Results for 'Arvid B��ve'

997 found
Order:
 1.  11
  Magda B. Arnold's contributions to emotions research.Stephanie A. Shields & Arvid Kappas - 2006 - Cognition and Emotion 20 (7):898-901.
 2.  5
  Abdullah B. mes'ud ve kiraati.Cemil KÜÇÜK - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):40-59.
  Özet Hz. Peygamber’in her hâlini bizzat müşahede edecek kadar yakın ve Kur’ân’ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin örnek hayatı ve ilmi kişilikleri hakkında çalışmak, bilgi edinmek, Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı doğru anlamanın temel yöntemini teşkil eder. Abdullah ibn Mes’ûd, ilmi yönden zengin birikime sahip ve yaşantısı bakımından farklı bir kişiliği vardır. Müslüman olduktan sonra Rasulullah’ın yanından hiç ayrılmayan, her türlü hizmetinde bulunan, öyleki ehl-i beytten fark edilmeyecek kadar O’na yakın olan İbn Mesʿud, aynı zamanda hemen hemen bütün savaşlarda Rasulullah’ın yanında bulunmaktan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Osman b. Maz‘ûn’un Vefat Tarihi ve Bakî‘ Mezarlığı’na Defnedilen İlk Kişi Olup Olmadığı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi.Gülay Özkan & Levent Öztürk - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):389-409.
  Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra henüz bir yıl geçmeden Mescid-i Nebevî inşa edilmiş ve bu esnada Bakī’ Mezarlığı da teessüs etmiştir. Bakīu’l-Garkad, Cennetü’l-Bakī’ gibi adlarla da anılan Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişinin kim olduğu mevzuunda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu hususta, ilk defnedilen sahâbînin Ensar’dan Es’ad b. Zürâre veya Muhacirlerden Osman b. Maz’ûn olduğu şeklindeki rivayetler ön plâna çıkmaktadır. Bu makalede, Osman b. Maz’ûn’un vefat tarihi ile ilgili rivayetler bağlamında onun Bakī’ Mezarlığı’na ilk defnedilen kişi olup olmadığı konusu ele alınmaktadır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî’nin “Me‘'rîcü’n- nüfûs” Adlı Eseri Bağlamında Nefsin Mahiyeti ve Özellikleri.T. A. Y. Ömer - 2023 - van İlahiyat Dergisi 11 (18):140-150.
  Sufis mainly focused on the properties of the nafs (soul) and its positive and negative effects on human life. Thus, they tried to correct the nafs with various training methods to eliminate its possible harms to humans. The aim of the present study, where we discuss the approach of Muhammad bin Abd al-Malik ad-Daylami (d. 589/1193), a mystic of the 6th century after hegira, to soul, is to investigate the rise of soul in the spiritual realm based on his manuscripts. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  İbn B'cce ve İbn Tufeyl'de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi.Burhan Köroğlu - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1679-1723.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  B'hn'meye Bir Bakış ve Gelibolulu Mustafa Alî'nin B'hn'mesi.Ahmet Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):299-299.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Anniversary VE day.B. Purdy - 2004 - Medical Humanities 30 (2):92-93.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  At' b. Ebû Reb'h ve Hadis İlmindeki Yeri.Hızır YAĞCI - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):825-854.
  The contribution of the generation of Tâbi’un in the formation of Islamic sciences in general and in the development of hadith in particular is known. Various studies have been done on the quality of this contribution. Being a part of such an aim is among the targets of this study as well. Not to conducted any work on the hadithism of especially Abdullah b. Abbas' student and after him Atâ ibn Abi Rabah who the most famous teacher of the Mecca (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kenter. B., & Post, K. C00Perati ve learning in DutCh primary Classrooms.S. Veenman - 2000 - Educational Studies 26 (3):299.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Polis ve? ntihar GG Akduman, İ Korkusuz, A Hüseynov, Ö Aytaç, B Akduman.Dizin Hakkında, Arama Motoru, İndekslenen Dergiler & İletişim İçin - 2006 - Polis 3 (2):9-15.
 11.  18
  Ebûbekir b. el-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv ve Konuları-Betimsel ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  18
  Hüseyin b. Ahmed Sirôzî'nin Hayatı, Eserleri ve C'miü'l-env'r 'Al' Tefsîri'l-ihl's Adlı Eseri Üzerin.Murat Çolak - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):407-407.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  13
  We’ve Come a Long Way, Guys! Rhetorics of Resistance to the Feminist Critique of Sexist Language.Kalah B. Wilson, Martha Copp & Sherryl Kleinman - 2021 - Gender and Society 35 (1):61-84.
  We provide a qualitative analysis of resistance to calls for gender-neutral language. We analyzed more than 900 comments responding to two essays—one on AlterNet and another on Vox posted to the Vox editor’s Facebook page—that critiqued a pervasive male-based generic, “you guys.” Five rhetorics of resistance are discussed: appeals to origins, appeals to linguistic authority, appeals to aesthetics, appeals to intentionality and inclusivity, and appeals to women and feminist authorities. These rhetorics justified “you guys” as a nonsexist term, thereby allowing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Sofyalı B'lî Efendî'nin Kaz' ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Ris'lesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap.Orkhan Musakhanov - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (10:1):245-270.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  B'bürn'mede Aslî Zarf-fiillerin Kullanımı ve Zaman İşlevleri Üzerine.Arzu Yikilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):1243-1243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  B'kî, Fuzûlî, Şeyhülisl'm Yahy' ve Nedîm Divanlarında Haz Kavramı.Kenan Bozkurt - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):215-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Kit'b-ı Mukaddes’in Şahit-Metinleri Olarak Testimonia Collections: Tanıtım ve Değerlendirme.Zeynep Yücedoğru - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:1-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. B.A. Çetinkaya, İsl'm Ahl'k Esasları ve Felsefesi.Mehmet Deri - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:2):999-1006.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Ömer b. Ebî Rebîa'nın Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım: Yaşam Ve Ölüm İçgüdüsü.Mustafa İsmail Dönmez - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):353-353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  B. A. Çetinkaya, Eğitim Politikamız ve Felsefemiz.Mehmet Deri - 2023 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 13 (13:1):250-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Haccac B. Yusuf ve Mushaf Tarihindeki Yeri.Ziya ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1871-1871.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nava--Vēda: or, New light: new book of real knowledge: an astro-philosophical and socio-scientific treatise.Raja Rao & B. M. - 1968 - Hyderabad, A. P.: Raja Rao.
  v. 1. God, religion, and philosophy; a historical retrospect. 2d ed. 1971.--v. 2. Purushka and prakrita (God and nature). 1st ed. 1968.--v. 3. God and man (nara and Narayan). 1st ed. 1974.--v. 4. Thought; gems in verse: sayings of great saints and thinkers of India. 1st ed. 1975.--v. 5. Truths stranger than fiction. 1st ed.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  36
  Transforming knowledge systems for life on Earth: Visions of future systems and how to get there.Ioan Fazey, Niko Schäpke, Guido Caniglia, Anthony Hodgson, Ian Kendrick, Christopher Lyon, Glenn Page, James Patterson, Chris Riedy, Tim Strasser, Stephan Verveen, David Adams, Bruce Goldstein, Matthias Klaes, Graham Leicester, Alison Linyard, Adrienne McCurdy, Paul Ryan, Bill Sharpe, Giorgia Silvestri, Ali Yansyah Abdurrahim, David Abson, Olufemi Samson Adetunji, Paulina Aldunce, Carlos Alvarez-Pereira, Jennifer Marie Amparo, Helene Amundsen, Lakin Anderson, Lotta Andersson, Michael Asquith, Karoline Augenstein, Jack Barrie, David Bent, Julia Bentz, Arvid Bergsten, Carol Berzonsky, Olivia Bina, Kirsty Blackstock, Joanna Boehnert, Hilary Bradbury, Christine Brand, Jessica Böhme, Marianne Mille Bøjer, Esther Carmen, Lakshmi Charli-Joseph, Sarah Choudhury, Supot Chunhachoti-Ananta, Jessica Cockburn, John Colvin, Irena L. C. Connon & Rosalind Cornforth - 2020 - Energy Research and Social Science 70.
  Formalised knowledge systems, including universities and research institutes, are important for contemporary societies. They are, however, also arguably failing humanity when their impact is measured against the level of progress being made in stimulating the societal changes needed to address challenges like climate change. In this research we used a novel futures-oriented and participatory approach that asked what future envisioned knowledge systems might need to look like and how we might get there. Findings suggest that envisioned future systems will need (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24.  20
  Alexandre Kojève: the roots of postmodern politics.Shadia B. Drury - 1994 - New York: St. Martin's Press.
  Alexandre Kojve (1902-1968) was Hegel's most famous interpreter, reading Hegel through the eyes of Marx and Heidegger simultaneously. The result was a wild if not hypnotic mlange of ideas. In this book, Drury reveals the nature of Kojve's Hegelianism and the extraordinary influence it has had on French postmodernists on the left (Raymond Queneau, Georges Bataille, and Michel Foucault) and American postmodernists on the right (Leo Strauss, Allan Bloom, and Francis Fukuyama). According to Drury, Kojve followed Hegel in thinking that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  4
  Vezir Cafer b. Hinz'be'nin Hayatı, Cerh ve Ta'dil İlmi'ndeki Bazı Görüşleri.Ayman Aldoori - forthcoming - Atebe.
  Bu ümmetin alimleri, Peygamber’in sünnetine özellikle fitnelerin zuhurundan sonra ziyadesiyle önem göstermişlerdir. Böylece nebevî sünneti muhafaza etmek, derlemek ve isnadlarını incelemek için uzman kimseler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir İmam vardır ki onun şöhreti pek duyulmamıştır ancak hadiste büyük bir şânı vardır. O; Hafız Muhaddis Vezir Ebû Fadl Cafer b. el-Fadl b. el-Hasan b. el-Furat’tır. İbn Hinzâbe künyesiyle tanınmıştır ve h. 308 yılında doğup 391’de vefat etmiştir. Biz de onu tanıtmaya, nesebini, doğumunu, yaşamını zikretmeye ve İhşidiler Devleti’nde yaptığı vezirlik dönemi hakkında (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. THE ROMAN LUPERCALIA - (K.) Vuković Wolves of Rome. The Lupercalia from Roman and Comparative Perspectives. (Transregional Practices of Power 2.) Pp. xx + 320, b/w & colour ills. Berlin and Boston: De Gruyter, 2023. Cased, £83, €94.95, US$94.99. ISBN: 978-3-11-068934-1. [REVIEW]Karlis Konrads Vé - forthcoming - The Classical Review:1-3.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  17
  Emotion and Regulation are One!Arvid Kappas - 2011 - Emotion Review 3 (1):17-25.
  Emotions are foremost self-regulating processes that permit rapid responses and adaptations to situations of personal concern. They have biological bases and are shaped ontogenetically via learning and experience. Many situations and events of personal concern are social in nature. Thus, social exchanges play an important role in learning about rules and norms that shape regulation processes. I argue that (a) emotions often are actively auto-regulating—the behavior implied by the emotional reaction bias to the eliciting event or situation modifies or terminates (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 28. Ve Rotational Band in the Level Structure of 117In.V. R. Pandharipande, R. P. Sharma, K. G. Prasad & B. V. Thosar - 1968 - In Peter Koestenbaum (ed.), Proceedings. [San Jose? Calif..
 29.  1
  Et-Takrîb li-haddi'l-mantık: mantık ve dinî ilimler: (inceleme - metin - çeviri) = al-Taqrīb li-ḥadd al-manṭiq.Ibn Ḥazm & ʻAlī ibn Aḥmad - 2018 - Fatih, İstanbul: T. C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by İbrahim Çapak, Yusuf Arıkaner, Ibn Ḥazm & ʻAlī ibn Aḥmad.
 30. The" new political science" reexamined: A symposium.Ithiel de Sola Pool, Norton E. Long, Arvid Brodersen, Arnold Brecht, Hans Neisser & Howard B. White - forthcoming - Social Research: An International Quarterly.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Arap Gramerinde Ümmü’l-B'b Kavramı ve Felsefesi.Ali Sevdi̇ - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):639-671.
  The purpose of this article is to examine the concept of ummu'l-bâb and its philosophy in Arabic grammar. The study consists of titles such as conceptual framework, ummu'l-bâb in Arabic grammar and its philosophy, words considered ummu’l-bâb and their properties. Although the concept of Ummu'l-bâb is one of the noteworthy concepts in Arabic grammar, it is a concept that has not been studied much, it is a concept that is mostly used in classical works. This concept refers to the words (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Show Me What You’ve B/Seen: A Brief History of Depiction.Inez Beukeleers & Myriam Vermeerbergen - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  Already at a relatively early stage, modern sign language linguistics focused on the representation of referents through the use of the body and its different articulators and through the use of particular handshapes. Early terminology for includes role playing, role shifting, and role taking and for classifier constructions/predicates and verbs of motion and location. More recently, however, new terms, including enactment and constructed action for and depicting signs for have been introduced. This article provides a brief overview of the history (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Essay o vědě a víře.J. B. Kozák - 1924 - V Praze,: Nákl. G. Voleského.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Víra a věda.J. B. Kozák - 1926 - Chicago: Nákl. Českobratrského vydavatelského družstva.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Bir Taktik ve Propaganda Ustası Olarak Mu'viye b. Ebî Süfy'n ve Hz. Osman'ın katillerinin Sorgulanma.Hasan Yaşaroğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2213-2213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. “If you’d wiggled A, then B would’ve changed”: Causality and counterfactual conditionals.Katrin Schulz - 2011 - Synthese 179 (2):239-251.
  This paper deals with the truth conditions of conditional sentences. It focuses on a particular class of problematic examples for semantic theories for these sentences. I will argue that the examples show the need to refer to dynamic, in particular causal laws in an approach to their truth conditions. More particularly, I will claim that we need a causal notion of consequence. The proposal subsequently made uses a representation of causal dependencies as proposed in Pearl (2000) to formalize a causal (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 37.  25
  “If you’d wiggled A, then B would’ve changed”: Causality and counterfactual conditionals.Katrin Schulz - 2011 - Synthese 179 (2):239-251.
  This paper deals with the truth conditions of conditional sentences. It focuses on a particular class of problematic examples for semantic theories for these sentences. I will argue that the examples show the need to refer to dynamic, in particular causal laws in an approach to their truth conditions. More particularly, I will claim that we need a causal notion of consequence. The proposal subsequently made uses a representation of causal dependencies as proposed in Pearl to formalize a causal notion (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 38. Āndhra Vēdāntaparibhāṣa.B. V. Nārāyaṇasvāmināyan̐ḍu - 1962
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  İşrakî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni.Hasan Özalp - 2016 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 6 (1).
  Bu makalede İşrakî felsefe geleneğinin önemli bir düşünürü olan İbn Tufeyl’in, Hayy b. Yakzan isimli eserinde ortaya koymuş olduğu dini tecrübeyi ve mahiyetini ele aldık. Konuyu temellendirmek için öncelikle dini tecrübeden ne anladığımızı ve çeşitlerinin ne olduğunu tespit etmeye çalıştık. Daha sonra İbn Tufeyl’in felsefi ve teolojik arka planının ne olduğunu tespit ettik. Burada kilit rolü, İbn Sina oynamaktadır. Ancak Sühreverdî’nin görüşleri de önemli bir yer tutmaktadır. İbn Tufeyl’in en önemli kaynaklarından biri şüphesiz Gazzâlî’dir. Ancak İslam tasavvuf geleneğinde dînî tecrübe (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Soëmbyn nuut︠s︡ ba sinergetik: tu̇vėd, mongol bichgiĭn ėkhiĭg orchuulan khavsargav.B. Boldsaĭkhan - 2005 - Ulaanbaatar: Admon. Edited by B. Batsanaa, T︠S︡ Oi︠u︡unt︠s︡ėt︠s︡ėg & T. Bulgan.
  Mostly consists of works composed in Tibetan, with translations into Mongolian, on the Soyombo script.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  15
  Cedeli̇N Fikih İLmi̇Nde Kullanimi: Kudûrî Ve Ebu’T-Tayyi̇B Et-Taberî Arasindaki̇ Bi̇R Mün'zara Bağlaminda.Ahmet Numan Ünver - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (39):67-91.
  Erken dönemlerden itibaren fıkhî meseleler üzerindeki tartışmalar, bir yönteme bağlı kalınarak icra edilmiştir. Tartışmalarda belirli soru ve cevap türlerine başvurulmuş, soruların tertibine özen gösterilmiştir. Bu sayede taraflar kendi görüşlerinin doğruluğunu, karşıt görüşün yanlışlığını çelişkiye düşmeden ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmada ilk olarak cedelden ve cedelin fıkha tatbikinden bahsedilmiş, sonrasında münâzaracı kimlikleriyle meşhur olan Hanefî fakihi Kudûrî ile Şâfiî fakihi Ebu’t-Tayyib et-Taberî arasında geçtiği rivayet edilen talâka dair bir münâzara inceleme konusu edilmiştir. Bu münâzarada, muhâlea ile boşanılan kadına, kadının iddeti esnasında (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  1
  Molla Halil’e Göre Sevap ve İk'b.Serkan Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):521-556.
  Molla Halil’e göre insanların bu dünyada yaptıkları iyiliklere karşılık Yüce Allah onları ahirette lütfuyla nimetlendirecek ve Cennetine koyacaktır. Bu, Allah’ın insanlara bir va‘didir. Allah va‘dinden asla dönmez. Çünkü Allah’ın va‘dinden dönmesi, O’nun hakkında bir eksiklik sayılır. Ancak bu durum O’nun için vucûbiyet ifade etmez. Vucubiyet kavramı çeşitli anlamlarda kullanıldığı için anlam kargaşasına yol açabilir. Buna sebebiyet vermemek için kelamda özellikle de bu makalede “zorunluluk” anlamına kullanılacak olup bazen gereklilik anlamı da ihtiva edebilir. Allah, kötülük yapanları ise adaletiyle cezalandıracaktır. Bu da (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  20
  Anonymi, magistri artium (c. 1246-1247) Sententia super II et III De anima (Oxford, Bodleian Libr., Lat. Mise. c. 70, f. lra-25b; Roma, Bibl. Naz. VE 828, f. 46vb, 48ra-52ra), Édition, Étude critique et doctrinale par B. Carlos Bazán. Texte du De anima uetus établi par Kevin White. [REVIEW]Roland Hissette - 2002 - Revue Philosophique De Louvain 100 (3):615-617.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri B.Salih Paşa Memi̇şoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1703-1703.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sefer Naʼeh ziṿam: kolel ḥidushim u-veʼurim ba-halakhah uva-agadah, ʻarukhim u-mesudarim lefi seder a-b.Nisim Dayan - 2001 - Bene Beraḳ: Nisim Dayan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  İsm'îl Rüsûhî-yi Ankaravî ve Ahmet Avni Konuk'un Tasavvufî Görüşlerinin Mesnevî Şerhi'nin 2. Cildi B.Mehmet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):573-573.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Cinsiyetçiliğin ve Türcülüğün Kesiştiği Noktada Feminist Bir Mevzu Olarak İnsan Dışı Hayvanların Yaşama Hakkı.Itır Güneş - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):127-144.
  Makale feminizmin genel olarak insan dışı hayvanların, özel olarak da tarımda kullanılan insan dışı hayvanların özgür ve özerk yaşama haklarını savunması gerektiğini savlamaktadır. Tarımda kullanılan insan dışı hayvanlardan elde edilen ürünlerin üretim süreçleri sadece onların bedenlerinin insanların arzuları uyarınca üretilip tüketilmelerini değil, ömürleri boyunca doğalarına aykırı şartlarda yaşayarak, sürekli eziyete maruz bırakılmalarını kapsamaktadır. Üstelik mevcut pratikler dişi insan dışı hayvanları, özellikle süt ve yumurta endüstrilerinde, biyolojik üreme yetilerinden faydalanmak adına ek eziyetlere maruz bırakmaktadır. Bu temel savı desteklemek için bell hooks (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. İslâm mantik tarıh ve Fârâbı̂ mantiğı.Nihat Keklik - 1969 - İstanbul,: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü Ve Yahya B. Ömer El Endülüsi'nin Ahk'mu's-sûk Adlı Eseri.Faruk Bal - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):133-133.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 997