Results for 'Alper Bilgehan Yard��mc��'

730 found
Order:
 1. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi ve Keşif-Gerekçelendirme Ayrımı Üzerine.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - FLSF (Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1 (28):387-403.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper'ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn'un 1962 yılında (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (2):453-464.
  In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Düşünce Deneylerinin Tarihsel Kökeni, Kavramın İlk Kullanımı ve Ernst Mach’ın Düşünce Deneyi.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - London: Ijopec Publication.
  In this study, the existing definitions of thought experiments and the origin of this concept with its first usage in history will be discussed. Then, the epistemology of Ernst Mach, who conducted the first systematic research on thought experiments, will be provided in order to grasp his views on this subject correctly. In this context, the views of James Brown and John Norton, who support different positions, will be briefly described in order to draw the general framework of the epistemological (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. An Analysis of the Demarcation Problem in Philosophy of Science and Its Application to Homeopathy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Flsf 1 (25):91-107.
  This paper presents a preliminary analysis of homeopathy from the perspective of the demarcation problem in the philosophy of science. In this context, Popper, Kuhn and Feyerabend’s solution to the problem will be given respectively and their criteria will be applied to homeopathy, aiming to shed some light on the controversy over its scientific status. It then examines homeopathy under the lens of demarcation criteria to conclude that homeopathy is regarded as science by Feyerabend and is considered as pseudoscience by (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  33
  Fizikalizm, Bilgi Argümanı ve Felsefi Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı & Atilla Volkan Çam - 2021 - Nosyon: Uluslararası Toplum Ve Kültür Çalışmaları Dergisi 1 (8):1-11.
  Thought experiments, one of the most effective ways of acquiring knowledge, are an intellectual tool frequently used by scientists or thinkers in their fields of study. Thought experiments used to respond to scientific issues are considered scientific thought experiments, while thought experiments used for philosophical problems are called philosophical thought experiments. In this context, firstly, the differences between scientific and philosophical thought experiments are determined in the article. In particular, philosophical thought experiments are often needed in discussions within the field (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  10
  Metafizik ve Epistemolojik Solipsizm Üzerine Eleştirel Bir İnceleme.Alper Bilgehan Yardımcı - 2015 - Mavi Atlas 1 (4):190-200.
  Bu makalede solipsizmin argümanlarının metafizik ve epistemolojik düzlemlerde geçerli olup olmadığı değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak solipsizmin şüphecilikle ilişkisi bağlamında tarihsel arka planı verilecek, Rene Descartes ve George Berkeley’in solipsizmin teorik açıdan derinleşmesini mümkün kılan savlarına da yer verilecektir. Ardından George Edward Moore ve Hilary Putnam’ın solipsizme karşı kullanılabilecek argümanları ele alınacak ve son olarak solipsizm eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makalenin temel argümanı solipsizmin ne metafizik ne de epistemolojik açıdan gerekçelendirilebileceğidir.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Thomas Kuhn'un Paradigma Kavramı ve Rölativizm Tartışması.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - IKSAD.
  Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Strong Programme Against Scientific Knowledge and Its Autonomy.Alper Bilgehan Yardımcı - 2017 - Posseible Düşünme Dergisi 6 (11):34-40.
  Science and scientific knowledge have been questioned in many ways for a long period of time. Especially, after the scientific revolution of 16th- and 17th-century Europe, science and its knowledge have been mainly accepted one of the most valuable and trustable information. However, in 20th century, autonomy of scientific knowledge and its dominant position over other kinds of knowledge have been mainly criticised. Social and other factors that were tried to be excluded before have been incorporated into the work by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir Mi?Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (2):469-487.
  This article initially presents Ernst Mach's anti-realist or instrumentalist stance that underpin his opposition to atomism and reveal his idea that science should be based totally on objectively observable facts. Then, the details of Mach's phenomenalist arguments which recognize only sensations as real are revealed. Phenomenalist thought is not compatible with the idea of realism, which evaluates unobservable entities such as atom, molecule and quark as mind-independent things. In this context, Mach considers the atom as a thought symbol or a (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  16
  Milet Okulu Doğa Filozofları Bağlamında Tanrının İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2016 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43):1329-1333.
  Bu makalede Milet Okulu Filozofları ve ilk materyalistler olarak anılan Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’in ontolojileriyle ilişkili olarak arkhe arayışı içerisinde tanrıyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Bazı düşünürler tarafından tanrı tanımaz olarak nitelendirilen Miletli filozofların evrenin ilk maddesi nedir sorusuna vermiş oldukları yanıtların aslında o dönemki Antik Yunan din anlayışıyla bazı önemli noktalarda bağdaştığı gösterilecektir. Makalenin sonunda bu düşünürlerin kendilerine ait bir teoloji ve tanrı düşüncesine sahip oldukları sonucuna varılacaktır. -/- In this article, ideas of the Milesian philosophers; Thales, Anaximandros and (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  63
  Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 10 (4):1235-1255.
  The question of where the knowledge comes from when we conduct thought experiments has been one of the most fundamental issues discussed in the epistemological position of thought experiments. In this regard, Pierre Duhem shows a skeptical attitude on the subject by stating that thought experiments cannot be evaluated as real experiments or cannot be accepted as an alternative to real experiments. James R. Brown, on the other hand, states that thought experiments, which are not based on new experimental evidence (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Yabancılaşma ve İnsan Doğası Bağlamında Marx’ta Etiğin İmkânı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2020 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (73):632-640.
  Marx’ın yapıtlarında ahlaki bir kaygı taşıdığı ve bu doğrultuda bir etik teorisine sahip olduğu düşüncesi günümüzde tartışılmaya devam eden bir meseledir. Bu tartışma genellikle Marx'ın yabancılaşma, insan doğası ve kapitalizm hakkında ileri sürmüş olduğu düşünceleri üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda, ilk olarak, makalede Marx’ın yabancılaşma teorisi ve bu kavramın nasıl ortaya çıktığına ilişkin tarihsel arka plan verilmektedir. Daha sonra yabancılaşma ile insan doğası arasındaki ilişkiyi kurarak, Marx'ın insan doğası anlayışının ona bir etik teorisi imkânı sağlayıp sağlamadığı tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Marx'ın etik (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Doğu Batı Yayınları.
  Paul Goodman, 1960’larda modern Amerikan toplumunun organize sistemi içerisinde dönemin gençliğinin sorunlarını ön plana çıkaran ‘Growing Up Absurd: Problems of Youth in the Organized System’ (Saçmayı Büyütmek: Organize Sistemde Gençliğin Problemleri, 1960) eseri ile sosyal bir eleştirmen olarak ön plana çıkmıştır. Amerikalı bir düşünür olan Paul Goodman’ın kısa öyküler, romanlar, şiirler ve makalelerden oluşan çalışmaları, siyaset, sosyal teori, eğitim, kentsel tasarım, edebi eleştiri, hatta psikoterapi gibi geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Onun temel argümanı (1960: 9-10) tek bir merkez etrafında örgütlenen teknoloji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. David Hume’un Nedensellik Eleştirisi Bağlamında Tümevarımsal Akıl Yürütmeye Yönelik Argümanlarının Yeniden Yapılandırılması.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Gözlemlenenlerden gözlemlen(e)meyenlere diğer bir deyişle genel yasalara ulaşma imkânı veren çıkarım yöntemi olarak tümevarımsal ya da endüktif akıl yürütmenin rasyonel olarak temellendirilmesinin imkanına yönelik soruşturma tarih içerisinde tümevarım sorunu ya da endüksiyon problemi olarak tezahür etmiştir. Bu sorunun temel argümanı tarihsel okumalara baktığımızda İskoç ampirist filozof David Hume tarafından öne sürülmüştür. Hume, tümevarımsal çıkarımlar temelinde, gözlenmeyen meseleler hakkındaki inançlarımıza hangi gerekçelerle ulaştığımızı soruşturmaktadır. Hume soruşturmasının sonucunda gözlemlenenden gözlemlen(e)meyen durumlara ilişkin yapılan olgu meseleleri ile ilgili bütün tümevarımsal akıl yürütmelerin dolaylı ya (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  7
  Helen Longino'nun Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - SRA Academic Publishing.
  Bilimsel faaliyetin ve bilimsel bilginin en temel özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan bilimsel nesnellik bilim felsefesi alanı içerisinde sıklıkla tartışılan bir konu olagelmiştir. Bu doğrultuda, bilimsel nesnelliğin temin edilmesine yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genel olarak bilimsel nesnellik bilim insanlarının çalışmalarında olguları doğrudan yansıtması ya da bilim insanlarının çalışmalarını tarafsız bir bakış açısıyla tamamlaması olarak anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bilim felsefesi içerisindeki yansımaları sırasıyla olgulara bağlılık olarak nesnellik ve hiçbir yerden bakış olarak nesnellik isimleriyle olmuştur. Bu bakış açısı, kişisel çıkarların (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Kuram Seçimi, Eksik Belirlenim ve Thomas Kuhn.Alper Bilgehan Yardımcı - 2021 - Londra, Birleşik Krallık: Ijopec Publication.
  One of the main purposes of science is to explain natural phenomena by increasing our understanding of the physical world and to make predictions about the future based on these explanations. In this context, scientific theories can be defined as large-scale explanations of phenomena. In the historical process, scientists have made various choices among the theories they encounter at the point of solving the problems related to their fields of study. This process, which can be called ‘theory choice’, is one (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  47
  Kültür ve Değerlerin Bilimdeki Rolü: Popper ve Kuhn’un Bilimsel Nesnellik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilime ve onun bilgisine akademik, politik, ekonomik ve kamusal alanlar olmak üzere birçok alanda diğer bilgi iddialarına kıyasla daha fazla güven duyulmaktadır. Bilime duyulan bu güvenin temelinde büyük ölçüde bilimsel süreçlerin ve yöntemlerin nesnel bir şekilde yürütülmesi ve bu nesnel sürecin bir ürünü olarak bilimsel bilginin tarafsız bilim insanları tarafından ortaya konulduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu bakımdan toplum tarafından bilimin tartışılmaz statüsünün ve bilimsel bilgiye verilen değerin belirleyicisi olarak nesnellik özelliği ön plana çıkmaktadır. Bilhassa doğa bilimleri söz konusu olduğunda bilimsel yöntemin (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) ve Etik Anlayışı.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Berikan Yayınevi.
  Diogenes of Sinope, bilinen adıyla Diogenes ya da Sinoplu Diyojen’e yönelik yapılan bu çalışmada amacım, Dioegenes’in yaşamının, felsefi duruşunun ve benimsediği etik kuralların kapsamlı ve belgelenmiş bir şekilde sunulmasıdır. Diogenes’in hayatını ve öğretilerini güvenilir bir şekilde aktarmak aşırı derecede zordur, çünkü diğer antik filozoflardan ayrı olarak, onun yaşamına ilişkin güvenilir kaynaklar bulmak oldukça sınırlıdır. Ayrıca, fıçının içinde yaşayan bir Kinikli’ye yönelik ortaya konulmuş birçok kurmaca anekdot ile uğraşılması gerekmektedir. Güvenilir bilginin azlığı ve belgesiz atıfların yarattığı zorluklara rağmen, yine de birçok (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Tinsel Bilimlerin Yöntemi Olarak Hermeneutiğin Tarihsel Seyri ve Pozitivist Anlayışın Neden Olduğu Yöntemsel Kriz.Alper Bilgehan Yardımcı (ed.) - 2020 - Ankara, Türkiye: Gece Kitaplığı.
  Hermeneutik tarihsel süreç içerisinde hukuk, teoloji, tarih, sanat ve felsefe gibi çeşitli alanlarda farklı şekillerde tanımlanmış ve kullanılmış bir kavramdır. Bu doğrultuda, hermeneutiğin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla, hermeneutik kelimesinin kökenine ve bu disiplinin tarihine mümkün olduğunca öz bir şekilde bakma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Çünkü hermeneutik disiplinini tek bir perspektiften değerlendirmek, onun temel gerçekliğini anlamamıza engel olacak çarpıtmaların gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Genel anlamda bir ifadenin, anlamın, metnin ya da sanat eserinin belirli bir çerçeve içerisinde yorumlanması olarak değerlendirilen hermeneutik, felsefe (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  46
  Bilimsel Nesnellik, Kültür ve Protokol Önermeleri Tartışması: Carnap, Neurath ve Popper.Zöhre Yücekaya & Alper Bilgehan Yardımcı (eds.) - 2021 - Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi.
  Bilimi ve bilimsel bilgiyi kültür, değer ve öznel yargılardan izole ederek nesnel bir şekilde ortaya koyabilmeye yönelik hararetli tartışmaların yaşandığı yirminci yüzyıl bilim anlayışının temel gayesi, deney ve gözleme tabi olabilecek fiziki dünyadaki olguları, mantıksal çözümlemeye tabi tutarak birleştirilmiş bilime ulaşmaktır. Bu amaca giden yolda olgulara dayanmayan ve sınanamayan her türlü metafizik öge yok sayılır. Bilimsel bilginin sadece deney ve gözleme tabi olana, diğer bir deyişle olgu verilerine dayandığı iddiasını taşıyan bu düşünce sistemi, özellikle Viyana Çevresi üyeleri tarafından benimsenmiştir. Bu (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Türkçede Yardımcı Fiillerin Morfo-Semantiği ve İşlevi.Mehmet Gedi̇zli̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):897-897.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  22
  Necatî Beğ Divanı'nda İsim + Yardımcı Fiil Yapısındaki Bazı Birleşik Fiillerde Ad Aktarması İlişkile.Asu Ersoy - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1035-1035.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Fıkhî Açıdan Tey'mün.Muhammed Latif Altun - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):163-192.
  İnsanın hal ve hareketleri onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu dışa yansıtmaktadır. Bu yüzden hal ve hareketler kişiyi tanımamızda yardımcı olur. Yüce Allah, Kurʹân-ı Kerim’de ashâbü’l-yemîn ve ashâbü’l-meymene gibi ifadeler kullanmış ve bu ifadelerle bir takım insanları kast etmiştir. Kastedilen iyi insanların vasıfları bu ifadelerden hemen sonra zikredilmiştir. Bu da Allah’ın sağ tarafa önem atfettiğinin göstergelerindendir. Hal ve hareketleri bakımından sevilen Hz. Peygamber, Müslümanlar için örnek kabul edilmiş ve onun emir ve tavsiyeleri harfiyen uygulanmaya hassasiyet gösterilmiştir. O, sağ taraf ile (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Celâleyn Tefsi̇ri̇nde Kirâatlere Yaklaşim Yöntemi̇.Ali Haydar ÖKSÜZ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):163-181.
  Kur’ân-ı Kerim, Allah’u Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile insanlığa iletilmiş olan bir hidayet kaynağıdır. Okunmasıyla ibadet edilen Kur’ân-ı Kerim’in insanlar tarafından anlaşılması onun tefsiri ile mümkündür. Bununla birlikte Kırâat İlmi de Kur’ân’ın anlaşılması için bilinmesi gereken ve âyetlerin tefsirinde kullanılması gereken önemli ilimlerden birisidir. Kur’ân-ı Kerim kelimelerindeki telaffuz değişikliklerini konu edinen kırâat ilminin tefsir ilmi ile irtibatlı olduğu aşikârdır. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerim’i açıklayan tefsir kitapları ve tefsir âlimleri, kırâatlerden destek almışlar ve âyetlere mana verirken farklı kırâatleri göz önünde (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Eyyubiler Dönemi Siyasetnamelerinden Nasîhatü’L-Meliki’L-Eşref : Çeviri Ve Değerlendirme.Mahmut Recep Keleş - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):234-250.
  Ortaçağ İslam Dünyasında yöneten ve yönetilenler arasındaki bağı âlimler sağlamaktaydı. Sultan ve emirin halka adaletle muamele etmesini, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Şerife göre yaşamasını ve toplumsal hayatı düzenlemesine yardımcı olurdu. Zaman içerisinde yöneticilerde görülen kusurların ortaya konulmasına yönelik çözüm önerileri sunan âlimler, eserler kaleme almaya başlamış ve bu eserlere siyasetname ve nasihatname denilmeye başlanmıştır. Bu eserlerden bazıları gayet hacimli olup sultana arz edilmekteydiler. Bazısı ise risale şeklinde ve daha kısa yazılarak toplumun huzurunu bozan veya toplumda çok acil çözülmesi gereken unsurları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  37
  Jason MC Price.Jason Mc Price - forthcoming - Journal of Thought.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  39
  The Impact of Perception and Presence on Emotional Reactions: A Review of Research in Virtual Reality. [REVIEW]Julia Diemer, Georg W. Alpers, Henrik M. Peperkorn, Youssef Shiban & Andreas Mã¼Hlberger - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 30.  15
  Distrust and Patients in Intercultural Healthcare.Lise-Merete Alpers - forthcoming - Nursing Ethics:096973301665244.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  28
  An Ottoman Response to Darwinism: İsmail Fennî on Islam and Evolution.Alper Bilgili - 2015 - British Journal for the History of Science 48 (4):565-582.
  The Scopes trial fuelled discussion in the United States on the social and political implications of Darwinism. For the defenders of the 1925 Tennessee law – which prohibited the teaching of Darwinism in schools – Darwinism was, amongst other things, responsible for the German militarism which eventually led to the First World War. This view was supported by İsmail Fennî, a late Ottoman intellectual, who authored a book immediately after the trial which aimed to debunk scientific materialism. In it, he (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32.  62
  Individual, Family, and Societal Dimensions of Genetic Discrimination: A Case Study Analysis. [REVIEW]Lisa N. Geller, Joseph S. Alper, Paul R. Billings, Carol I. Barash, Jonathan Beckwith & Marvin R. Natowicz - 1996 - Science and Engineering Ethics 2 (1):71-88.
  Background. As the development and use of genetic tests have increased, so have concerns regarding the uses of genetic information. Genetic discrimination, the differential treatment of individuals based on real or perceived differences in their genomes, is a recently described form of discrimination. The range and significance of experiences associated with this form of discrimination are not yet well known and are investigated in this study. Methods. Individuals at-risk to develop a genetic condition and parents of children with specific genetic (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 33. What is a Newtonian System? The Failure of Energy Conservation and Determinism in Supertasks.J. S. Alper, M. Bridger, J. Earman & J. D. Norton - 2000 - Synthese 124 (2):281-293.
  Supertasks recently discussed in the literature purport to display a failure ofenergy conservation and determinism in Newtonian mechanics. We debatewhether these supertasks are admissible as Newtonian systems, with Earmanand Norton defending the affirmative and Alper and Bridger the negative.
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 34.  1
  Alpers, Svetlana. Rembrandt's Enterprise. The Studio and The Market.David Carrier - 1988 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 46 (4):521-521.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Svetlana Alpers and Michael Baxandall, Tiepolo and The Pictorial Intelligence.David Carrier - 1995 - Journal of Aesthetics and Art Criticism 53 (4):438-440.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Linguistic Synesthesia in Turkish: A Corpus-Based Study of Crossmodal Directionality.Alper Kumcu - 2021 - Metaphor and Symbol 36 (4):241-255.
  Linguistic synesthesia refers to crossmodal instances in which expressions in different sensory modalities are combined as in the case of sweet (tast...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Mc Taggart and the Truth About Time.Heather Dyke - 2002 - In Craig Callender (ed.), Time, Reality and Experience. Cambridge University Press. pp. 137-.
  McTaggart famously argued that time is unreal. Today, almost no one agrees with his conclusion. But his argument remains the locus classicus for both the A-theory and the B-theory of time. I show how McTaggart’s argument provided the impetus for both of these opposing views of the nature of time. I also present and defend what I take to be the correct view of the nature of time.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 38. Storia, Filosofia Politica E Ordine Nel Pensiero di Eric Voegelin.Mc Pievatolo - 1990 - Rivista Internazionale di Filosofia Del Diritto 67 (3):441-465.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Mc Smith's Review of Ronsard and the Grecian Lyre (Rgl).Isidore Silver - 1982 - Bibliothèque d'Humanisme Et Renaissance 44 (2):373-375.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. MC Di Gregori y A. Hebrard (comps.), Peirce, Schiller, Dewey y Rorty. Usos y revisiones del pragmatismo clásico.V. P. Sánchez García - 2011 - Revista Latinoamericana de Filosofia 37 (1):153.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  17
  The Yard Sale.Woods Nash - 2018 - Journal of Medical Humanities 39 (1):131-133.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  What’s the Risk? Fearful Individuals Generally Overestimate Negative Outcomes and They Dread Outcomes of Specific Events.Kristina M. Hengen & Georg W. Alpers - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  26
  Ann Alpers, JD, is an Assistant Professor of Medicine and Member of the Program In Medical Ethics, University of California, San Francisco. David A. Bennahum Is Professor of Medicine and Family and Community Medi-Cine, Center for Ethics, Law and the Humanities, University of New Mexico, Albuquerque. [REVIEW]David A. Buehler - 1996 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5:4-5.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Book Review: Douwe Draaisma, Disturbances of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-50966-4. 360 Pp. [REVIEW]Kieran Mc Nally - 2010 - History of the Human Sciences 23 (4):125-126.
 45. Much Perspiration, Little Inspiration: Misled in a Methodological Morass.Hugh V. Mc Lachlan - 2000 - History of the Human Sciences 13 (3):121-125.
 46.  3
  Rize Güneyce Osm'n Niy'zî Efendi Tekke Kütüphanesi El Yazması ve Matbu Eserlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi.Alper Ay - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:513-513.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Who Makes the Decision?Mc-T. Tai - 2003 - Synthesis Philosophica 18 (1-2):355-364.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Proxy Consent in the Experimentation Situation.Richard A. Mc Cormick - 1974 - Perspectives in Biology and Medicine 18 (1):2-20.
 49.  4
  Specific Works Related to the History of Crimean Khanate and a New Source: Tarih-I Mevkufati.Alper BAŞER - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:747-762.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  44
  Mc Taggart and the Truth About Time.Heather Dyke - 2002 - Royal Institute of Philosophy Supplement 50:137-152.
  McTaggart famously argued that time is unreal. Today, almost no one agrees with his conclusion.1 But his argument remains the locus classicus for both the A–theory and the B-theory of time. I want to show how McTaggart's argument provided the impetus for both of these opposing views of the nature of time. I will also present and defend what I take to be the correct view of the nature of time.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
1 — 50 / 730