Mütenebbî, pek çok edebi mahareti içerisinde savaşa ait unsurların tasvirlerdeki başarısı ile Arap şiir eleştirmenleri tarafından takdir edilmiştir. Şair çoğu kez övdüğü kimlerin savaşlardaki heybeti, atlarının ihtişamı, kılıç, mızrak ve ok gibi silah araçlarının öldürücülüğü vb. hususlarda tasvirlerde bulunmuştur. Şairin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Sûrn'me-i Vehbî'de Yazınsal Dilin Özellikleri ve Toplumsal Zümrelerin Bu Dil Üzerindeki Etkileri.Banu Durgunay - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):465-465.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Bah'rî, Fetihn'me-I Üngürüs Adlı Eseri Ve Bu Eserden Hareketle Macaristan Fethinin Edebi-Tarihi Üslu.Ahmet Çolak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):373-373.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Mîz'n-N'me-I Şu’Ar': The Work of Es-Seyyid Hüseyin Hüsnî Burdurî on Arud.Şener Demi̇rel - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:367-402.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hans-Georg gadamer'i̇n ardindan (nach Hans-Georg gadamer).Arslan Topakkaya - 2008 - Ethos(misc.) 1:4.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Abdullah B. Mes'ud Ve Kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında bulunmaktan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  One of Unknown Works Written in Old Anatolian Turkish Period: N'me-I Mahşer.M. Fatih Köksal - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:249-291.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Ris'le-I C'me-Şûy-N'me.Serdal Kara - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1537-1537.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  2
  Mezhepleri̇n Haber-İ Vâhi̇d İle Amel Etmek İçi̇n Beni̇msedi̇kleri̇ Şartlar Ve Bu Şartlarin Hükümlere Etki̇si̇ -Ki̇tâbu’L-Cenâi̇z Özeli̇nde-.Tacettin ÇETİNTÜRK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):60-83.
  Fıkıh literatüründe sünnet önemli bir yere sahiptir. Çünkü fıkhın temeli Hz. Peygamber tarafından atılmış ve fıkhın gayesini en iyi bilen ve uygulayan kendisi olmuştur. Bu sebeple şer’î amelî konularda hüküm istinbatı için müctehid imamlar, Kur’an’dan sonra sünnete başvurmuşlardır. Bununla birlikte müctehid imamlar, Hz. Peygamber’den gelen rivayetlerin bazılarını kabul ve onlarla amel etmede görüş ayrılıkları yaşamışlardır. Görüş ayrılıklarının temelinde ise sünnetin ekseriyetini teşkil eden haber-i vâhid vardır. Çünkü haber-i vâhid yapısal açıdan yalan, yanlışlık ve vehm ihtimali bulundurması yanında doğruluğu zan ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Using EELS to Observe Composition and Electronic Structure Variations at Dislocation Cores in GaN.I. Arslan#, A. Bleloch, E. A. Stach, S. Ogut & N. D. Browning - 2006 - Philosophical Magazine 86 (29-31):4727-4746.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  15
  Firdevsî-İ Rûmî And Terceme-İ C'meşûy-N'me.Sezer Özyaşamiş Şakar - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:723-730.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Felsefeci̇leri̇mi̇z i̇çi̇n yayimlanan armağan ki̇taplari konusunda bi̇r kaynakça denemesi̇‹*›.Arslan Kaynardağ & Bedrettin Cömert Armağanı - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 105.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Grub Mthaʼi Rnam Gźag Gsal Bar Bśad Pa Thub Bstan Rin Po Che Gsal Baʼi Sgron Me Bźugs So. Blo-bzaṅ-nor-bu - 2006 - Bod-Ljoṅs Mi Dmaṅs Dpe Skrun Khaṅ.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  İmam Zeynulâbi̇dîn’İn Es-Sahîfetu’s-Seccâdi̇yye İsi̇mli̇ Eseri̇ Etrafinda Geli̇şen Edebi̇yat.Cumali Çakmak & Abdulhadi Ti̇murtaş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):1-22.
  Şia anlayışında dördüncü imam olarak kabul edilen Ali b. Huseyn Zeynulabidîn’in yazdığı iddia edilen es-Sahifetu’s-Seccadiyye isimli dua konulu eser, Şia âleminde Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Ali’ye atf edilen Nehcu’l-Belağa kitabından sonra gelen üçüncü önemli kitaptır. Toplam 54 dua metninden oluşan bu eser, sadece bir dua kitabı olarak ele alınmamış aynı zamanda ahlak, akide, fıkıh, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat alanlarına da kaynaklık etmiştir. Eser üzerine onlarca şerh, haşiye, makale, akademik araştırmalar yapılmış ve eser, Türkçe, İngilizce, Farsça, Urduca gibi birçok dile çevrilmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kur’'n’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası.Lokman Bedi̇r & Kerim Özmen - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):333-374.
  Kur’an’ın kendine has birbiriyle irtibatlı kelimeler dünyası bulunmakta-dır. Doğru bir Allah tasavvuru, Allah-âlem, Allah-kul, âlem-kul ilişkisinin nasıl olması gerektiği bu kelime dünyası tarafından anlatılmaktadır. Bu nok-tada Kur’an’da herhangi bir konu anlatılırken aralarında sıkı irtibat olan kelime grupları kullanılmıştır. Örneğin Allah Kur’ân’da kendisini, Rakîb, Alîm, Basîr, Habîr, Latîf vb. lafızlarla insanın idrakine yansıtmakta ve böylece doğru bir Allah Tasavvuru oluşmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ra-ka-be /رقب kökünün etimolojisi üzerinde durulacaktır. Zira bir kelimenin dildeki asli anlamı ve türevleriyle beraber sonradan kazandığı anlamların (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  33
  J'bir Ibn Ḥayy'n. Contribution À l'Histoire des Idées Scientifiques Dans l'IslamMajmû' Ras''il Al-J'ḥiẓ. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abû 'Uṯm'n 'Amr B. Baḥr Al-J'ḥiẓJabir Ibn Hayyan. Contribution a l'Histoire des Idees Scientifiques Dans l'IslamMajmu' Rasa'il Al-Jahiz. I. E., Hitherto Unedited Treatises by Abu 'Utman 'Amr B. Bahr Al-Jahiz. [REVIEW]Franz Rosenthal, Paul Kraus, Muḥammad Ṭâhâ al-Ḥâjirî & Muhammad Taha al-Hajiri - 1945 - Journal of the American Oriental Society 65 (1):68.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Hatt'bî ve Rumm'nî’nin Gözünden Kur’'n’ın Kelime Seçimindeki İ’c'zı.Adnan Arslan - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):95-113.
  Some of the works written on the i’jaaz as an independent research field are pioneers in that they are among the firsts. Two of them belong to Hattâbî and Rummânî. In Arabic, there are many closely related words that are in a pattern with each other. Choosing the most appropriate of these words according to the addressee and context is an important criterion that determines the quality of the literature. This virtue is at the miracle level in the Quran. Hattâbî (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  5
  Taşlıcalı Yahy' Bey'in Divanı'nda Nasihatname Türünde Yazılmış Şiirler Ve Bu Şiirlerin Konuları, Dil.İbrahim Gülteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1525-1525.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Tecvîd Eğitim-Öğretiminde Manzûm Eser Yazma Geleneğine Bir Örnek: Şeyhî’nin Nazmu’l-Ehemm’i.Oğuz Yilmaz - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1051-1116.
  İslamî ilimlerin eğitim-öğretiminde şiir kullanımının Türk İslam Edebiyatında bir geleneği temsil ettiği söylenebilir. Nitekim ta‘lîm için siyer, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf vb. İslamî ilimlerin konularına dair mensûr olduğu gibi manzûm eserler de telif edilmiştir. Bu durum ise Türk Edebiyatında el-esmâü’l-hüsnâ, siyer, kırk hadîs, akâidnâme gibi bazı manzûm türlerin doğmasını sağlamıştır. Bilinebilen eser sayısı itibariyle Türkçe manzûm tecvîdler de bu türler arasına girmeye aday niteliktedir. Bu bağlamda çalışma; Türkçe manzûm tecvîd müelliflerinden biri olan Şeyhî’nin hayatını ve “Nazmu’l-Ehem fî İlmi’t-Tecvîdi’l-Elzem” adlı eserini (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Yakın Anlamlı Lafızların Me'llerdeki Tercümeleri.Haşim Özdaş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):765-796.
  Birçok dilbilimci, birden fazla lafzın aynı anlamda kullanılması şeklinde tarif edilen müterâdif lafızların mevcudiyetini dilin zenginliği olarak kabul ederken; diğer bazıları, buna karşı çıkmışlardır. Bu iki yaklaşıma karşın diğer bazıları ise, terâdüfün az sayıda da olsa Arap dilinde var olduğunu ifade etmişlerdir. Bu hususla bağlantılı olarak müterâdif lafızların varlığını savunan bazı âlimler, bunun Kur’ân-ı Kerim’de de yer aldığını savunurken; eşanlamlı lafızların varlığına karşı çıkanlar ise, bunun Kur’ân’da da yer almadığını beyan etmişlerdir. Dolayısıyla terâdüf olgusunu kabul etmeyenlere göre, tek bir anlamın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  63
  A L a N T U R I N.Andrew Hodges - manuscript
  The text on this website is copyright in the same way as any other publication. It is of course legitimate to make small quotations from it. A link to this site should then be put in to acknowledge the origin of quoted text. For any more substantial use of the material on this site you should ask permission from me. You should also ask my permission to use any of the graphic icons or the images which are marked as being (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  54
  Putting the ‘I’ and the ‘Me’ in Emotion Regulation: Reply to Northoff.Kevin N. Ochsner & James J. Gross - 2005 - Trends in Cognitive Sciences 9 (9):409-410.
 30.  5
  Bi̇r kavramin anali̇zi̇: Hadi̇s i̇li̇mleri̇ açisindan “sâhi̇bu hadi̇s”.Sezai Engi̇n - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:57-85.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  A Work Presented To I. Ahmed About The Nûr-I Muhammedî: Nûr-N'me.Mücahit KAÇAR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. “Aging Means to Me… That I Feel Lonely More Often”? An Experimental Study on the Effects of Age Simulation Regarding Views on Aging.Laura I. Schmidt, Anna Schlomann, Thomas Gerhardy & Hans-Werner Wahl - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Over the last decades, educational programs involving age simulation suits emerged with the ambition to further the understanding of age-related loss experiences, enhance empathy and reduce negative attitudes toward older adults in healthcare settings and in younger age groups at large. However, the impact of such “instant aging” interventions on individuals’ personal views on aging have not been studied yet. The aim of the current study is to address possible effects of ASS interventions on multiple outcomes related to views on (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. El Fracaso Ontologico Del Yo Trascendental in Homenaji a Mons. Dr. Octavio N. Derisi En Sus Ochenta Anos (Vol I).Me Sacchi - 1987 - Sapientia 42 (165-166):327-344.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  84
  Ai, Me and Lewis (Abelian Implication, Material Equivalence and C I Lewis 1920).Robert K. Meyer - 2008 - Journal of Philosophical Logic 37 (2):169 - 181.
  C I Lewis showed up Down Under in 2005, in e-mails initiated by Allen Hazen of Melbourne. Their topic was the system Hazen called FL (a Funny Logic), axiomatized in passing in Lewis 1921. I show that FL is the system MEN of material equivalence with negation. But negation plays no special role in MEN. Symbolizing equivalence with → and defining ∼A inferentially as A→f, the theorems of MEN are just those of the underlying theory ME of pure material equivalence. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  The First Translation of Tûtî-N'me Which Was Written in 1538.İbrahim Sona - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2299-2311.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Cev'miu'l-Hik'y't ve Lev'miu'r-Riv'y't'ın Muhtasar Bir Çevirisi: Adln'me.İbrahim Sona - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 15):391-391.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Patrik I. Bartholomeos, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s. [REVIEW]Salih İNCİ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):1419-1426.
  Bu çalışmada PATRİK I. BARTHOLOMEOS'un, Sırla Yüz Yüze Günümüzün Gözüyle Ortodoksluğa Bakış, adlı kitabı tanıtılmıştır. İstos Yayın, İstanbul, Haziran 2016, 284 s.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Is This a Truth-Maker Which I See Before Me? Comments on Eli Chudnoff's Intuition.Richard N. Manning - 2016 - Florida Philosophical Review 16 (1):94-104.
  This paper is a result of remarks delivered at the 2014 conference of the Florida Philosophical Association during a book symposium on Elijah Chudnoff's Intuition.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  36
  Singapur Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı i.Mustafa Şeker - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1417-1417.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Law and Identity of the Druze Community in Mount Lebanon in the Late Ottoman Period.Tuba Yildiz - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):411-432.
  Dürziler, gerek itikadi açıdan gerekse de hukuki prensipleri bağlamında Osmanlı-Hanefi ideolojisi dışında kalan bir cemaatti. Bununla birlikte Dürzi liderler 19. Yüzyılın başlarına kadar devletin Cebel-i Lübnan’daki idari tem-silcileri olarak siyasi otoriteyi ellerinde tutmayı başardılar. Bunun yanı sıra geleneksel hukuklarını da koruyan Dürziler, Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısını oluşturan Millet Sistemi içinde farklı bir pozisyonda kimlik edindiler. Tanzimat reformlarının Cebel-i Lübnan’da uygulanmaya başlaması ise Dürzilerin kimlik tanımlarında siyasi paradigmaların dışına çıkmalarına sebep olmuş, Osmanlı kimliğini İslami terminolojiyle tamamlamak adına hareket eden cemaat, hukuki (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  31
  Ebû Hayy'n El-Endelüsî’Nin Kit'bu’L-İdr'k Li-Lis'ni’L-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Bazi Tefsi̇r Mukaddi̇meleri̇ni̇n Kur'ân İli̇mleri̇ Ve Tefsi̇r Metodoloji̇si̇ Açisindan Mukayesesi̇.Cengiz İder & Hayati Aydin - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):194-214.
  Eserlerin mukaddimeleri, müelliflerin konuya hâkimiyetini gösterdikleri ve adeta ilmî yeterliliklerini okuyucuya sundukları bölümler olmuştur. Bazı tefsir mukaddimelerinde de bunu görmek mümkündür. Kur’ân ilimleri ve tefsir metodolojisi hakkında önemli bilgiler veren ve çalışmamıza konu olan Tabersî, Âlûsî ve Sıddîk Hân da eserlerinin mukaddimelerinde Kur’ân ilimlerinin bir kısmınasathi yorumlar getirirken, bir kısmına ise teferruatlı bir şekilde yer vermektedirler. Örneğin Tabersî i’caz konusunu, Âlûsî i’câzla birlikte yedi harf meselesini detaylı bir şekilde ele alırken, Sıddîk Hân Kur’ân ilimleri konularına daha kısa bir şekilde değinmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  20
  AmΦIΣbhthΣiΣ TiΣ (Aristotle, E.N. 1096b7–26).John C. Hall - 1966 - Classical Quarterly 16 (01):55-.
  E.N. 1. 6 may be divided into three approximately equal paragraphs. The first of these contains four arguments against Academic positions associated with the phrase ‘Idea of the Good’. All these arguments also occur, together with others, in the Eudemian Ethics. The second paragraph consists of the consideration and rejection of an objection to the whole or a part of A, and is new to E.N. The third , also new to E.N., consists of the putting forward and dismissal of (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  The Translation Of Esr'r-N'me Of L'mek'nî Hüseyin.Halil Tuğluk İbrahim - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:818-865.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  23
  Why Don’T Builders Meet Their Deadlines? With M*L*N K*Nd*Ra.Terence Rajivan Edward -
  Diego Gambetta and Gloria Origgi describe Italy as a country in which there is a widespread preference for promising high quality goods and delivering low quality goods. Builders are presented as an example. Gambetta and Origgi make proposals regarding why there are these preferences. I was going to ask, why don’t they just try being builders for a while? But metaphorically speaking, they are builders, which makes explaining the problems they face easier.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  İslam Hukukunda Zannî Bi̇lgi̇ni̇n Deli̇l Değeri̇ Bağlaminda İcti̇had.Mehmet Zahir Karataş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):215-237.
  Özet Dini bilginin temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’in Peygamberimizden bize haber yoluyla intikal ettiği hususu izahtan vârestedir. Rasûlullâh demek, Allah’tan aldığı bilgiyi insanlara ileten elçi, haberci demektir. Bu nedenle Peygamberlerden bize ulaşan dini bilgiye de haber ya da haber-i resûl denilmiştir. Rasûlullâh’tan teşrî’ ile ilgili gelen her haber, duyanlar ve tevâtür yoluyla ulaşılanlar için bila şek vela ihtilâf, kesinkes doğru ve bağlayıcıdır. Ancak bazı haberlerin Rasûlullâh’a nisbeti kesin olmadığı için ya da nisbeti kesin olsa da delâleti kesin olmadığı için (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  17
  A Humorous Treatise About XVI. Century Artisans of Bursa: Sun'î Chalabi's Tezyîn-N'me.Kadir Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1281-1309.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kültürlerarasi İleti̇şi̇me Gi̇den Bi̇r Yol.Yabanci Di̇l Öğreti̇mi̇ - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Alibali, MW, 451 Anderson, JR, 1 Atran, S., 117 Aveyard, ME, 611.K. G. D. Bailey, A. S. Bangert, D. J. Barr, J. L. Barrett, P. J. Bennett, I. Biederman, N. Bonini, J. F. Bonnefon, R. Budiu & J. C. Buisson - 2004 - Cognitive Science 28:1033-1034.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  3
  İnsanın sonları jaques Derrida.Mevlüt Albayrak, Muhammed Toprak, Mustafa Mercan & Eyüp Can Yüksel - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:96-114.
  Her felsefi kongre zorunlu olarak politik bir öneme sahiptir. Bu, yalnızca felsefenin özünü her zaman politik olanın özüne bağlayan bir şey yüzünden değildir. Temel ve genel olarak, bu politik ima ona [felsefe ve politika arasındaki a priori ilişkiye] ağırlık katıyor, onu daha ciddi kılıyor ve özellikle felsefi kongre aynı zamanda uluslararası bir kongre olduğunda onun ayırıcı özelliğini de belirliyor. Uluslararası bir felsefe konferansı olasılığı sınırsız bir biçimde, farklı çizgilerle birlikte ve genelliğin birçok düzeyinde araştırılabilir. En genel anlamında böyle bir olasılık, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000